Filološki fakultet, 23.12.2019

Profesorica Glušica na Univerzitetu SorbonaNa Sorboni je 6. decembra 2019. održana odbrana habilitacije kandidata dr Aleksandra Stefanovića, a  Komisiju pred kojom se branio habilitacioni dosije pod nazivom Morphosémantique et morphosyntaxe nominale BCMS et langues de spécialité, sačinjavalo je pet istaknutih francuskih slavista: Paul Louis Thomas, Stéphane Viellard, Tatiana Bottineau, Christine Bracquenier; Serge Sakhno i profesorica Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore Rajka Glušica.

Dosije je veoma studiozno pripremljen, sačinjava skoro hiljadu strana i predstavlja Stefanovićev naučni, pedagoški i prevodilački rad. Za nauku o BCMS jeziku veoma su značajne dvije knjige iz dosijea: monografija Les numéraux en bosniaque, croate, monténégrin, serbe (522 strane) i studija Comportement et caractéristiques des substantifs neutres en –E, –ETA désignant des animés et ayant un ou plusieurs pluriels supplétifs en BCMS  (293 strane).

Knjige predstavljaju prva ozbiljna i sveobuhvatna istraživanja  ove veoma kompleksne  problematike našeg jezika.  Nakon četvorosatne odbrane pred brojnom zainteresovanom publikom, Komisija je zaključila da se radi o veoma kvalitetnom dosijeu i kandidatu i sa zadovoljstvom predložila da se dr Aleksandru Stefanoviću dodijeli HDR (l'habilitation à diriger des recherches) diploma.

Broj posjeta : 395