Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Predstavi geometrijske figure i tijela u ortogonalnoj i kosoj projekciji 2. Protumači odnose i metrička svojstva objekata predstavljenih na crtežu 3. Odredi presjek geometrijskog tijela sa ravni, kao i prodor dva geometrijska tijela 4. Konstruiše pravoizvodne i zavojne površi 5. Razumije prikaz terena i objekata u kotiranoj projekciji i određuje linije nasipa i usjeka za platformu i put 6. Rješava složene krovove i određuje veličine krovnih ravni 7. Poznaje svojstva Platonovih tijela i konstrukciju kocke, tetraedra i oktaedra

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JEVRIĆ3x1
107B+50P
2x3
107B+50P

Konsultacije - 20.10.2021 08:38

Zamjena termina predavanja iz TC i NG - 14.10.2021 14:33

Promjena termina predavanja - 29.09.2021 18:01

Materijal za nastavu - 27.09.2021 14:17

Pozivni link za online predavanje - 26.09.2021 23:32

Rezultati ispita - 12.09.2021 14:59