Usluge
Usluge

Korisnici Biblioteke mogu biti individualni i kolektivni. Individualni korisnici su članovi Biblioteke.

Usluge Biblioteke su besplatne i mogu ih koristiti: univerzitetski nastavnici, saradnici, istraživači, studenti, kao i svi drugi građani kojima su usluge i servisi Biblioteke potrebni.

Bibliotečka građa može se koristiti u čitaonici, pozajmicom na određeno vrijeme i međubibliotečkom pozajmicom.

Na pozajmicu van Biblioteke ne može se izdavati sljedeća građa:

 • Serijske publikacije
 • Publikacije iz referensne zbirke (priručnici – enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije i dr.)
 • Doktorske disertacije i magistarski radovi
 • Publikacije iz posebnih biblioteka - legata
 • Bibliotečka građa sa svojstvom spomenika kulture, stara i rijetka izdanja
 • Unikati
 • Bibliotečka građa iz specijalnih zbirki
 • Publikacije dobijene međubibliotečkom pozajmicom iz drugih biblioteka

Individualni korisnici mogu dobiti na pozajmicu van Biblioteke najviše dvije publikacije istovremeno.

Međubibliotečkom pozajmicom iz drugih biblioteka korisnici mogu dobiti najviše tri publikacije (korišćenje isključivo u čitaonici). Takođe, Biblioteka posuđuje najviše tri publikacije drugoj biblioteci (međubibliotečka pozajmica ne obuhvata publikacije koje se ne mogu izdavati pozajmicom van Biblioteke).

Prilikom korišćenja bibliotečke građe pozajmicom na određeno vrijeme, korisnici su dužni da se pridržavaju utvrđenih rokova, i to:

 • Univerzitetski nastavnici, saradnici i istraživači – do 60 dana
 • Postdiplomci, doktorandi – do 30 dana
 • Studenti i ostali – do 15 dana
 • Kolektivni korisnici (biblioteke) – do 30 dana

Individualni korisnici lično zadužuju i vraćaju publikacije.

Ukoliko korisnik ne vrati publikaciju u utvrđenom roku, upućuje mu se pismena opomena, a ako je ne vrati ni nakon sedam dana, upućuje mu se druga opomena. Ako korisnik ne vrati publikaciju 60 dana nakon druge opomene, Biblioteka će pokrenuti sudski postupak za vraćanje pozajmljene publikacije.

Korišćenu bibliotečku građu korisnik je dužan da vrati u ispravnom stanju. Ukoliko se ustanovi da je korisnik oštetio, uništio odnosno izgubio publikaciju, dužan je da u određenom roku nadoknadi štetu na jedan od propisanih načina:

 • da nabavi primjerak istog izdanja publikacije ili istu publikaciju novijeg izdanja,
 • da nadoknadi štetu u odgovarajućoj novčanoj vrijednosti,
 • da, ukoliko je moguće, dovede publikaciju u prvobitno stanje.

Ako korisnik ne nadoknadi pričinjenu štetu u roku od 60 dana, Biblioteka pokreće sudski postupak za naknadu štete.

Univerzitet ne može korisniku izdati dokumenta o završetku stidija, niti dokumenta za ispis i prepis sa studija, dok ne donese potvrdu da je izmirio obaveze prema Biblioteci.

Korisnik gubi pravo na korišćenje usluga Biblioteke u slučaju prekoračenja roka korišćenja, oštećenja ili gubljenja publikacije do kraja tekuće godine.

...

Korišćenje bibliotečke građe propisano je Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe i usluga u Univerzitetskoj biblioteci (2001).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.