Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ISTORIJA FIZIČKE KULTURE

Naziv predmeta:ISTORIJA FIZIČKE KULTURE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
859Obavezan132+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaObjašnjenje osnovnih elemenata složenog istorijskog procesa nastanka i razvoja fizičke kulture.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije etape razvoja fizičke kulture od najranijih vremena do savremenog doba; 2.Analizira uticaj društvenih sistema na razvoj fizičke kulture kroz istoriju; 3.Razumije objektivne zakonitosti koje su u raznim istorijskim periodima uticali na razvoj i promjene u fizičkoj kulturi; 4.Prepozna u svakoj pojedinačnoj pojavi u fizičkoj kulturi društvene aspekte koji je determinišu; 5.Analizira veoma složene veze i odnose koji determinišu razvoj i promjene u fizičkoj kulturi; 6.Formira profesionalne poglede na osnovu kojih može da procijeni mogunosti i dalje pravce razvoja fiz kulture.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc.dr Dragan Krivokapić-nastavnik, dr Aldijana Muratović- saradnica u nastavi.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, individualna realizacija zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje studenata sa programom, predmetom i značajem predmeta.ects
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje studenata sa programom, predmetom i značajem predmeta
II nedjelja, pred.-Podjela istorije, Fizička kultura u preiodu prvobitne ljudske zajednice.
II nedjelja, vježbe Fizička kultura u preiodu prvobitne ljudske zajednice.
III nedjelja, pred.- Fizička kultura u periodu robovlasničkog društvenog poretka
III nedjelja, vježbe - Fizička kultura u periodu robovlasničkog društvenog poretka
IV nedjelja, pred.- Fizička kultura u zemljama drevnih civilizacija.
IV nedjelja, vježbe - Fizička kultura u zemljama drevnih civilizacija.
V nedjelja, pred.- Fizička kultura u periodu feudalnog poretka
V nedjelja, vježbe - Fizička kultura u periodu feudalnog poretka
VI nedjelja, pred.- I kolkvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Fizička kultura u djelima: humanista, reformatora, prosvetitelja, ifilantropista.
VII nedjelja, vježbe - Fizička kultura u djelima: humanista, reformatora, prosvetitelja, ifilantropista.
VIII nedjelja, pred.- Fizička kultura u periodu kapitalističkog društvenog poretka.
VIII nedjelja, vježbe - Fizička kultura u periodu kapitalističkog društvenog poretka.
IX nedjelja, pred.- Pojava i razvoj međunarodnog sportskog pokreta.
IX nedjelja, vježbe - Pojava i razvoj međunarodnog sportskog pokreta.
X nedjelja, pred.- Razvoj olimpijskog pokreta (pregled održanih Olim. ig.).
X nedjelja, vježbe - Razvoj olimpijskog pokreta
XI nedjelja, pred.- Sport u Crnoj Gori do 1918. godine
XI nedjelja, vježbe - Sport u Crnoj Gori do 1918. godine
XII nedjelja, pred.- Fizička kultura između I i II svjetskog rata
XII nedjelja, vježbe - Fizička kultura između I i II svjetskog rata
XIII nedjelja, pred.- II Kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Fizička kultura u Crnoj Gori poslije II svjetskog rata do danas.Smjernice za dalji razvoj crnogorskog sporta
XIV nedjelja, vježbe - Fizička kultura u Crnoj Gori poslije II svjetskog rata do danas.Smjernice za dalji razvoj crnogorskog sporta
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta nedje
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i polažu kolokvijume i završni ispit.
KonsultacijeKonsultacije ponedjeljkom od 10-11h.
LiteraturaKrivokapić,D (2010): Istorija fizičke kulture, skripta. Ilić, S.,(1987): Istorija fizičke kulture, Beograd (osnovni udžbenik)Jovanović, N.,(1994): Sport u Crnoj Gori, Cetinje
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuje se: Prisustvo nastavi 5 poena. Aktivnost na času i seminarski 5 poena. Dva kolokvijuma po 20 poena. Završni ispit 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / OSNOVI ANTROPOMOTORIKE

Naziv predmeta:OSNOVI ANTROPOMOTORIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1936Obavezan162+2+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa teoretskim osnovama antropomotorike. Opšta antropomotorika, motorika čovjeka, je fundamentalna antropomotorička disciplina, čiji je osnovni predmet izučavanja pokret, koji je napravljen u cilju tjelesnog vježbanja, odnosno njegove biomehaničke i fiziološke osnove, kao i spektar čovjekovih sposobnosti i znanja, bazičnog i specifičnog tipa (struktura, definicija i manifestacija), uz čiju se angažovanost realizuje svaki takav pokret.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Interpretira osnovne terminološke pojmove iz oblasti antropomotorike 2. Identifikuje zakonitosti ispoljavanja motoričkih sposobnosti 3. Klasifikuje osnovna teoretska znanja o motoričkim sposobnostima čovjeka 4. Prepoznaje komplementarnost razvoja motoričkih sposobnosti, funkcionalnih sposobnosti i morfoloških karakteristika. 5. Primjenjuje prirodne oblike kretanja i vježbe oblikovanja u procesu tjelesnog vježbanja 6. Opisuje funkcionalno-motoričko-morfološku dijagnostiku
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Kemal Idrizović, mr Ivan Vasiljević, mr Jovan Gardašević
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska i praktična predavanja, vježbe, hospitavanja i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod, čovjek multidimenzionalni sistem;
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Pokret kao osnova tjelesne aktivnosti (vježbanja), definisanje pojma antropomotorika;
II nedjelja, vježbe Pokret kao osnova tjelesne aktivnosti
III nedjelja, pred.- Filogenetski i ontogenetski razvoj antropomotorike;
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Morfološke i funkcionalne osnove antropomotorike;
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Manifestni i latentni motor. prostor, Esencijalne i specifične motoričke sposobnosti;
V nedjelja, vježbe - Esencijalne i specifične motoričke sposobnosti;
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Snaga, brzina, izdržljivost, fleksibilnost;
VII nedjelja, vježbe - Snaga, brzina, izdržljivost, fleksibilnost;
VIII nedjelja, pred.- Koordinacija, ravnoteža, preciznost;
VIII nedjelja, vježbe - Koordinacija, ravnoteža, preciznost;
IX nedjelja, pred.- Senzitivnost u razvoju motoričkih sposobnosti, testovi za procjenu motoričkih sposobnosti;
IX nedjelja, vježbe - testovi za procjenu motoričkih sposobnosti;
X nedjelja, pred.- Funkcionalne sposobnosti i njihova transformacija pod uticajem kinezioloških aktivnosti;
X nedjelja, vježbe - Funkcionalne sposobnosti
XI nedjelja, pred.- Morfološke karakteristike i transformacija varijabilnih morfoloških karakteristika
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Dijagnostika funkc. sposobnosti i morfol. karakteristika i njihove relacije sa motor. sposobnostima
XIII nedjelja, vježbe - Dijagnostika funkc. sposobnosti i morfol. karakteristika
XIV nedjelja, pred.- Rekapitul. nast. sadržaja prezentovanih u toku semestra kroz teoret., prakt. predavanja i vježbe;
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sata teoretskih predavanja 1 sat praktičnih predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 X 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sata (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe
KonsultacijePonedeljak 11.30h
LiteraturaIdrizović,Dž.,Idrizović,K.(2001). Osnovi antropomotorike. Univerzitet Crne Gore. Idrizović, K. (2010). Atletika I i II. Univerzitet Crne Gore. Lotsky,F.,Vrhovec,A.(1956). Strojeve vježbe. NIP»Partizan». Sedlaček,I.(1966). Terminologija prostih vježbi. NIP»Sportska knjiga». Zatsiorsky, V., Kraemer, W. (2006). Science and Practice of Strength Training (2nd ed.). Human Kinetics, Inc.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Isticanje u toku predavanja i vježbi 10 poena. - Kolokvijum 40 poena. - Završni ispit 50 poena. - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetU procesu nastave predmeta osnovi antropomotorike, pored klasičnih organizaciono metodskih oblika rada, koriste se još i savremeni (samostalni, grupno-samostalni, organizacioni, samostalni i grupno samostalno heuristički), kao i niz drugih specifičnih, ko
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ANATOMIJA I

Naziv predmeta:ANATOMIJA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1937Obavezan152+2+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj da upozna studenta sa Anatomijom covjekovog tijela
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit studentć e biti u mogućnosti da: 1. Poznaje elemente skeleta čovjeka, njihove osteološke karakteristike, pripoje mišića i veza. 2. Poznaje vrste zglobova, morfologiju i funkciju pokretnih zglobova. 3. Poznaje pripoj, funkciju i inervaciju mišića. Sposoban je da steena znanja primijeni u savladavanju stučnih predmeta
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Aleksandra Vuksanović Božarić, prof. dr Miroslav Radunović i saradnici
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Anatomija-uvod, ključnica,lopatica,ramenica
I nedjelja, vježbe - Anatomija-uvod, ključnica,lopatica,ramenica
II nedjelja, pred.- Žbica,laktica,kosti šake
II nedjelja, vježbe Žbica,laktica,kosti šake
III nedjelja, pred.- Kosti grudnog koša i kičmenog stuba Golenjača,lišnjača,kosti stopala
III nedjelja, vježbe - Kosti grudnog koša i kičmenog stuba
IV nedjelja, pred.- Karlična kost,butna kost,čašica
IV nedjelja, vježbe - Karlična kost,butna kost,čašica
V nedjelja, pred.- Kosti lobanje i lica
V nedjelja, vježbe - Kosti lobanje i lica
VI nedjelja, pred.- Arthrologia-uvod,zglobovi gornjeg ekstremiteta
VI nedjelja, vježbe - Arthrologia-uvod,zglobovi gornjeg ekstremiteta
VII nedjelja, pred.- Zglobovi glave, grudnog koša i donjeg ekstremiteta KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe - Zglobovi glave, grudnog koša i donjeg ekstremiteta KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, pred.- Myologia-uvod,podela ruke na predjele,mišići ramena i nadlakta
VIII nedjelja, vježbe - Myologia-uvod,podela ruke na predjele,mišići ramena i nadlakta
IX nedjelja, pred.- Mišići podlakta i šake
IX nedjelja, vježbe - Mišići podlakta i šake
X nedjelja, pred.- Mišići grudnog koša i trbuha
X nedjelja, vježbe - Mišići grudnog koša i trbuha
XI nedjelja, pred.- Mišići glave i vrata
XI nedjelja, vježbe - Mišići glave i vrata
XII nedjelja, pred.- Mišići sjedalne oblasti i buta
XII nedjelja, vježbe - Mišići sjedalne oblasti i buta
XIII nedjelja, pred.- Mišići potkoljenice i stopala
XIII nedjelja, vježbe - Mišići potkoljenice i stopala
XIV nedjelja, pred.- Dopunska nastava, konsultacije
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNastava i završni ispit 6 sati 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra 2 x 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-30 sati Struktura opterećenja 106 sati i 40 minuta- nastava + 13 sati i 20 minuta-priprema+30 sati-dopunski rad
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježba 3 sata i 40 minuta samostalni rad u pripremi vježbi i kolokvijuma uključujući konsultacije
Konsultacijenema
LiteraturaProf. dr M. Bošković: Anatomija čoveka Obaveštenje o dopunskoj literaturi studenti dobijanju na prvom predavanju
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Prisustvo teorijskoj i praktičnoj nastavi i provera znanja na vežbama – 10 poena Kolokvijum I – Osteologia – 20 poena Kolokvijum II – Arthrologia – 20 poena Završni ispit – 50 poena
Posebne naznake za predmetKonsultacije se održavaju jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa kod svih nastavnika i saradnika
NapomenaFormiranje ocjene: prisustvo nastavi + KI +KII + završni ispit Ocjena A B C D E 90-100 80-89 70-79
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ANATOMIJA II

Naziv predmeta:ANATOMIJA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
1938Obavezan252+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj da upozna studenta sa Anatomijom covjekovog tijela
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: Poznaje djelove perifernog i centralnog nervnog sistema, njihovu povezanost i ulogu, kao i građu i funkciju čula. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa kardiovaskularnog sistema. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa respiratornog sistema. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa digestivnog sistema. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa urogenitalnog sistema. Sposoban je da stečena znanja nadogradi i iskoristi u savladavanju ostalih stručnih predmeta.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Aleksandra Vuksanović Božarić, prof. dr Miroslav Radunović i saradnici
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Neurologia-uvod,živci gornjeg ekstremiteta
I nedjelja, vježbe - Neurologia-uvod,živci gornjeg ekstremiteta
II nedjelja, pred.-Živci donjeg ekstremiteta i trupa
II nedjelja, vježbe Živci donjeg ekstremiteta i trupa
III nedjelja, pred.- Moždani živci
III nedjelja, vježbe - Moždani živci
IV nedjelja, pred.- Kičmena i produžena moždina
IV nedjelja, vježbe - Kičmena i produžena moždina
V nedjelja, pred.- Moždani most,mali mozak i srednji mozak
V nedjelja, vježbe - Moždani most,mali mozak i srednji mozak
VI nedjelja, pred.- Međumozak i treća moždana komora
VI nedjelja, vježbe - Međumozak i treća moždana komora
VII nedjelja, pred.- Veliki mozak. Glavni moždani putevi
VII nedjelja, vježbe - Veliki mozak. Glavni moždani putevi
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Kardiovaskularni sistem
IX nedjelja, vježbe - Kardiovaskularni sistem
X nedjelja, pred.- Respiratorni sistem
X nedjelja, vježbe - Respiratorni sistem
XI nedjelja, pred.- Digestivni sistem
XI nedjelja, vježbe - Digestivni sistem
XII nedjelja, pred.- Urinarni sistem
XII nedjelja, vježbe - Urinarni sistem
XIII nedjelja, pred.- Muški i ženski polni organi. Oko i uho
XIII nedjelja, vježbe - Muški i ženski polni organi. Oko i uho
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Zavrsni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata 1sat vježba 3 sata i40 minuta samostalni rad u pripremi vježbi i kolokvijuma uključujući konsultaci u semestru Nastava i završni ispit 6 sati 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme pre početka semestra 2 x 6 sati i 40 minuta = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5 x 30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-30 sati Struktura opterećenja 106 sati i 40 minuta- nastava + 13 sati i 20 minuta-priprema+30 sati-dopunski rad
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaProf. dr M. Bošković: Anatomija čoveka Obaveštenje o dopunskoj literaturi studenti dobijanju na prvom predavanju
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo teorijskoj i praktičnoj nastavi i provera znanja na vežbama – 10 poena Kolokvijum I – Organi i čula – 20 poena Kolokvijum II – Nervni sistem – 20 poena Završni ispit – 50 poena
Posebne naznake za predmetKonsultacije se održavaju jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa kod svih nastavnika i saradnika
NapomenaMetodske jedinice praktične nastave odgovaraju metodskim jedinicama teorijske nastave.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / METODIKA ANTROPOMOTORIKE

Naziv predmeta:METODIKA ANTROPOMOTORIKE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2435Obavezan262+1+2
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaCilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa metodikom antropomotorike. Metodika antropomotorike je fundamentalna antropomotorička disciplina, čiji je osnovni predmet izučavanja razvoj motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja, metodika razvijanja motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja (odnosno trening motoričkih sposobnosti i znanja) i eksploatacija funkcionalno-motoričkih potencijala čovjeka tokom njegovog tjelesnog vježbanja, koje se može realizovati iz zdravstvenih, rekreativnih i sportskih razloga.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Povezuje teoretska i praktična znanja o razvoju motoričkih sposobnosti čovjeka 2. Primjenjuje teoretska i praktična znanja o razvijanju motoričkih sposobnosti čovjeka 3. Samostalno modeluje, priprema i praktično realizuje program tjelesnog vježbanja u odnosu na uzrast, pol i individualne sposobnosti vježbača 4. Kreativno prilagođava i unapređuje metodske postupke u razvijanju motoričkih sposobnosti, adekvatne polu, uzrastu, zdravstvenom i sportskom statusu vježbača 5. Primjenjuje funkcionalno-motoričko-morfološku dijagnostiku 6. Prepoznaje fundamentalne pojmove u području wellness-a i fitness-a, i primjenjuje njihove programe, namijenjene transformaciji različitih dimenzija antropološkog statusa.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Kemal Idrizović, mr Ivan Vasiljević, mr Jovan Gardašević
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska i praktična predavanja, vježbe, hospitavanja i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovne postavke metodike povećanja motoričkih sposobnosti
I nedjelja, vježbe - Osnovne postavke metodike povećanja motoričkih sposobnosti
II nedjelja, pred.-Razvoj i metodika povećanja snage
II nedjelja, vježbe Razvoj i metodika povećanja snage
III nedjelja, pred.- Metodika povećanja maksimalne i brzinske snage i izdržljivosti u snazi;
III nedjelja, vježbe - Metodika povećanja maksimalne i brzinske snage i izdržljivosti u snazi;
IV nedjelja, pred.- Razvoj i metodika povećanja brzine
IV nedjelja, vježbe - Razvoj i metodika povećanja brzine
V nedjelja, pred.- Razvoj i metodika povećanja izdržljivosti
V nedjelja, vježbe - Razvoj i metodika povećanja izdržljivosti
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Razvoj i metodika povećanja fleksibilnosti
VII nedjelja, vježbe - Razvoj i metodika povećanja fleksibilnosti
VIII nedjelja, pred.- Razvoj i metodika povećanja koordinacije, ravnoteže i preciznosti;
VIII nedjelja, vježbe - Razvoj i metodika povećanja koordinacije, ravnoteže i preciznosti;
IX nedjelja, pred.- Zagrijavanje i hlađenje u sportu i fitness-u;
IX nedjelja, vježbe - Zagrijavanje i hlađenje u sportu i fitness-u;
X nedjelja, pred.- Kondicioni programi za sportiste i rekreativce
X nedjelja, vježbe - Kondicioni programi za sportiste i rekreativce
XI nedjelja, pred.- Fitness;
XI nedjelja, vježbe - Fitness;
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Sportski i rekreativni fitness programi
XIII nedjelja, vježbe - Sportski i rekreativni fitness programi
XIV nedjelja, pred.- Fitness programi za djecu
XIV nedjelja, vježbe - Fitness programi za djecu
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sata teoretskih predavanja 1 sat praktičnih predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 X 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (sati) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sata (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe.
KonsultacijePonedeljak 11.30h
LiteraturaIdrizović,Dž.,Idrizović,K.(2001).Osnovi antropomotorike.Univerzitet Crne Gore. Idrizović, K. (2010). Atletika I i II. Univerzitet Crne Gore. Zatsiorsky, V., Kraemer, W. (2006). Science and Practice of Strength Training (2nd ed.). Human Kinetics, Inc. Foran, B. (2001). High-performance sports conditioning. Human Kinetics, Inc. Puleo, J., & Milroy, P. (2009). Running Anatomy. Human Kinetics, Inc. Nićin,Đ.(2003).Fitness.Univerzitet»Braća Karić».
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeIsticanje u toku predavanja i vježbi 10 poena. - Kolokvijumi 40 poena. - Završni ispit 50 poena. - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetU procesu nastave predmeta osnovi antropomotorike, pored klasičnih organizaciono metodskih oblika rada, koriste se još i savremeni (samostalni, grupno-samostalni, organizacioni, samostalni i grupno samostalno heuristički), kao i niz drugih specifičnih, ko
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE

Naziv predmeta:TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2436Obavezan242+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i služanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaCilj Teorijskih osnova fizičke kulture,kao nastavnog predmeta,sagledava se u podsticanju duhovnog napora studenata na promišljanje samih osnova struke za koju su se opredijelili,odnosno napora za njeno dalje razvijanje i (pre)osmišljavanje i pripremu za rad
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije osnovne pojmove iz oblasti teorije fizičke kulture; 2.Analizira principe, sisteme i metode koji se primjenjuju u teoriji fizičke kulture; 3.Razumije objektivne zakonitosti funkcionisanja i razvoja fizičke kulture; 4.Prepozna u svakoj pojedinačnoj pojavi u fizičkoj kulturi njenu povezanost sa drugim pojavama 5.Analizira veoma složene veze i odnose koji djeluju u fizičkoj kulturi; 6.Formira profesionalne poglede i uvjerenja od kojih zavisi dalji razvoj kao budućih stručnjaka
Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.dr Duško Bjelica/šifra nastavnika195872/, dr Milovan Ljubojević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, rješavanje zadataka,seminarski radovi, konsultacije,provjera znanja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet teorije fizičke kulture; Zadaci teorije fizičke kulture
I nedjelja, vježbe - Predmet teorije fizičke kulture; Zadaci teorije fizičke kulture
II nedjelja, pred.-Posebnost fizičke kulture kao integralnog dijela opšte kulture.
II nedjelja, vježbe Posebnost fizičke kulture kao integralnog dijela opšte kulture.
III nedjelja, pred.- Značaj teorije fizičke kulture
III nedjelja, vježbe - Značaj teorije fizičke kulture
IV nedjelja, pred.- Nastanak naziva fizička kultura i terminološke nedoumice
IV nedjelja, vježbe - Nastanak naziva fizička kultura i terminološke nedoumice
V nedjelja, pred.- Preobražajni aspekt fizičke kulture;
V nedjelja, vježbe - Preobražajni aspekt fizičke kulture;
VI nedjelja, pred.- Neki bliski i slični pojmovi.
VI nedjelja, vježbe - Neki bliski i slični pojmovi.
VII nedjelja, pred.- Pojavni oblici fizičke kulture. Igra,sport,gimnastika
VII nedjelja, vježbe - Pojavni oblici fizičke kulture. Igra,sport,gimnastika
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Metodologija u teoriji fizičke kulture
IX nedjelja, vježbe - Metodologija u teoriji fizičke kulture
X nedjelja, pred.- Vrijednosti u fizičkoj kulturi ;Bio-psiho-socijalni zakoni u fizičkoj kulturi.
X nedjelja, vježbe - Vrijednosti u fizičkoj kulturi ;Bio-psiho-socijalni zakoni u fizičkoj kulturi.
XI nedjelja, pred.- Standardi i norme u fizičkoj kult
XI nedjelja, vježbe - Standardi i norme u fizičkoj kult
XII nedjelja, pred.- Funkcionalna struktura fizičke kulture .
XII nedjelja, vježbe - Funkcionalna struktura fizičke kulture .
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Uslovi i pravci razvoja fizičke kulture
XIV nedjelja, vježbe - Uslovi i pravci razvoja fizičke kulture
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta nedjeljno 3 kredita x 40/30=4sata Struktura: 2 sata teoretska predavanja 2 sata samostalnog rada,uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit:=4x16=64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis,ovjera) 2x4=8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3 x 30 0 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja:64 sati nastava + 8 sati priprema+18 sati dopunski rad.
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu,obrade zadate teme,polažu 2 kolokvijuma.
KonsultacijeKonsultacije utorkom ,cetvrtkom 8,30-10 h i 12-13 h u kabinetu br.8.
Literatura: Bjelica, D., Krivokapić, D. (2010): Teorijske osnove fizičke kulture. (osnovni udžbenik) N.Živanović:Prilog epistemologiji fizičke kulture,Niš,2000. M.Matić:Teorija fizičke kulture,Beograd,1995. Teorija sporta, D.Bjelica,Pg.2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva Kolokvijuma po 22 poena ,ukupno 44. Aktivnost na predavanjima i vježbama,domaci rad,seminarski rad i samo prisustvo nastavi i domaci rad do 6 poena. Završni ispit 50 poena.Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / FUDBAL ( TEHNIKA, METODIKA)

Naziv predmeta:FUDBAL ( TEHNIKA, METODIKA)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2744Obavezan352+1+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje tehnikom i metodskim postupcima za obuku osnovne fudbalske tehnike
Ishodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje struktura i karakteristike tehnike u fudbalu;Klasifikuje tehniku u fudbalu;Opisuje i praktično prikazuje tehničke elemente u fudbalu;Metodički tumači tehničke elemente u fudbalu.
Ime i prezime nastavnika i saradnika Prof. dr Duško Bjelica, Doc. Dr Stevo Popović, Mr Jovan Gardašević
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska i praktična predavanja, vježbe, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam, struktura i karakteristike tehnike u fudbalu.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Klasifikacija tehnike fudbala.
II nedjelja, vježbe Klasifikacija tehnike fudbala.
III nedjelja, pred.- Udarci po lopti nogom. Metodski postupak obuke.
III nedjelja, vježbe - Udarci po lopti nogom. Metodski postupak obuke.
IV nedjelja, pred.- Udarci po lopti glavom. Metodski postupak obuke.
IV nedjelja, vježbe - Udarci po lopti glavom. Metodski postupak obuke.
V nedjelja, pred.- Posebni (specifični) udarci po lopti. Metodski postupak obuke
V nedjelja, vježbe - Posebni (specifični) udarci po lopti. Metodski postupak obuke
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum 1 praktični i teoretski
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Primanje lopte. Metodski postupak obuke
VII nedjelja, vježbe - Primanje lopte. Metodski postupak obuke
VIII nedjelja, pred.- Vođenje lopte. Metodski postupak obuke
VIII nedjelja, vježbe - Vođenje lopte. Metodski postupak obuke
IX nedjelja, pred.- Oduzimanje lopte. Metodski postupak obuke;
IX nedjelja, vježbe - Oduzimanje lopte. Metodski postupak obuke;
X nedjelja, pred.- Driblinzi i finte. Metodski postupak obuke
X nedjelja, vježbe - Driblinzi i finte. Metodski postupak obuke
XI nedjelja, pred.- Tehnika golmana (hvatanje i odbijanje lopte). Metodski postupak obuke
XI nedjelja, vježbe - Tehnika golmana (hvatanje i odbijanje lopte). Metodski postupak obuke
XII nedjelja, pred.- Tehnika golmana (degažiranje lopte). Metodski postupak obuke.
XII nedjelja, vježbe - Tehnika golmana (degažiranje lopte). Metodski postupak obuke.
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum 2 praktični i teoretski
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Priprema za ispit
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum 2 praktični i teoretski
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata teoretska predavanja 1 sat praktična predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: = 6,40 x 16= 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5 x 30 = 150 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujuči i popravnog ispita od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja: 106,40 sati (Nastava) + 13,20 sati (Priprema) +30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu predavanja, vježbe, rade seminarski rad i provjeru na cetiri kolokvijuma
Konsultacijeponedjeljkom od 10 do 11 časova
Literatura: Bjelica, D. i Popović, S. (2012). Fudbal, teorija, tehnika, taktika. Podgorica: CSA - Osnovni udžbenik.; Aleksić, V. (2006). Fudbal-istorija-teorija-metodika. Beograd: FSFV.; Opavsky, P. (2009). Fudbal-conditio sine qua non, Beograd
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje4 Kolokvijuma: 2 teoretska po 10, 2 praktična po 10, isticanje u toku nastave i seminarski rad po 5 (ukupno 10) - Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen i ako se uredno pohađa nastava.
Posebne naznake za predmetNastava ( Teoret. P) se izvodi za grupu oko 50 studenata, a Praktična predavanja (PP) i vježbe u grupi do 20 studenata.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / BORILAČKI SPORTOVI ( KARATE I BOKS)

Naziv predmeta:BORILAČKI SPORTOVI ( KARATE I BOKS)
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2745Obavezan351+2+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznavaju sa teorijskim i praktičnim saznanjima iz ovih sportova za budući efikasan rad sa djecom i omladinom
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije principe i specijalne metode u procesu učenja. 2. Razumije ulogu i značaj borilačkih sportova u vaspitno – obrazovnom sistemu. 3. Poznaje tehniku karatea i sposobnost za uključivanje u program nastave fizičkog vaspitanja. 4. Poznaje tehniku boksa i sposobnost za uključivanje u program nastave fizičkog vaspitanja. 5. Ovlada pravilima u karateu i boksu. 6. Poznaje stručnu terminologiju u karate i boksu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Jovica Petkovic mr Danilo Bojanić
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska – praktična predavanja, vježbe,uvježbavanje, provjera znanja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Borenje kao genetsko i socijalno nasleđe čovjeka.
I nedjelja, vježbe - Borenje kao genetsko i socijalno nasleđe čovjeka.
II nedjelja, pred.-Istorijski razvoj borilačkih sportova( karate - boks)u svijetu i kod nas
II nedjelja, vježbe Istorijski razvoj borilačkih sportova( karate - boks)u svijetu i kod nas
III nedjelja, pred.- Tehnika i metodika karatea. Osnovna metodika, principi i specijalne metode u procesu učenja.
III nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika karatea. Osnovna metodika, principi i specijalne metode u procesu učenja.
IV nedjelja, pred.- Razvoj tehnike karatea i stvaranja pretpostavki za uključivanje u program nastave fizičkog vaspitanja.
IV nedjelja, vježbe - Razvoj tehnike karatea i stvaranja pretpostavki za uključivanje u program nastave fizičkog vaspitanja.
V nedjelja, pred.- Osnovna tehnika karatea (stavovi, kretanja, udarci, blokovi, itd.)i pravila takmičenja i suđenja u karateu.
V nedjelja, vježbe - Osnovna tehnika karatea (stavovi, kretanja, udarci, blokovi, itd.)i pravila takmičenja i suđenja u karateu.
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Istorijski razvoj boksa u svijetu i kod nas.
VII nedjelja, vježbe - Istorijski razvoj boksa u svijetu i kod nas.
VIII nedjelja, pred.- Boks u Engleskoj, značaj 1865. godine.
VIII nedjelja, vježbe - Boks u Engleskoj, značaj 1865. godine.
IX nedjelja, pred.- Tehnika i metodika boksa.
IX nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika boksa.
X nedjelja, pred.- Osnovni principi i metode boksa kao i specifične metode u obuci tehnike boksa.
X nedjelja, vježbe - Osnovni principi i metode boksa kao i specifične metode u obuci tehnike boksa.
XI nedjelja, pred.- Tendencija daljeg razvoja boksa
XI nedjelja, vježbe - Tendencija daljeg razvoja boksa
XII nedjelja, pred.- Pravila takmičenja i suđenja u boksu.
XII nedjelja, vježbe - Pravila takmičenja i suđenja u boksu.
XIII nedjelja, pred.- Uloga i značaj borilačkih sportova u vaspitno – obrazovnom
XIII nedjelja, vježbe - Uloga i značaj borilačkih sportova u vaspitno – obrazovnom
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 30 minuta Struktura: 3 sata teorijskog predavanja 3,5 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit (6,30sati 40 minuta) x 16 = 104 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 30 minuta) = 13 sati Ukupno opterećenje za predmet 5 x 30 =150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 104 sati (Nastava) + 13 sati (priprema) +30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu kao i praktične vježbe, izvršavaju postavljene zadatke i odrade oba kolokvijuma i završni ispit
KonsultacijeUtorak 12.30h
LiteraturaZ. Ćirković, S. Jovanović; Borenja (Boks , karate), FFK – Beograd 1992. godina; M. Savić:Borilački sportovi, FFK – N. Sad 2003. godina,
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuje se: - Prisustvo nastavi .........6 poena - dva kolokvijuma.......po.22 poena - završni ispit...................50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetNema
Napomena Teorijska preodavanja pratiće i vježbe koje su sačinjene po posebnom programu
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / BORILAČKI SPORTOVI (DŽUDO I RVANJE )

Naziv predmeta:BORILAČKI SPORTOVI (DŽUDO I RVANJE )
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
2752Obavezan462+2+2
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznavaju sa teorijskim i praktičnim saznanjima iz ovih sportova za budući efikasan rad sa djecom i omladinom
Ishodi učenjaBorilački sportovi (džudo i rvanje) (semestar IV, ECTS 6, 2T+2PP+2V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije principe i specijalne metode u procesu učenja. 2. Razumije ulogu i značaj borilačkih sportova u vaspitno – obrazovnom sistemu. 3. Poznaje tehniku džudoa i sposobnost za uključivanje u program nastave fizičkog vaspitanja. 4. Poznaje tehniku rvanja i sposobnost za uključivanje u program nastave fizičkog vaspitanja. 5. Ovlada pravilima u džudou i rvanju. 6. Poznaje stručnu terminologiju u džudou i rvanju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Jovica Petkovic,mr Danilo Bojanić
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska – praktična predavanja, vježbe,uvježbavanje, provjera znanja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje, priprema i upis studenata.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Istorijski razvoj borilačkih sportova (džudo. Rvanje i samoodbrana)
II nedjelja, vježbe Istorijski razvoj borilačkih sportova (džudo. Rvanje i samoodbrana)
III nedjelja, pred.- Uloga i značaj borilačkih sportova (džudo, rvanje, samoodbrana) u vaspitno – obrazovnom sistemu .
III nedjelja, vježbe - Uloga i značaj borilačkih sportova (džudo, rvanje, samoodbrana) u vaspitno – obrazovnom sistemu .
IV nedjelja, pred.- Tehnika i metodika džudoa. Osnovna metodika, principi i specijalne metode u procesu obuke džudoa..
IV nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika džudoa. Osnovna metodika, principi i specijalne metode u procesu obuke džudoa..
V nedjelja, pred.- Osnovna tehnika džudoa (stavovi, kretanja, padovi).
V nedjelja, vježbe - Osnovna tehnika džudoa (stavovi, kretanja, padovi).
VI nedjelja, pred.- Tehnika džudoa (ručna bacanja, nožna bacanja, čišćenja itd.).
VI nedjelja, vježbe - Tehnika džudoa (ručna bacanja, nožna bacanja, čišćenja itd.).
VII nedjelja, pred.- I kolkvij.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Elementi tehnike samoodbrane.
VIII nedjelja, vježbe - Elementi tehnike samoodbrane.
IX nedjelja, pred.- Pravila suđenja i organizacije takmičenja u džudou i samoodbrani
IX nedjelja, vježbe - Pravila suđenja i organizacije takmičenja u džudou i samoodbrani
X nedjelja, pred.- Istorijski razvoj rvanja u svijetu i kod nas.
X nedjelja, vježbe - Istorijski razvoj rvanja u svijetu i kod nas.
XI nedjelja, pred.- Osnovna tehn ika rvanja (stavovi, kretanja, rvački most, itd.).
XI nedjelja, vježbe - Osnovna tehn ika rvanja (stavovi, kretanja, rvački most, itd.).
XII nedjelja, pred.- Tehnika u stojećem stavu (dovođenje u parter, bočna bacanja, ramenska bacanja)
XII nedjelja, vježbe - Tehnika u stojećem stavu (dovođenje u parter, bočna bacanja, ramenska bacanja)
XIII nedjelja, pred.- Tehnika u parteru (rolanje,dovođenje u opasan položaj, rebur, tuš pozicija itd.)
XIII nedjelja, vježbe - Tehnika u parteru (rolanje,dovođenje u opasan položaj, rebur, tuš pozicija itd.)
XIV nedjelja, pred.- II Kolokvij.
XIV nedjelja, vježbe - II Kolokvij.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 4 sata teorijskog predavanja 2 sata vježbi 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit (8 sati) x 16 = 128 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (8 sati ) = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 8 x 30 =240 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (priprema) +30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu kao i praktične vježbe, izvršavaju postavljene zadatke i odrade oba kolokvijuma i završni ispit
KonsultacijeUtorak 12.30
LiteraturaB. Dragić: Džudo za obrazovanje trenera – Novi Sad 2000. godine; D. Popović: Džudo i samoodbrana, FFK – Priština 1997. godine, Z. Ćirković – G. Kasum: Rvanje – Beograd, 2000. godine,
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuje se: - Prisustvo nastavi .........6 poena - dva kolokvijuma.......po.22 poena - završni ispit...................50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaTeorijska preodavanja pratiće i vježbe koje su sačinjene po posebnom programu
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / SPORTSKA GIMNASTIKA I

Naziv predmeta:SPORTSKA GIMNASTIKA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3729Obavezan561+2+2
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta Kroz ovaj predmet studenti se upoznavaju sa sistematizovanim naučnim, stručnim i iskustvima znanjima o nastavku i razvoju gimnastike, njenom značaju i ulozi u sistemu fizičkog vaspitanja i ovladavaju tehnikom i metodikom vježbi na spravama tlu i preskocima.
Ishodi učenjaSportska gimnastika I (semestar V, ECTS 6, 1T+2PP+2V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije etape razvoja gimnastičkih disciplina. 2. Ovlada različitim oblicima izvodjenja elemenata u sportskoj gimnastici. 3. Pokazuje sposobnost demonstracije tehnike vježbanja na parteru. 4. Pokazuje sposobnost demonstracije tehnike vježbanja na spravama. 5. Poznaje stručnu terminologiju u sportskoj gimnastici.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Jovica Petković, Mr Danilo Bojanić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja vježbe, konsultacije individualna realizacija zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Plan i program, organizacija nastave, sadržaj predmeta. Različiti oblici izvodjenja koluta naprijed i nazad; stav na glavi, plećama (svijeća) i šakama
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Nastanaka i razvoj gimnastike. Leteći kolut, različiti poskoci, kola, vage; konj i druge sprave kao prepreka
II nedjelja, vježbe Nastanaka i razvoj gimnastike. Leteći kolut, različiti poskoci, kola, vage; konj i druge sprave kao prepreka
III nedjelja, pred.- Vrste gimnastike. Predmet strance; prednoška, odbočka; njihanja u visu i potpora na spravama za gimnastički višeboj.
III nedjelja, vježbe - Vrste gimnastike. Predmet strance; prednoška, odbočka; njihanja u visu i potpora na spravama za gimnastički višeboj.
IV nedjelja, pred.- Razvoj gimnastičkih disciplina. Sklopka sa glave i plećki; zgrčka, raznoška; njihanja i ljuljanja; premasi odnožno.
IV nedjelja, vježbe - Razvoj gimnastičkih disciplina. Sklopka sa glave i plećki; zgrčka, raznoška; njihanja i ljuljanja; premasi odnožno.
V nedjelja, pred.- Gimnastika u sistemu fizičkog vaspitanja. Povaljka, premet strance sa okretom; prekopit; naupor zavjesom o potkoljeno; upor zadnji, zanoška – razboj; kolo odnožno i naskok u upor odnožno, polu špaga, niska vaga – greda.
V nedjelja, vježbe - Gimnastika u sistemu fizičkog vaspitanja. Povaljka, premet strance sa okretom; prekopit; naupor zavjesom o potkoljeno; upor zadnji, zanoška – razboj; kolo odnožno i naskok u upor odnožno, polu špaga, niska vaga – greda.
VI nedjelja, pred.- I test znanja- kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Terminologija u sportskoj gimnastici. Upor prednjihom, stav na ramenima kolut naprijed – razboj; - plesni
VII nedjelja, vježbe - Terminologija u sportskoj gimnastici. Upor prednjihom, stav na ramenima kolut naprijed – razboj; -
VIII nedjelja, pred.- Terminologija u sportskoj gimnastici. Kovrtljaji, okreti u ljuljanju; kolut nazad skonjeno, prednoška - razboj; plesni koraci, okreti - tlo i greda; klim premasi
VIII nedjelja, vježbe - Terminologija u sportskoj gimnastici. Kovrtljaji, okreti u ljuljanju; kolut nazad skonjeno, prednoška - razboj; plesni koraci, okreti - tlo i greda; klim premasi
IX nedjelja, pred.- Pravila terminološkog opisa. Naupor na višu pritku opiranjem o nižu, skokovi i ravnoteže – greda; kolo prednožno; iskret nazad; naupor klimom; sklonka
IX nedjelja, vježbe - Pravila terminološkog opisa. Naupor na višu pritku opiranjem o nižu, skokovi i ravnoteže – greda; kolo prednožno; iskret nazad; naupor klimom; sklonka
X nedjelja, pred.- Takmičenja u sportskoj gimnastici i njihova organizacija. Kola na tlu, mostovi, povezivanje elemenata u kraći sastav.u, jelenji sjed; uvježbavanje obradjenih elemenata i komponovanje sastava.
X nedjelja, vježbe - Takmičenja u sportskoj gimnastici i njihova organizacija. Kola na tlu, mostovi, povezivanje elemenata u kraći sastav.u, jelenji sjed; uvježbavanje obradjenih elemenata i komponovanje sastava.
XI nedjelja, pred.- II test znanja - kolokvijum
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Sprave i sale za vježbanje i takmičenje u sportskoj gimnastici. Uvježbavanje obradjenih elemenata i dotjerivanje komponovanih sastava.
XII nedjelja, vježbe - Sprave i sale za vježbanje i takmičenje u sportskoj gimnastici. Uvježbavanje obradjenih elemenata i dotjerivanje komponovanih sastava.
XIII nedjelja, pred.- Karakteristike sportske gimnastike i gimnastičkih sprava za žene. Takmičenje u gimnastičkom višeboju u okvirima zadanih elemenata
XIII nedjelja, vježbe - Karakteristike sportske gimnastike i gimnastičkih sprava za žene. Takmičenje u gimnastičkom višeboju u okvirima zadanih elemenata
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe - Uvježbavanja
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 1 sat predavanja 2 sata praktičnog predavanja 2 sata vježbe 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 7 sati) = 14 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sati nastava i (Nastava)+14 sati.(Priprema)+36 sata(Dopun. rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, rade kolokvijume i izadju na završni ispit.
Konsultacijeutorak 12,30h
Literatura1. Petrović, J. I saradnici: Sportska gimnastika I i II dio FFK Beograd 1995. 2. Ilić, M.: Sportska gimnastika. Beograd 3. Hmjelovjec, I Sportska gimnastika
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje Ocjenjuju se: - Prisustvo nastavi 6 poena, - Angažovanost na nastavi 4 poena - Dva kolokvija po 20 poena - Završni ispit 50 poena - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaProvjera znanja i sposobnosti vrši se praktično i usmeno.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / RUKOMET - TEHNIKA I METODIKA

Naziv predmeta:RUKOMET - TEHNIKA I METODIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3730Obavezan552+1+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaCilj predmeta je osposobljavanje studenata da razumiju i usvoje znanja o tehničkim elementima, metodskim postupcima i vrijednostima rukometa kao svojevrsnog sredstva fizičkog vaspitanja koje će doprinijeti ostvarivanju osnovnih zadataka fizičkog vaspitanja.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni osnovnu tehniku rukometa kao osnovno sredstvo fizičkog vaspitanja a, u funkciji ostvarenja osnovnog cilja i zadataka postavljenih u radu sa učenicima. 2.Kompetentno i stručno objasni, demonstrira i metodski pravilno prenese programske sadržaje rukometa (osnovne elementime tehnike rukometa) školskoj djeci svih uzrasta. 3. Samostalno i kreativno unaprijedi metodske postupake i pronađe rješenja prilagođena uzrastu učenika, uslovima i ambijentu rada. 4.Organizuje i realizuje nastavne sadržaje rukometa, u okviru redovnih i vančasovnih nastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Aldijana Nokić, mr Rajko Milašinović, saradnik u nastavi
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktična predavanja, vježbe, kolokvijumi, konsultacije i priprema za ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodu nastavu predmeta Rukomet,
I nedjelja, vježbe - Uvodu nastavu predmeta Rukomet,
II nedjelja, pred.-Istorijski nastanak i razvoj rukometa; tehnika i metodika hvatanja i dodavanja lopte.
II nedjelja, vježbe Istorijski nastanak i razvoj rukometa; tehnika i metodika hvatanja i dodavanja lopte.
III nedjelja, pred.- Značaj i uloga rukometa u nastavi fizičkog vaspitanja
III nedjelja, vježbe - Značaj i uloga rukometa u nastavi fizičkog vaspitanja
IV nedjelja, pred.- tehnika i metodika držanje i vođenja lopte.
IV nedjelja, vježbe - tehnika i metodika držanje i vođenja lopte.
V nedjelja, pred.- Sistematizacija elemenata rukometa
V nedjelja, vježbe - Sistematizacija elemenata rukometa
VI nedjelja, pred.- Selekcija, Rukomet kao izborni sport u školi; tehnika i metodika trokoraka.
VI nedjelja, vježbe - Selekcija, Rukomet kao izborni sport u školi; tehnika i metodika trokoraka.
VII nedjelja, pred.- Didaktički principi i metode u nastavi rukometa; tehnika i metodika šuta sa krila
VII nedjelja, vježbe - Didaktički principi i metode u nastavi rukometa; tehnika i metodika šuta sa krila
VIII nedjelja, pred.- I test znanja- kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - I test znanja- kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Analiza tehnike šutiranja (definicija, karakteristike, podjela); metodika bočnog i čeonog šuta.
IX nedjelja, vježbe - Analiza tehnike šutiranja (definicija, karakteristike, podjela); metodika bočnog i čeonog šuta.
X nedjelja, pred.- Analiza tehnike skok šuta u dalj i vis; metodika obučavanja skok šuta u dalj i vis.
X nedjelja, vježbe - Analiza tehnike skok šuta u dalj i vis; metodika obučavanja skok šuta u dalj i vis.
XI nedjelja, pred.- Analiza šuta sa okretom i padom.
XI nedjelja, vježbe - Analiza šuta sa okretom i padom.
XII nedjelja, pred.- Analiza tehnike fintiranja (definicija, vrste, zajedničke karakteristike).
XII nedjelja, vježbe - Analiza tehnike fintiranja (definicija, vrste, zajedničke karakteristike).
XIII nedjelja, pred.- Analiza tehnike i metodski postupak obučavanja golmana.
XIII nedjelja, vježbe - Analiza tehnike i metodski postupak obučavanja golmana.
XIV nedjelja, pred.- II test znanja – kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe - II test znanja – kolokvijum
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura optere’enja: 2 sata predavanja 1 sat praktičnog predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 40 mimuna samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati 40 minuta x 16 = 106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.(Nastava)+13 sati.i 20 minuta (Priprema)+30 sata(Dopun. rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, i vježbe, pristupe polaganju kolokvijuma i završnog ispita.
Konsultacijeponedeljkom 11.00 sati (kabinet)
LiteraturaPopmihajlov, D.: Teorija rukometa, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine, Novi Sad, 1978. Popmihajlov, D.: Metodika rukometa, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine, Novi Sad, 1980. Arslanagić, A.: Rukomet-priručnik za trenere, vratare i igrače, Zrinski d.d. Čakovec,1997
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi 6 poena, - Angažovanje na nastavi 4 poena, - Dva kolovijuma po 20 poena, - Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetPlan realizacije po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra
Napomenanema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ODBOJKA - TEHNIKA I METODIKA

Naziv predmeta:ODBOJKA - TEHNIKA I METODIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3733Obavezan552+1+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaCilj predmeta je osposobljavanje studenata da razumiju i usvoje znanja o tehničko – taktičkim i metodičkim postupcima u odbojci
Ishodi učenja1.Poznaje teorijske osnove strukturalne analize odbojke u procesu napada(prijem servisa, dizanje i smeč) i odbrane-kontranapada (servis, blok, odbrana polja,dizanje i smeč u procesu kontranapada) 2.Objasni- analizira i praktično realizuje – demonstrira osnovne odbojkaške tehnike (stavovi i kretanja, odbijanje lopte prstima i podlakticama, servis, smeč i blok). 3.Samostalno kreira i unapređuje metode učenja prilagođene uzrastu vježbača, uslovima i ambijentu rada. 4.Organizuje nastavni – trenažni odbojkaški metodičko-tehnički proces u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja, škole odbojke i odbojkaškog kluba. 5.Poznaje i primjenjuje pravila odbojkaške igre.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Danilo Bojanić, Doc dr Aldijana Muratović, mr Rajko Milašinović
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska i praktična predavanja,vježbe, kolokvijumi, konsultacije i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Nastanak i razvoj odbojke. Tehnika i metodika kretanja bez lopte, odbojkaški satvovi, pravila
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Tehnika i metodika odbijanja-dodavanja lopte prstima
II nedjelja, vježbe Tehnika i metodika odbijanja-dodavanja lopte prstima
III nedjelja, pred.- Strukturalna analiza odbojke, Klasifikacija elemenata tehnike
III nedjelja, vježbe - Strukturalna analiza odbojke, Klasifikacija elemenata tehnike
IV nedjelja, pred.- Prirodna i laboratorijska selekcija, Tehnika i metodika odbijanja-dodavanja lopte podlakticama –čekić
IV nedjelja, vježbe - Prirodna i laboratorijska selekcija, Tehnika i metodika odbijanja-dodavanja lopte podlakticama –čekić
V nedjelja, pred.- Osnovne karakteristike programa odbojke u osnovnim i srednjim školama,
V nedjelja, vježbe - Osnovne karakteristike programa odbojke u osnovnim i srednjim školama,
VI nedjelja, pred.- Tehnika i metodika servisa –donji bočni i tenis servis
VI nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika servisa –donji bočni i tenis servis
VII nedjelja, pred.- I Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Tehnika i metodika bloka
VIII nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika bloka
IX nedjelja, pred.- Tehnika i metodika lelujavog servisa. Tehnika i metodika dodavanja lopte u padu - povaljke
IX nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika lelujavog servisa. Tehnika i metodika dodavanja lopte u padu - povaljke
X nedjelja, pred.- Tehnika i metodika odbijanja- dodavanja lopte u prizemnim položajima – sun, upijač, svrdlo sun, bočni sun
X nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika odbijanja- dodavanja lopte u prizemnim položajima – sun, upijač, svrdlo sun, bočni sun
XI nedjelja, pred.- Tehnika i metodika smeča
XI nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika smeča
XII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XII nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika smeč servisa
XIII nedjelja, pred.- škola odbojke bazične karakteristike programa odbojke
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Tehnika i metodika prijema servisa. Tehnika i metodika dizanja lopte
XIV nedjelja, vježbe - Tehnika i metodika prijema servisa. Tehnika i metodika dizanja lopte
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 2 sata teoretskog predavanja 1 sat praktičnog predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit= 6,40 X 16=106 sati i 40 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5 x 30 =150 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja: 106,40 sati (nastava) + 13,20 sati (priprema) + 30 sati (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe i rade oba kolokvijuma
KonsultacijePetak 11
LiteraturaTomić,D.Nemec,P.: Odbojka u teoriji i praksi, beograd,2002 Janković, V., Marelić, N.: Odbojka, Zagreb, 1995. Stojanović, T., Kostić,R., Nešić,G.: Odbojka Banja Luka 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo i angazovanost na nastavi 6 poena - 2 kolokvijuma po 22 poena, (ukupno 44) - Završn
Posebne naznake za predmetnema
Napomenanema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / SPORTSKA GIMNASTIKA II

Naziv predmeta:SPORTSKA GIMNASTIKA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3734Obavezan662+2+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznavaju sa sistematizovanim naučnim, stručnim i iskustvima znanjima o nastavku i razvoju gimnastike, njenom značaju i ulozi u sistemu fizičkog vaspitanja i ovladavaju tehnikom i metodikom vježbi na spravama tlu i preskocima
Ishodi učenjaSportska gimnastika II (semestar VI, ECTS 6, 2T+2PP+1V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pokazuje sposobnost asistenicije i čuvanja u sportskoj gimnastici 2. Analizira selekciju i modelne karakteristike gimnastičara. 3. Poznaje jednačinu specifikacije u sportskoj gimnastici. 4. Sposobnost demonstracije komponovanih sastava. 5. Razumije takmičenje u gimnastičkom višeboju.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Jovica Petković,mr Danilo Bojanic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja vježbe, konsultacije individualna realizacija zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Plan i program, organizacija nastave, sadržaj predmeta. LJuljanja i njihanja u potporu i uporu; klim; kolutanja; kovrljaji; skokovi i poskoci
I nedjelja, vježbe - Plan i program, organizacija nastave, sadržaj predmeta. LJuljanja i njihanja u potporu i uporu; klim; kolutanja; kovrljaji; skokovi i poskoci
II nedjelja, pred.-Selekcija- modelne karakteristike gimnastičara. Zgrčka, konj u dužini; naupor usklopno – vratilo i dvovisinski razboj.
II nedjelja, vježbe Selekcija- modelne karakteristike gimnastičara. Zgrčka, konj u dužini; naupor usklopno – vratilo i dvovisinski razboj.
III nedjelja, pred.- Jednačina specifikacije uspjeha u sportskoj gimnastici. Kolut nazad kroz stav o šakama; upor sklopkom;, razboj; kolo zanožno.
III nedjelja, vježbe - Jednačina specifikacije uspjeha u sportskoj gimnastici. Kolut nazad kroz stav o šakama; upor sklopkom;, razboj; kolo zanožno.
IV nedjelja, pred.- Morfološke karakteristike gimnastičara – ki. Naupor prednjihom – krugovi; kolut nazad uvito razboj, zgrčka – konj u dužini, sasjed podmetno sa okretom za 180 o dvovisinski razboj
IV nedjelja, vježbe - Morfološke karakteristike gimnastičara – ki. Naupor prednjihom – krugovi; kolut nazad uvito razboj, zgrčka – konj u dužini, sasjed podmetno sa okretom za 180 o dvovisinski razboj
V nedjelja, pred.- Antropomotoričke sposobnosti gimnastičara – k. Predmet uporom naprijed; otvoreni striz; njih u visu uznijetom; saskok prednoška sa pola okreta unutar - razboj.
V nedjelja, vježbe - Antropomotoričke sposobnosti gimnastičara – k. Predmet uporom naprijed; otvoreni striz; njih u visu uznijetom; saskok prednoška sa pola okreta unutar - razboj.
VI nedjelja, pred.- I test znanja- kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Metodika obučavanja gimnastičkih elemenata. Prekopit zgrčeno naprijed; raznoška – konj u dužini; podmetni saskoci; naupor podmetno – razboj; naupor usklopno-krugovi; most kroz stav o šakama.
VII nedjelja, vježbe - Metodika obučavanja gimnastičkih elemenata. Prekopit zgrčeno naprijed; raznoška – konj u dužini; podmetni saskoci; naupor podmetno – razboj; naupor usklopno-krugovi; most kroz stav o šakama.
VIII nedjelja, pred.- Metodika otklanjanja grešaka. Spadom iz upora kovrtljaj nazad na nižoj pritci; kolut na gredi do sjeda raznožno; zatvoreni striž; naupor zanjihom – vratilo.
VIII nedjelja, vježbe - Metodika otklanjanja grešaka. Spadom iz upora kovrtljaj nazad na nižoj pritci; kolut na gredi do sjeda raznožno; zatvoreni striž; naupor zanjihom – vratilo.
IX nedjelja, pred.- Preventivne mjere pri izvodjenju gimnastičkih vježbi. Obočka pogrčeno preko obje pritke – razboj; zgrčka iz upora prednjeg – vratila; saskok premetom strance – greda.
IX nedjelja, vježbe - Preventivne mjere pri izvodjenju gimnastičkih vježbi. Obočka pogrčeno preko obje pritke – razboj; zgrčka iz upora prednjeg – vratila; saskok premetom strance – greda.
X nedjelja, pred.- Asistencija – čuvanje i pomaganje. Naupor zanjihom – krugovi; premet uporom nazad; saskok premetom strance – dvovisinskis razboj.
X nedjelja, vježbe - Asistencija – čuvanje i pomaganje. Naupor zanjihom – krugovi; premet uporom nazad; saskok premetom strance – dvovisinskis razboj.
XI nedjelja, pred.- Povrede u sportskoj gimnastici. Premet raznožno; krugovi, premet uporom nazad,;saskoci - konj sa hvataljkama; uvježbavanje obradjenih elemenata.
XI nedjelja, vježbe - Povrede u sportskoj gimnastici. Premet raznožno; krugovi, premet uporom nazad,;saskoci - konj sa hvataljkama; uvježbavanje obradjenih elemenata.
XII nedjelja, pred.- II test znanja - kolokvijum
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Biomehanički osnovi sportske gimnastike – statičke vježbe. Kkomponovanje sastava za gimnastički višeboj.
XIII nedjelja, vježbe - Biomehanički osnovi sportske gimnastike – statičke vježbe. Kkomponovanje sastava za gimnastički višeboj.
XIV nedjelja, pred.- Biomehanički osnovi sportske gimnastičke - dinamične vježbe. Takmičenje u gimnastičkom višeboju u okviru zadanih elemenata
XIV nedjelja, vježbe - Biomehanički osnovi sportske gimnastičke - dinamične vježbe. Takmičenje u gimnastičkom višeboju u okviru zadanih elemenata
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 1 sat teorijskog predavanja 2 sata praktičnog predavanja 1 sat vježbi 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 7 sati) = 14 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sati nastava i (Nastava)+14 sati.(Priprema)+36 sata(Dopun. rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u diskusijama i rade dva testa znanja
Konsultacijesrijeda 12.30 sati
Literatura1. Petrović, J. I saradnici: Sportska gimnastika I i II dio FFK Beograd 1995. 2. Ilić, M.: Sportska gimnastika. Beograd 3. Hmjelovjec, I Sportska gimnastika
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuju se: - Prisustvo nastavi 6 poena, - Angažovanost na nastavi 4 poena - Dva kolokvija po 20 poena - Završni ispit 50 poena - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poena
Posebne naznake za predmetProvjera znanja i sposobnosti vrši se praktično i usmeno.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / RUKOMET - TAKTIKA

Naziv predmeta:RUKOMET - TAKTIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3735Obavezan641+1+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaCilj predmeta je da studenti razumiju i usvoje znanja o taktičkim i strategijskim postupcima u rukometu, usmjeri ih u samostalanu kreativnost novih taktičkih rješenja i usvoje Pravila igre IHF-a.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primijeni postupke koji podstiču kreativnost i taktičko mišljenje učenika u realizaciji elementarnih taktičkih zadataka u rukometu. 2. Koristi stečena taktička znanja iz rukometa i primijeni taktičke principe igre i taktičke manevre. 3.Komponuje tim i sisteme igre s namjerom nadmudrivanja protivnika u igri i nadgrađuje taktičke vještine primjenom usvojenih znanja iz tehnike, taktike i fizičke pripreme u rukometu. 4. Memoriše konceptualno i situaciono, određene postupake koje treba sprovesti u toku utakmice i situaciono reaguje zavisno od razvoja događaja za vrijeme takmičenja. 5. Planira i programira rukomet u okviru klupske i reprezentativne selekcije i sa njom učestvuje na raznim školskim i državnim takmičenjima.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Aldijana Nokić, mr Rajko Milašinović, saradnik u nastavi
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktična predavanja, vježbe, kolokvijum, priprema za ispit
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Definicija taktike i strategije, faze učenja taktike i sistematizacija elemenata taktike.
I nedjelja, vježbe - Definicija taktike i strategije, faze učenja taktike i sistematizacija elemenata taktike.
II nedjelja, pred.-Elementi grupne taktike u napadu, zalet, ukrštanje, odvlačenje, blokade, dupli pas, kombinacije
II nedjelja, vježbe Elementi grupne taktike u napadu, zalet, ukrštanje, odvlačenje, blokade, dupli pas, kombinacije
III nedjelja, pred.- Kolektivna taktika u napadu, sistem napada, princip i faze napada.
III nedjelja, vježbe - Kolektivna taktika u napadu, sistem napada, princip i faze napada.
IV nedjelja, pred.- Napad na duboke zonske formacije, napad sa dva pivotmena
IV nedjelja, vježbe - Napad na duboke zonske formacije, napad sa dva pivotmena
V nedjelja, pred.- Kontra napad.
V nedjelja, vježbe - Kontra napad.
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolektivna taktika u odbrani, sistemi u odbrani i njihove karakteristike. Odbrana 6:0.
VII nedjelja, vježbe - Kolektivna taktika u odbrani, sistemi u odbrani i njihove karakteristike. Odbrana 6:0.
VIII nedjelja, pred.- Iodbrana 5:1; 4:2; 3:2:1; 3:3.
VIII nedjelja, vježbe - Iodbrana 5:1; 4:2; 3:2:1; 3:3.
IX nedjelja, pred.- Individualni sistem odbrane, čovjek na čovjeka-presing.
IX nedjelja, vježbe - Individualni sistem odbrane, čovjek na čovjeka-presing.
X nedjelja, pred.- Kombinovani sistem odbrane 5+1, 4+2.
X nedjelja, vježbe - Kombinovani sistem odbrane 5+1, 4+2.
XI nedjelja, pred.- Prikaz (video ili CD) rukometnih utakmica sa analizom i diskusijom elementa taktike.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Pravila u sudjenju.
XIII nedjelja, vježbe - Pravila u sudjenju.
XIV nedjelja, pred.- Rukomet na pijesku: - pravila, sistematizacija tehničko taktičkih elemenata.
XIV nedjelja, vježbe - Rukomet na pijesku: - pravila, sistematizacija tehničko taktičkih elemenata.
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe - Završni ispit
Opterećenje studentaNedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura opterećenja: 1 sat predavanja 1 sat praktičnog predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 5 sati i 20 minuta x 16 = 185 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta. Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min.(Nastava)+i.(Priprema)+10 satai 40 minuta(Dopun. rad) 24
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, i vježbe, pristupe polaganju kolokvijuma i završnog ispita.
Konsultacijepetkom, 11.00 sati (kabinet)
LiteraturaTomljanović, Z. Malić. Z.: Rukomet – Teorija i praksa, Zagreb 1982.godine 2. Popmihajlov, D.: Rukomet – taktika, Zavod za fizičku kulturu Vojvodine, Novi Sad, 1983. 3. Talović, M. Kazazović, E. Rogulj,N. Srhoj, V.: Rukomet, sarajevo 2008.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuju se: Prisustvo nastavi 6 poena, - Angažovanje na nastavi 4 poena, - Dva kolovijuma po 20 poena, - Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetPlan realizacije po tematskim cjelinama i terminima studenti će dobiti na početku semestra
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ODBOJKA -TAKTIKA

Naziv predmeta:ODBOJKA -TAKTIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3737Obavezan641+1+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti treba, na osnovu savremenih naučnih, teorijskih i praktičnih saznanja upoznati sa jednostavnim i složenim taktičkim sistemima odbojkaške igre
Ishodi učenja1.Poznaje teorijske osnove strategije i taktike razvoja sportskog-odbojkaškog dostignuća. 2. Analizira i praktično – demonstrira osnovne odbojkaške tehnike (stavovi i kretanja, odbijanje lopte prstima i podlakticama, servis, smeč i blok). 3.Samostalno kreira i unapređuje metode učenja prilagođene uzrastu vježbača, uslovima i ambijentu rada. 4.Organizuje nastavni – trenažni odbojkaški metodičko-tehnički proces u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja, škole odbojke i odbojkaškog kluba. 5.Poznaje i primjenjuje pravila odbojkaške igre
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Danilo Bojanić, mr Rajko Milašinović
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska i praktična predavanja, vježbe, kolokvijumi, konsultacije i završni
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Taktika, strategija, taktički plan, individualna taktika u odbrani
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Sistematizacija elemenata taktike; taktičke cjeline odbojkaške igre
II nedjelja, vježbe Sistematizacija elemenata taktike; taktičke cjeline odbojkaške igre
III nedjelja, pred.- Taktika u odbrani
III nedjelja, vježbe - Taktika u odbrani
IV nedjelja, pred.- Analiza taktike u fazi K1 i K2
IV nedjelja, vježbe - Analiza taktike u fazi K1 i K2
V nedjelja, pred.- Timska taktika i taktičke kombinacije
V nedjelja, vježbe - Timska taktika i taktičke kombinacije
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Jednostavni taktički sistemi u napadu i odbrani
VII nedjelja, vježbe - Jednostavni taktički sistemi u napadu i odbrani
VIII nedjelja, pred.- Jednostavni taktički sistemi u napadu i odbrani
VIII nedjelja, vježbe - Jednostavni taktički sistemi u napadu i odbrani
IX nedjelja, pred.- Jednostavni i složeni taktički sistemi u napadu i odbrani
IX nedjelja, vježbe - Jednostavni i složeni taktički sistemi u napadu i odbrani
X nedjelja, pred.- Jednostavni i složeni taktički sistemi u napadu i odbrani
X nedjelja, vježbe - Jednostavni i složeni taktički sistemi u napadu i odbrani
XI nedjelja, pred.- Taktika vođenja ekipe na utakmici
XI nedjelja, vježbe - Taktika vođenja ekipe na utakmici
XII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Pravila igre i suđenje
XIII nedjelja, vježbe - Pravila igre i suđenje
XIV nedjelja, pred.- Prikupljanje taktičkih informacija. Praćenje i analiza ekipe i pojedinca
XIV nedjelja, vježbe - Prikupljanje taktičkih informacija. Praćenje i analiza ekipe i pojedinca
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 1 sat teoretska predavanja 1 sat praktična predavanja 1 sata vježbi 2 sata i 20 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 5,20 x 16= 85 sati i 20 minuta Neophodn pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati 20 minuta) = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujuči i popravnog ispita od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja: 85,20 sati (Nastava) + 10,40 sati (Priprema) +24 sata (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe i rade oba kolokvijuma
KonsultacijePetak 11
Literatura Kostić,R.: Odbojka - tehnika i taktika, Niš,1999. Kostić,R.: Teorija i metodika treninga sportske igre – odbojka, Niš,2002 Tomić,D.Nemec,P.: Odbojka u teoriji i praksi,Beograd 2002
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi 6 poena - Dva kolokvijuma po 22 poena, (ukupno 44) - Završni ispit 50 poena - Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen.
Posebne naznake za predmetnema
NapomenaPlan realizacije po tematskim cjelinama i terminima, studenti će dobiti na početku semestra
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / TEORIJSKE OSNOVE TJELESNOG I ZDRAVSTV. OBRAZOVANJA

Naziv predmeta:TEORIJSKE OSNOVE TJELESNOG I ZDRAVSTV. OBRAZOVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3738Obavezan632+0+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaTeorijskih osnova tjelesnog i fizičkog obrayovanja,kao nastavnog predmeta,sagledava se u podsticanju duhovnog napora studenata na promišljanje samih osnova potrebnih za razumijevanje tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja djece i omladine i naravno,uže struke za koju su se opredijelili,odnosno napora za njeno dalje razvijanje i (pre)osmišljavanje.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije faze i etape psihofizičkog razvoja učenika; 2. Razumije osnovne činioce koji doprinose očuvanju i unapređenju zdravstvenog statusa; 3. Iznosi primjere kojima pozitivno utiče na učenike u smislu prihvatanja zdravstveno korisnih navika; 4. Postigne nivo osposobljenosti kojim može da utiče na učenike da prihvate navike kojima doprinose pravilnom bio-psiho-socijalnom razvoju; 5. Kontinuirano prati razvoj naučnih saznanja u oblasti tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja; 6. Primjenjuje stečena znanja u praksi uz poštovanje indiuvidualnih razlika.
Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. dr Duško Bjelica, dr Milovan Ljubojević
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, rješavanje zadataka,seminarski radovi, konsultacije,provjera znanja.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet, zadaci i značaj predmeta; Morfologija i sportski trening (ideja konstit. tjel. karakt. i sp.discipl)
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Teorija mišićne kontrakcije; Hemizam kontrakcije i opuštanja mišića.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Krebsov ciklus; Autoregulacija razmjene materija prilikom mišićne aktivnosti.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Aerobni kaacitet
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Anaerobni kapacitet
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Oporavak u sportu; Adaptacija, Teorija zamora.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Psihološki osnovi sportskog treninga.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Modeli fizičke pripreme vrhunskih sportista;
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Doziranje; Opšti principi planiranja i programiranja fizičkih priprema sportista.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Doziranje; Opšti principi planiranja i programiranja fizičkih priprema sportista.
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Ishrana sportista.
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Doping; Vitamini
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum II Završni ispit
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 3 kredita x 40/30=4sata Struktura: 2 sata teoretska predavanja 2 sata samostalnog rada,uključujući i konsultacije u semestru Nastava i završni ispit:=4x16=64 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis,ovjera) 2x4=8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3 x 30 0 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku,uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja:64 sati nastava + 8 sati priprema+18 sati dopunski rad.
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu,obrade zadate teme,polažu 2 kolokvijuma.
KonsultacijeKonsultacije utorkom 12-13 časova.
LiteraturaD.Bjelica:Uticaj sportskog treninga na antropomotoričke sposobnosti,Pgd,2004.,D.Bjelica:Teorija sporta,2005.D.Bjelica: Sportski trening,2006.D.Bjelica:Sistematizacija sportskih disciplina i sportski trening,2005. D.Bjelica:Stavovi učenika prema nastavi f.vas; Teorij.osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja,D.Bjelica,Pgd.2007.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma po 22 poena Aktivnost na predavanjima i vježbama,izrada seminarskog rada i prisustvo nastavi do 6 poena.Završni ispit 50 poena.Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / KOŠARKA - TAKTIKA

Naziv predmeta:KOŠARKA - TAKTIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
3751Obavezan241+1+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaOsposobljavanje studenata za razumijevanje i usvajanje znanja o tehničko-taktičkim elementima i metodičkim postupcima u košarci
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije osnovne karakteristike i osnovne zakonitosti košarkaške igre. 2. Pokazuje vještine timskog rada. 3. Pokazuje sposobnost savladavanja indivudualne taktike. 4. Pokazuje sposobnost savladavanja grupne i kolektivne taktike. 5. Ovlada stručnom terminologijom košarkaške igre. 6. Poznaje pravila košarkaške igre.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Jovica Petković,Mr Ivan Vasiljević
Metod nastave i savladanja gradivaTeorijska i praktična predavanja, vježbe, konsultacije, učenje za kolokvijume i završni ispit.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u sadržaj i način izučavanja predmeta. Taktika košarke
I nedjelja, vježbe - Taktika košarke
II nedjelja, pred.-Karakteristike suđenja i pravila košarkaške igre.
II nedjelja, vježbe Karakteristike suđenja i pravila košarkaške igre.
III nedjelja, pred.- Taktika napada – individualni napad: akcije igrača sa i bez lopte.
III nedjelja, vježbe - Taktika napada – individualni napad: akcije igrača sa i bez lopte.
IV nedjelja, pred.- Grupni napad – saradnja 2 i 3 igrača u kontranapadu i brzom napadu
IV nedjelja, vježbe - Grupni napad – saradnja 2 i 3 igrača u kontranapadu i brzom napadu
V nedjelja, pred.- Različiti sistemi kolektivnog napada
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Napad protiv zonske odbrane i zatvorenih sistema odbrane.
VII nedjelja, vježbe - Napad protiv zonske odbrane i zatvorenih sistema odbrane.
VIII nedjelja, pred.- Napad protiv „agresivnih“ sistema odbrane
VIII nedjelja, vježbe - Napad protiv „agresivnih“ sistema odbrane
IX nedjelja, pred.- Taktika odbrane – individualna odbrana na igraču sa i bez lopte
IX nedjelja, vježbe - Taktika odbrane – individualna odbrana na igraču sa i bez lopte
X nedjelja, pred.- Grupna odbrana: od kontranapada i brzog napada.
X nedjelja, vježbe - Grupna odbrana: od kontranapada i brzog napada.
XI nedjelja, pred.- Odbrana od blokada. Kolektivna odbrana
XI nedjelja, vježbe - Odbrana od blokada. Kolektivna odbrana
XII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Otvoreni sistemi kolektivne odbrane
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Zatvoreni sistemi kolektivne odbrane.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno: 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 30 minuta Struktura: 1 sat teorijskih predavanja 1 sat praktičnog predavanja 1 sat vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije. U toku semestra: Nastava i završni ispit = 5,30 x 16 = 85 sati i 20 minuta Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 30 minuta) = 11sati Ukupno opterećenje za predmet = 4 x 30 = 120 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sati. Struktura opterećenja: 85,20 sati (nastava) + 11 sati (priprema) + 24 sata (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i kolokvijume.
Konsultacijeutorak 12.30h
LiteraturaRubin, P.(2004): Košarka – taktika. Novi Sad. Karalejić, M.: Osnove košarke. Beograd, 2001. Trninić, S.: Analiza i učenje košarkaške igre. Pula, 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo i angažovanost na nastavi do 10 poena; 2 kolokvijuma do 40 poena; završni ispit do 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se ukupno sakupi najmanje 51 poen. OCJENE: E (51 - 60); D (61-70); C =(71 - 80); B = (81-90); A =
Posebne naznake za predmet: Plan realizacije nastave po tematskim cjelinama i terminima studentima će biti dostavljen na početku semestra. Provjera znanja i sposobnosti vršiće se praktično i usmeno.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ATLETIKA I

Naziv predmeta:ATLETIKA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4128Obavezan362+2+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: U sklopu ovog predmeta studenti se upoznaju sa svim potrebnim informacijama o atletici kao jedinoj sportskoj grani koja je u potpunosti zasnovana na prirodnim oblicima kretanja. Tokom praćenja ovog predmeta studenti treba ovladavaju savremenim tehnikama sportskog hodanja i trkačkih disciplina, njihovim razvojem, biomehanikom, kao i njihovim metodskim postupkom obučavanja i pravilima takmičenja.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objašnjava nastanak i strukturu hodačkih i trkačkih atletskih disciplina 2. Demonstrira hodačku i trkačke atletske tehnike. 3. Primjenjuje metodiku obučavanja hodačke i trkačkih atletskih tehnika 4. Kontroliše uspješnost izvođenja hodačke i trkačkih atletskih tehnika 5. Primjenjuje atletske sadržaje trkačkog tipa u nastavi fizičkog vaspitanja i sportu 6. Opisuje proces selekcije u sportskom hodanju i atletskim trčanjima
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Kemal Idrizović, mr Ivan Vasiljević
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska i praktična predavanja, vježbe, uvježbavanje tehničkih disciplina, otklanjanje grešaka i samostalno rješavanje zadataka, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod, razvoj, struktura atletike;
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Atletske trenažne metode;
II nedjelja, vježbe Atletske trenažne metode;
III nedjelja, pred.- Metodika obučavanja atletskih disciplina
III nedjelja, vježbe - Metodika obučavanja atletskih disciplina
IV nedjelja, pred.- Sportsko hodanje;
IV nedjelja, vježbe - Sportsko hodanje;
V nedjelja, pred.- Atletska trčanja, Kratke pruge-sprint
V nedjelja, vježbe - Atletska trčanja, Kratke pruge-sprint
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Trčanje na srednje pruge
VII nedjelja, vježbe - Trčanje na duge pruge;
VIII nedjelja, pred.- Kros trčanje
VIII nedjelja, vježbe - Kros trčanje
IX nedjelja, pred.- Maraton
IX nedjelja, vježbe - Maraton
X nedjelja, pred.- II kolokvijum
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Štafetno trčanje;
XI nedjelja, vježbe - Štafetno trčanje;
XII nedjelja, pred.- Preponsko trčanje;
XII nedjelja, vježbe - Preponsko trčanje;
XIII nedjelja, pred.- Rekapitulacija nastavnih sadržaja;
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Priprema za ispit
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sata teoretskog predavanja 1 sat praktičnog predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije. u semestru Nastava i završni ispit: 6 x 16 = 96 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 6 = 12 sati Ukupno opterećenje za predmet 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 72 (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet). Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 72 (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe, savladaju tehničke discipline, učestvuju u rješavanju zadataka i rade oba kolokvijuma.
KonsultacijePonedeljak u 11.30h
LiteraturaIdrizović, K. (2010). Atletika I i II. Univerzitet Crne Gore. Puleo, J., & Milroy, P. (2009). Running Anatomy. Human Kinetics, Inc.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). - Aktivno učešće i rješavanje zadataka u nastavi i na vježbama 10 poena.
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi u učionici, sportskoj sali i na atletskom stadionu
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ATLETIKA II

Naziv predmeta:ATLETIKA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4129Obavezan462+2+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaU sklopu ovog predmeta studenti se upoznaju sa svim potrebnim informacijama o atletici kao jedinoj sportskoj grani koja je u potpunosti zasnovana na prirodnim oblicima kretanja. Tokom praćenja ovog predmeta studenti treba ovladavaju savremenim tehnikama skakačkih i bacačkih atletskih disciplina disciplina, njihovim razvojem, biomehanikom, kao i njihovim metodskim postupkom obučavanja i pravilima takmičenja.
Ishodi učenjaPo završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objašnjava nastanak i strukturu skakačkih i bacačkih atletskih disciplina 2. Demonstrira skakačke i bacačke atletske tehnike. 3. Primjenjuje metodiku obučavanja bacačkih i skakačkih atletskih tehnika 4. Kontroliše uspješnost izvođenja skakačkih i bacačkih atletskih tehnika 5. Primjenjuje skakačke i bacačke atletske sadržaje u nastavi fizičkog vaspitanja i sportu 6. Opisuje proces selekcije u skakačkim i bacačkim atletskim disciplinama
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Kemal Idrizović, mr Ivan Vasiljević
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska i praktična predavanja, vježbe, uvježbavanje tehničkih disciplina, otklanjanje grešaka i samostalno rješavanje zadataka, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Opšta psihofizička priprema skokova i bacanja;
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Skok udalj (tehnika »uvinuće«, biomehanika, metodika obučavanja);
II nedjelja, vježbe Skok udalj (tehnika »uvinuće«, biomehanika, metodika obučavanja);
III nedjelja, pred.- Skok udalj (koračna tehnika, metodika obučavanja - pravila);
III nedjelja, vježbe - Skok udalj (koračna tehnika, metodika obučavanja - pravila);
IV nedjelja, pred.- Troskok (tehnika, biomehanika, metodika obučavanja, pravila
IV nedjelja, vježbe - Troskok (tehnika, biomehanika, metodika obučavanja, pravila
V nedjelja, pred.- Skok uvis (tehnika »stredl«, metodika obučavanja, biomehanika);
V nedjelja, vježbe - Skok uvis (tehnika »stredl«, metodika obučavanja, biomehanika);
VI nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Skok uvis (tehnika »fosberi-flop«, metodika obučavanja, biomehanika, pravla);
VII nedjelja, vježbe - Skok uvis (tehnika »fosberi-flop«, metodika obučavanja, biomehanika, pravla);
VIII nedjelja, pred.- Skok motkom (tehnika, metodika obučavanja, biomehanika, pravila
VIII nedjelja, vježbe - Skok motkom (tehnika, metodika obučavanja, biomehanika, pravila
IX nedjelja, pred.- Bacanje kugle (školska tehnika, metodika obučavanja, biomehanika, pravila);
IX nedjelja, vježbe - Bacanje kugle (školska tehnika, metodika obučavanja, biomehanika, pravila);
X nedjelja, pred.- Bacanje kugle (» O Brajanova« tehnika, metodika obučavanja, biomehanika);
X nedjelja, vježbe - Bacanje kugle (» O Brajanova« tehnika, metodika obučavanja, biomehanika);
XI nedjelja, pred.- Bacanje koplja (tehnika, metodika obučavanja, biomehanika, pravila);
XI nedjelja, vježbe - Bacanje koplja (tehnika, metodika obučavanja, biomehanika, pravila);
XII nedjelja, pred.- Bacanje diska (tehnika ,metodika obučavanja, biomehanika i pravila);
XII nedjelja, vježbe - Bacanje diska (tehnika ,metodika obučavanja, biomehanika i pravila);
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Bacanje kladiva (tehnika, metodika obučavanja, biomehanika, pravila);
XIV nedjelja, vježbe - Bacanje kladiva (tehnika, metodika obučavanja, biomehanika, pravila);
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 2 sata teoretskog predavanja 1 sat praktičnog predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije. u semestru Nastava i završni ispit: 6 x 16 = 96 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 6 = 12 sati Ukupno opterećenje za predmet 6 x 30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 72 (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet). Struktura opterećenja: 96 sati (nastava) + 12 sati (priprema) + 72 (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe, savladaju tehničke discipline, učestvuju u rješavanju zadataka i rade oba kolokvijuma.
KonsultacijePonedeljak 11.30h
LiteraturaLiteratura: - Idrizović, K. (2010). Atletika I i II. Univerzitet Crne Gore. Puleo, J., & Milroy, P. (2009). Running Anatomy. Human Kinetics, Inc
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). - Aktivno učešće i rješavanje zadataka u nastavi i na vježbama 10 poena.
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / FUDBAL - TAKTIKA

Naziv predmeta:FUDBAL - TAKTIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4130Obavezan441+1+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaMetodika obuke osnovnih taktičkih zadataka, usavršavanje tehnike kroz rješavanje osnovnih taktičkih zahtjeva.
Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje suštinu i značaj taktike u fudbalu; Klasifikuje taktiku u fudbalu; Opisuje i praktično prikazuje specifičnosti taktike obrane i napada u fudbalu; Analizira različite igračke pozicije u fudbalu; Analizira različite formacije u fudbalu; Analizira različite stilove u fudbalu; Ponaje pravila fudbalskih igara.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Duško Bjelica , doc. dr Stevo Popović, mr Jovan Gardašević
Metod nastave i savladanja gradivaTeorijska i praktična predavanja, vježbe, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Suština i značaj taktike u fudbalu. Podjela taktike
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Individualna taktika u odbrani i napadu
III nedjelja, vježbe - Individualna taktika u odbrani i napadu
IV nedjelja, pred.- Grupna taktika u odbrani i napadu
IV nedjelja, vježbe - Grupna taktika u odbrani i napadu
V nedjelja, pred.- Ekipna taktika u odbrani i napadu
V nedjelja, vježbe - Ekipna taktika u odbrani i napadu
VI nedjelja, pred.- Igračke pozicije
VI nedjelja, vježbe - Igračke pozicije
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum 1 teoretski i praktično
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Karakteristike performansi prema igračkim pozicijama
VIII nedjelja, vježbe - Karakteristike performansi prema igračkim pozicijama
IX nedjelja, pred.- Zavistnost taktike od fizičke pripreme
IX nedjelja, vježbe - Zavistnost taktike od fizičke pripreme
X nedjelja, pred.- Zavistnost taktike od tehničke i taktičke pripreme
X nedjelja, vježbe - Zavistnost taktike od tehničke i taktičke pripreme
XI nedjelja, pred.- Zavistnost taktike od vremen. uslova, kvaliteta terena, publike, domaćeg ili stranog terena
XI nedjelja, vježbe - Zavistnost taktike od vremen. uslova, kvaliteta terena, publike, domaćeg ili stranog terena
XII nedjelja, pred.- Formacije u fudbalu
XII nedjelja, vježbe - Formacije u fudbalu
XIII nedjelja, pred.- Različiti stilovi u fudbalu
XIII nedjelja, vježbe - Različiti stilovi u fudbalu
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum 2 teoretski i praktično
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 32 minuta Struktura: 1 sat teoretska predavanja 1 sat praktična predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 32 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: = 5,32 x 16= 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati 30 minuta) = 11 sati Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujuči i popravnog ispita od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja: 85 sati (Nastava) + 11 sati (Priprema) + 24 sat (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu -predavanja, vježbe, rade seminarski i domaci rad i provjeru na cetiri kolokvijuma
KonsultacijePonedjeljkom od 10 do 11 časova
LiteraturaBjelica, D. i Popovic, S. Fudbal – teorija, tehnika, taktika. Niksic: FSFV. - Osnovni udžbenik. Ostala lteratura: Aleksić, V. (2006). Fudbal-istorija-teorija-metodika. Beograd: FSFV Radosav, R. (2003). Teorija i metodika fudbala. Novi Sad: FFK.; Marković, G., Bradić, A. (2009). Nogomet. Sarajevo.; Opavsky, P. (2009). Fudbal-conditio sine qua non, Beograd.; Bjelica, D. (2008). Glavne komponente tačnosti udarca nogom po lopti u fudbalskom sportu. Podgorica.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- 4 kolokvijuma - - 2 teorijska po 10 , 2 praktična po 10 poena - domaci i seminarski rad po 5 poena - Završni ispit 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen i ako s
Posebne naznake za predmetNastava ( Teorij. P) se izvodi za grupu oko 50 studenata, a Praktična predavanja (PP) i vježbe u grupi do 20 studenata.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / KOREKTIVNA GIMNASTIKA I

Naziv predmeta:KOREKTIVNA GIMNASTIKA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4584Obavezan432+0+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti treba da ovladaju savremenim tehnikama i metodama prevencije, detekcije i korekcije, kako bi preko tjelesnog vježbanja kao osnovnim sredstvom terapije i rehabilitacije uticali na otklanjanje posturalnih poremećaja kod školske djece i omladine
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni razloge primjene pokreta u prevenciji i liječenju 2. Opisuje mehanička svojstva lokomotornog aparata 3. Analizira osnovna i pomoćna sredstava u kineziterapiji 4. Primjeni pravilno odabrani početni položaj u odnosu na oslabljenu muskulaturu 5. Prepozna uzroke nepravilnog držanja tijela 6. Prepozna odgovarajući metodološki postupak u cilju otklanjanja tjelesnih poremećaja kod školske djece i omladine
Ime i prezime nastavnika i saradnikadr Aldijana Muratović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe i samostalno rješavanje zadataka, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis semestra
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Pojam, predmet, geneza, razvoj i značaj korektivne gimastike i njena primjena u prevenciji i liječenju
II nedjelja, vježbe Pojam, predmet, geneza, razvoj i značaj korektivne gimastike i njena primjena u prevenciji i liječenju
III nedjelja, pred.- Anatomsko-fiziološke i mehaničke osnove kretanja i ocjena mišićne snage manuelnom metodom
III nedjelja, vježbe - Anatomsko-fiziološke i mehaničke osnove kretanja i ocjena mišićne snage manuelnom metodom
IV nedjelja, pred.- Osnovna sredstva kineziterapije (primjena vježbi, respiratorna gimnastika), masaža i samomasaža
IV nedjelja, vježbe - Osnovna sredstva kineziterapije (primjena vježbi, respiratorna gimnastika), masaža i samomasaža
V nedjelja, pred.- Pomoćna sredstva kineziterapije – prirodni i vještački fizikalni agensi
V nedjelja, vježbe - Pomoćna sredstva kineziterapije – prirodni i vještački fizikalni agensi
VI nedjelja, pred.- Osnovni ciljevi primjene vježbi u kineziterapiji (povećanje motoričkih sposobnosti
VI nedjelja, vježbe - Osnovni ciljevi primjene vježbi u kineziterapiji (povećanje motoričkih sposobnosti
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Metode primjene korektivnih vježbi (igra, sport i radna terapija u funkciji kineziterapije).
VIII nedjelja, vježbe - Metode primjene korektivnih vježbi (igra, sport i radna terapija u funkciji kineziterapije).
IX nedjelja, pred.- Primjena osnovnih, izvedenih i dopunskih početnih položaja u prevenciji i liječenju
IX nedjelja, vježbe - Primjena osnovnih, izvedenih i dopunskih početnih položaja u prevenciji i liječenju
X nedjelja, pred.- Doziranje, indikacije i kontraindikacije tjelesnih aktivnosti
X nedjelja, vježbe - Doziranje, indikacije i kontraindikacije tjelesnih aktivnosti
XI nedjelja, pred.- Držanje, etiologija (endogeni i egzogeni uzroci) i periodi evolucije nepravilnog držanja tijela.
XI nedjelja, vježbe - Držanje, etiologija (endogeni i egzogeni uzroci) i periodi evolucije nepravilnog držanja tijela.
XII nedjelja, pred.- Metode ocjenjivanja držanja tijela - metoda somatoskopije (klinički list za unos ocjena
XII nedjelja, vježbe - Metode ocjenjivanja držanja tijela - metoda somatoskopije (klinički list za unos ocjena
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Stadijumi razvoja tjelesnih poremećaja i metodologija rada u prevenciji i korekciji
XIV nedjelja, vježbe - Stadijumi razvoja tjelesnih poremećaja i metodologija rada u prevenciji i korekciji
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije. Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3 x 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet). Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u rješavanju zadataka i rade oba kolokvijuma.
Konsultacijeponedjeljak, 10:00 h
Literatura- Jovović, V.: Korektivna gimnastika sa kineziterapijom. Filozofski fakultet, Nikšić, 2008. -Živković, D.:Osnove kineziologije sa elementima kliničke kineziologije. Fakultet sporta i fiz.vaspitanja, Niš, 2009. - Jovović, V.: Tjelesni deformiteti adolescenata. Filozofski fakultet. Nikšić, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena). - Aktivno učešće i rješavanje zadataka u nastavi 10 poena.
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi u učionici i na terenu.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / KOREKTIVNA GIMNASTIKA II

