Rektorat, 01.01.2017

Digitalni repozitorijumX

Digitalni repozitorijum Univerziteta Crne GorePHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets) predstavlja sistem za trajno arhiviranje, čuvanje, indeksiranje i korišćenje svih vrsta digitalnih dokumenata i objekata koji nastaju u toku nastavnog i naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu. Integralni dio digitalnog repozitorijuma, pod nazivom E-teze Univerziteta Crne Gore, predstavlja podsistem doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu.

Disertacije se mogu pretraživati i preuzimati i u sistemu E-teze (eteze.ucg.ac.me) i u okviru Digitalnog arhiva (phaidra.cis.ac.me).

Ovaj repozitorijum Biblioteka je uspostavila 2012. godine u okviru Tempus projekta Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana.