Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: razvije jednostavan fizički model primjenjiv na rješavanje zadatog problema, postavi matematičku formulaciju datog fizičkog modela, rješava numeričke zadatke za poznate sisteme iz oscilacija i talasa, kvantitativno i kvalitativno opiše prigušenje i prinudu u sistemima koji se ponašaju kao harmonijski oscilator, poznaje osnovne koncepte nastanka i širenja talasa, poznaje pojave refleksije, transparencije i interferencije talasa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA JOVANOVIĆ2x1
8B+8P
2x1
8B+8P

Termin popravnog kolokvijuma

Termin završnog ispita

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati zavrsnog ispita iz Oscilacija i talasa

Septembarski rok

Mehanicki talasi

Oscilacije