Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: Poznaje djelove perifernog i centralnog nervnog sistema, njihovu povezanost i ulogu, kao i građu i funkciju čula. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa kardiovaskularnog sistema. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa respiratornog sistema. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa digestivnog sistema. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa urogenitalnog sistema. Sposoban je da stečena znanja nadogradi i iskoristi u savladavanju ostalih stručnih predmeta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA POPOVIĆ