Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon položenog ispita student će: • Moći da poveže govor i pjevanje (govornu sa vokalnom impostacijom) • Ovladati čitanjem nota, trajanjem nota, ritmom i tempom • Oblikovati vokale u okviru centralnog registra (intervali terca, kvarta, kvinta, seksta, spetima, oktava) • Ovladati vokalizacijom akorda arpeđa, solfeđa, • Osposobljen da izvodi vokalne žanrove, narodne pjesme, francuske šansone, romanse, mjuzikl uz klavir i acapella

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SARA VUJOŠEVIĆ-JOVANOVIĆ2x1
5B
2x1
5B