Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : GIS for regional cultural heritage: Methodology Based on Case studies from katuns on the Mountains of Kuči in Montenegro and cultural routes of Beijing-Tianjin- Heibei Area of China
Naziv : GIS za lokalnu kulturnu baštinu: metodologija bazirana na primjerima katuna Kučke planine u Crnoj Gori i lokalitetima kulturnih ruta Peking-Tianđin-oblast Heibei u Kini
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Istorijski institut
Budzet za jedinicu : 5
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Pelcer-Vujačić Olga
Opis : Ovaj projekat će razviti metodologiju geografskog informacionog sistema (GIS) za dokumentaciju i istraživanje lokalne kulturne baštine zasnovane na tipičnim područjima u Crnoj Gori i Kini. Istraživanje projekta će se prvo fokusirati na bazu podataka GIS-a za kulturnu baštinu radi informisanja i pristupa. Tada će se karakteristike, distribuciju objekata baštine, interakciju između ljudi i okoline, vrijemenske promene na GIS platformi. Istraživanje će se posebno fokusirati na crnogorske katune na Kučkoj planini iz perspektive održive poljoprivrede i turizma, te kulturnih ruta Pekinga, Tijenđina i Hebei provincije Kine iz perspektive kulturnih pejzaža. Ove studije slučajeva će poslužiti kao metodološki i tehnički primjeri.


This project will develop a Geographic Information System (GIS) methodology for documentation and research of local cultural heritage based on typical areas in Montenegro and China. The project research will first focus on the GIS database for cultural heritage for information and access. Then there will be characteristics, distribution of heritage objects, interaction between people and the environment, time changes on the GIS platform. The research will especially focus on Montenegrin katuns on Kuči Mountain from the perspective of sustainable agriculture and tourism, and the cultural routes of Beijing, Tianjin and Hebei provinces of China from the perspective of cultural landscapes. These case studies will serve as methodological and technical examples.