Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Izvrši statičku klasifikaciju linijskih nosača; 2. Odredi sile u presjecima i pomjeranja kod statički određenih linijskih nosača; 3. Primjenom metode sila odredi i nacrta dijagrame presečnih sila statički neodređenih linijskih nosača; 4. Poznaje teorijske osnove ploča opterećenih na savijanje i napregnutih u svojoj ravni; 5. Razumije jednostavne probleme stabilnosti pravog štapa, kao i vibracije diskretnih sistema sa jednim stepenom slobode kretanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK1x0
1P
1x0
1P
LJILJANA ŽUGIĆ3x0
1P

Termin ispita - I dio

Predaja i odbrana prvog grafičkog zadatka

Termin ispita - septembarski rok

Termin za popravni završni ispit

Termin II kolokvijuma

Dodatni termin za predaju I grafičkog zadatka, termin I kolokvijuma