Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše najvažnije pojmove iz oblasti građevinskih materijala; 2. Prepoznaje građevinske materijale i navodi njihovo porijeklo; 3. Objašnjava značaj i ulogu materijala u građevinskim objektima; 4. Razlikuje osnovne vrste građevinskih materijala i raspoznaje uslove za primjenu; 5. Obrazlaže potrebne procedure ispitivanja građevinskih materijala; 6. Primjenjuje osnovne postupke ispitivanja građevinskih materijala; 7. Izračunava potrebne parametre za ocjenu karakteristika građevinskih materijala; 8. Upoređuje građevinske materijale prema utvrđenim karakteristikama i preporučuje primjenu; 9. Predlaže i organizuje ugradnju osnovnih građevinskih materijala; 10. Procjenjuje i vrednuje ugrađene materijale.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KOPITOVIĆ-VUKOVIĆ
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ

I KOLOKVIJUM

Rezultati kolokvijuma I

Rezultati ispita - septembar 2020

Rezultati - II rok

Rezultati ispita - I rok

Rezultati kolokvijuma I i II