Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student koji položi ispit, biće u mogućnosti da: razumije i objasni razvoj bihejvioralne grane političkih nauka, objasni i razlikuje tri osnovna klasična pristupa objašnjavanju političkog ponašanja: sociološko-politički, psihološko-politički i ekonomsko-politički, razumije osnovne koncepte u okviru discipline političko ponašanje, samostalno analizira političko ponašanje kroz instrumente usvojenih klasičnih pristupa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KOMAR

Termin redovnog i popravnog ispita

Jedanaesto predavanje - link

Deseto predavanje - link

Deveto predavanje - link

Osmo predavanje - link

Sedmo predavanje - link

Deseto predavanje

Osmo predavanje

Sedmo predavanje

Šesto predavanje

Peto predavanje

Četvrto predavanje