NAGRAĐIVANJE NASTAVNIKA PO OSNOVU PUBLIKOVANJA
NAGRAĐIVANJE NASTAVNIKA PO OSNOVU PUBLIKOVANJA

Na osnovu Pravilnika o postupku, uslovima vrijednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore (“Bilten UCG” br. 387/2016) svi zaposleni koji su objavili naučni rad u nekom od časopisa koji su indeksirani u SCI, SSCI, AHCI bazama i imaju impakt faktor, imaju pravo da podnesu zahtev za nagrađivanje po osnovu doprinosa razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG. 

Rad ne smije biti stariji od godinu dana od datuma podnošenja zahtjeva. 

Zahtjev se zavodi u arhivi Filološkog fakulteta i treba da sadrži:

- pisani zahtjev dekanu Filološkog fakulteta u kojem se za svaki rad za koji se traži nagrada navodi puna referenca, datum objvljivanja i link na kojem se rad može naći na internetu 

- dokaz o publikovanju (odštampan naučni rad iz publikacije i stranicu sadržaja)

- dokaz o statusu časopisa (da se nalazi na relevantnom indeksu)

- dokaz o impakt faktoru časopisa - strogo JIF, ne prihvata se SNIP ili SJR

- popunjen i potpisan obrazac za prijavu naučnog rada za svaki rad pojedinačno 

- potvrda o prvenstvu autora (za slučaj da prvi autor nije vodeći) - izjava prvog autora

Odluke o nagrađivanju priprema FIlološki fakultet, ali definitivno mišljenje rektoru o osnovanosti odluka i isplati nagrada autoru daje Naučni odbor, ovlašćen za to aktom rektora br. 01-3876/2 od 20.12.2016. 

nagrade se obračunavaju u bruto iznosu kako je navedeno u Pravilniku.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.