Zvanje profesor emeritus prof. dr Žarku Pavićeviću

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa, Senat Univerziteta Crne Gore, putem tajnog glasanja, usvojio je prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta da se redovnom profesoru PMF-a u penziji, prof. dr Žarku Pavićeviću, dodijeli zvanje profesor emeritus. Na istoj sjednici usvojena je izmjena odluke o imenovanju Odbora za doktorske studije UCG čime je za predsjednika Odbora, na prijedlog rektora prof. dr Vladimira Božovića, imenovan prof. dr Boris Vukićević, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka. Senat je usvojio odluku o formiranju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta čija je nadležnost definisana Statutom UCG i Pravilnikom o organizaciji i radu sistema za osiguranje i unapređenje kvaliteta na UCG. Takođe, pozitivno je izglasana i odluka o imenovanju Naučnog odbora čiji mandat traje koliko i mandat Senata koji ga je imenovao. Na sjednici su, između ostalog, usvojene i izmjene u organizaciji...