Pravni fakultet, 10.03.2020

Kroz rad studenata Pravnog fakulteta sa ranjivim grupama društva do formiranih pravnikaRad studenata sa “živim klijentima” i primjena stečenih teorijskih znanja u praksi, na taj način, jedan su od benefita  realizacije projekta Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u okviru programa Erasmus+ izgradnja kapaciteta na polju visokog obrazovanja.

Riječ je o projektu “Pravne klinike u službi ranjivih grupa: povećanje zaposlenosti studenata prava kroz pravno obrazovanje“, o kojem smo razgovarali sa profesoricom Pravnog fakulteta prof. dr Biljanom Đuričin.

Ona smatra da projekat ne doprinosi samo studentima, pravničkoj profesiji, građanima, već i društvu u cjelini.

„U svim situacijama gdje osoba ili više njih (ranjiva grupa, na pr. žrtve porodičnog nasilja, siromašni, izbjeglice, azilanti,djeca, osi…) traže pravni savjet, kvalitetno organizovana pravna klinika obezbijediće klijentu studenta koji će raditi uz pomoć praktičara i nastavnika I pružiti mu adekvatan besplatan pravni savjet. Oblasti u kojima će se pružati pravni savjeti su: građanska, krivična, međunarodna, upravna, poslovna itd. U radu pravnih klinika će raditi praktičari: sudije, advokatiImage tužioci, notari, javni izvršitelji I posrednici. Ranjiva osoba dobija  kvalifikovanu osobu da je savjetuje, dok je studentu bitno jer se uči pravnim vještinama i profesionalizmu koji je imperativ dobre pravne profesije. Svakako, korisno je i društvu, jer jednak pristup pravdi je jedan od preduslova za vladavinu prava i pravnu državu“, objašnjava profesorica.

Studenti će, prema njenim riječima, dobiti kompletno pravno obrazovanje, a objedinjavanje teorije i prakse će im pomoći u njihovom budućem radu, nakon diplomiranja.

„Preko pravnih klinika će se afirmisati profesionalna odgovornost i pravna etika koje nije moguće dobiti u klasičnoj nastavi. Studenti će unaprijediti svoje pravničke sposobnosti što će im pomoći da se bolje pripreme za polaganje pravosudno-advokatskog ispita“, navodi profesorica Đuričin.

Projekat, kako najavljuje Đuričin, predviđa i otvaranje Centra za pravne klinike na Pravnom fakultetu, koji će koordinirati rad pravnih klinka i stvoriti uslove za realizaciju kvalitetnog i korisnog pravnog programa i biti prepoznatljivo obilježje Univerziteta Crne Gore i Pravnog fakulteta.

Metode koje se koriste u radu pravnih klinika, dodaje ona, omogućiće studentima da nauče da pravilno rješavaju probleme i razvijaju kreativno mišljenje.

„Postavljanje i rješavanje problema su potrebni u svim društvenim oblastima, a demokratija i slobodna razmjena roba upravo to i zahtijevaju, što je posebno važno za Crnu Goru kojoj je u ovom trenutku imperativ da postane članica EU“, istakla je profesorica Đuričin.

Prema njenim riječima, u ovaj projekat uključene su tri eminentene institucije iz EU koje se uspješno bave kliničkim pravnim obrazovanjem, posebno radom sa tkz. živim klijentima i to: Pravni fakultet u Zagrebu, Regent Univerzitet u Londonu i Univerzitetski centar za pravne klinike u Varšavi, koji će pružiti najbolju edukaciju i praksu u oblasti kliničkog pravnog obrazovanja prisutnu u zemljama EU.

Pravni fakultet UCG realizuje ovaj projekat zajedno sa akademskim partnerima sa Kosova i neakademskim institucijama iz Crne Gore i Kosova.

„Posebno važna komponenta u Projektu je uspostavljanje dugoročne saradnje sa neakademskim institucijama, koje pripadaju pravosuđu u širem smislu riječi. Njihova edukativna uloga i bogato pravno iskustvo će doprinijeti realizaciji navedenih ciljeva Projekta, kao i omogućiti i druge oblike saradnje što je korisno za Univerzitet kao naučnu bazu, jer kvalitetno obrazovanje nije moguće bez praktičnih rezultata“, kazala je Đuričin.

Među  institucijama koje učestvuju u Projektu su pravni fakulteti u Podgorici, Prištini, Gnjilanu i Peći, advokatske komore Kosova i Crne Gore, Osnovni sud u Gnjilanu, Vrhovni sud CG, Vrhovno državno tužilaštvo CG, Notarska komora CG, Komora javnih izvršitelja CG i Centar za medijaciju CG“, navodi profesorica Đuričin.

Uspostavljena saradnja između visokoškolskih ustanova uticaće na mobilnost studenata i akademskog osoblja, kao i na tržište rada i mogućnosti dobijanja i razmjene prakse.

 

OBOGAĆENA BIBLIOTEKA I IZDAVANJE VODIČA NAJBOLJIH PRAKSI

Đuričin navodi da će kroz finansijska sredstva Projekta, Pravni fakultet obezbijediti neophodnu opremu za rad na klinikama, obogatiti biblioteku najnovijom literaturom iz fundusa prava EU i zemalja koje tradicionalno dugo imaju pravne klinike u svojim nastavnim programima i planovima i koje rade sa živim klijentima.

"Tokom realizacije Projekta, napisaće se i Vodič  o najboljim praksama  u vođenju pravnim klinikama, koje  će biti polazna osnova kako za akademsko osoblje, tako i profesore kliničare na svim klinikama master studija Pravnog fakulteta UCG i drugim pravnim fakultetima, a koji će biti rezultat zajedničkog rada svih partnera u ovom Projektu i ujedno odabir najbolje prakse iz širokog domena kliničkog pravnog obrazovanja koja će biti prilagođena potrebama Univerziteta CG, Pravnog fakulteta, crnogorskog pravosuđa i društva, a sve u cilju zadovoljenja naših studenata i građana kojima se pružaju pravne usluge", najavila je Đuričin.

 

(Detaljnije informacije o projektu ENEMLOS se mogu dobiti na sajtu: www.enemlos.ac.me)

Povezane vijesti: 

Održan prvi sastanak u okviru Enemlos projekta koji treba da poboljša zapošljivost budućih pravnika putem prakse

Broj posjeta : 427