Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. objasni osnovne pojmove o vodi, kruženju vode u prirodi, atmosferi, kao i procese i mjerenja pojava u atmosferi i na kopnu, 2. objasni pojmove i primijeni postupke osnovne analize meteoroloških podataka, hidrološke analize i elaboriranje hidroloških podataka, 3. prepozna probleme i opiše proces oticanja vode na slivu i raščlani isti na komponente, sračuna vrijednosti pojedinih komponenti oticaja, odredi ekstremne pojave oticaja na slivu. 4. primijeni stečeno teorijsko znanje o hidrologiji u građevinskoj praksi , u projektovanju građevina sposoban je riješiti jednostavnije probleme i zadatke iz hidrologije, 5. objasni i primijeni postupke proračuna u primjeni vjerovatnoće i statistike u hidrologiji (empirijska i kompromisna vjerojatnoća, primjena teorijskih raspodjela vjerovatnoće u hidrologiji, formiranje statističkih skupova hidroloških podataka, testovi homogenosti ),

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN SEKULIĆ2x1
9S+6P
MILENA OSTOJIĆ.67x1
9S+6P
1.33x1
9S+6P

Rezultati ispita - Hidrologija decembar 2022

Materijal za učenje

Termin završnog ispita

Materijal sa vježbi

Rezultati ispita - Hidrologija septembar 2022 drugi rok

Rezultati ispita - Hidrologija septembar 2022