Pravni fakultet, 26.11.2020

Pravnom fakultetu odobrena realizacija projekta: “Pravna odgovornost u vezi sa životnom sredinom – preventivne i kurativne mjere u svjetlu ekološkog i energetskog zakonodavstva”Tim Pravnog fakulteta, u čijem su sastavu: prof. dr Maja Kostić-Mandić, rukovodilac, prof. dr Aneta Spaić, prof. dr Dražen
Cerović, doc. Dr Nikola Dožić i dr Velibor Korać, angažovan na projektu “Pravna odgovornost u vezi sa životnom sredinom –
preventivne i kurativne mjere u svjetlu ekološkog i energetskog zakonodavstva”, ostvario je zapažen uspjeh jer je njihov projekat drugorangirani od 30 prijavljenih na konkurs Ministarstva Nauke Crne Gore i Javne agencije za istraživačku djelatnost Republike Slovenije.

Partnerska institucija je Pravni fakultet Univerziteta u Mariboru, čijih pet istraživača čine dio projektnog tima.
Cilj projekta je da doprinese poboljšanju prakse i uvođenju evropskih standarda u oblast odgovornosti za štetu u životnoj sredini, koja je u Crnoj Gori, uprkos dobrim rezultatima u transpoziciji prava Evropske unije u nacionalno zakonodavstvo, na niskom nivou. Posebnu vrijednost projekta čini njegov multidisciplinarni karakter koji pitanje odgovornosti zagađivača i države sagledava u kontekstu prava životne sredine, građanskog, obligacionog, međunarodnog privatnog, krivičnog, upravnog i prava energetike.
U očekivane rezultate projekta, pored uspostavljanja dugoročne saradnje između partnerskih institucija, ubraja se i posredan uticaj na ubrzanje procesa evropskih integracija u okviru najzahtjevnijeg pregovaračkog Poglavlja 27.

Broj posjeta : 185