EVOLUCIJA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - shvati evoluciono učenje kroz istoriju, - razumije savremeni koncept i pristup u tumačenju evolutivnih promjena, - primjeni stečeno znanje u tumačenju postanka života, - osposobiće se da sintetiše stečena znanja, - objašnjava specifičnost i diverzitet živog svijeta u prirodi, posebno u Crnoj Gori, - prenese stečeno znanje na učenike raznih nivoa obrazovanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO MARIĆ3x1
8B+16S+28P