Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše osnovna i specifična obilježja turističkog tržišta, kao i da govori o turizmu u kontekstu globalnih procesa; Ukaže na ključne karakteristike turističkog menadžmenta (upravljanja destinacijom); Objasni proces segmentacije turističkog tržišta; Govori o planiranju, organizovanju i kontroli aktivnosti u turizmu; Objasni upravljanje turističkim proizvodom, cijenom, kanalima prodaje i promocijom u oblasti turizma; Analizira strateško upravljanje ponudom turističke destinacije; Samostalno ili u grupi analizira i klasifikuje pojedine slučajeve turističke prakse, kroz case study analizu;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija