MEDIJSKO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Upoznati se sa nacionalnim i međunarodnim instrumentima relevantnim za utvrđivanje legislativnog okvira medijskog prava u Crnoj Gori kao što su: Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama, Zakon o medijima, Zakon o elektronskim medijima, Zakon o radio difuziji itd. - Utvrditi i objasniti sadržinu i komponente slobode izražavanja u nacionalnom i uporedno-pravnim sistemima. - Analizirati i usvojiti znanja o bazičnim institutima i principima medijskog prava kao što su: Zaštita novinarskog izvora, načelo dužne novinarske pažnje, načelo prezumpcije nevinost. - Razumjeti i adekvatno procijeniti demarkacionu liniju između slobode izražavanja i drugih konvencijskih prava kao što je pravo na privatnost, pravo na čast, ugled ili dignitet.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
10S+2P
ANETA SPAIĆ2x1
10S+2P