HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni funkcionisanje hidrogeološkog sistema;
2. Objasni parametre porozne sredine;
3. Razumije jednačine strujanja podzemnih voda;
4. Primijeni metode za riješavanje diferencijalnih jednačina strujanja podzemnih voda;
5. Izradi konceptualni hidrogeološki model;
6. Koristi softvere bazirane na MODFLOW kodu;
7. Izradi matematički model strujanja podzemnih voda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ

Zoom link - 16.02.2021 10:07

Evidencija bodova - 26.06.2019 14:55

Rezultati II testa i kolokvijuma - 04.06.2019 12:30

Rezultati I testa i kolokvijuma

Termin popravnog ispita

Rezultati II kolokvijuma i obavještenje o terminu polaganja ispita - 17.05.2018 11:41