Prijave na konkurse za master i specijalističke studije Univerziteta Crne Gore u II roku - 10. oktobra

Konkursi za upis na master i specijalističke studije Univerziteta Crne Gore, u studijskoj  2022/23. godini biće objavljeni sjutra, na zvaničnoj stranici UCG (www.ucg.ac.me) i u novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Za oba konkursa prijave se podnose u ponedjeljak, 10. oktobra 2022. godine, studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena službi. Za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji su oglašeni ovim konkursom,  a koji će biti organizovani od 11. do 12. oktobra. Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica, dok će informacija o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita biti objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice.  Shodno Zakonu o visokom obrazovanju, na drugu godinu master studija se mogu upisati kandidati koji imaju stečenih 240 ECTS kredita. Fakulteti će formirati Komisije...