Arhitektonski fakultet

Termin predaje završnih (master) radova _ januarsko-februarski rok 2022._ program Arhitektura 5+0
Informišu se kandidati koji planiraju odbranu Završnog rada, po programu 5+0 u januarsko-februarskom roku, da konačne verzije radova šalju mentorima na pregled do 14. 01. 2022. Protokol o završnom radu, član 5 definiše posupak pregleda i ocjene rada.

Član 5 - OCJENA ZAVRŠNOG RADA

Student predaje konačnu verziju Završnog rada mentoru na pregled u pdf formatu. Mentor je dužan da pregleda rad i vrati ga sa komentarom u roku od jedne sedmice od dana predaje rada. Student je dužan da postupi prema uputstvima i primjedbama mentora. Student može najviše dva puta mentoru predavati rad u konačnoj verziji na pregled.

Ukoliko mentor ustanovi da Završni rad ne ispunjava uslove za pozitivnu ocjenu, kandidat je u obavezi da, otkloni nedostatke i prijavi Završni rad u sljedećem roku.

Nakon prihvatanja rada od strane mentora , mentor prosleđuje rad u pdf formatu i pismeni Izvještaj o sadržaju rada /po pravlu, ne duži od jedne A4 stranice teksta/ ostalim članovima Komisije za ocjenu Završnog rada. Sastavni dio izvještaja je Izvještaj sa preliminarne prezentacije.

Student u roku od sedam dana podnosi Prijavu za odbranu Završnog rada (Obrazac 4) Studentskoj službi i predaje jedan primjerak A4 formata ukoričen u tvrde platnene korice, po pravilu, plave boje i jedan primjerak u pdf formatu za biblioteku.

Komisija za Završni rad provjerava autentičnost rada kroz softver za prevenciju plagijata.

Komisija za ocjenu Završnog rada ima rok do zakazane Odbrane da pregleda sve elemente Završnog rada, i interno definiše preliminarnu ocjenu.

Ako Komisija prilikom pregleda rada ustanovi da rad ima takve nedostatke koji se ne mogu otkloniti, ili u slučaju da je kandidat već tri puta prijavljivao Završni rad na istu temu, donijeće Odluku da se Završni rad ne prihvati i da student mora uzeti novu temu. O svojoj odluci Komisija za ocjenu Završnog rada će obavijestiti Komisiju za Završni rad, najkasnije tri dana po donošenju odluke.

Protiv odluke Komisije u slučajevima iz prethodnog stava, student može podnijeti žalbu u skladu sa Pravilnikom o Osnovnim i Postdiplomskim studijama koji regulišu ovo pitanje.

Odbrane završnih radova će se realizovati od 01.02.do 10.02.2022.

Napomene: 

Kandidati su u obavezi da prije predaje rada  ispune sve formalne obaveze (imaju položene sve ispite, imaju izvršene troškove obnove godine i zaostalih kredita i dr.).

Kandidati su u obavezi da ispoštuju tehničke smjernice za pisanje Završnog rada, kako bi forma istih kod svih kandidata bila unificirana. 

U prilogu je Protokol o završnom radu, tehnicke smjernice, kao i primjer Zavrnog rada odbranjen u junsko-julskom roku.

Protokol i obrasci su dostupni i na linku:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1232/objava/102350-petogodisnje-studije-5-0

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 320

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.