Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Upoznati se sa nacionalnim i međunarodnim instrumentima relevantnim za utvrđivanje legislativnog okvira medijskog prava u Crnoj Gori kao što su: Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama, Zakon o medijima, Zakon o elektronskim medijima, Zakon o radio difuziji itd. - Utvrditi i objasniti sadržinu i komponente slobode izražavanja u nacionalnom i uporedno-pravnim sistemima. - Analizirati i usvojiti znanja o bazičnim institutima i principima medijskog prava kao što su: Zaštita novinarskog izvora, načelo dužne novinarske pažnje, načelo prezumpcije nevinost. - Razumjeti i adekvatno procijeniti demarkacionu liniju između slobode izražavanja i drugih konvencijskih prava kao što je pravo na privatnost, pravo na čast, ugled ili dignitet.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
3P
ANETA SPAIĆ2x1
3P

Medijsko pravo - vježbe

Medijsko pravo - uvodni čas

Medijsko pravo - dodatni časovi vježbi

Medijsko pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit

Medijsko pravo - Popravni I kol.

Medijsko pravo - I kol.

Medijsko pravo - spisak tema (vježbe)

Medijsko pravo - informaciona lista 2020

Medijsko pravo - konačne ocjene 2020

Medijsko pravo - rezultati Završnog ispita

Medijsko pravo - nastavni materijali (3)

Medijsko pravo - nastavni materijali (2)