ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije odgovor elastičnih sistema sa više stepeni slobode. Definiše modalnu analizu. 2. Razumije odgovor neelastičnih sistema. Definiše i objasni neelastični spektar odgovora. 3. Definiše zemljotresno opterećenje prema Eurokodu 8. 4. Razumije i primjeni osnovne metode seizmičke analize – linearne statičke i linearne dinamičke analize 5. Razumije osnovne metode seizmičke analize – nelinearne statičke, nelinearne dinamičke. Definiše i objasni metodu programiranog ponašanja. 6. Posjeduje znanje o seizmičkoj reakciji (ponašanju) konstruktivnih materijala i elemenata: betona, čelika kao i interakciji između betona i armature. 7. Razumije seizmičku reakciju (ponašanje) pojedinih elemenata: gredni nosači, stubovi, čvorovi, AB zidna platna. Analizira parametre duktilnosti krivine poprečnih presjeka. 8. Razumije i primjeni projektovanje AB ramovskih konstrukcija – modeliranje, nalaženje seizmičkih uticaja, primjena programiranog ponašanja, dimenzionisanje greda, stubova i čvorova, obrada detalja, uticaji drugog reda 9. Razumije i primjeni projektovanje konstrukcija sa AB zidnim platnima - strategija lociranja AB zidova, modeliranje zidova, analiza poprečnog presjeka, zidovi sa i bez otvora, procedure analiza, nosivost i duktilnost, stabilnost, vezne grede, niski AB zidovi 10. Razumije i primjeni projektovanje dvojnih konstruktivnih sistema – kategorije, modeliranje i ponašanje, torzioni efekti, dijafragme Projektovanje temeljne konstrukcije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA PEJOVIĆ.67x1
15S+4P
1.33x1
15S+4P
SRĐAN JANKOVIĆ2x1
15S+4P

Rezultati nakon Covid roka

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

Nova objava - 06.02.2019 12:12