Osnovne informacije
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na sjednici održanoj 28.12.2022. godine donio  Pravilnik o organizaciji i radu Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije kojim se bliže se uređuje organizacija i rad Centra, kao posebne organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore.

Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, a u saradnji sa fakultetima i institutima u svom sastavu, organizuje i realizuje interdisciplinarne i multidisciplinarne osnovne, master i doktorske studije, kao i programe cjeloživotnog učenja.

Centar Univerziteta je nadležan za:
    - pokretanje inicijative za izradu elaborata za interdisciplinarne/ multidisciplinarne studijske programe, kao i pripremu akreditacionih materijala;
    - pokretanje inicijative i pripremu elaborata za organizaciju programa cjeloživotnog učenja;
    - organizaciju nastave i sprovođenje nastavnog procesa na interdisciplinarnim/ multidisciplinarnim studijskim programima za koje ima licencu;
    - organizaciju nastave i sprovođenje programa cjeloživotnog učenja;
    - podnošenje predloga Senatu o pitanjima koja se odnose na studijske planove i programe koje realizuju, plan organizacije nastave i slično;
    - izdavanje diploma;
    - izdavanje diploma ili sertifikata za programe cjeloživotnog učenja;
    - definisanje teksta konkursa za upis u prvu godinu studija, predlaganje upisne kvote i visine školarine;
    - praćenje i analizu prolaznosti studenata;
    - ispunjenost uslova rada na pojedinim nivoima studija po normativima i standardima za akreditaciju studija;
    - organizovanje istraživanja interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera;
    - učestvuje u realizaciji zajedničkih projekata sa domaćim i stranim partnerima Univerziteta i daje inicijative za uspostavljanje bilateralnih i multilateralnih oblika saradnje;
    - vrši raspodjelu i korišćenje sredstava dodijeljenih od strane Univerziteta i sredstava stečenih sopstvenim djelatnostima, u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima;
    - donošenje godišnjeg programa rada Centra;
    - druge poslove koji proističu iz zakona, Statuta i drugih propisa.

Članovi Odbora Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije su:
-   dr Nataša Popović, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore
-   dr Enis Kočan, vanredni profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore
-   dr Vladimir Bakrač, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.