Muzička akademija, 26.09.2019

Konkurs za upis studenata na postdiplomske-magistarske studije za studijsku 2019/20 godinu 

UNIVERZITET CRNE GORE

MUZIČKA AKADEMIJA CETINJE

POSTDIPLOMSKE STUDIJE

 

Dana 27.9.2019. r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

 

Za upis studenata

na postdiplomske-magistarske studije za studijsku 2019/20 godinu

 

Studijski program:

 

 1. Klavir                                                   -3 kandidata

 

 1. Gudački instrumenti                         -3 kandidata

 

 1. Duvački instrumenti                          -3 kandidata

 

 1. Opšta muzička pedagogija              -3 kandidata

                       

 1. Harmonika                                          -3 kandidata

 

 1. Gitara                                                   -3 kandidata

 

 

Studije traju 2 (dvije) studijske godine (4 semestra), a organizuju se na principima Bolonjske deklaracije. Ukupna školarina iznosi 4.000,00€, odnosno 1.000,00€ po semestru, odredjena Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

 

Uslovi:   pravo prijave na Konkurs za upis na postdiplomske-magistarske studije imaju kandidati:

 • svršeni studenti osnovnih i specijalističkih studija po Bolonjskom sistemu studiranja koji su ostvarili 240 ECTS kredita
 • Svršeni studenti starijih generacija sa završenim osnovnim četvorogodišnjim studijama u zemlji ili studenti koji imaju nostrifikovanu diplomu neke inostrane visokoškolske ustanove.

 

Uz prijavu (obrazac u studentskoj službi Akademije) kandidat je obavezan podnijeti:

 • Diplomu ili uvjerenje o završenim studijama (original ili ovjerenu fotokopiju)
 • Izvod iz matične knjige rodjenih (original ili ovjerenu kopiju) i kopiju lične karte.
 • Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerenu fotokopiju)
 • Lica koja su stekla inostranu diplomu ili strani državljani dužni su dostaviti dokaz nadležnog organa o nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji diplome.
 • Kandidati koji su završili osnovne i specijalističke studije u inostranstvu i u državama bivše Jugoslavije, pri podnošenju prijave dostavljaju i rješenje Muzičke akademije o priznavanju visokoškolske isprave, ili potvrdu o pokretanju postupka.
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika
 • Za sve kandidate prijavljene na konkurs, predvidjeno je polaganje prijemnog ispita.
 • Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana na adresu: Muzička akademija – Njegoševa bb, 81250 Cetinje ili u dekanatu Akademije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Broj posjeta : 236