Pravni fakultet, 16.10.2020

Upustvo za pisanje seminarskog rada - 16.10.2020 09:28Studenti zainteresovani za izradu seminarskih radova iz predmeta Nasljedno pravo, teme mogu dobiti na vježbama 23. i 30. oktobra. Nakon ovih termina studenti neće moći dobiti temu za seminarski rad.

Seminarska nastava se realizuje na časovima namijenjenim za vježbe. Studenti koji izrade seminarski rad, po pravilu, javno ga brane, dok ostali studenti učestvuju u debati nakon prezentacije rada. Seminarski rad koji je student branio može biti bodovan do 5 poena. 

Studenti su dužni seminarske radove dostaviti nastavniku putem e-mail-a najkasnije 7 dana prije dana određenog za odbranu radova, radi provjere autentičnosti i ispunjavanja uslova za odbranu rada.

Odbrana radova odvija se u skladu sa terminima za obradu određenog nastavnog poglavlja prema informacionoj listi, i datum se precizira prilikom ordređivanja teme.

Teme koje pripadaju materiji koja se polaže na kolokvijumu moraju biti odbranjene prije kolokovijuma.

 

Upustvo za pisanje seminarskih radova

 

Koristiti posebnu stranu kao naslovnu stranu - title page -  na kojoj je potrebno navesti: naziv rada, ime i prezime studenta i broj indexa, predmet i nastavnika na predmetu i datum predaje rada.

Iza naslovne strane treba da slijedi sadržaj rada.

headeru je potrebno označiti naziv rada,  ime i prezime studenta, i broj indexa.

Format: Font 12, Arial; 10 do 16 strana (razmak 1,5 – 27-29 redova po strani).

Nakon sadržaja slijedi sadržinski dio rada sa zaključkom na kraju.

Literaturu treba dati na kraju rada u sljedećoj formi:

    • Autor, naslov knjige, izdavač, godina (mjesto), strane.
    • Autor, naslov rada, naziv časopisa, broj, godina, strane.
    • Web site: naslov i datum kada je gledan.

Seminarski radovi se predaju u putem e-maila7 dana prije odbrane.

Prilikom odbrane rada student predaje jedan primjerak rada u štampanoj formi.

Broj posjeta : 213