METRIKA MARKETINGA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će moći da:  Objasni i implementira metode metrike marketinga;  Klasifikuje i uporedi statističke i matematičke metode u analizi podataka i problema u savremenom marketingu;  Analizira savremene trendove u okviru instrumenata marketing miksa i njihovih metrika;  Upoređuje i pravilno interpretira rezultate dobijene primjenom instrumenata marketing metrike;  Samostalno sprovodi metričku analizu zasnovanu na empirijskim podacima i interpretira njene rezultate;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ4x1
36B+6S+2P