Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojam ekonomske ravnoteže. 2. Objasni pojam Pareto optimuma. 3. Objasni Valrasov model ekonomije. 4. Objasni, formuliše i dokaže Arouovu teoremu o nemogućnosti (Arouova teorema o diktatoru) 5. Objasni pojam kupovnih (call) i prodajnih (put) opcija I Blek-Šolsovu jednačinu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN MARKOVIĆ3x1
11S
1x1
11S