Filološki fakultet

Pitanja za 2. kolokvijum
Pitanja za 2. kolokvijum iz Uvoda u opštu lingvistiku

 1. Fonetika i fonologija
 2. Glasovi – akustičke vrijednosti
 3. Vokali
 4. Konsonanti
 5. Sonanti
 6. Fonema i alofon
 7. Odnos foneme i distinktivnog obilježja
 8. Prozodija
 9. Glasovne promjene i glasovni zakoni
 10. Ortografija i ortoepija
 11. Morfologija i odnos morfeme i riječi
 12. Tipovi morfema
 13. Gramatička kategorija roda i broja
 14. Gramatička kategorija padeža
 15. Gramatička kategorija lica
 16. Glagolske gramatičke kategorije vremena i načina
 17. Gramatička kategorija gl. roda
 18. Gramatička kategorija gl. vida
 19. Promjenljive vrste riječi
 20. Nepromjenljive vrste riječi
 21. Morfološki principi
 22. Leksikologija i njene discipline
 23. Podjela leksike po prostiranju, starini, porijeklu i upotrebi
 24. Leksička semantika
 25. Leksičko-semantičke kategorije
Broj posjeta : 247