Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

- razlikuje i tumači norme evropskog radnog prava - objašnjava osnovne institute, mehanizme i tokove međunarodne socijalne politike - prepoznaje i analizira osnovne kategorije i tumači pravne norme koje definišu prava djeteta i njihove odnose sa socijalnim radom - piše magistarski rad iz socijaln