Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije etape razvoja tjelesnog vježbanja, sporta i Olimpizma od najranijih vremena do savremenog doba; 2.Analizira uticaj društvenih sistema na razvoj tjelesnog vježbanja i sporta kroz istoriju; 3.Razumije objektivne zakonitosti koje su u raznim istorijskim periodima uticali na razvoj i promjene u tjelesnom vježbanju, sportu i olimpizmu; 4.Prepozna u svakoj pojedinačnoj pojavi u fizičkoj kulturi društvene aspekte koji je determinišu; 5.Analizira veoma složene veze i odnose koji determinišu razvoj i promjene u oblasti tjelesnog vježbanja i sporta;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAĐANA MARTINOVIĆ1x3
54B+3S
DRAGAN KRIVOKAPIĆ2x1
54B+3S