Naziv predmeta:KOREKTIVNA GIMNASTIKA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4585Obavezan532+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti treba da ovladaju savremenim tehnikama i metodana prevencije, detekcije i korekcije, kako bi preko tjelesnog vježbanja kao osnovnim sredstvom terapije i rehabilitacije uticali na otklanjanje posturalnih poremećaja kod školske djece i omladine.
Ishodi učenja. Analizira pokrete glave i kičmenog stuba u svim ravnima 2. Opisuje deformitete kičmenog stuba 3. Primjeni odgovarajuće metode detekcije kod određenih deformiteta 4. Demonstrira preventivne i korektivne vježbe za otklanjanje određenih deformiteta 5. Vrednuje značaj nastave fizičkog vaspitanja u cilju prevencije posturalnih poremećaja kod školske djece i omladine
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Aldijana Nokić
Metod nastave i savladanja gradivaTeoretska i praktična predavanja, samostalno rješavanje zadataka, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Priprema i upis semestra
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Krivi vrat (torticollis) – karakteristike, klinička slika, prognoza i liječenje
II nedjelja, vježbe Krivi vrat (torticollis) – karakteristike, klinička slika, prognoza i liječenje
III nedjelja, pred.- Kifoza i okrugla leđa – opšte karakteristike, klinička slika, metode detekcije, podjela kifoza
III nedjelja, vježbe - Kifoza i okrugla leđa – opšte karakteristike, klinička slika, metode detekcije, podjela kifoza
IV nedjelja, pred.- Prevencija i korekcija kifoze, okruglih leđa i kifo-lordoze
IV nedjelja, vježbe - Prevencija i korekcija kifoze, okruglih leđa i kifo-lordoze
V nedjelja, pred.- Lordoza – opšte karakteristike, klinička slika i metode detekcije
V nedjelja, vježbe - Lordoza – opšte karakteristike, klinička slika i metode detekcije
VI nedjelja, pred.- Prevencija i korekcija lordoze
VI nedjelja, vježbe - Prevencija i korekcija lordoze
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Skolioza – karakteristike, podjela, klinička slika, metode detekcije, frekvencija i struktura skolioza.
VIII nedjelja, vježbe - Skolioza – karakteristike, podjela, klinička slika, metode detekcije, frekvencija i struktura skolioza.
IX nedjelja, pred.- Prevencija i korekcija skolioze, skolioza i fizičke aktivnosti
IX nedjelja, vježbe - Prevencija i korekcija skolioze, skolioza i fizičke aktivnosti
X nedjelja, pred.- Ravna leđa i deformiteti grudnog koša (ispupčene i izdubljene grudi) i rameno-lopatičnog pojasa
X nedjelja, vježbe - Ravna leđa i deformiteti grudnog koša (ispupčene i izdubljene grudi) i rameno-lopatičnog pojasa
XI nedjelja, pred.- Deformiteti zgloba kuka i zgloba koljena (»x« noge, »o« noge i sabljaste noge).
XI nedjelja, vježbe - Deformiteti zgloba kuka i zgloba koljena (»x« noge, »o« noge i sabljaste noge).
XII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- avno stopalo – patogeneza, klinička slika, metode detekcije i korekcija ravnog stopala
XIII nedjelja, vježbe - avno stopalo – patogeneza, klinička slika, metode detekcije i korekcija ravnog stopala
XIV nedjelja, pred.- Izdubljeno stopalo, rasplinuto stopalo i čukalj palca stopala (klinička slika, detekcija i korekcija
XIV nedjelja, vježbe - Izdubljeno stopalo, rasplinuto stopalo i čukalj palca stopala (klinička slika, detekcija i korekcija
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3 x 30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 18 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet). Struktura opterećenja: 64 sata (nastava) + 8 sati (priprema) + 18 sati (dopunski rad).
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu, učestvuju u rješavanju zadataka i rade oba kolokvijuma.
KonsultacijePonedjeljak, 10:00 h
Literatura- Jovović, V.: Korektivna gimnastika sa kineziterapijom. Filozofski fakultet, Nikšić, 2008. - Živković, D.:Osnove kineziologije sa elementima kliničke kineziologije. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, 2009. - Jovović, V.: Tjelesni deformiteti adolescenata. Filozofski fakultet, Nikšić, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeUsmeno, pismeno i vrednovanje izrade zadataka - Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena).
Posebne naznake za predmet: Nastava se izvodi u učionici, vježbaonici i na terenu.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / PLIVANJE I VATERPOLO I

Naziv predmeta:PLIVANJE I VATERPOLO I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4586Obavezan532+0+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata/studentkinja sa teorijskim, naučnim i stručnim saznanjima iz plivanja, vaterpola i spasilaštva na vodi i iz vode, koja će savremenim metodološkim postupcima primjenjivati u pedagoškom radu sa djecom, učenicima i mladima.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje nastanak i razvoj plivanja i plivačkih sportskih tehnika i njegov značaj; Poznaje pojam selekcije u plivanju; Analizira biomehanička i anatomska svojstva plivača; Opisuje i praktično prikazuje tehniku i metodiku spasilaštva na vodi i iz vode; Metodički tumači ttehniku spasilaštva
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Stevo Popović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije i provjera znanja
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Nastanak i razvoj plivanja i plivačkih sportskih tehnika
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Biološki, pedagoško-psihološki i praktični značaj plivanja
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Pojam selekcije u plivanju
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Biomehanika i anatomija plivanja
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- KOLOVKOJUM I
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Proces utapanja i potencijalni uzročnici opasnosti
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Pomoćna sredstva i oprema za spasavanje na vodi i iz vode
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Tehnika spasavanja – spasilački skok i spasilačko plivanje
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Tehnika spasavanja – samospasavanje i načini spasavanja davljenika
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Metodika spasavanja
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Spasavanje na vodi i iz vode kao profesija
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Plan i program škole plivanja i vaterpola
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- ZAVRŠNI ISPIT
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedeljno: 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 60 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 22 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 60 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 22 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, obrađivanje zadatih tematskih zadataka, polaganje kolokvija i završnog ispita
KonsultacijePonedjeljkom od 10 do 11 časova
LiteraturaAhmetović, Z., Matković, I. (1995). Teorija plivanja. Novi Sad: PSJ i SA Novog Sada.; Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. Zagreb: Kineziološki fakultet.; Colwin, Cecil, M. (2002). Breakthrough Swimming. Illinois: Human Kinetics.; Lucero, B. (2009). Technique Swim Workouts. Maidenhead: Meyer & Meyer Sport.; Gaughran, R. and Lambert, AF. (1969).The Technique of Water Polo. Los Angeles: Swimming World.; De Mestre, N. (1972). Water polo; techniques and tactics. Sydney: Angus and Robertson.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePolaganje dva kolokvija (po 20 poena), prisustvo nastavi i aktivnosti tokom nastave (po 5 poena) i polaganje završnog ispita (50 poena) - prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / PLIVANJEI I VATERPOLO II

Naziv predmeta:PLIVANJEI I VATERPOLO II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
4587Obavezan662+3+2
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim, naučnim i stručnim informacijama koje će savremenim metodološkim postupcima koristiti u pedagoškom radu sa djecom, učenicima i mladima. Procesom nastave studenti usvajaju osnovne strukture plivačkih i vaterpolo tehnika, čime se osposobljavaju da stručno znanje odgovarajućim metodološkim postupcima, primijene u konkretnom planu i programu u procesu nastave fizičkog vaspitanja.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Razumije osnovne zakonitosti kretanja u vodenoj sredini; 2.Praktično pravino demonstrira četiri plivačke tehnike sa startom i okretima; 3.Praktično pravilno demonstrira osnovne elemente vaterpolo tehnike; 4.Ovlada metodičkim postupcima obučavanja neplivača tehnici plivanja; 5.Doprinosi usavršavanju tehnike plivanja plivača početnika; 6.Ovlada tehnikom spašavanja na vodi i pružanja prve pomoći
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Dragan Krivokapić-nastavnik, Mr Ivan Vasiljević i mr Rajko Milašinović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Biomehanička analiza plivačke tehnike kraul sa startom i okretima.
I nedjelja, vježbe - Biomehanička analiza plivačke tehnike kraul sa startom i okretima.
II nedjelja, pred.-Biomehanička analiza plivačke tehnike leđno sa startom i okretima.
II nedjelja, vježbe Biomehanička analiza plivačke tehnike leđno sa startom i okretima.
III nedjelja, pred.- Biomehanička analiza plivačke tehnike prsno sa startom i okretima.
III nedjelja, vježbe - Biomehanička analiza plivačke tehnike prsno sa startom i okretima.
IV nedjelja, pred.- Biomehanička analiza plivačke tehnike delfin sa startom i okretima.
IV nedjelja, vježbe - Biomehanička analiza plivačke tehnike delfin sa startom i okretima.
V nedjelja, pred.- Biomehanička analiza mješovitog plivanja sa startom i okretima
V nedjelja, vježbe - Biomehanička analiza mješovitog plivanja sa startom i okretima
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum.
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Metodski postupci učenja i usavršavanja plivačke tehnike kraul sa startom i okretom..
VII nedjelja, vježbe - Metodski postupci učenja i usavršavanja plivačke tehnike kraul sa startom i okretom..
VIII nedjelja, pred.- Metodski postupci učenja i usavršavanja plivačke tehnike ledjni kraul sa startom i okretom
VIII nedjelja, vježbe - Metodski postupci učenja i usavršavanja plivačke tehnike ledjni kraul sa startom i okretom
IX nedjelja, pred.- Metodski postupci učenja i usavršavanja plivačkih tehnika prsno sa startom i okretom.
IX nedjelja, vježbe - Metodski postupci učenja i usavršavanja plivačkih tehnika prsno sa startom i okretom.
X nedjelja, pred.- Metodski postupci učenja i usavršavanja plivačkih tehnika delfin sa startom i okretom.
X nedjelja, vježbe - Metodski postupci učenja i usavršavanja plivačkih tehnika delfin sa startom i okretom.
XI nedjelja, pred.- Specifičnosti metodike plivanja u odnosu na uzrast i pol.
XI nedjelja, vježbe - Specifičnosti metodike plivanja u odnosu na uzrast i pol.
XII nedjelja, pred.- Oblici trenažnog procesa u sportskom plivanju.
XII nedjelja, vježbe - Oblici trenažnog procesa u sportskom plivanju.
XIII nedjelja, pred.- Planiranje i programiranje plivačkih treninga u fizičkom vaspitanju, rekreaciji i rehabilitaciji.
XIII nedjelja, vježbe - Planiranje i programiranje plivačkih treninga u fizičkom vaspitanju, rekreaciji i rehabilitaciji.
XIV nedjelja, pred.- II kolokvijum.
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjea 6 ECTS x 40/30 = 8 9 sati i 30 minuta Struktura: 2 sata teorijskih predavanja 2 sata praktičnih predavanja 3 sata vježbi 2 sata i 30 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije. u semestru Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 7 sati) = 14 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 36 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmeti) Struktura opterećenja: 128 sati nastava i (Nastava)+14 sati.(Priprema)+36 sata(Dopunski. rad)
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju predavanja, praktična predavanja i vježbe, rade kolokvijume, seminarski rad, polažu praktični i teorijski dio ispita. Položen praktični dio ispita je uslov za polaganje kompletnog ispita
KonsultacijePonedjeljkom od 10-11h.
LiteraturaKrivokapić.D. (2014): Plivanje, skripta. R.Gucman.(2012). Plivanje 128 vježbi, Gopal Zagreb. I.McLeod.(2010) Plivanje. Data stratus, Beograd. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma sa po 20 poena (ukupno 40 poena); Redovno prisustvo nastavi 5 poena; Seminarski rad 5 poena; Završni ispit 50 poena; Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.
Posebne naznake za predmetPoložen praktični dio ispita je uslov za polaganje kompletnog ispita
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ENGLESKI JEZIK I

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6418Obavezan122+0+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje vještina razumijevanja govora i pisanog teksta, ovladavanje pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku, usavršavanje i unapređivanje postojećeg znanja iz gramatike engleskog jezika.
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno koristi stručnu literaturu na stranom jeziku za potrebe struke i samoobrazovanje; 2. Primjenjuje sve neophodne jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje; 3. Osmisli, napiše ili prezentira originalan domaći zadatak, seminarski rad, esej, ispunjavajući sve neophodne tehničko-organizacione parametre (služeći se i power point prezentacijom); 4. Objedini sva glagolska vremena i da ih jasno razlikuje; 5. Planira svoje učenje i pokazuje svoje znanje na cjelovit i smislen način (čitanje obaveznih tekstova, aktivno participiranje na časovima, kontinuirano učenje); 6. Koristi engleski jezik, kako individualno, tako i timski.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Julija Jaramaz
Metod nastave i savladanja gradivaVježbe, konsultacije, samostalna izrada domaćih zadataka, samostalna izrada kontrolnih testova na času.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Getting to know you
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Tenses, Questions, Social Expressions
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- The Way We Live
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Present Tenses, Have/Have Got, Collocations
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- It All Went Wrong
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Past Tenses, Word Formation, Time Expressions
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Let's Go Shopping
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Much/Many, Some/Any, A Few, A Little, A Lot of, Articles
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- . What Do You Want to Do
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Verb Patterns, Future Forms, Hot Verbs
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Tell me!What's It Like?
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Comparatives, Superlatives, Synonyms
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedeljno: 2 kredita x 40/30=2 sata i 40 minuta Struktura: 1.5 sat predavanja 70 min samostalnog rada i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 2 sata i 40 minuta x 16= 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis, ovjera) 2 x 2 sata i 40 minuta = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući polaganje popravnog ispita od 1 do 14 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (nastava) + 5 sati i 20 minuta (priprema) + 14 sati dopunskog rada
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu i aktivno učestvuju na časovima, rade domaće zadatke
KonsultacijeKonsultacije se redovno održavaju
Literatura: Liz&John Soars(2003), New Headway - Pre-Intermediate: Student's Book, OUP. Liz&John Soars(2003), New Headway - Pre-Intermediate: Workbook, OUP. John Eastwood: Oxford Guide to English Grammar, Oxford University Press.2003. Dodatni materijal
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma- 20+20 poena Prisustva u nastavi 3 poena Domaći zadatak 2 poena
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ENGLESKI JEZIK II

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6419Obavezan222+0+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje vještina razumijevanja govora i pisanog teksta, ovladavanje pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku, usavršavanje i unapređivanje postojećeg znanja iz gramatike engleskog jezika.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno koristi stručnu literaturu na stranom jeziku za potrebe struke i samoobrazovanje; 2. Primjenjuje sve neophodne jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje; 3. Osmisli, napiše ili prezentira originalan domaći zadatak, seminarski rad, esej, ispunjavajući sve neophodne tehničko-organizacione parametre (služeći se i power point prezentacijom); 4. Objedini sva glagolska vremena i da ih jasno razlikuje; 5. Planira svoje učenje i pokazuje svoje znanje na cjelovit i smislen način (čitanje obaveznih tekstova, aktivno participiranje na časovima, kontinuirano učenje); 6. Koristi engleski jezik, kako individualno, tako i timski.
Ime i prezime nastavnika i saradnika Mr Julija Jaramaz
Metod nastave i savladanja gradivaVježbe, konsultacije, samostalna izrada domaćih zadataka, samostalna izrada kontrolnih testova na času.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Famous Couples
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Present Perfect and Past Simple; Tense Revision; Short Answers
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Do's and Don'ts
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Have (Got) to; Should; Must; At the Doctor's; Holidays in January
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Going Places
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Time and Conditional Clauses; Hot Verbs; In a Hotel
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Scared to Death
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Verb Patterns 2; Infinitives; Exclamations
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Things that Changed the World
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Passives; Verbs and Nouns that Go Together; Writing a Review
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Dreams and Reality
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Second Conditional; Phrasal Verbs
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Social Expressions
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Earning a Living
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedeljno: 2 kredita x 40/30=2 sata i 40 minuta Struktura: 1.5 sat predavanja 70 min samostalnog rada i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 2 sata i 40 minuta x 16= 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis, ovjera) 2 x 2 sata i 40 minuta = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući polaganje popravnog ispita od 1 do 14 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (nastava) + 5 sati i 20 minuta (priprema) + 14 sati dopunskog rada
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu i aktivno učestvuju na časovima, rade domaće zadatke
KonsultacijeKonsultacije se redovno održavaju
Literatura: Liz&John Soars(2003), New Headway - Pre-Intermediate: Student's Book, OUP. Liz&John Soars(2003), New Headway - Pre-Intermediate: Workbook, OUP. John Eastwood: Oxford Guide to English Grammar, Oxford University Press.2003. Dodatni materijal
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma- 20+20 poena Prisustva u nastavi 3 poena Domaći zadaci 2 poena
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi većinom na engleskom jeziku. Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama, studenti će dobiti na početku semestra
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ENGLESKI JEZIK III

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK III
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6427Obavezan322+0+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje vještina razumijevanja govora i pisanog teksta, ovladavanje pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku, usavršavanje i unapređivanje postojećeg znanja iz gramatike engleskog jezika.
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno koristi stručnu literaturu na stranom jeziku za potrebe struke i samoobrazovanje; 2. Primjenjuje sve neophodne jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje; 3. Osmisli, napiše ili prezentira originalan domaći zadatak, seminarski rad, esej, ispunjavajući sve neophodne tehničko-organizacione parametre (služeći se i power point prezentacijom); 4. Objedini sva glagolska vremena i da ih jasno razlikuje; 5. Planira svoje učenje i pokazuje svoje znanje na cjelovit i smislen način (čitanje obaveznih tekstova, aktivno participiranje na časovima, kontinuirano učenje); 6. Koristi engleski jezik, kako individualno, tako i timski.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Julija Jaramaz
Metod nastave i savladanja gradivaVježbe, konsultacije, samostalna izrada domaćih zadataka, samostalna izrada kontrolnih testova na času.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - What a wonderful world!
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Auxiliary verbs, Social Expressions
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Happiness!
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Present states and actions, Active and passive, Numbers
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Telling tales
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Past Tenses, Active and passive, Giving opinions
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Doing the right thing
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Modal verbs, Requests and offers
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- On the move
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Future Forms
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Travelling around
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Likes and dislikes
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedeljno: 2 kredita x 40/30=2 sata i 40 minuta Struktura: 1.5 sat predavanja 70 min samostalnog rada i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 2 sata i 40 minuta x 16= 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis, ovjera) 2 x 2 sata i 40 minuta = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući polaganje popravnog ispita od 1 do 14 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (nastava) + 5 sati i 20 minuta (priprema) + 14 sati dopunskog rada
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu i aktivno učestvuju na časovima, rade domaće zadatke
KonsultacijeKonsultacije se redovno održavaju
LiteraturaLiz&John Soars(2003), New Headway - Pre-Intermediate: Student's Book, OUP. Liz&John Soars(2003), New Headway - Pre-Intermediate: Workbook, OUP. John Eastwood: Oxford Guide to English Grammar, Oxford University Press.2003. Dodatni materijal
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma- 20+20 poena Prisustva u nastavi 3 poena Domaći zadaci 2 poena
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi većinom na engleskom jeziku. Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama, studenti će dobiti na početku semestra
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ENGLESKI JEZIK IV

