Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Prepozna, opiše i grafički predstavi strukturu zgrade koja obuhvata teme konstruktivnog sistema zgrade, sklopova i elemenata koji se razlikuju u smislu uloge vezane za prenošenje opterećenja (noseći elementi), pregrađivanje prostora (nošeni elementi), i izolacije (hidroizolacija, toplotna i zvučna izolacija), kao i vertikalne komunikacije u zgradi (stepenice, rampe, liftovi). 2. Raspozna najčešće primjenjivane konstruktivne sisteme kod višespratnih zgrada (niže i srednje spratnosti), i naročito da bude u stanju da razumije i objasni principe prenošenja opterećenja sa horizontalnih konstruktivnih sklopova (međuspratnih konstrukcija), preko vertikalnih konstruktivnih sklopova (masivnih, skeletnih), do temelja i tla. 3. Primijeni stečena znanja pri rješavanju materijalizacije određenog podsistema u fizičkoj strukturi zgrade, kao što su temelji, međuspratne konstrukcije, stepenice, krov, i dr. 4. Analizira projekat zgrade u smislu prethodno navedenih aspekata koji se odnose na primarnu konstrukciju i primijenjene građevinske materijale, kako u nosećoj konstrukciji, tako i kod elemenata pregrada (fasada, unutrašnjih pregrada), kao i kod elemenata ukopanih dijelova zgrade, krova, i dr. 5. Da bude u stanju da osmisli rješenje određenog konstruktivnog sklopa/podsistema fizičke strukture zgrade, rukovodeći se naučenim principima konstruisanja i formiranja sastava obuhvaćenih elemenata zgrade, primjenjujući pritom osnovne građevinske materijale.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ3x1
81B+34P
2x2
81B+34P

Termin vjezbi