Pravni fakultet, 16.10.2020

Prijava na konkurs za upis na master studije u drugom upisnom rokuPrijava na konkurs za upis na master studije u drugom upisnom roku na Pravnom fakultetu UCG za studijsku 2020/21. godinu, podnosiće u ponedjeljak, 19. oktobra 2020. godine, na šalteru studentske službe od 11 do 13h

 

II UPISNI ROK

 

 

                               NAZIV

   STUDIJSKOG PROGRAMA

      BROJ STUDENATA

 

MEĐUNARODNO PRAVO

 17

 

Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici Pravnog fakulteta, a organizovaće se u utorak 20. oktobra 2020. godine sa početkom u 18h.

Kandidati uz svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na master studije Univerziteta Crne Gore (dobija se na šalteru), podnose i:

 -originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama obima od najmanje 180 ects iz oblasti Pravnih nauka

 -kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 26. oktobrom 2020. godine,

 

U nastavku slijedi tekst Konkursa 

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisao je danas konkurs za upis studenata u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija Univerziteta Crne Gore, obima 120 ECTS kredita za studijsku 2020/21. koje se finansiraju iz budžeta Crne Gore. U II roku, preostalo je za upis 1.237 mjesta.

Slobodnih mjesta ima na sljedećim organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore: Biotehnički (36), Ekonomski (40), Elektrotehnički fakultet (242), Fakultet dramskih umjetnosti (12), Fakultet političkih nauka (69), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (15), Fakultet za turizam i hotelijestvo (114), Filološki fakultet (196), Filozofski fakultet (89),  Građevinski fakultet (100), Mašinski fakultet (139), Metalurško-tehnološki fakultet (65), Muzička akademija (22), Pomorski fakultet Kotor (49), Pravni fakultet (17), Prirodno-matematički fakultet (33).

Prijave na konkurs se podnose studentskim službama organizacionih jedinica  19. oktobra 2020. godine.

Polaganje prijemnog ispita će se organizovati  20. i 21. oktobra 2020. godine, a raspored polaganja biće istaknut na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  26. oktobrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Detaljnije informacije date su u tekstu konkursa, u nastavku. 

 

 

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

 

raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH I PRIMIJENJENIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE, OBIMA 120 ECTS KREDITA ZA STUDIJSKU 2020/21. koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

(II upisni rok)

ORGANIZACIONA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM

 BROJ

STUDENATA

PRAVNI FAKULTET

17

Međunarodno pravo

17

 

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

 

Pravo prijave na konkurs za upis na master akademske i primijenjene studije obima 120 ECTS kredita ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

 

Upis na master akademske i primijenjene studije se vrši na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju(«Službeni list Crne Gore», br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19, 17/19, 47/19 i 72/19 i 74/20), Statutom Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 337/15-posebno izdanje i 447/18) i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

 

Za upis na master studijske programe kandidati su dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji su oglašeni ovim konkursom, a koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore.

 

Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica.

 

Informacije o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita objavljene  su na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih  jedinica.

 

Prijave na Konkurs se podnose studentskim službama organizacionih jedinica dana  19. oktobra 2020. godine. Uz prijavu kandidat  dostavlja sljedeću dokumentaciju:

  • originalnu diplomu ili uvjerenje o završenim osnovnim studijama;
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio osnovne studije na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 

Polaganje prijemnog ispita će se organizovati  20. i 21. oktobra 2020. godine, a raspored polaganja biće istaknut na oglasnim tablama i internet stranicama organizacionih jedinica.

 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  26. oktobrom 2020. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

Uslovi, kriterijumi i postupak upisa u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija u obimu 120 ECTS, za sve studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore  bliže su uređeni  Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 494/20 ).

 

Pravilnik je objavljen i na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

 

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

 

Broj posjeta : 434