Naziv predmeta:ENGLESKI JEZIK IV
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6428Obavezan422+0+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje vještina razumijevanja govora i pisanog teksta, ovladavanje pismenim i usmenim izražavanjem na engleskom jeziku, usavršavanje i unapređivanje postojećeg znanja iz gramatike engleskog jezika.
Ishodi učenjaIshodi učenja: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Samostalno koristi stručnu literaturu na stranom jeziku za potrebe struke i samoobrazovanje; 2. Primjenjuje sve neophodne jezičke vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje; 3. Osmisli, napiše ili prezentira originalan domaći zadatak, seminarski rad, esej, ispunjavajući sve neophodne tehničko-organizacione parametre (služeći se i power point prezentacijom); 4. Objedini sva glagolska vremena i da ih jasno razlikuje; 5. Planira svoje učenje i pokazuje svoje znanje na cjelovit i smislen način (čitanje obaveznih tekstova, aktivno participiranje na časovima, kontinuirano učenje); 6. Koristi engleski jezik, kako individualno, tako i timski.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaMr Julija Jaramaz
Metod nastave i savladanja gradivaVježbe, konsultacije, samostalna izrada domaćih zadataka, samostalna izrada kontrolnih testova na času.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - The World of Work
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Present Perfect, Active / Passive
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Imagine!
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Conditionals, Time Clauses, Would, Making Suggestions
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Relationships
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- Modal Verbs, Probability, So do I, Neither do I
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Obsessions
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Present Perfect Continuous
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Time Expressions
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Tell me about it!
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Indirect Questions, Question Tags, Informal Language
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Two Weddings, a Birth, and a Funeral!
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Kolokvijum
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedeljno: 2 kredita x 40/30=2 sata i 40 minuta Struktura: 1.5 sat predavanja 70 min samostalnog rada i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 2 sata i 40 minuta x 16= 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija,upis, ovjera) 2 x 2 sata i 40 minuta = 5 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 2 x 30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući polaganje popravnog ispita od 1 do 14 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 minuta (nastava) + 5 sati i 20 minuta (priprema) + 14 sati dopunskog rada
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su u obavezi da pohađaju nastavu i aktivno učestvuju na časovima, rade domaće zadatke
KonsultacijeKonsultacije se redovno održavaju
LiteraturaLiz&John Soars(2003), New Headway - Pre-Intermediate: Student's Book, OUP. Liz&John Soars(2003), New Headway - Pre-Intermediate: Workbook, OUP. John Eastwood: Oxford Guide to English Grammar, Oxford University Press.2003. Dodatni materijal
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva kolokvijuma- 20+20 poena Prisustva u nastavi 3 poena Domaći zadaci 2 poena
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi većinom na engleskom jeziku. Plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama, studenti će dobiti na početku semestra
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / TRAUMATOLOGIJA I PRVA POMOĆ

Naziv predmeta:TRAUMATOLOGIJA I PRVA POMOĆ
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6788Obavezan531+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naučnim i stručnim znanjima o povredama u sportu i uopšte o povredama, kao i pružanju prve pomoći.
Ishodi učenja1. Opisuje osnovne vitalne znake i funkcije kod traumatoloskih pacijenata uz primjenu adekvatne prve pomoci; 2. Razlikuje i definise patologiju sportskih povreda; 3. Formulise i opisuje sportske povrede po sistemima i sportovima; 4. Rijesava i prakticno primjenjuje imobilizaciona i zavojna sredsta kod povrijedjenih ekstremiteta; 5. Nabraja i opise rehabilitacione postupke u toku sanacija sportskih povreda; 6. Razumije i prakticno primjeni znanja reanimacije kod traumatskog soka;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf dr Miroslav Kezunović nastavnik, dr Oleg Laković - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, individualna realizacija zadataka.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje, priprema i upis semestra. Uvod u sportsku traumatologiju. Prva pomoć : osnovni principi.
I nedjelja, vježbe - Upoznavanje, priprema i upis semestra. Uvod u sportsku traumatologiju. Prva pomoć : osnovni principi.
II nedjelja, pred.-Osnovni vitalni znaci i funkcije
II nedjelja, vježbe Osnovni vitalni znaci i funkcije
III nedjelja, pred.- Patologija sportskih povreda i pružanje prve pomoći.
III nedjelja, vježbe - Patologija sportskih povreda i pružanje prve pomoći.
IV nedjelja, pred.- Povrede mišića, tetiva, zglobova, ligamenata i kostiju.
IV nedjelja, vježbe - Povrede mišića, tetiva, zglobova, ligamenata i kostiju.
V nedjelja, pred.- Povrede glave, vrata, grudnog koša i trbuha, kičmenog stuba, karlice i ekstremiteta sa mjerama prve pomoći
V nedjelja, vježbe - Povrede glave, vrata, grudnog koša i trbuha, kičmenog stuba, karlice i ekstremiteta sa mjerama prve pomoći
VI nedjelja, pred.- Specifične sportske povrede po sportovima. Prva pomoć i definitivno zbrinjavanje
VI nedjelja, vježbe - Specifične sportske povrede po sportovima. Prva pomoć i definitivno zbrinjavanje
VII nedjelja, pred.- Zavojni materijal i imobilizaciona sredstva.
VII nedjelja, vježbe - Zavojni materijal i imobilizaciona sredstva.
VIII nedjelja, pred.- (I kolokvijum).
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Rane i krvavljenje. Blast i kraš sindrom. Prva pomoć.
IX nedjelja, vježbe - Rane i krvavljenje. Blast i kraš sindrom. Prva pomoć.
X nedjelja, pred.- Prva pomoć kod bolnih stanja, alergija, trovanja, bolesti zavisnosti, ujedi psa,mačke i zmija
X nedjelja, vježbe - Prva pomoć kod bolnih stanja, alergija, trovanja, bolesti zavisnosti, ujedi psa,mačke i zmija
XI nedjelja, pred.- Traumatski šok. Reanimacija.
XI nedjelja, vježbe - Traumatski šok. Reanimacija.
XII nedjelja, pred.- Prva pomoć kod poremećaja disanja, poremećaja KVS, poremećaja svijesti, kod bolnih stanja
XII nedjelja, vježbe - Prva pomoć kod poremećaja disanja, poremećaja KVS, poremećaja svijesti, kod bolnih stanja
XIII nedjelja, pred.- Prva pomoć kod utopljenika i kod masovnih povredjivanja – trijaža i transport
XIII nedjelja, vježbe - Prva pomoć kod utopljenika i kod masovnih povredjivanja – trijaža i transport
XIV nedjelja, pred.- (II kolokvijum).
XIV nedjelja, vježbe - Rehabilitacija. Masaza
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 3 kredita x 40/30 = 5 sati 20 minuta Struktura: 1 sat predavanja 1 sat vježbi 2sata i 20 min. samostalnog rada u semestru Nastava i završni ispit (5 sati 20 minuta x 16 = 83 sata i 20 minuta) Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 =120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 26 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja 83 sata i 20 minuta (nastava) + = 10 sati i 40 minuta (priprema) + 26 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i poloze dva kolokvijuma
Konsultacijeobavljaju se prema ranije utvrdjenim terninima
Literatura Radovan Medved : SPORTSKA MEDICINA, JUMENA, Zagreb 1980. Dragoljub Banović i sar.: POVREDE U SPORTU, Medicinska knjiga, Beograd 1993. Miroslav Kezunović i sar.: SPORTSKA MEDICINA pitanja i odgovori, Univerzitet CG, Podgorica 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi 6 poena - Agažovanost na nastavi 4 poena - Dva kolokvijuma po 20 poena
Posebne naznake za predmetTeorijska nastava se izvodi za generaciju
NapomenaMetodske jedinice praktične nastave odgovaraju metodskim jedinicama teorijske nastave.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / LOGOROVANJE I AKTIVNOSTI U PRIRODI

Naziv predmeta:LOGOROVANJE I AKTIVNOSTI U PRIRODI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6789Obavezan641+2+1
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje i ovladavanje sa većim brojem '' malih'' sportova i aktivnostima za vrijeme kolektivnog boravka u nestandardnim uslovima.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Analizira prirodne okolnosti koje pospješuju i doprinose rastu i razvoju organizma. 2. Ovlada logorskim objektima u funkciji bezbjednosnog boravka i kretanja u prirodi. 3. Poznaje osnovnu tehniku, pravila i opremu u alpinizmu. 4. Demonstrira sposobnost penjanja na vještačku i prirodnu stijenu. 5. Poznaje značaj čitanja karata i orjentacije u prirodi. 6. Ovlada primijenjenim veslanjem, ronjenjem na dah i autonomnim ronjenjem. 7. Poznaje osnove jedrenja na dasci i skijanja na vodi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikadoc. dr Jovica Petković
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, praktična predavanja, vježbe, seminarski radovi, kosultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Prirodne okolnosti koje pospješuju i doprinose rastu i razvoju organizma
I nedjelja, vježbe - Prirodne okolnosti koje pospješuju i doprinose rastu i razvoju organizma
II nedjelja, pred.-Uticaj prirodnih stimulansa na organizam
II nedjelja, vježbe Uticaj prirodnih stimulansa na organizam
III nedjelja, pred.- Logorski objekti u funkciji bezbjednosnog boravka i kretanja u prirodi
III nedjelja, vježbe - Logorski objekti u funkciji bezbjednosnog boravka i kretanja u prirodi
IV nedjelja, pred.- Šatori, vrste, tipovi,priprema terena, postavljanje šatora
IV nedjelja, vježbe - Šatori, vrste, tipovi,priprema terena, postavljanje šatora
V nedjelja, pred.- Alpinizam-(osnovna tehnika, pravila, oprema)
V nedjelja, vježbe - Alpinizam-(osnovna tehnika, pravila, oprema)
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Penjanje na prirodnu i vještačku stijenu
VII nedjelja, vježbe - Penjanje na prirodnu i vještačku stijenu
VIII nedjelja, pred.- Slobodno penjanje, penjanje u navezi, tehnika spuštanja pomoću užeta
VIII nedjelja, vježbe - Slobodno penjanje, penjanje u navezi, tehnika spuštanja pomoću užeta
IX nedjelja, pred.- Opasnosti u planini, spašavanje povrijeđenih i prva pomoć
IX nedjelja, vježbe - Opasnosti u planini, spašavanje povrijeđenih i prva pomoć
X nedjelja, pred.- Čitanje karata i orijentacija u prirodi
X nedjelja, vježbe - Čitanje karata i orijentacija u prirodi
XI nedjelja, pred.- II kolokvijum
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- Osnove jedrenja na dasci i skijanja na vodi.(tehnika i metodika)
XII nedjelja, vježbe - Osnove jedrenja na dasci i skijanja na vodi.(tehnika i metodika)
XIII nedjelja, pred.- Primijenjeno veslanje, vožnja motornog čamca
XIII nedjelja, vježbe - Primijenjeno veslanje, vožnja motornog čamca
XIV nedjelja, pred.- Ronjenje na dah i autonomno ronjenje
XIV nedjelja, vježbe - Ronjenje na dah i autonomno ronjenje
XV nedjelja, pred.- Završni ispit.
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 30 minuta Struktura: 1 sat teoretska predavanja 1 sat praktilna predavanja 2 sata vježbi 30 minuta samostalnog rada, uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit: = 5,50 x 16= 88 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati 30 minuta) = 11 sati Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujuči i popravnog ispita od 0 do 30 sati. Struktura opterećenja: 88 sati (Nastava) + 11 sati (Priprema) + 21 sat (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i vježbe i rade tri kolokvijuma
KonsultacijeSrijeda 12,30
LiteraturaVučković S., Z. Savić: Aktivnosti u prirodi, Niš, 2002 Bijelić B.: Aktivnosti u planinama, Nikšić, 2005 Živković Z.: Priroda alpinizam aklimatizacija i logorovanje, Beograd,1979.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeangažovanje na nastavi 5 bodova, tri kolokvijuma po 10 bodova, praktični dio provjere znanja i vještina do 15 bodova, završni ispt 50 bodova Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetNastava ( Teoret. P) se izvodi za grupu oko 40 studenata, a vježbe u grupi od po 10 studenata.
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA I

Naziv predmeta:OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8170Obavezan342+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj da upozna studenta sa fiziologijom čovjekovog tijela
Ishodi učenja1. Ovlada osnovnim principima fiziologije celije i njene funkcije kod covjeka; 2. Objasnjava strukturu i funkciju primjenjene fiziologije sporta; 3. Koristi fizioloski aspekt lokomotornog sistema u kreiranju nastavnog i trenaznog procesa; 4. Analizira adaptaciju kardiorespiratornog i urogenitalnog sistema na napor i vježbanje, sportski trening; 5. Vrednuje morfološke i funkcionalne karakteristike potrosnje kiseonika;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf dr.Miroslav Kezunović-nastavnik; dr sci med Zoran Terzić asistent
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe , kolokvijumi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u fiziologiju čovjeka.Ćelija i njene funkcije, Homeostaza,tjelesne tečnosti.
I nedjelja, vježbe - Uvod u fiziologiju čovjeka.Ćelija i njene funkcije, Homeostaza,tjelesne tečnosti.
II nedjelja, pred.-Struktura i funkcija ćelijske membrane, Membranski i akcioni potencijal
II nedjelja, vježbe Struktura i funkcija ćelijske membrane, Membranski i akcioni potencijal
III nedjelja, pred.- Fiziologija lokomotornog sistema. Mišićno tkivo. Kontrakcija i hipertrofija mišića
III nedjelja, vježbe - Fiziologija lokomotornog sistema. Mišićno tkivo. Kontrakcija i hipertrofija mišića
IV nedjelja, pred.- Uticaj sportskog treninga na mišiće i mišićni rad. Zamor
IV nedjelja, vježbe - Uticaj sportskog treninga na mišiće i mišićni rad. Zamor
V nedjelja, pred.- Fiziološki aspekt koštanog tkiva : vrste, sastav i uloga. Uticaj sporta na koštani sistem.
V nedjelja, vježbe - Fiziološki aspekt koštanog tkiva : vrste, sastav i uloga. Uticaj sporta na koštani sistem.
VI nedjelja, pred.- Sastav i uloga krvi. Krvnegrupe, imunitet. Koagulacija.Cirkulacija
VI nedjelja, vježbe - Sastav i uloga krvi. Krvnegrupe, imunitet. Koagulacija.Cirkulacija
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Fiziološka gradja srcanog mišića.Regulisanje rada srca. Principi hemodinamike.
VIII nedjelja, vježbe - Fiziološka gradja srcanog mišića.Regulisanje rada srca. Principi hemodinamike.
IX nedjelja, pred.- Fiziološki uzroci šoka.Adaptacija kardiovaskularnog sistema na napor i vježbanje.
IX nedjelja, vježbe - Fiziološki uzroci šoka.Adaptacija kardiovaskularnog sistema na napor i vježbanje.
X nedjelja, pred.- Respiratorni sistem. Struktura i funkcija.Kiseonički dug. Respiratorna membrana
X nedjelja, vježbe - Respiratorni sistem. Struktura i funkcija.Kiseonički dug. Respiratorna membrana
XI nedjelja, pred.- Mehanika disanja. Plućni volumeni i kapaciteti. Disanje u toku mišićnog rada
XI nedjelja, vježbe - Mehanika disanja. Plućni volumeni i kapaciteti. Disanje u toku mišićnog rada
XII nedjelja, pred.- Adaptacija respiratornog sistema na napor. Potrošnja O2.Aerobni metabolizam
XII nedjelja, vježbe - Adaptacija respiratornog sistema na napor. Potrošnja O2.Aerobni metabolizam
XIII nedjelja, pred.- Urogenitalni sistem. Morfološke i funkcionalne karakteristike bubrega i nefrona
XIII nedjelja, vježbe - Urogenitalni sistem. Morfološke i funkcionalne karakteristike bubrega i nefrona
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježba 2 sata i 20 minuta samostalni rad u pripremi vežbi i kolokvijuma uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit 5 sati 20 minuta x 16 = 85sati Neophodne pripreme pre početka semestra 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-24 sata I 20 min Struktura opterećenja 85 sati , nastava + 10 sati i 40 minuta-priprema+24 satai 20 min-dopunski rad
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu, i polože dva kolokvijuma
Konsultacijeobavljaju se prema ranije utvrdjenim terninima
LiteraturaGayton; Medicinska fiziologija ; M.Kezunović i sar. Osnovi fiziologije i fiziologija sporta; Drecun M. i sar. Praktikum iz fiziologije
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi 6 poena - Agažovanost na nastavi 4 poena - Dva kolokvijuma po 20 poena
Posebne naznake za predmetTeorijska nastava se izvodi za generaciju
NapomenaMetodske jedinice praktične nastave odgovaraju metodskim jedinicama teorijske nastave
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA I

