Pravni fakultet, 04.10.2019

Obavještenje - Studenti starijih generacijaOBAVJEŠTENJE - STUDENTI STARIJIH GENERACIJA

 

1. Studenti upisani prije 2017. godine do prelaska na novi studijski program (to Zakon o visokom obrazovanju predviđa za kraj 2020/21), predmete polažu u onom semestru u kome su bili predviđeni nastavnim planom koji je važio u vrijeme kada su se upisali.

 

2. U skladu sa članom 14 stav 4 Pravila studiranja na osnovnim studijama, student prijavljuje da sluša predmete (kurseve) koje nije položio iz prethodnih semestara, kao i predmete (kurseve) iz naredne studijske godine za koje je ispunio uslove predviđene pravilima studijskog programa. Saglasno praksi Univerziteta da se predavanja organizuju ako ima najmanje 10 studenata koji su prvi put prijavili da slušaju predmet, nastava za studente starijih generacija će biti organizovana samo u tim slučajevima.

 

3. Ukoliko je broj studenata koji su prvi put prijavili da slušaju predmet manji od 10, nastava neće biti organizovana, već samo kolokvijumi i ispiti. U tim slučajevima, vodeći računa o srazmjernom opterećenju nastavnika, predmetni nastavnik će sam ili komisijski organizovati provjere znanja, u terminima koje dogovori sa prodekanom za nastavu i studentskim predstavnicima.

 

4. Obavještenje o rasporedu eventualne nastave i terminima provjere znanja biće dato kada se završi upis i obnova godine.

Broj posjeta : 1895