Pravni fakultet, 20.10.2020

Prijave u II upisnom roku za doktorske studije Univerziteta Crne Gore do četvrtkaX

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisao je danas konkurs za upis na doktorske studije, u II upisnom roku, za studijsku 2020/20212. godinu, za 71 mjesto, na 14 organizacionih jedinica.  

Zainteresovani kandidati će prijave sa odgovarajućim dokazima podnositi studentskim službama organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore do četvrtka, 22. oktobra 2020. godine.

Slobodnih mjesta ima na sljedećim organizacionim jedinicama:  Biotehnički fakultet (5),  Elektrotehnički fakultet (13), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (10), Fakultet za turizam i hotelijerstvo (5), Filološki fakultet (4), Filozofski fakultet (2), Građevinski fakultet (3), Mašinski fakultet (4), Medicinski fakultet (3), Metalurško-tehnološki fakultet (2), Pomorski fakultet Kotor (8), Pravni fakultet (2), Prirodno-matematički fakultet (8), Centar za doktorske studije (2).

Postupak rangiranja sprovodiće komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 26. oktobra 2020. godine.

Više informacija dostupno je u tekstu konkursa, objavljenom u današnjim dnevnim listovima u crnoj Gori i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me.  

***************** 

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br. 044/14, 052/14, 047/15, 040/16, 042/17), člana 136 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG broj 337-posebno izdanje) i člana 27 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten broj 447, 2018. godina), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02–319, od 21.09.2020. godine i Odlukom Upravnog odbora broj 02-374/1, od 16.10.2020. godine, Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisuje

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2020/2021. godinu

 

II UPISNI ROK

 

 

  1. Broj kandidata i visina školarine:

Broj studenata za upis na doktorske studije i visina školarine za studijsku 2020/2021. godinu utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-319, od 21.09.2020. godine i Odlukom Upravnog odbora broj 02-374/1, od 16.10.2020. godine, na sljedećim organizacionim jedinicama i studijskim programima Univerziteta Crne Gore:

 

 

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE/

STUDIJSKOG PROGRAMA

 

BROJ STUDENATA

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

 

12. PRAVNI FAKULTET

Pravne nauke

2

Krivično pravni smjer

1

Građansko pravni smjer

1

Visina školarine je utvrđena Odlukom Upravnog odbora broj 02 – 319, od 21.09.2020. godine i iznosi 1.000,00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

  1. Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

 

  1. Dokazi:

Kandidat podnosi:

  • ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
  • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu,
  • izvod iz matične knjige rođenih i
  • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

 

  1. Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 22.10.2020. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 26.10.2020. godine.

Broj posjeta : 102