Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Predstavi geometrijske figure i tijela u ortogonalnoj i kosoj projekciji 2. Protumači odnose i metrička svojstva objekata predstavljenih na crtežu 3. Odredi presjek geometrijskog tijela sa ravni, kao i prodor dva geometrijska tijela 4. Konstruiše pravoizvodne i zavojne površi 5. Razumije prikaz terena i objekata u kotiranoj projekciji i određuje linije nasipa i usjeka za platformu i put 6. Rješava složene krovove i određuje veličine krovnih ravni 7. Poznaje svojstva Platonovih tijela i konstrukciju kocke, tetraedra i oktaedra

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JEVRIĆ3x1
98B+83P
2x2
98B+83P

Kolokvijum - 14.11.2022 09:03

Konsultacije - 08.11.2022 08:57

Konsultacije - 18.10.2022 08:13

Konsultacije - 04.10.2022 08:49

Zamjena termina predavanja NG i TC - 29.09.2022 15:56

Rezultati ispita - 08.09.2022 19:38