Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
975 Jean Monnet Etudes multidisciplinaires sur les intégrations et les migrations à travers le dialogue interculturel EMIMI FIL2022-2024
555 Ministarstvo nauke CG Žene u Crnoj Gori do kraja XVI vijeka kroz prizmu istorije, mitologije i emocije (ŽCGIME) FIL2019-2021
553 Ministarstvo nauke CG Engleski kao jezik nastave u visokom obrazovanju u Crnoj Gori: konceptualna i empirijska razmatranja FIL2019-2021
554 Ministarstvo nauke CG Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene PKKINLCG FIL2019-2021
550 Erasmus+ Reforma stranih jezika na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori (REFLAME) REFLAME FIL2019-2022
561 Erasmus+ Međuinstitucionalni sporazum sa Ljubljanom 2019-2022 FIL2019-2022
556 Ministarstvo nauke CG Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. RVBJUG FIL2019-2019
557 Bilaterala Savremena američka književnost u međukulturnom kontekstu:primjeri Slovenije i Crne Gore FIL2018-2019
558 Bilaterala Na tragu prostora sjećanja: književnost, kultura i identitet između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FIL2018-2019
559 Bilaterala Siromaštvo i socijalna pravda kroz prizmu književnosti za djecu FIL2018-2019
551 AUF Podrška organizacije naučnih skupova konvencije o projektu - 2018 Agencija frankofonih univerziteta - AUF AUF FIL2018-2018
560 Erasmus+ Međuinstitucionalni sporazum sa Univerzitetom u Poznanju 2018-2020 FIL2018-2020
552 Ministarstvo kulture CG Književnost i jezik u funkciji promovisanja univerzalnih vrijednosti i identitetskih komponenti crnogorskog društva FIL2017-2017
353 TEMPUS Unapređenje istraživačkih potencijala visokog obrazovanja koji doprinose daljem rastu regiona SB Re@WBC FIL2015-2018
75 Ostalo GRANT AMERIČKE AMBASADE GRANT AMERIČKE AMBASADE FIL2015-2015
76 Ostalo PROJEKAT sa univerzitetom u Pitsburgu PROJEKAT sa univerzitetom u Pitsburgu FIL2015-2015
77 Ostalo Projekat zavoda za Evropske patente Projekat zavoda za Evropske patente FIL2015-2015
352 Ostalo Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu Formalizacija i proširivanje nivoa akademske saradnje između Univerziteta u Pitsburgu i UCG. FIL2014-2014
549 HERD Inicijativa za razvoj održive pomorske kompetencije u Crnoj Gori Herd Maritime FIL2014-2015
355 Donacija Američke ambasade Podizanje nivoa poznavanja američkog engleskog jezika kod crnogorskih građana PODPOZAMENCG FIL2013-2014
354 Grant Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Vojske Crne Gore PELT (Program za obuku engleskog jezika) PELT FIL2013-2014
358 Bilateralni međunarodni Usmeno i pismeno prevodjenje u univerzitetskim programima u zemljama bivše Jugoslavije UPIPREVJUG FIL2012-2013
356 Bilateralni međunarodni Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu-drugi projekat SLAVISTIKA2 FIL2011-2014
357 Bilateralni međunarodni Akademski institucionalni sporazum (Univerzitet u Pittsburgu i Univerzitet Crne Gore) AiA FIL2011-2014
360 TEMPUS Projekat unapređenja studija jezika u jugoistočnoj Evropi SEEPALS FIL2010-2013