MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim pojmovima iz oblasti menadžmenta u oblasti građevinarstva. 2. Upoznat je sa funkcijama i nivoima menadžmenta uopšte, naročito sa specifičnostima menadžmenta u građevinarstvu. 3. Vlada znanjima iz strateškog menadžmenta, teorija motivacije i liderstva. 4. Stečena znanja direktno primjenjuje u poslovima upravljanja u firmi i na gradilištu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ KNEŽEVIĆ
MLADEN GOGIĆ

Termin polaganja I kolokvijuma

Termin predavanja i vježbanja

Termin polaganja I kolokvijuma

MENADZMENT U GRADJEVINARSTVU