Naziv predmeta:OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8170Obavezan342+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj da upozna studenta sa fiziologijom čovjekovog tijela
Ishodi učenja1. Ovlada osnovnim principima fiziologije celije i njene funkcije kod covjeka; 2. Objasnjava strukturu i funkciju primjenjene fiziologije sporta; 3. Koristi fizioloski aspekt lokomotornog sistema u kreiranju nastavnog i trenaznog procesa; 4. Analizira adaptaciju kardiorespiratornog i urogenitalnog sistema na napor i vježbanje, sportski trening; 5. Vrednuje morfološke i funkcionalne karakteristike potrosnje kiseonika;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf dr.Miroslav Kezunović-nastavnik; dr sci med Zoran Terzić asistent
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe , kolokvijumi i konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u fiziologiju čovjeka.Ćelija i njene funkcije, Homeostaza,tjelesne tečnosti.
I nedjelja, vježbe - Uvod u fiziologiju čovjeka.Ćelija i njene funkcije, Homeostaza,tjelesne tečnosti.
II nedjelja, pred.-Struktura i funkcija ćelijske membrane, Membranski i akcioni potencijal
II nedjelja, vježbe Struktura i funkcija ćelijske membrane, Membranski i akcioni potencijal
III nedjelja, pred.- Fiziologija lokomotornog sistema. Mišićno tkivo. Kontrakcija i hipertrofija mišića
III nedjelja, vježbe - Fiziologija lokomotornog sistema. Mišićno tkivo. Kontrakcija i hipertrofija mišića
IV nedjelja, pred.- Uticaj sportskog treninga na mišiće i mišićni rad. Zamor
IV nedjelja, vježbe - Uticaj sportskog treninga na mišiće i mišićni rad. Zamor
V nedjelja, pred.- Fiziološki aspekt koštanog tkiva : vrste, sastav i uloga. Uticaj sporta na koštani sistem.
V nedjelja, vježbe - Fiziološki aspekt koštanog tkiva : vrste, sastav i uloga. Uticaj sporta na koštani sistem.
VI nedjelja, pred.- Sastav i uloga krvi. Krvnegrupe, imunitet. Koagulacija.Cirkulacija
VI nedjelja, vježbe - Sastav i uloga krvi. Krvnegrupe, imunitet. Koagulacija.Cirkulacija
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Fiziološka gradja srcanog mišića.Regulisanje rada srca. Principi hemodinamike.
VIII nedjelja, vježbe - Fiziološka gradja srcanog mišića.Regulisanje rada srca. Principi hemodinamike.
IX nedjelja, pred.- Fiziološki uzroci šoka.Adaptacija kardiovaskularnog sistema na napor i vježbanje.
IX nedjelja, vježbe - Fiziološki uzroci šoka.Adaptacija kardiovaskularnog sistema na napor i vježbanje.
X nedjelja, pred.- Respiratorni sistem. Struktura i funkcija.Kiseonički dug. Respiratorna membrana
X nedjelja, vježbe - Respiratorni sistem. Struktura i funkcija.Kiseonički dug. Respiratorna membrana
XI nedjelja, pred.- Mehanika disanja. Plućni volumeni i kapaciteti. Disanje u toku mišićnog rada
XI nedjelja, vježbe - Mehanika disanja. Plućni volumeni i kapaciteti. Disanje u toku mišićnog rada
XII nedjelja, pred.- Adaptacija respiratornog sistema na napor. Potrošnja O2.Aerobni metabolizam
XII nedjelja, vježbe - Adaptacija respiratornog sistema na napor. Potrošnja O2.Aerobni metabolizam
XIII nedjelja, pred.- Urogenitalni sistem. Morfološke i funkcionalne karakteristike bubrega i nefrona
XIII nedjelja, vježbe - Urogenitalni sistem. Morfološke i funkcionalne karakteristike bubrega i nefrona
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježba 2 sata i 20 minuta samostalni rad u pripremi vežbi i kolokvijuma uključujući konsultacije u semestru Nastava i završni ispit 5 sati 20 minuta x 16 = 85sati Neophodne pripreme pre početka semestra 2 x 5 sati i 20 minuta = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-24 sata I 20 min Struktura opterećenja 85 sati , nastava + 10 sati i 40 minuta-priprema+24 satai 20 min-dopunski rad
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju teorijsku i praktičnu nastavu, i polože dva kolokvijuma
Konsultacijeobavljaju se prema ranije utvrdjenim terninima
LiteraturaGayton; Medicinska fiziologija ; M.Kezunović i sar. Osnovi fiziologije i fiziologija sporta; Drecun M. i sar. Praktikum iz fiziologije
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi 6 poena - Agažovanost na nastavi 4 poena - Dva kolokvijuma po 20 poena
Posebne naznake za predmetTeorijska nastava se izvodi za generaciju
NapomenaMetodske jedinice praktične nastave odgovaraju metodskim jedinicama teorijske nastave
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA II

Naziv predmeta:OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8171Obavezan452+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naučnim i stručnim znanjima iz Fiziologije čovjeka
Ishodi učenja1. Poznaje osnovne pojmove iz strukturalne i funkcionalne organizacije centralnog i perifernog nervnog sistema; 2. Opisuje funkciju i organizaciju endokrinog sistema, kao i endokrini odgovor na sportski trening; 3. Analizira ulogu culnog sistema na sportski napor; 4. Ispituje osnovne osobine uticaja fizičke aktivnosti u toku rasta i razvoja, sportske aktivnosti kod žena i uticaj na zdravlje; 5. Provjerava i analizira oporavak metaboličkih sistema nakon vježbanja;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf dr Miroslav Kezunović-nastavnik, dr med sci Zoran Terzić asistent-saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, individualna realizacija zadataka
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Strukturalna i funkcionalna organizacija centralnog i perifernog nervnog sistema.Neuron
I nedjelja, vježbe - Strukturalna i funkcionalna organizacija centralnog i perifernog nervnog sistema.Neuron
II nedjelja, pred.-Sinapsa i transmisija električnih potencijala. Neuromuskularna spojnica. Autonomni nervni sistem
II nedjelja, vježbe Sinapsa i transmisija električnih potencijala. Neuromuskularna spojnica. Autonomni nervni sistem
III nedjelja, pred.- Neurofiziologija kičmene moždine. Refleksi
III nedjelja, vježbe - Neurofiziologija kičmene moždine. Refleksi
IV nedjelja, pred.- Funkcija i organizacija endokrinog sistema.Hipotalamus. Hipofiza. Polne žlijezde.
IV nedjelja, vježbe - Funkcija i organizacija endokrinog sistema.Hipotalamus. Hipofiza. Polne žlijezde.
V nedjelja, pred.- Tireoidna i paratireoidna žlijezda, pankreas i nadbubreg. Metabolizam. Endokrini odgovor na sportski
V nedjelja, vježbe - Tireoidna i paratireoidna žlijezda, pankreas i nadbubreg. Metabolizam. Endokrini odgovor na sportski
VI nedjelja, pred.- Oporavak metaboličkih sistema nakon vježbanja.
VI nedjelja, vježbe - Oporavak metaboličkih sistema nakon vježbanja.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Čulni sistem. Čulo vida. Čulo sluha i ravnoteže
VIII nedjelja, vježbe - Čulni sistem. Čulo vida. Čulo sluha i ravnoteže
IX nedjelja, pred.- Culo ukusa i mirisa. Koža- zaštitna, čulna i regulatorna funkcija
IX nedjelja, vježbe - Culo ukusa i mirisa. Koža- zaštitna, čulna i regulatorna funkcija
X nedjelja, pred.- Fiziologija sistema organa za varenje. Hemijski i mehanički procesi probave
X nedjelja, vježbe - Fiziologija sistema organa za varenje. Hemijski i mehanički procesi probave
XI nedjelja, pred.- Ishrana sportista
XI nedjelja, vježbe - Ishrana sportista
XII nedjelja, pred.- Fizička aktivnost u toku rasta i razvoja. Sportska aktivnost kod žena i uticaj na zdravlje.
XII nedjelja, vježbe - Fizička aktivnost u toku rasta i razvoja. Sportska aktivnost kod žena i uticaj na zdravlje.
XIII nedjelja, pred.- Kontrola funkcionalnih spremnosti. Sportisti i stimulativna sredstva.
XIII nedjelja, vježbe - Kontrola funkcionalnih spremnosti. Sportisti i stimulativna sredstva.
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1sat vježbe u semestru Nastava i završni ispit (6 sati40 minuta x 16 = 105 sata i 40 minuta) Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5 x 30 =150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 26 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja 150 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 26 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i poloze dva kolokvijuma
KonsultacijeObavljaju se prema ranije utvrdjenim terminima
Literatura Gayton; Medicinska fiziologija; M.Kezunović i sar. Osnovi fiziologije i fiziologija sporta ; Drecun M. i sar. Praktikum iz fiziologije
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuje se: - Prisustvo nastavi 6 poena - Agažovanost na nastavi 4 poena - Dva kolokvijuma po 20 po
Posebne naznake za predmetTeorijska nastava se izvodi za generaciju
NapomenaMetodske jedinice praktične nastave odgovaraju metodskim jedinicama teorijske nastave.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA II

Naziv predmeta:OSNOVI FIZIOLOGIJE I FIZIOLOGIJA SPORTA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8171Obavezan452+1+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za slušanje i prijavljivanje predmeta.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naučnim i stručnim znanjima iz Fiziologije čovjeka
Ishodi učenja1. Poznaje osnovne pojmove iz strukturalne i funkcionalne organizacije centralnog i perifernog nervnog sistema; 2. Opisuje funkciju i organizaciju endokrinog sistema, kao i endokrini odgovor na sportski trening; 3. Analizira ulogu culnog sistema na sportski napor; 4. Ispituje osnovne osobine uticaja fizičke aktivnosti u toku rasta i razvoja, sportske aktivnosti kod žena i uticaj na zdravlje; 5. Provjerava i analizira oporavak metaboličkih sistema nakon vježbanja;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf dr Miroslav Kezunović-nastavnik, dr med sci Zoran Terzić asistent-saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, individualna realizacija zadataka
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Strukturalna i funkcionalna organizacija centralnog i perifernog nervnog sistema.Neuron
I nedjelja, vježbe - Strukturalna i funkcionalna organizacija centralnog i perifernog nervnog sistema.Neuron
II nedjelja, pred.-Sinapsa i transmisija električnih potencijala. Neuromuskularna spojnica. Autonomni nervni sistem
II nedjelja, vježbe Sinapsa i transmisija električnih potencijala. Neuromuskularna spojnica. Autonomni nervni sistem
III nedjelja, pred.- Neurofiziologija kičmene moždine. Refleksi
III nedjelja, vježbe - Neurofiziologija kičmene moždine. Refleksi
IV nedjelja, pred.- Funkcija i organizacija endokrinog sistema.Hipotalamus. Hipofiza. Polne žlijezde.
IV nedjelja, vježbe - Funkcija i organizacija endokrinog sistema.Hipotalamus. Hipofiza. Polne žlijezde.
V nedjelja, pred.- Tireoidna i paratireoidna žlijezda, pankreas i nadbubreg. Metabolizam. Endokrini odgovor na sportski
V nedjelja, vježbe - Tireoidna i paratireoidna žlijezda, pankreas i nadbubreg. Metabolizam. Endokrini odgovor na sportski
VI nedjelja, pred.- Oporavak metaboličkih sistema nakon vježbanja.
VI nedjelja, vježbe - Oporavak metaboličkih sistema nakon vježbanja.
VII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Čulni sistem. Čulo vida. Čulo sluha i ravnoteže
VIII nedjelja, vježbe - Čulni sistem. Čulo vida. Čulo sluha i ravnoteže
IX nedjelja, pred.- Culo ukusa i mirisa. Koža- zaštitna, čulna i regulatorna funkcija
IX nedjelja, vježbe - Culo ukusa i mirisa. Koža- zaštitna, čulna i regulatorna funkcija
X nedjelja, pred.- Fiziologija sistema organa za varenje. Hemijski i mehanički procesi probave
X nedjelja, vježbe - Fiziologija sistema organa za varenje. Hemijski i mehanički procesi probave
XI nedjelja, pred.- Ishrana sportista
XI nedjelja, vježbe - Ishrana sportista
XII nedjelja, pred.- Fizička aktivnost u toku rasta i razvoja. Sportska aktivnost kod žena i uticaj na zdravlje.
XII nedjelja, vježbe - Fizička aktivnost u toku rasta i razvoja. Sportska aktivnost kod žena i uticaj na zdravlje.
XIII nedjelja, pred.- Kontrola funkcionalnih spremnosti. Sportisti i stimulativna sredstva.
XIII nedjelja, vježbe - Kontrola funkcionalnih spremnosti. Sportisti i stimulativna sredstva.
XIV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentanedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati 40 minuta Struktura: 2 sata predavanja 1sat vježbe u semestru Nastava i završni ispit (6 sati40 minuta x 16 = 105 sata i 40 minuta) Neophodne pripreme prije početka semestra(administracija, upis, ovjera) 2 x (5 sati i 20 minuta) = = 10 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5 x 30 =150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 26 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 120 sati) Struktura opterećenja 150 sati i 40 minuta (nastava) + 13 sati i 20 minuta (priprema) + 26 sati (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu i poloze dva kolokvijuma
KonsultacijeObavljaju se prema ranije utvrdjenim terminima
Literatura Gayton; Medicinska fiziologija; M.Kezunović i sar. Osnovi fiziologije i fiziologija sporta ; Drecun M. i sar. Praktikum iz fiziologije
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeOcjenjuje se: - Prisustvo nastavi 6 poena - Agažovanost na nastavi 4 poena - Dva kolokvijuma po 20 po
Posebne naznake za predmetTeorijska nastava se izvodi za generaciju
NapomenaMetodske jedinice praktične nastave odgovaraju metodskim jedinicama teorijske nastave.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA

Naziv predmeta:ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8738Obavezan442+2+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje opštim znanjima iz oblasti primjene sportsko-rekreativnih sadržaja u formiranju zdravih stilova života, sa akcentom na unapređenje zdravlja i poboljšanje kvaliteta života
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Analzira razloge dinamičnih promjena životnih stilova mladih ljudi tokom zadnjih decenija; 2.Razumije osnovne faktore koji doprinose očuvanju i uapredjenju zdravstvenog statusa učenika; 3. Iznosi primjere i uvjerena kojima pozitivno utiče na učenike u smislu prihvatanja zdravih životnih stilova; 4. Postigne nivo osposobljenosti kojim može da utiče na učenike da odbace nezdrave životne stilove i prihvate zdrave stilove. 5.Kontinuirano prati savremena israživanja i naučna dostignuća iz oblasti zdravih stilova života; 6. Primjenjuje stečena znanja u praksi uz poštovanje indiuvidualnih razlika učenika.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Dragan Krivokapić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i diskusije. Učenje za pismenu provjeru znanja i završni ispit
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Zdravlje kao preduslov ostvarenja svih ljudskih potencijala.
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Značaj sportsko-rekreativnih aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja.
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Uloga sportsko-rekreativnih aktivnosti u prevenciji i suzbijanju hroničnih nezaraznih bolesti.
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Zdravlje i aktivan boravak u prirodi.
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Zdrave životne navike kao temelj imunološkog sistema.
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- I test znanja / kolokvijum
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Higijena tijela i higijena životne i radne sredine kao uslov očuvanja i poboljšanja zdravlja.
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Osnovni principi zdrave ishrane i poremećaji u ishrani.
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Bolesti zavisnosti i mogućnosti preventivnog djelovanja.
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Sportsko-rekreativne aktivnosti kao prevencija agresivnog ponašanja i vršnjačkog nasilja u školi.
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Mogućnosti uspostavljanja kvalitetne saradnje sa roditeljima učenika u smislu podrške usvajanja
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- II test znanja / kolokvijum
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Sredstva i metode informisanja i promocije zdravih stilova života.
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Priprema za ispit
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- Završni ispit
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta Struktura: 2 sata predavanja 2 sata praktičnog predavanja 1 sat i 20min. samostalnog rada, uključujući konsultacije. U toku semestra: Nastava i završni ispit (5 sati i 20 min.) x 16 = 85 sati 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 5 sati 20 min = 10 sati 40 min. Ukupno opterećenja za predmet: 4 x 30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 24 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 85 sati 20 min (nastava) + 10 sati 40 min (priprema) + 24 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4 kredita x 40/30=5 sati i 20 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
5 sati i 20 minuta x 16 =85 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
5 sati i 20 minuta x 2 =10 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4 x 30=120 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
24 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 85 sati i 20 minuta (nastava), 10 sati i 40 minuta (priprema), 24 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu i aktivno učestvuju u njoj.
Konsultacijeponedjeljkom od 10-11h
LiteraturaKrivokapić, D.(2012), Skripta: Zdravi stilovi života. Mikalački, M.(2005): Sportska rekreacija. Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu. Mitić, D.(2001): Rekreacija. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Bjelica, D. (2007): Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja. Filozofski fakultet u Nikšiću. Vučković, S., Savić, Z.(2002): Aktivnosti u prirodi. Fakultet fizičke kulture u Nišu.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDva testa sa 20 poena (ukupno 40 poena). Aktivno učešće u toku nastave i seminarski do 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura / LIDERSTVO U SPORTU

Naziv predmeta:LIDERSTVO U SPORTU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8739Obavezan632+0+0
Studijski programi za koje se organizujeFizička kultura
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta
Ciljevi izučavanja predmetaSavladavanje osnovnih zakonitosti liderstva u sportu sa posebnim osvrtom, prije svega na okruženje, zatim na osnovne principe, kao i na buduće izazove liderstva u sportu.
Ishodi učenjaNakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje ulogu države u razvoju sporta; Analizira organizacionu strukturu i kulturu sportskih organizacija; Razvija kompetencije za strategijsko rukovođenje u sportu; Poznaje specifičnosti lidera u neprofetnim i profitnim sportskim organizacijama; Opisuje teorije liderstva
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Stevo Popović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, seminarski radovi, konsultacije i provjera znanja
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvodno predavanje
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-Osnove liderstva u sportu
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.- Uloga države u razvoju sporta
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.- Organizaciona struktura u sportu
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.- Organizaciona kultura u sportu
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.- Strategijsko rukovođenje u sportu
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Liderstvo u neprofitnom sektoru
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.- Liderstvo u profesionalnom sportu
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.- Teorije liderstva
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.- Globalizacija i njen uticaj na donošenje odluka
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.- KOLOVKOJUM II
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.- Društvene vrijednosti i etika lidera u sportu
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.- Tekući problemi i izazovi 21. vijeka
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- ZAVRŠNI ISPIT
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedeljno: 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura opterećenja: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada uključujući i konsultacije U semestru: Nastava i završni ispit: 4 sata x 16 = 60 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (4 sata) = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 22 sata (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) Struktura opterećenja: 60 sati (nastava) + 8 sati (priprema) + 22 sata (dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, obrađivanje zadatih tematskih zadataka, polaganje kolokvija i završnog ispita
KonsultacijePonedjeljkom od 10 do 11 časova
LiteraturaPopović, S. (2015). Liderstvo u sportu. Skrupta; Martin, B. et al. (2006). Outdoor Leadership: Theory and Practice. Champaign, IL: Human Kinetics.; Priest, S. & Gass, M. (2005). Effective Leadership in Adventure Programming. Champaign, IL: Human Kinetics.; Tomić, M. (2007). Sportski menadžment. Beograd: Data status.; Bartoluci, M. i Škorić, S. (2009). Menadžment u sportu. Zagreb: Kineziološki fakultet.; Hoye, R. et al. (2006). Sport management: principles and applications. Oxford: Elsevier.; Li, M. et al. (2012). International Sport Management. Champaign, IL: Human Kinetics.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePolaganje dva kolokvija (po 20 poena), prisustvo nastavi i aktivnosti tokom nastave (po 5 poena) i polaganje završnog ispita (50 poena) → prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen
Posebne naznake za predmetNema
NapomenaNema
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena