Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / POVRŠINSKI NOSAČI

Naziv predmeta:POVRŠINSKI NOSAČI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6532Obavezan15.53+1+1
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet stiču se osnovna znanja iz oblasti nauke o teoriji površinskih nosača.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razume koncept klasične teorije tankih ploča i ljuski; 2. Poznaje karakter i raspored presečnih sila i deformacija ploča opterećenih na savijanje i zidnih platana; 3. Poznaje karakter i raspored presečnih sila i deformacija rotaciono simetričnih ljuski; 4. Vlada analitičkim i osnovnim numeričkim tehnikama proračuna površinskih nosača.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Olga Mijušković - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vežbe, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet izučavanja,definisanje pojmova. Pravougaone ploče, konstitutivne veze, diferencijalna jednačina ploče, konturni uslovi.
I nedjelja, vježbe - Razvijanje funkcija u Fourier-ove redove.
II nedjelja, pred.-Navijer-ovo rešenje. Moris-Levy-evo rešenje. Ploče u obliku traka.
II nedjelja, vježbe Navijer-ovo rešenje.
III nedjelja, pred.- Uticajne površi.Varijaciona formulacija problema savijanja ploča.
III nedjelja, vježbe - Moris-Levi-evo rešenje. Grafički rad br. 1.
IV nedjelja, pred.- Kružne ploče, diferencijalna jednačina ploče u polarnim koordinatama, konturni uslovi.
IV nedjelja, vježbe - Kružne ploče.
V nedjelja, pred.- Ploče u obliku kružnog prstena. Simetrično i antimetrično opterećenje.
V nedjelja, vježbe - Ploče u obliku kružnog prstena. Simetrično i antimetrično opterećenje.
VI nedjelja, pred.- Metod konačnih razlika - primena kod kružnih i pravougaonih ploča.
VI nedjelja, vježbe - Metod konačnih razlika, primena kod kružnih ploča na elastičnoj podlozi i pravougaonih ploča.
VII nedjelja, pred.- Ploče napregnute u svojoj ravni, konstitutivne veze, Airy-eva funkcija, diferencijalna jednačina u sistemu pravougaonih koordinata, konturni uslovi. Primena metode konačnih razlika na ploče napregnute u svojoj ravni.
VII nedjelja, vježbe - Ploče opterećene u svojoj ravni. Grafički rad br.2.
VIII nedjelja, pred.- Poluravan, nosači-zidovi. Diferencijalna jednačina ploče opterećene u svojoj ravni u sistemu polarnih koordinata.
VIII nedjelja, vježbe - Ploče napregnute u svojoj ravni u sistemu polarnih koordinata. Kolokvijum I.
IX nedjelja, pred.- Ljuske. Membranska teorija osnosimetričnih ljuski, Sferna, cilindrična i konusna ljuska.
IX nedjelja, vježbe - Osnosimetrične ljuske.
X nedjelja, pred.- Savijanje ljuski. Cilindrična ljuska. Diferencijalna jednačina za osnosimetrično opterećenje. Rešenje za karakteristične slučajeve opterećenja.
X nedjelja, vježbe - Cilindrične ljuske.
XI nedjelja, pred.- Opšta teorija savijanja rotaciono simetričnih ljuski pod dejstvom rotaciono simetričnog opterećenja. Rešenje za karakteristične slučajeve opterećenja.
XI nedjelja, vježbe - Rešenje za karakteristične slučajeve opterećenja.
XII nedjelja, pred.- Sferna ljuska, gredni prsten. Rešenje za karakteristične slučajeve opterećenja.
XII nedjelja, vježbe - Sferna ljuska oslonjena na gredni prsten.
XIII nedjelja, pred.- Složeni konstruktivni sistemi od površinskih nosača.
XIII nedjelja, vježbe - Složeni konstruktivni sistemi od površinskih nosača.
XIV nedjelja, pred.- Primena savremenih kompjuterskih programa u naponsko-deformacijskoj analizi površinskih nosača.
XIV nedjelja, vježbe - Primena savremenih kompjuterskih programa u naponsko-deformacijskoj analizi površinskih nosača.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum 2
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedeljno 5.5 kredita x 40/30 = 7 sati i20minuta Ukupno opterećenje za predmet 5.5x30 =165sati
NedjeljnoU toku semestra
5.5 kredita x 40/30=7 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
7 sati i 20 minuta x 16 =117 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
7 sati i 20 minuta x 2 =14 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5.5 x 30=165 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
33 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 117 sati i 20 minuta (nastava), 14 sati i 40 minuta (priprema), 33 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (predavanja i vežbe), samostalno odrade i odbrane grafičke zadatke i polože predviđene kolokvijume.
KonsultacijePonedeljak 12 - 14h Sreda 12 - 14h
LiteraturaVenstel E., Krauthammer T.: Thin Plates and Shells, Marcel Dekker, New York, 2001 Nikola Hajdin:Teorije površinskih nosača – ploče napregnute na savijanje, ploče napregnute u svojoj ravni, Naučna knjiga, Beograd, 1989, Nikola Hajdin:Teorije površinskih nosača – Ljuske, Naučna knjiga, Beograd, 1989
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo predavanjim i vežbama od 0.5 do 2.0 poena - testovi i grafički radovi od 9.0 do 18.0 poena - kolokvijumi do 25 poena - završni ispit ≤ 30.0 poena - prelazna ocena se dobija ako se sakupi 50 poena.
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vežbe po grupama od 15 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / STABILNOST I DINAMIKA KONSTRUKCIJA

Naziv predmeta:STABILNOST I DINAMIKA KONSTRUKCIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6533Obavezan15.53+1+1
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaStatika konstrukcija 1 i Statika konstrukcija 2.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovama Stabilnosti i dinamike konstrukcija.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije primjenu statičkih i energetskih metoda u analizi stabilnosti linijskih nosača; 2. Odredi kritično opterećenje i uticaje po teoriji drugog reda za linijske nosače; 3. Analizira vibracije diskretnih sistema sa jednim stepenom slobode kretanja; 4. Rješava problem svojstvenih vrijednosti i prinudnih vibracija kod diskretnih sistema sa više stepeni slobode kretanja. 5. Razumije teorijsku osnovu analize seizmičkih uticaja na višespratnim zgradama (3D problem).
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Ljiljana Žugić - nastavnik Dr Ljiljana Žugić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe. Izrada grafičkih zadataka. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Dinamika konstrukcija: Uvodne napomene. Osnovi vibracija kontinualnih sistema.
I nedjelja, vježbe - Dinamika konstrukcija: Uvodne napomene. Osnovi vibracija kontinualnih sistema.
II nedjelja, pred.-Vibracije sistema sa jednim stepenom slobode kretanja.
II nedjelja, vježbe Vibracije sistema sa jednim stepenom slobode kretanja.
III nedjelja, pred.- Vibracije diskretnih sistema sa n stepeni slobode kretanja.
III nedjelja, vježbe - Vibracije diskretnih sistema sa n stepeni slobode kretanja.
IV nedjelja, pred.- Primjena metode sila i metode deformacija za analizu vibracija linijskih sistema. Iterativni postupak za odreñivanje svojstvenih frekvencija i svojstvenih vektora.
IV nedjelja, vježbe - Primjena metode sila i metode deformacija za analizu vibracija linijskih sistema. Iterativni postupak za odreñivanje svojstvenih frekvencija i svojstvenih vektora.
V nedjelja, pred.- Numeričke metode i približne metode za odreñivanje frekvencije osnovnog tona. Primjena metode konačnih elemenata u dinamičkoj analizi linijskih nosača.
V nedjelja, vježbe - Numeričke metode i približne metode za odreñivanje frekvencije osnovnog tona. Primjena metode konačnih elemenata u dinamičkoj analizi linijskih nosača.
VI nedjelja, pred.- Primjena metode konačnih elemenata u dinamičkoj analizi linijskih nosača.
VI nedjelja, vježbe - Primjena metode konačnih elemenata u dinamičkoj analizi linijskih nosača.
VII nedjelja, pred.- Analiza seizmičkih uticaja: osnovne napomene, odreñivanje matrice krutosti i matrice masa prostorne konstrukcije.
VII nedjelja, vježbe - Analiza seizmičkih uticaja: osnovne napomene, odreñivanje matrice krutosti i matrice masa prostorne konstrukcije.
VIII nedjelja, pred.- Proračun objekata visokogradnje na dejstvo zemljotresa. Direktna dinamička analiza. Spektralna analiza.
VIII nedjelja, vježbe - Proračun objekata visokogradnje na dejstvo zemljotresa. Direktna dinamička analiza. Spektralna analiza.
IX nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
X nedjelja, pred.- Stabilnost konstrukcija: Uvodne napomene. Statičke metode u analizi stabilnosti konstrukcija. Energetske metode u analizi stabilnosti konstrukcija.
X nedjelja, vježbe - Stabilnost konstrukcija: Uvodne napomene. Statičke metode u analizi stabilnosti konstrukcija. Energetske metode u analizi stabilnosti konstrukcija.
XI nedjelja, pred.- Teorija drugog reda pravog štapa sa konstantnim poprečnim presjekom i konstantnom aksijalnom silom. Diferencijalna i integralna jednačina štapa po teoriji drugog reda.
XI nedjelja, vježbe - Teorija drugog reda pravog štapa sa konstantnim poprečnim presjekom i konstantnom aksijalnom silom. Diferencijalna i integralna jednačina štapa po teoriji drugog reda.
XII nedjelja, pred.- Metod početnih parametara. Stabilnost pravog štapa sa konstantnim poprečnim presjekom i konstantnom aksijalnom silom.
XII nedjelja, vježbe - Metod početnih parametara. Stabilnost pravog štapa sa konstantnim poprečnim presjekom i konstantnom aksijalnom silom.
XIII nedjelja, pred.- Štap sa skokovitom promjenom poprečnog presjeka. Pravi štap sa proizvoljno promjenljivim poprečnim presjekom.
XIII nedjelja, vježbe - Štap sa skokovitom promjenom poprečnog presjeka. Pravi štap sa proizvoljno promjenljivim poprečnim presjekom.
XIV nedjelja, pred.- Primjena metode deformacije na proračun sistema štapova po teoriji drugog reda.
XIV nedjelja, vježbe - Primjena metode deformacije na proračun sistema štapova po teoriji drugog reda.
XV nedjelja, pred.- Primjena metode deformacije na odreñivanje kritičnog opterećenja. Primjena metode konačnih elemenata u analizi stabilnosti linijskih nosača. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Primjena metode deformacije na odreñivanje kritičnog opterećenja. Primjena metode konačnih elemenata u analizi stabilnosti linijskih nosača. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5.5 kredita x 40/30 = 7 sati i 20 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5.5x30 = 165 sati
NedjeljnoU toku semestra
5.5 kredita x 40/30=7 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
7 sati i 20 minuta x 16 =117 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
7 sati i 20 minuta x 2 =14 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5.5 x 30=165 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
33 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 117 sati i 20 minuta (nastava), 14 sati i 40 minuta (priprema), 33 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaM. Đurić: Stabilnost i dinamika konstrukcija, Građevinski fakultet, Beograd, 1973.. V. Brčić: Dinamika konstrukcija, Građevinska knjiga Beograd, 1981. B. Ćorić, S. Ranković, R. Salatić: Dinamika konstrukcija, Univerzitet u Beogradu, 1998. M. Čaušević: Statika i stabilnost konstrukcija- geometrijska nelinearnost, Školska knjiga, Zagreb, 2003. Clough, Penzien: Dynamics of Structures, 2nd Ed. McGraw-Hill, 1993. A.K. Chopra: Dynamics of Structures, Prentice Hall, New Jersey, 1995 D. Inman: Engineering Vibration, 2nd Ed. Prentice Hall, 2001.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo predavanjim i vježbama do 2 poena - grafički radovi od 4 do 8 poena - kolokvijumi po 22 do 45 poena - završni ispit ≤ 50 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen.
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE

Naziv predmeta:ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6534Obavezan14.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaCilj ovog predmeta je da studenti ovladaju osnovnim tehnikama projektovanja i proračuna seizmički otpornih konstrukcija
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije odgovor elastičnih sistema sa više stepeni slobode. Definiše modalnu analizu. 2. Razumije odgovor neelastičnih sistema. Definiše i objasni neelastični spektar odgovora. 3. Definiše zemljotresno opterećenje prema Eurokodu 8. 4. Razumije i primjeni osnovne metode seizmičke analize – linearne statičke i linearne dinamičke analize 5. Razumije osnovne metode seizmičke analize – nelinearne statičke, nelinearne dinamičke. Definiše i objasni metodu programiranog ponašanja. 6. Posjeduje znanje o seizmičkoj reakciji (ponašanju) konstruktivnih materijala i elemenata: betona, čelika kao i interakciji između betona i armature. 7. Razumije seizmičku reakciju (ponašanje) pojedinih elemenata: gredni nosači, stubovi, čvorovi, AB zidna platna. Analizira parametre duktilnosti krivine poprečnih presjeka. 8. Razumije i primjeni projektovanje AB ramovskih konstrukcija – modeliranje, nalaženje seizmičkih uticaja, primjena programiranog ponašanja, dimenzionisanje greda, stubova i čvorova, obrada detalja, uticaji drugog reda 9. Razumije i primjeni projektovanje konstrukcija sa AB zidnim platnima - strategija lociranja AB zidova, modeliranje zidova, analiza poprečnog presjeka, zidovi sa i bez otvora, procedure analiza, nosivost i duktilnost, stabilnost, vezne grede, niski AB zidovi 10. Razumije i primjeni projektovanje dvojnih konstruktivnih sistema – kategorije, modeliranje i ponašanje, torzioni efekti, dijafragme Projektovanje temeljne konstrukcije
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Srđan Janković - nastavnik Mr Jelena Pejović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja. Računske vježbe. Samostalna izrada zadataka. Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Analiza seizmičkog odgovora konstrukcija.
I nedjelja, vježbe - Analiza seizmičkog odgovora konstrukcija.
II nedjelja, pred.-Odgovori elastičnih sistema. Odgovori nelastičnih sistema. Neelastični spektri.
II nedjelja, vježbe Odgovori elastičnih sistema. Odgovori nelastičnih sistema. Neelastični spektri.
III nedjelja, pred.- Dinamičke karakteristike konstrukcija. Savremene metode seizmičke analize.
III nedjelja, vježbe - Dinamičke karakteristike konstrukcija. Savremene metode seizmičke analize.
IV nedjelja, pred.- Seizmička reakcija (ponašanje) konstruktivnih materijala i elemenata.
IV nedjelja, vježbe - Seizmička reakcija (ponašanje) konstruktivnih materijala i elemenata.
V nedjelja, pred.- Materijali: beton, čelik, zidarija, interakcija između betona i armature.
V nedjelja, vježbe - Materijali: beton, čelik, zidarija, interakcija između betona i armature.
VI nedjelja, pred.- Seizmička reakcija (ponašanje) pojedinih elemenata: Gredni nosači, stubovi. Seizmička reakcija (ponašanje) pojedinih elemenata: Čvorovi, AB zidna platna.
VI nedjelja, vježbe - Seizmička reakcija (ponašanje) pojedinih elemenata: Gredni nosači, stubovi. Seizmička reakcija (ponašanje) pojedinih elemenata: Čvorovi, AB zidna platna.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Osnovni principi projektovanja seizmički otpornih objekata; Izbor sistema, Kontrola vrste loma.
VIII nedjelja, vježbe - Osnovni principi projektovanja seizmički otpornih objekata; Izbor sistema, Kontrola vrste loma.
IX nedjelja, pred.- Metode programiranog ponašanja. Koncept izolacije i disipacije energije
IX nedjelja, vježbe - Metode programiranog ponašanja. Koncept izolacije i disipacije energije
X nedjelja, pred.- Projektovanje i proračun seizmički otpornih konstrukcija; AB ramovske konstrukcije – Modeliranje, nalaženje seizmičkih uticaja, primjena programiranog ponašanja.
X nedjelja, vježbe - Projektovanje i proračun seizmički otpornih konstrukcija; AB ramovske konstrukcije – Modeliranje, nalaženje seizmičkih uticaja, primjena programiranog ponašanja.
XI nedjelja, pred.- AB ramovske konstrukcije – dimenzionisanje greda, stubova i čvorova, obrada detalja, uticaji drugog reda.
XI nedjelja, vježbe - AB ramovske konstrukcije – dimenzionisanje greda, stubova i čvorova, obrada detalja, uticaji drugog reda.
XII nedjelja, pred.- Konstrukcije sa AB zidnim platnima - strategija lociranja AB zidova, modeliranje zidova, analiza poprečnog presjeka.
XII nedjelja, vježbe - Konstrukcije sa AB zidnim platnima - strategija lociranja AB zidova, modeliranje zidova, analiza poprečnog presjeka.
XIII nedjelja, pred.- Konstrukcije sa AB zidnim platnima – zidovi sa i bez otvora, procedure analiza, nosivost i duktilnost, stabilnost, vezne grede, niski AB zidovi.
XIII nedjelja, vježbe - Konstrukcije sa AB zidnim platnima – zidovi sa i bez otvora, procedure analiza, nosivost i duktilnost, stabilnost, vezne grede, niski AB zidovi.
XIV nedjelja, pred.- Mješoviti konstruktivni sistemi – kategorije, modeliranje i ponašanje, torzioni efekti, dijafragme.
XIV nedjelja, vježbe - Mješoviti konstruktivni sistemi – kategorije, modeliranje i ponašanje, torzioni efekti, dijafragme.
XV nedjelja, pred.- Zidane, čelične i drvene konstrukcije. Projektovanje temeljne konstrukcije.
XV nedjelja, vježbe - Zidane, čelične i drvene konstrukcije. Projektovanje temeljne konstrukcije.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaBožidar S Pavićević, Aseizmičko projektovanje i upravljanje zemljotresnim rizikom Aćić M., Ulićević M., Janković S., Projektovanje seizmički otpornih zgrada od armiranog betona
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeIzrada samostalnih zadataka 60 poena - Završni ispit sa 40 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Naziv predmeta:PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6535Obavezan14.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja iz projektovanja i građenja čeličnih konstrukcija u visokogradnji.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Dispoziciono riješi konstrukcu industrijske hale. Riješi prihvatanje vertikalnih i horizontalnih opterećenja. 2. Projektuje noseće elemente čelične konstrukcije industrijske hale. 3. Dispoziciono riješi konstrukcu spratne zgrade. Riješi prihvatanje vertikalnih i horizontalnih opterećenja po spratovima i globalno. 4. Projektuje noseće elemente čelične konstrukcije spratne zgrade.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Duško Lučić - nastavnik Mr Mladen Muhadinović-saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod - primjena čeličnih konstrukcija u visokogradnji. Opterećenja.
I nedjelja, vježbe - Uvod - primjena čeličnih konstrukcija u visokogradnji. Opterećenja.
II nedjelja, pred.-Osnovni principi projektovanja industrijskih hala. Noseći konstruktivni elementi. Prihvatanje vertikalnih i horizontalnih opterećenja. Izrada opšte dispozicije hale.
II nedjelja, vježbe Osnovni principi projektovanja industrijskih hala. Noseći konstruktivni elementi. Prihvatanje vertikalnih i horizontalnih opterećenja. Izrada opšte dispozicije hale.
III nedjelja, pred.- Posjeta jednom gradilištu ili obilazak nekog završenog objekta.
III nedjelja, vježbe - Posjeta jednom gradilištu ili obilazak nekog završenog objekta.
IV nedjelja, pred.- Krovni pokrivači i fasadna obloga. Rožnjače - proste grede, kontinualne grede, pune sa kosnicama, “R”, rešetkaste. Konstrukcija obimnih zidova.
IV nedjelja, vježbe - Krovni pokrivači i fasadna obloga. Rožnjače - proste grede, kontinualne grede, pune sa kosnicama, “R”, rešetkaste. Konstrukcija obimnih zidova.
V nedjelja, pred.- Nosači kranova, krovni spregovi, spregovi za kočenje, spregovi za bočne udare, vertikalni spregovi.
V nedjelja, vježbe - Nosači kranova, krovni spregovi, spregovi za kočenje, spregovi za bočne udare, vertikalni spregovi.
VI nedjelja, pred.- Glavni nosači - konstruktivni sistemi, krovni vezači, međuvezači, podvlake, glavni stubovi, veza sa temeljima.
VI nedjelja, vježbe - Glavni nosači - konstruktivni sistemi, krovni vezači, međuvezači, podvlake, glavni stubovi, veza sa temeljima.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, pred.- Osnovni principi projektovanja spratnih zgrada. Najznačajniji objekti. Istorijat.
IX nedjelja, vježbe - Osnovni principi projektovanja spratnih zgrada. Najznačajniji objekti. Istorijat.
X nedjelja, pred.- Noseći konstruktivni elementi. Prihvatanje vertikalnih I horizontalnih opterećenja. Izrada dispozicije konstruktivnih elemenata spratne zgrade.
X nedjelja, vježbe - Noseći konstruktivni elementi. Prihvatanje vertikalnih I horizontalnih opterećenja. Izrada dispozicije konstruktivnih elemenata spratne zgrade.
XI nedjelja, pred.- Posjeta jednom gradilištu ili obilazak nekog završenog objekta.
XI nedjelja, vježbe - Posjeta jednom gradilištu ili obilazak nekog završenog objekta.
XII nedjelja, pred.- Konstruisanje podnih ploča. Konstruisanje podnih nosača i podvlaka.
XII nedjelja, vježbe - Konstruisanje podnih ploča. Konstruisanje podnih nosača i podvlaka.
XIII nedjelja, pred.- Konstruisanje stubova. Konstruisanje spregova.
XIII nedjelja, vježbe - Konstruisanje stubova. Konstruisanje spregova.
XIV nedjelja, pred.- Zaštita od korozije - uvod, mjere aktivne i pasivne zaštite. Zaštita od požara - uvod, mjere aktivne i pasivne zaštite.
XIV nedjelja, vježbe - Zaštita od korozije - uvod, mjere aktivne i pasivne zaštite. Zaštita od požara - uvod, mjere aktivne i pasivne zaštite.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura1. B. Zarić i ost.: Čelične konstrukcije u građevinarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 1989. 2. D.Buđevac: Čelične konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 1992. 3. E.H. Gaylord i ost.: Steel Structures, McGraw-Hill International Editions, Singapore, 1992. Dopunska literatura: 4. D. Buđevac i ost.: Metalne konstrukcije, knjiga 1 (Osnove proračuna i konstruisanja) i knjiga 2 (Specijalna poglavlja i tehnologija izrade), Građevinski fakultet u Beogradu, Beograd, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi: 3 do 4 (Od 70% do 100% prisustva nastavi vrši se linearna raspodjela. Ispod 70% dobija se 0 poena) - Grafički radovi: 9 x (2.0 do 4.0) = 18 do 36 (Za min.pozitivno ocijenjen graf.rad dobija se 2 poena) - Kolokvijumi: 2 x 15 do 30 (
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Naziv predmeta:PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6536Obavezan15.53+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaBetonske konstrukcije I i II, Statika konstrukcija I i II
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o principima projektovanja i građenja betonskih konstrukcija zgrada, transferu dejstava, osnovama proračuna i konstruisanja, montažnoj gradnji, seizmičkoj otpornosti, ojačanju i sanaciji oštećenih objekata i mogućnostima primjene betonskih konstrukcija u zgradarstvu.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. opiše osnovne elemente i sisteme armirano betonskih konstrukcija objekata visokogradnje; 2. analizira i izračunava uticaje tipičnih dejstava na AB konstrukcije; 3. upoređuje i bira optimalne sisteme AB konstrukcija za projektovanje, izgradnju i sanaciju; 4. predlaže i projektuje konkretna rješenja AB konstrukcija objekata visokogradnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Nikola Baša - nastavnik; MSc Jovan Furtula - saradnik;
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, posjete gradilištu, samostalni rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Upoznavanje sa sadržajem predmeta, planom rada i načinom provjere znanja. Projektovanje industrijskih hala. Uvod. Tehnologija projektovanja industrijskih hala. Dispoziciono rješavanje konstrukcije objekta.
I nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Objašnjenje zadatka. Osnovna uputstva za izradu.
II nedjelja, pred.-Projektovanje industrijskih hala. Projektovanje i proračun glavnih nosača hala.
II nedjelja, vježbe Idejni projekat industrijske montažne hale. Dispoziciono rješavanje konstrukcije hale.
III nedjelja, pred.- Projektovanje industrijskih hala. Osnove seizmičkog projektovanja hala. Projektovanje stubova i ukrućenja.
III nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Dispoziciono rješavanje konstrukcije. Obilazak jedne industrijske AB montažne hale.
IV nedjelja, pred.- Montažne armirano betonske konstrukcije. Uvod. Industrijalizacija u građenju. Projektovanje montažnih sistema i elemenata.
IV nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Projektovanje elemenata krova hale - krovni pokrivači i rožnjače.
V nedjelja, pred.- Montažne armirano betonske konstrukcije. Projektovanje i proračun veza linijskih AB elemenata.
V nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Projektovanje elemenata krova hale - glavni rešetkasti nosači.
VI nedjelja, pred.- Montažne armirano betonske konstrukcije. Projektovanje i proračun veza linijskih AB elemenata.
VI nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Projektovanje elemenata krova hale - glavni elastično-poduprti nosači.
VII nedjelja, pred.- Montažne armirano betonske konstrukcije. Krupnopanelni montažni sistemi. Projektovanje i proračun veza površinskih AB elemenata.
VII nedjelja, vježbe - Priprema za I kolokvijum – izrada zadataka.
VIII nedjelja, pred.- I kolokvijum. Provjera znanja iz gradiva koje je izloženo u prvom dijelu semestra.
VIII nedjelja, vježbe - Posjeta gradilištu jednog građevinskog objekta.
IX nedjelja, pred.- Prikaz i analiza rezultata I kolokvijuma. Montažne armirano betonske konstrukcije. Projektovanje i proračun veza površinskih AB elemenata.
IX nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Projektovanje elemenata hale – kranske staze.
X nedjelja, pred.- Sanacija i ojačanje armirano betonskih konstrukcija. Uzroci oštećenja AB konstrukcija. Ocjena (snimak) postojećeg stanja konstrukcije. Klasifikacija oštećenja, opšti principi sanacije i ojačanja. Ojačanje AB elemenata promjenom poprečnog presjeka. Klasifikacija oštećenja, opšti principi sanacije i ojačanja
X nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Projektovanje elemenata hale – polumontažna međuspratna tavanica.
XI nedjelja, pred.- Sanacija i ojačanje armirano betonskih konstrukcija. Ojačanje AB elemenata promjenom statičkog sistema.
XI nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Projektovanje elemenata hale - stubovi i ukrućenja.
XII nedjelja, pred.- Sanacija i ojačanje armirano betonskih konstrukcija. Primjena polimera ojačanih vlaknima u sanaciji i ojačanju AB konstrukcija.
XII nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske montažne hale. Projektovanje elemenata hale - seizmički proračun i temelji.
XIII nedjelja, pred.- Sanacija konstrukcija zgrada oštećenih zemljotresom. Opšte o seizmičkoj sigurnosti zgrada. Principi i procedure sanacije i ojačanja.
XIII nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske hale. Pregled i pomoć u izradi projekta.
XIV nedjelja, pred.- Idejni projekat industrijske hale. Finalno prihvatanje i ocjenjivanje projekta. Student brani individualni idejni projekat hale.
XIV nedjelja, vježbe - Idejni projekat industrijske hale. Finalno prihvatanje i ocjenjivanje projekta. Priprema za II kolokvijum – izrada zadataka.
XV nedjelja, pred.- II kolokvijum. Provjera znanja iz montažnih AB konstrukcija i osnova sanacije AB konstrukcija.
XV nedjelja, vježbe - II kolokvijum. Provjera znanja iz montažnih AB konstrukcija i osnova sanacije AB konstrukcija.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5.5 kredita x 40/30=7 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
7 sati i 20 minuta x 16 =117 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
7 sati i 20 minuta x 2 =14 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5.5 x 30=165 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
33 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 117 sati i 20 minuta (nastava), 14 sati i 40 minuta (priprema), 33 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveRedovno i aktivno prisustvo predavanjima i vježbama i praćenje izrade idejnog projekta dinamikom i kvalitetom.
KonsultacijeRedovne konsultacije tokom sedmice u trajanju od 4 časa.
Literatura1. Petrović, M.: MONTAŽNE ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE, Izgradnja - specijalno izdanje, Beograd, 1981. 2. Aćić, M., Ulićević, M., Janković, S.: PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ZGRADA OD ARMIRANOG BETONA (I i II), Građevinski kalendar 1998 i 1999, SGITJ, Beograd, 1997., 1998. 3. Radosavljević, Ž., Bajić, D.: ARMIRANI BETON, knjiga 3, Građevinska knjiga, Beograd, 1988. 4. Buđevac, D.: ČELIČNE KONSTRUKCIJE ZGRADA, Građevinska knjiga, Beograd, 1992.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeRad studenta na predavanjima i vježbanjima se ocjenjuje prema kvalitetu, znanju i zalaganju. Svaki kolokvijum se boduje od 0 do 100 poena (%). Student može pristupiti završnom ispitu pod uslovom da ima pozitivno ocijenjen idejni projekat. Ukupna ocjena se formira kao ponderisani uspjeh sa kolokvijuma i završnog ispita. Ukoliko je idejni projekat ocijenjen većom ocjenom od ukupne ocjene, student konačno dobija jednu ocjenu više.
Posebne naznake za predmetPo potrebi, predavanja i vježbe mogu se organizovati na engleskom jeziku.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Naziv predmeta:PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6537Obavezan14.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa stručnom disciplinom iz oblasti prethodno napregnutih konstrukcija
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Opisuje osnovnii koncept analize konstruktivnih armiranobetonskih elemenata izvan područja linearnosti; 2. Prepoznaje različite tehnike primjene prethodnog naprezanja u betonskim konstrukcijama i odgovarajuće metode analize i proračuna; 3. Vrši odabir odgovarajućih modela za proračun konstruktivnih elemenata za različita opterećenja i geometrijske uslove; 4. Primjenjuje odgovarajuće metode za proračun prethodno napregnutih konstrukcija za zgrade i mostove; 5. Analizira prethodno napregnute konstrukcije sa aspekta stepena prethodnog naprezanja i projektuje parcijalno prethodno napregnute konstrukcije; 6. Razvija rješenja zasnovana na izučenim konstruktivnim metodama, oslanjajući se na Evropske kodove za konstrukcije; 7. Vrednuje konstruktivna rješenja prema parametrima proračuna; 8. Upoređuje različita konstruktivna rješenja i utvrđuje hijerarhiju u cilju izbora najpovoljnijeg; 9. Govori o odredbama kodova za konstrukcije na osnovu znanja stečenog kroz interpretaciju modela kojima se opisuje ponašanje konstrukcija; 10. Formuliše i predlaže alternativna pravila
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Radmila Sinđić-Grebović - nastavnik Mr Jovan Furtula - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, računske vježbe. Učenje i samostalna izrada zadataka. Konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod - osnovni pojmovi. Vrste. Materijali.
I nedjelja, vježbe - Uvodna objašnjenja. Osnovna svojstva materijala – primjeri.
II nedjelja, pred.-Sistemi i tehnologija prethodnog naprezanja. Uticaji u konstrukcijama od prethodnog naprezanja.
II nedjelja, vježbe Ekvivalentno opterećenje od prethodnog naprezanja - primjeri. Određivanje trase kablova i sile prethodnog naprezanja spoljašnjeg opterećenja.
III nedjelja, pred.- Uticaji u konstrukcijama od prethodnog naprezanja. Izbor položaja i intenziteta sile prethodnog naprezanja u cilju balansiranja spoljašnjeg opterećenja. Uticaji od prethodnog naprezanja u statički neodređenim nosačima. Izbor oblika trase kablova. Linearne
III nedjelja, vježbe - Proračun uticaja prethodnog naprezanja u statički neodređenim nosačima - primjeri.
IV nedjelja, pred.- Gubici sile prethodnog naprezanja
IV nedjelja, vježbe - Gubici sile prethodnog naprezanja
V nedjelja, pred.- Gubici sile prethodnog naprezanja.
V nedjelja, vježbe - Proračun gubitaka sile prethodnog naprezanja- primjeri
VI nedjelja, pred.- Dimenzionisanje prema graničnom stanju upotrebljivosti
VI nedjelja, vježbe - Proračun gubitaka sile prethodnog naprezanja- primjeri
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Dimenzionisanje prema graničnom stanju nosivosti na savijanje.
VIII nedjelja, vježbe - Primjer proračuna, izrada samostalnog zadatka.
IX nedjelja, pred.- Dimenzionisanje prema graničnom stanju nosivosti na savijanje – proračun graničnog momenta.
IX nedjelja, vježbe - Primjer proračuna, izrada samostalnog zadatkagraničnom stanju normalnih napona
X nedjelja, pred.- Primjena uprošćenih radnih dijagrama za beton i čelik. Parcijalno prethodno naprezanje. Granična stanje loma usljed poprečnih sila.
X nedjelja, vježbe - Primjer proračuna, izrada samostalnog zadatka
XI nedjelja, pred.- Granična stanja upotrebljivosti. Ograničenje napona. Kontrola prslina. Kontrola ugiba.
XI nedjelja, vježbe - Primjer proračuna, izrada samostalnog zadatka
XII nedjelja, pred.- Unošenje sile prethodnog naprezanja. Zona ankerovanja kablova
XII nedjelja, vježbe - Primjer proračuna
XIII nedjelja, pred.- Kolokvijum II
XIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum II
XIV nedjelja, pred.- Predaja samostalnog zadatka
XIV nedjelja, vježbe - Predaja samostalnog zadatka
XV nedjelja, pred.- popravni kolokvijumi
XV nedjelja, vježbe - popravni kolokvijumi
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (predavanja i vježbe), uspješno urade i predaju samostalne zadatke i polože kolokvijume
Konsultacije
LiteraturaOsnovna: MosleyB., Bungey J., Hulse R., Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, sixth edition, 2007, Palgrave, Macmillan Hurst M.K., Prestressed Concrete Design, Taylor & Francis e-Library, 2003 R.Sinđić-Grebović, Prethodno napregnute konstrukcije, predavanja EN 1992-1-1:2004, Proračun betonskih konstrukcija, Opšta pravila i pravila za zgrade R.Pejović, Prethodno napregnuti beton – Univerzitet Crne Gore, 1999 S. Marinković: Prethodno napregnute betonske tavanice, Građevinski fakultet Beograd, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePohađanje nastave i aktivnost - 2-8 poena (>95% - 8 poena; >90%-6 poena; >70% - 2 poena) -Grafički rad - max 10 poena - Dva kolokvijuma - max po 18 poena -Završni ispit - max 50 poena Prelazna ocjena se dobija za najmanje 50 poena ukupno.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI

Naziv predmeta:ČELIČNI I SPREGNUTI MOSTOVI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6538Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja iz projektovanja i građenja čeličnih i spregnutih mostova
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim konstruktivnim sistemima čeličnih i spregnutih mostova i racionalno sagledava polje primjene istih. 2. Suštinski sagledava dispoziciono rješenje mosta, konstruiše poprečni presjek rasponske i kolovozne konstrukcije mosta čeličnog i spregnutog poprečnog presjeka. 3. Konstruiše i dimenzioniše osnovne konstruktivne elemente čeličnih mostova. 4. Konstruiše i dimenzioniše osnovne konstruktivne elemente spregnutih mostova.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Srđa Aleksić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod - definicija, podjela, opšti pojmovi i konstruktivni sistemi mostova. Istorijski pregled razvoja čeličnih i spregnutih mostova.
I nedjelja, vježbe - Uvod - definicija, podjela, opšti pojmovi i konstruktivni sistemi mostova. Istorijski pregled razvoja čeličnih i spregnutih mostova.
II nedjelja, pred.-Konstruktivni sistemi mostova - lučni, gredni, ramovski, viseći i mostovi sa kosim kablovima. Glavni konstruktivni elementi, transver opterećenja.
II nedjelja, vježbe Konstruktivni sistemi mostova - lučni, gredni, ramovski, viseći i mostovi sa kosim kablovima. Glavni konstruktivni elementi, transver opterećenja.
III nedjelja, pred.- Saobraćajni i slobodni profil na mostu, širina mosta, saobraćajna i ostala opterećenja.
III nedjelja, vježbe - Saobraćajni i slobodni profil na mostu, širina mosta, saobraćajna i ostala opterećenja.
IV nedjelja, pred.- Čelični mostovi. Kolovozna konstrukcija - otvoren kolovoz, kolovozni nosači. Spregovi i poprečna ukrućenja.
IV nedjelja, vježbe - Čelični mostovi. Kolovozna konstrukcija - otvoren kolovoz, kolovozni nosači. Spregovi i poprečna ukrućenja.
V nedjelja, pred.- Čelični mostovi. Kolovozna konstrukcija - zatvoren kolovoz, kolovozni nosači. Spregovi i poprečna ukrućenja.
V nedjelja, vježbe - Čelični mostovi. Kolovozna konstrukcija - zatvoren kolovoz, kolovozni nosači. Spregovi i poprečna ukrućenja.
VI nedjelja, pred.- Čelični mostovi. Željeznički mostovi - poprečni presjeci, rasponska konstrukcija, glavni nosači.
VI nedjelja, vježbe - Čelični mostovi. Željeznički mostovi - poprečni presjeci, rasponska konstrukcija, glavni nosači.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Čelični mostovi. Drumski mostovi - poprečni presjeci, rasponska konstrukcija, glavni nosači.
VIII nedjelja, vježbe - Čelični mostovi. Drumski mostovi - poprečni presjeci, rasponska konstrukcija, glavni nosači.
IX nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
X nedjelja, pred.- Spregnuti mostovi. Sprezanje čelik-beton. Elementi spregnutog presjeka mostovske konstrukcije. Primjena u mostogradnji.
X nedjelja, vježbe - Spregnuti mostovi. Sprezanje čelik-beton. Elementi spregnutog presjeka mostovske konstrukcije. Primjena u mostogradnji.
XI nedjelja, pred.- Spregnuti mostovi. Kolovozna konstrukcija - kolovoz, kolovozni nosači. Spregovi i poprečna ukrućenja.
XI nedjelja, vježbe - Spregnuti mostovi. Kolovozna konstrukcija - kolovoz, kolovozni nosači. Spregovi i poprečna ukrućenja.
XII nedjelja, pred.- Spregnuti mostovi. Poprečni presjeci, rasponska konstrukcija, glavni nosači.
XII nedjelja, vježbe - Spregnuti mostovi. Poprečni presjeci, rasponska konstrukcija, glavni nosači.
XIII nedjelja, pred.- Pješački mostovi. Ležišta mostovskih konstrukcija i dilatacione prelaznice - tip, vrsta, proračun. Hidroizolacija i odvodnjavanje. Ograde mostova i vjetrobrani.
XIII nedjelja, vježbe - Pješački mostovi. Ležišta mostovskih konstrukcija i dilatacione prelaznice - tip, vrsta, proračun. Hidroizolacija i odvodnjavanje. Ograde mostova i vjetrobrani.
XIV nedjelja, pred.- Montaža - osnovni tipovi montaže, faktori od uticaja za izbor tehnologije montaže, primjeri montaže izvedenih mostova.
XIV nedjelja, vježbe - Montaža - osnovni tipovi montaže, faktori od uticaja za izbor tehnologije montaže, primjeri montaže izvedenih mostova.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno: 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet: 4.5x30 = 135 sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudent je obavezan prisustvovati nastavi u obimu od najmanje 2/3 rasporedom predviđenih časova i mora imati pozitivno ocijenjene grafičke radove.
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: 1. B. Stipanić, D. Buñevac: Čelični mostovi, Grañevinska knjiga, Beograd, 1989. 2. M.J. Ryall, G.A.R. Parke, J.E. Harding: The Manual of Bridge Engineering, Thomas Telford, London, 2000. Dopunska literatura: 3. M.S. Troitsky: Orthotropic Bridges, The James F. Lincoln Arc Welding Foundat., Cleveland, 1987. 4. Spregnute konstrukcije, Izgradnja - posebno izdanje, Beograd, 1972.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalno student u toku semestra može osvojiti 100 poena. Ocjenjuje se sljedeće: Prisustvo nastavi 3-5 poena; Grafički radovi 5x(2-5) poena; Kolokvijumi 2 x (19-35) poena; Završn
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA

Naziv predmeta:BETONSKE KONSTRUKCIJE INŽENJERSKIH OBJEKATA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6539Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o principima projektovanja i građenja betonskih konstrukcija inženjerskih objekata, transferu dejstava, osnovama proračuna i konstruisanja i mogućnostima primjene betonskih konstrukcija.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. opiše osnovne elemente i sisteme armirano betonskih konstrukcija inženjerskih objekata; 2. analizira i izračunava uticaje tipičnih dejstava na AB konstrukcije inženjerskih objekata; 3. upoređuje i bira optimalne sisteme AB konstrukcija za projektovanje, izgradnju i sanaciju; 4. predlaže i projektuje konkretna rješenja AB konstrukcija inženjerskih objekata.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc dr Nikola Baša - nastavnik;
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, posjete gradilištu, samostalni rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Rezervoari za vodu. Funkcija, uslovi higijene, klasifikacija, tipovi i namjena, određivanje kapaciteta, visinski položaj i dubina. Konstrukcijske karakteristike. Pravougaone osnove, monolitni i polumontažni rezervoari. Dispoziciona rješenja. Opterećenja i naponska stanja. Proračunsko modeliranje. Dimenzionisanje i armiranje.
I nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Objašnjenje zadatka. Dispoziciono rješavanje konstrukcije objekta.
II nedjelja, pred.-Rezervoari. Kružne osnove. Opterećenja i naponska stanja. Proračunsko modeliranje. Dimenzionisanje i armiranje. Problemi prslina. Primjena prednaprezanja. Uslovi fundiranja. Sistemi izgradnje. Montažne veze kod hidrotehničkih objekata. Izvođenje i tehnički uslovi za beton. Probno punjenje.
II nedjelja, vježbe Idejni projekat inženjerskog objekta. Objašnjenje zadatka. Dispoziciono rješavanje konstrukcije objekta.
III nedjelja, pred.- Vodotornjevi. Uloga u sistemu vodosnabdijevanja. Oblikovanje. Hidrotehnički, arhitektonski i konstrukterski aspekti. Dispoziciona rješenja. Osnovni oblici. Naponska stanja i proračun. Uslovi fundiranja. Sistemi izgradnje. Izvođenje i tehnički uslovi za beton. Probno punjenje.
III nedjelja, vježbe - Obilazak jednog inženjerskog objekta.
IV nedjelja, pred.- Bunkeri i silosi. Osnovne karakteristike bunkera. Oblikovanje. Opterećenje bunkera, proračun i dimenzionisanje. Namjena i karakteristike silosa. Dispoziciona rješenja i oblikovanje ćelija.
IV nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
V nedjelja, pred.- Bunkeri i silosi. Opterećenje od uskladištenog materijala. Zavisnost od tipa pražnjenja. Jensen-Kenanova teorija. Istraživanja Kima. Faktori koji povećavaju opterećenje. Karakteristike proračuna. Proračunsko modeliranje. Naponska stanja. Detalji armiranja. Tehnologije izvođenja. Primjena kliznih i prenosnih oplata.
V nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
VI nedjelja, pred.- Armiranobetonske ljuske. Definicije i oblast primjene. Konstrukcijske karakteristike. Prednosti i nedostaci. Karakteristike naponskih stanja. Poremećaji membranskog stanja. Tipovi ljuski i primjena. Oblikovanje, dimenzionisanje i principi armiranja. Veze sa ivičnim elementima. Tehnologije i tehnički uslovi za izvođenje.
VI nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
VII nedjelja, pred.- Viseće krovne konstrukcije. Konstrukcijske karakteristike. Oblast primjene. Prednosti i nedostaci. Osnove određivanja statičkih uticaja. Lančanice na pravougaonim i kružnim osnovama. Prihvatanje horizontalnih sila od lančanica. Uticaj vjetra. Viseće konstrukcije sa krutim i fleksibilnim pokrivačima. Umirivanje deformacija. Sistemi izgradnje.
VII nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
VIII nedjelja, pred.- I kolokvijum. Provjera znanja iz osnova projektovanja inženjerskih objekata - prvi dio.
VIII nedjelja, vježbe - Posjeta gradilištu jednog inženjerskog objekta.
IX nedjelja, pred.- Prikaz i analiza rezultata I kolokvijuma. Rashladni tornjevi. Namjena i tehnološki proces. Konstrukcijske karakteristike. O obliku i dimenzijama. Projektovanje plašta, stubova i fundamenta. Proračun ljuske i naponska stanja. Opterećenje vjetrom. Raspodjela po obimu i visini. Temperaturni uticaji. Dejstvo zemljotresa. Izvođenje i tehnički uslovi za beton.
IX nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
X nedjelja, pred.- Industrijski dimnjaci. Namjena i tehnološki proces. Konstrukcijske karakteristike. O obliku i dimenzijama. Proračunski model. Opterećenje vjetrom i uticaji po teoriji II reda. Odgovor na dejstvo zemljotresa. Efekat "biča". Rješenje fundiranja. Izvođenje.
X nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
XI nedjelja, pred.- Telekomunikacioni tornjevi. Namjena i tehnološki proces. Konstrukcijske karakteristike. O obliku i dimenzijama. Proračunski model. Opterećenje vjetrom i uticaji po teoriji II reda. Odgovor na dejstvo zemljotresa. Efekat "biča". Rješenje fundiranja. Izvođenje.
XI nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
XII nedjelja, pred.- Posjeta gradilištu jednog inženjerskog objekta. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
XII nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
XIII nedjelja, pred.- II kolokvijum. Provjera znanja iz osnova projektovanja inženjerskih objekata - drugi dio.
XIII nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Projektovanje i proračun glavnih elemenata. Pregled individualnog rada i pomoć u izradi projekta.
XIV nedjelja, pred.- Prikaz i analiza rezultata II kolokvijuma. Finalno prihvatanje i ocjenjivanje idejnog projekta.
XIV nedjelja, vježbe - Idejni projekat inženjerskog objekta. Finalno prihvatanje i ocjenjivanje idejnog projekta.
XV nedjelja, pred.- Student brani individualni idejni projekat objekta. Prezentacija rada u MS PowerPointu.
XV nedjelja, vježbe - Student brani individualni idejni projekat objekta. Prezentacija rada u MS PowerPointu.
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i vježbanjima i da uspješno i u roku završavaju predviđene zadatke idejnog projekta.
KonsultacijeRedovne konsultacije tokom sedmice u trajanju od 4 časa.
LiteraturaOsnovna literatura 1. Sahnovski, K.V.: ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE, Građevinska knjiga, Beograd, 1962. 2. Radosavljević, Ž., Bajić, D.: ARMIRANI BETON, knjiga 3, Građevinska knjiga, 1988. 3. Jerotijević, M.: SILOSI, Izgradnja 5/81 - separat, Beograd, 1981. 4. Fuke, P., Buši, A.: REZERVOARI ZA VODU, Građevinska knjiga, Beograd, 1972. Dopunska literatura 1. Baikov, N.V.: ŽELEZOBETONII KONSTRUKCII, Stroizdat, Moskva, 1981. 2. Leonhart, F.: PREDNAPREGNUTI BETON U PRAKSI, Građevinska knjiga, Beograd, 1968. 3. Ulicki, I.I. i dr.: ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE, Građevinska knjiga, Beograd, 1977. Tehnički propisi 1. Eurocode 1 - EN 1991-1 Action on Structures 2. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju inženjerskih objekata u seizmičkim područjima, 1986. (nacrt) 3. Eurocode 8 - EN 1998-1 Design of structures for earthquake resistance 4. Tehnički propisi i standardi za opterećenja
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeRad studenta na predavanjima i vježbanjima se ocjenjuje prema kvalitetu, znanju i zalaganju. Na kraju semestra student brani individualni idejni projekat inženjerskog objekta u vidu javne prezentacije. Idejni projekat se ocjenjuje prema tačnosti, nivou i kvalitetu tehničke obrade, znanju i zalaganju studenta na vježbanjima. Student mora imati pozitivno ocijenjen idejni projekat na vježbanjima. Svaki kolokvijum se boduje od 0 do 100 poena (%). Student može pristupiti završnom ispitu pod uslovom da ima pozitivno ocijenjen idejni projekat. Ukupna ocjena se formira kao ponderisani uspjeh sa kolokvijuma i završnog ispita. Ukoliko je idejni projekat ocijenjen većom ocjenom od ukupne ocjene, student konačno dobija jednu ocjenu više.
Posebne naznake za predmetPo potrebi, predavanja i vježbe mogu se organizovati na engleskom jeziku.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / METOD KONAČNIH ELEMENATA

Naziv predmeta:METOD KONAČNIH ELEMENATA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6540Izborni24.52+1+1
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet stiču se osnovna znanja iz metode konačnih elemenata (MKE)
Ishodi učenja1. Razumije osnovne matrične relacije i osnovne jednačine linearne teorije elastičnosti, 2. Razumije osnove opšte teorije metode konačnih elemenata, 3. Razumije pojmove: diskretizacija, čvorne nepoznate, konačni elementi, interpolacione funkcije, 4. Upoznat je sa primjenom metode konačnih elemenata i izborom konačnih elemenata i interpolacionih funkcija u zavisnosti od inženjerskog problema (opterećenje u ravni, savijanje ploča, trodimenzionalni problem, ljuske, i sl.), kao i primjenom u dinamici konstrukcija, 5. Primjenjuje najmanje jedan računarski program zasnovan na metodi konačnih elemenata (SAP, Tower, ANSYS i sl.)
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Marina Rakočević - nastavnik Mr Vasilije Bojović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja , grafički radovi, konsultacije, kolokvijumi, završni ispiti
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Terminologija. Matematički modeli. Diskretizacija, interpretacija, osobine KE. Klasifikacija elemenata.
I nedjelja, vježbe - 2D problemi- stanje napona i deformacija, konačni elementi. Matrice krutosti.
II nedjelja, pred.-Formiranje matrica krutosti. Interpolacione funkcije.
II nedjelja, vježbe 2D problemi- ugledni primjer za seminarski zadatak br1.-prvi dio
III nedjelja, pred.- Izoparametarska formulacija- 1D, 2D i 3D elementi. Parcijalni izvodi. Numerička integracija.
III nedjelja, vježbe - 2D problemi- ugledni primjer za seminarski zadatak br1.-drugi dio
IV nedjelja, pred.- MKE modelovanje. Izbor elementa, graničnih uslova i uslova oslanjanja. Kolokvijum 1- I dio
IV nedjelja, vježbe - 2D problemi- individualne vježbe
V nedjelja, pred.- Formiranje matrice krutosti sistema.Vektor ekvivalentnog opterećenja. Konturni uslovi.
V nedjelja, vježbe - Ploče opterećene na savijanje – primjer – prvi dio
VI nedjelja, pred.- Gustina mreže. Konvergencija rješenja. Stabilnost rješenja. Kolokvijum 1- II dio.
VI nedjelja, vježbe - Ploče opterećene na savijanje – primjer – drugi dio
VII nedjelja, pred.- Jednodimenzionalni elementi. Prosti štapovi u ravni i prostoru. Gredni štapovi u ravni i prostoru.
VII nedjelja, vježbe - Primjena savremenih kompjuterskih programa. SAP 2000 - opšte
VIII nedjelja, pred.- 2D problemi- stanje napona i deformacija, konačni elementi, matrice krutosti.
VIII nedjelja, vježbe - SAP 2000 - opšte SAP 2000
IX nedjelja, pred.- 3D problemi- stanje napona i deformacija, konačni elementi, matrice krutosti, osna simetrija
IX nedjelja, vježbe - SAP 2000 – ugledni primjeri
X nedjelja, pred.- Savijanje ploča. Tanke ljuske. Kolokvijum 1- III dio
X nedjelja, vježbe - TOWER – opšte
XI nedjelja, pred.- Problemi dinamike konstrukcija. Jednačine kretanja. Matrice masa. Matrice prigušenja. Određivanje svojstvenih vibracija konstruktivnih sistema. Nehomogene diferencijalne jednačine kretanja.
XI nedjelja, vježbe - TOWER – opšte
XII nedjelja, pred.- Popravni kolokvijum 1 (I, II i III dio)
XII nedjelja, vježbe - TOWER – ugledni primjeri
XIII nedjelja, pred.- Seminarski rad - odbrana, (Kolokvijum 2)
XIII nedjelja, vježbe - TOWER – ugledni primjeri
XIV nedjelja, pred.- Seminarski rad - odbrana, (Kolokvijum 2)
XIV nedjelja, vježbe - Individualne vježbe u računarskoj sali – seminarski zadatak br2.
XV nedjelja, pred.- Seminarski rad - odbrana, (Kolokvijum 2)
XV nedjelja, vježbe - Individualne vježbe u računarskoj sali – seminarski zadatak br2
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 = 135 sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada grafičkih i seminarskih radova, polaganje kolokvijuma i završnog ispita.
KonsultacijePrema dogovoru sa studentima
LiteraturaM. Sekulović: Metod konačnih elemenata,, Građevinski fakultet, Beograd,1988.; K.J.Bathe, Finite element procedures in ingineering analysis; Vuksanović, Pujević, Teorija savijanja ploča; Carlos A. Felippa, Introduction to finite element methods, Department of Aerospace Engineering Sciences and Center for Aerospace Structures University of Colorado; V.P.Agrapov, Metod konačnih elemenata u statici, dinamici i stabilnosti konstrukcija
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Seminarski rad (zadatak 1 i zadatak 2 ) 2x15 max 30 bodova - Završni ispit (prvi dio-kolokvijum 1) do (8+10+20) max 38 bodova (drugi dio-kolokvijum 2) max 32 bodova
Posebne naznake za predmetBliža objašnjenja o načinu bodovanja i obavezama studenata: - Potrebno je osvojiti minimum 40% od svake provjere znanja koje su date u ovoj informaciji (ishodi učenja), - Kandidati na zavrsnom ispitu (kolokvijumima) polažu teorijski dio ispita [kolokvijum 1: 8+10+20=38bodova; kolokvijum 2: odbrana zadatka 2 koja nosi ukupno 10 b (pripremljena prezentacija)+10b (objašnjenja)+12b (odgovori na pitanja)], - Na teorijskom dijelu ispita nije dozvoljena upotreba literature, - Kandidati ne polažu pismeni dio ispita već su obavezni da rade, predaju u papirnom formatu (seminarski rad koja sadrže dva zadatka) i javno brane zadatak 2 - kolokvijum 2. - Drugi dio-kolokvijum 2 sadrži: - zadatak 2 seminarskog rada (ako se preda prethodno papirni format ) se brani usmenom prezentacijom na video bimu, nakon toga kandidat odgovara na postavljena pitanja. Bodovanje se vrši u skladu sa ovom informacijom, a ocjenjuje se: kvalitet pripremljene prezentacije (od 4 do 10 bodova), objašnjenja koja prate prezentaciju (od 4 do 10 bodova) i odgovori na pitanja (od 4.8 do 12 bodova). Seminarski rad – zadatak 2 se može raditi i u grupama (u zavisnosti od obima zadatka) pri čemu je svaki član grupe obavezan aktivno učestvovati u izradi i odbrani rada. Upotreba literature, savremenih tehnologija i mobilnih telefona prilikom provjere znanja (kolokvijum 1) nije dozvoljena. Na provjerama znanja (kolokvijum 1) student donosi indeks, olovku, gumicu i trougao. Ukoliko student bude koristio svoje papire ili pak nedozvoljena sredstva biće udaljen sa provjere znanja nakon čega će biti pokrenut disciplinski postupak.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / BETONSKI MOSTOVI

Naziv predmeta:BETONSKI MOSTOVI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6541Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenost.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet stiču se znanja iz oblasti projektovanja i izgradnje betonskih mostova
Ishodi učenjaNakon što položi predmet student može da : 1. samostalno izradi dispoziciju betonskog mosta 2.prepozna različite tehnologije građenja mostova 3. Izvrši numeričku analizu opterećenja i izradi računski model grednog mosta 4. Dimenzionisše osnovne elemente mosta 5. sagleda probleme trajnosti i održavanja mostova
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Nina Serdar nastavnik i saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije i samostalni rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Istorijski razvoj građenja, opšti pojmovi i definicije u vezi sa betonskim mostovima.
I nedjelja, vježbe - Opis načina izrade i podjela semestaralnog rada. Dispoziciono rješavanje.
II nedjelja, pred.-Projekat mosta-nivoi projektovanja. Sadržaj projekta konstrukcije mosta. Mjerila za ocjenu varijantnih rješenja.
II nedjelja, vježbe Dispoziciono rješavanje.
III nedjelja, pred.- Opterećenja drumskih mostova I dio
III nedjelja, vježbe - Proračun konstrukcije -Analiza opterećenja –I dio
IV nedjelja, pred.- Opterećenja drumskih mostova II dio
IV nedjelja, vježbe - Proračun konstrukcije-Analiza opterećenja-II dio
V nedjelja, pred.- Dejstva tokom izvođenja. Saobraćajna opterećenja željezničkih mostova.
V nedjelja, vježbe - Modeliranje mostovske konstrukcije-vježbe u računarskoj sali
VI nedjelja, pred.- Osnove proračuna betonskih mostova. Granična stanja nosivosti i upotrebljivosti.
VI nedjelja, vježbe - Modeliranje mostovske konstrukcije-vježbe u računarskoj sali
VII nedjelja, pred.- Proračun, konstruktivni detalji i izvođenje rasponskih konstrukcija betonskih mostova: pločasti,rebrasti i sandučasti poprečni presjeci
VII nedjelja, vježbe - Modeliranje mostovske konstrukcije-vježbe u računarskoj sali
VIII nedjelja, pred.- Prednaprezanje betonskih mostova.
VIII nedjelja, vježbe - Proračun konstrukcije:rasponska konstrukcija
IX nedjelja, pred.- Seizmički proračun mostova.
IX nedjelja, vježbe - Proračun konstrukcije: dimenzionisanje rasponske konstrukcije- prednaprezanje
X nedjelja, pred.- Proračun konstruktivni detalji i izvođenje srednjih stubova i oporaca
X nedjelja, vježbe - Proračun konstrukcije: dimenzionisanje središnjih stubova i temelja središnjih stubova
XI nedjelja, pred.- Predmjer i predračun.
XI nedjelja, vježbe - Proračun konstrukcije: dimenzionisanje oporaca i temelja. Proračun konstrukcije: dilatacije i ležišta.
XII nedjelja, pred.- Uzroci kolapsa mostova. Održavanje betonskih mostova i sistem upravljanja. Obnova mostova.
XII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM
XIII nedjelja, pred.- Tehnologija izvođenja betonskih mostova( metod fiksne, presnosne i pokretne skele, postepeno potiskivanje)
XIII nedjelja, vježbe - Predmjer i predračun
XIV nedjelja, pred.- Tehnologija izvođenja betonskih mostova( montažno monolitna gradnja, segmenta gradnja, izgradnja lučnih mostova)
XIV nedjelja, vježbe - Odbrana elaborata
XV nedjelja, pred.- Interaktivni čas i rad u grupama.
XV nedjelja, vježbe - Dopunska nastava
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata računskih vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
KonsultacijeDoc. dr Nina Serdar, kabinet 122
LiteraturaPero Vujović, Studenski CD u PDF formatu, sa kompletnom literaturom (Pavićević, Tonković, SODOC), potrebnim pravilnicima za projektovanje mostova, uglednim crtežima za izradu semestralnog rada i foto galerijom mostova koji su predstavljeni i opisani na predavanjima
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: - Semestralni rad max 15 poena - Kolokvijum max 25 poena - Završni ispit max 60 poena - Prelazna ocjena se dobije ako se sakupi najmanje 50 poen.
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu od 40 studenata, a vježbe po grupama od 10 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA

Naziv predmeta:ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6542Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa materijom iz oblasti ispitivanja konstrukcija
Ishodi učenja1. Vlada osnovnim pojmovima iz oblasti tehnicke regulative ispitivanja konstrukcija, optickih metoda, ispitivanja na modelima, metodama radiografije i metodike ispitivanja konstrukcija 2. Primjeni znanje, tj. sprovede ispitivanja konstrukcija metodama ultrazvuka i defektoskopijom 3. Primjeni znanje, tj. sprovede ispitivanja pod statickim i jednostavnijim dinamickim opterecenjima 4. Primjeni znanje, tj. sprovede ispitivanja pojedinim destruktivnim i nedestruktivnim metodama ispitivanja konstrukcija
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Nebojša Đuranović - nastavnik Mr Nina Serdar - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, učenje, konsultacije i samostalna izrada elaborata.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod.
I nedjelja, vježbe - Uvod.
II nedjelja, pred.-Tehnička regulativa.
II nedjelja, vježbe Tehnička regulativa.
III nedjelja, pred.- Mjerenje i analiza deformacija.
III nedjelja, vježbe - Mjerenje i analiza deformacija.
IV nedjelja, pred.- Optičke metode za određivanje naponsko - deformacionog stanja.
IV nedjelja, vježbe - Optičke metode za određivanje naponsko - deformacionog stanja.
V nedjelja, pred.- Mjerenje pomjeranja, nagiba i prslina na konstrukcijama.
V nedjelja, vježbe - Mjerenje pomjeranja, nagiba i prslina na konstrukcijama.
VI nedjelja, pred.- Ispitivanje konstrukcija i objekata na modelima. Teorijska osnova inženjerskog modeliranja. Bakingamova teorema, uslovi sličnosti, razmjera preobražaja.
VI nedjelja, vježbe - Ispitivanje konstrukcija i objekata na modelima: Bakingamova teorema, uslovi sličnosti, razmjera preobražaja.
VII nedjelja, pred.- Ispitivanje konstrukcija i objekata na modelima: Bakingamova teorema, uslovi sličnosti, razmjera preobražaja.
VII nedjelja, vježbe - zadaci iz predmetne oblasti
VIII nedjelja, pred.- Defektoskopija konstrukcija. Osnovi ispitivanja konstrukcija i objekata metodama ultrazvuka i radiografije.
VIII nedjelja, vježbe - Defektoskopija konstrukcija. Osnovi ispitivanja konstrukcija i objekata metodama ultrazvuka i radiografije.
IX nedjelja, pred.- Primjena metode ultrazvučne defektoskopije, klasifikacija grešaka i defekata, uređaji - aparature za mjerenje
IX nedjelja, vježbe - Primjena metode ultrazvučne defektoskopije, klasifikacija grešaka i defekata, uređaji - aparature za mjerenje
X nedjelja, pred.- Naknadno dokazivanje kvaliteta ugrađenog betona, destruktivne i nedestruktivne metode, sklerometar.
X nedjelja, vježbe - Naknadno dokazivanje kvaliteta ugrađenog betona, destruktivne i nedestruktivne metode, sklerometar.
XI nedjelja, pred.- Utvrđivanje položaja i količine armature u postojećim konstrukcijama.
XI nedjelja, vježbe - Utvrđivanje položaja i količine armature u postojećim konstrukcijama.
XII nedjelja, pred.- Statičko ispitivanje konstrukcija i objekata.
XII nedjelja, vježbe - Statičko ispitivanje konstrukcija i objekata.
XIII nedjelja, pred.- Način nanošenje opterećenja pri statičkim testovima.
XIII nedjelja, vježbe - Način nanošenje opterećenja pri statičkim testovima.
XIV nedjelja, pred.- Dinamičko ispitivanje konstukcija i objekata.
XIV nedjelja, vježbe - Dinamičko ispitivanje konstukcija i objekata.
XV nedjelja, pred.- Metodika ispitivanja konstrukcija i objekata.
XV nedjelja, vježbe - Metodika ispitivanja konstrukcija i objekata.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 = 135 sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura1. Đuranović, N. - skripta I - Uvod u ispitivanje konstrukcija i tehnička regulativa, Podgorica, 2002. 2. Đuranović, N. - skripta II - Mjerenje i analiza deformacija, Podgorica, 2002. 3. Dally and Riley: "EXPERIMENTAL STRESS ANALYSYS", Mc Graw Hill, III edition, 1996. 4. R. Vukotić, ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA, GF Beograd i Izgradnja, Beograd, 1998 5. R. Vukotić i R. Tošković, ZBIRKA REŠENIH ISPITNIH ZADATAKA IZ ISPITIVANJA KONSTRUKCIJA, Gros knjiga, Beograd, 1994.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeU toku semestra student može da osvoji maksimalno 65 poena (prisustvo do 6 bodova, elaborat do 24 boda, kolokvijum do maksimalnih 35 bodova). Na završnom ispitu student može osvojiti do maksimalnih 35 bodova. Prelazna ocjena se dobija ako student osvojivi više od 50 bodova.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PRIMJENA RAČUNARA

Naziv predmeta:PRIMJENA RAČUNARA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6543Obavezan14.51+0+3
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaPrimjena računarskih programa u različitim oblastima Hidrotehnike.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: Koristi specijalizovane programe iz oblasti hidrotehnike ( EPANET,FlowMaster, EPASWWM, HEC-RAS, GIS,..) i da ih primjeni kroz praktične projekte u određenim oblastima – građevinama hidrotehnike.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Sekulić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci i dr.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnove programa BCE-NA za simulaciju hidroloških procesa u prirodi.
I nedjelja, vježbe - Osnove programa BCE-NA za simulaciju hidroloških procesa u prirodi.
II nedjelja, pred.-Osnove programa BCE-NA za simulaciju hidroloških procesa u prirodi.
II nedjelja, vježbe Osnove programa BCE-NA za simulaciju hidroloških procesa u prirodi.
III nedjelja, pred.- Osnove programa BCE-NA za simulaciju hidroloških procesa u prirodi.
III nedjelja, vježbe - Osnove programa BCE-NA za simulaciju hidroloških procesa u prirodi.
IV nedjelja, pred.- Osnove programa za određivanje verovatnoće pojave slučajnih hidroloških veličina (funkcije raspodele) MATSTAT-DISTRIBUCIJE.
IV nedjelja, vježbe - Osnove programa za određivanje verovatnoće pojave slučajnih hidroloških veličina (funkcije raspodele) MATSTAT-DISTRIBUCIJE.
V nedjelja, pred.- Osnove programa za određivanje verovatnoće pojave slučajnih hidroloških veličina (funkcije raspodele) MATSTAT-DISTRIBUCIJE.
V nedjelja, vježbe - Osnove programa za određivanje verovatnoće pojave slučajnih hidroloških veličina (funkcije raspodele) MATSTAT-DISTRIBUCIJE.
VI nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VI nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Osnove programa za simulaciju vodovodnih mreža (EPANET, WESNET).
VIII nedjelja, vježbe - Osnove programa za simulaciju vodovodnih mreža (EPANET, WESNET).
IX nedjelja, pred.- Osnove programa za simulaciju vodovodnih mreža (EPANET, WESNET).
IX nedjelja, vježbe - Osnove programa za simulaciju vodovodnih mreža (EPANET, WESNET).
X nedjelja, pred.- Osnove programa za simulaciju kanalizacionih mreža (SEWER).
X nedjelja, vježbe - Osnove programa za simulaciju kanalizacionih mreža (SEWER).
XI nedjelja, pred.- Osnove programa za simulaciju kanalizacionih mreža (SEWER).
XI nedjelja, vježbe - Osnove programa za simulaciju kanalizacionih mreža (SEWER).
XII nedjelja, pred.- I Osnove programa za optimizaciju hidrotehničkih tunela i projektovanja HE.
XII nedjelja, vježbe - I Osnove programa za optimizaciju hidrotehničkih tunela i projektovanja HE.
XIII nedjelja, pred.- Osnove programa za simulaciju tečenja u otvorenim vodotocima i kanalima (HEC-RAS, REKA).
XIII nedjelja, vježbe - Osnove programa za simulaciju tečenja u otvorenim vodotocima i kanalima (HEC-RAS, REKA).
XIV nedjelja, pred.- Osnove programa za simulaciju tečenja u otvorenim vodotocima i kanalima (HEC-RAS, REKA).
XIV nedjelja, vježbe - Osnove programa za simulaciju tečenja u otvorenim vodotocima i kanalima (HEC-RAS, REKA).
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
3 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaUputstva za primjenu potrebnih aplikacija
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Minimalni nivo znanja u toku semestra za prelaznost je 51 poen. Maksimalan mogući broj poena je 100/semestaru. Minimalan broj poena za prolaznost na kolokvijumu je 18 poena/kolokvij
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6544Izborni222+0+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i metodama upravljanja projektima, sa posebnom primjenom na oblast građevinarstva.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Miloš Knežević - nastavnik Mr Mladen Gogic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod; Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata, značenje pojedinih izraza; Učesnici u realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.
I nedjelja, vježbe - Uvod; Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata, značenje pojedinih izraza; Učesnici u realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.
II nedjelja, pred.-Projekat kao kibernetički sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pružanja kons. usluga.
II nedjelja, vježbe Projekat kao kibernetički sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pružanja kons. usluga.
III nedjelja, pred.- Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.
III nedjelja, vježbe - Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.
IV nedjelja, pred.- Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjeđenje finansijskih sredstava.
IV nedjelja, vježbe - Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjeđenje finansijskih sredstava.
V nedjelja, pred.- Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadržaj.
V nedjelja, vježbe - Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadržaj.
VI nedjelja, pred.- Vrste tehničke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh. dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i čuvanje teh. dok.
VI nedjelja, vježbe - Vrste tehničke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh. dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i čuvanje teh. dok.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta; građevinska dozvola; ustupanje građenja objekta (izbor izvođača radova); upravljanje građenjem objekta.
IX nedjelja, vježbe - Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta; građevinska dozvola; ustupanje građenja objekta (izbor izvođača radova); upravljanje građenjem objekta.
X nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu. Način vođenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesečni operativni plan, građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obilježavanja urbanističke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja
X nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu. Način vođenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesečni operativni plan, građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obilježavanja urbanističke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja
XI nedjelja, pred.- Način vođenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obilježavanju osovina stubova, čeličnih stubova, kranskih staza i šina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.
XI nedjelja, vježbe - Način vođenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obilježavanju osovina stubova, čeličnih stubova, kranskih staza i šina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.
XII nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., službene zabilješke, zapisnici komisija, izvještaji o radu i rezultatima, zahtjevi izvođača radova, prepiska, opšta evidencija dokumentacije.
XII nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., službene zabilješke, zapisnici komisija, izvještaji o radu i rezultatima, zahtjevi izvođača radova, prepiska, opšta evidencija dokumentacije.
XIII nedjelja, pred.- Tehnički pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obračun i primopredaja objekta; garantni rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
XIII nedjelja, vježbe - Tehnički pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obračun i primopredaja objekta; garantni rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
XIV nedjelja, pred.- Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovođenja sa aspekta investitora i izvođača radova.
XIV nedjelja, vježbe - Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovođenja sa aspekta investitora i izvođača radova.
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno: 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 20min Ukupno opterećenje za predmet: 4.0x30 = 120 sati
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, testovi
KonsultacijeTokom semestra kontinuirano
Literatura1. P. Đuranović: Upravljanje investicionim projektima, Građevinski fakultet, Podgorica, 2003. 2. P. Đuranović: Projektovanje organizacije građenja, Građevinski fakultet i Kulturno prosvjetna zajednica, Podgorica, 1995. 3. P. Đuranović: Menadžment u građevinarstvu, skripta, Građevinski fakultet, Podgorica, 2000. 4. B. Ivković, B. Popović: Upravljanje projektima u građevinarstvu, Jugoimport- SDPR i IP Nauka, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi = 3 poena - Seminarski rad = 7 poena - Kolokvijumi 2x 20 = 40 poena - Završni ispit = 50 poena - Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / INŽENJERSKA GEOLOGIJA

Naziv predmeta:INŽENJERSKA GEOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6619Izborni23.52+.33+.67
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz oblasti inženjerske geologije.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni pojmove iz oblasti inženjerske geologije;
2. Objasni faze inženjersko-geoloških istraživanja;
3. Izradi inženjersko-geološki profil terena;
4. Razumije inženjersko-geološke karte;
5. Razumije inženjersko-geološke projekte;
6. Razumije inženjersko-geološke elaborate.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milan Radulović - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Magmatske, sedimentne i metamorfne stijene.
I nedjelja, vježbe - Identifikacija stijena.
II nedjelja, pred.-Tektonske deformacije stijena. Geološke, hidrogeološke i inženjersko-geološke karte.
II nedjelja, vježbe Geološke i hidrogeološke karte.
III nedjelja, pred.- Inženjersko-geološke vrste stijena. Geološke i inženjersko-geološke karakteristike Crne Gore.
III nedjelja, vježbe - Inženjersko-geološke karte.
IV nedjelja, pred.- Metodologija inženjersko-geoloških istraživanja terena.
IV nedjelja, vježbe - Izrada inženjersko-geološkog profila na osnovu podataka dobijenih istražnim bušenjem.
V nedjelja, pred.- Savremeni geološki i inženjersko-geološki procesi (kliženje, odronjavanje i sl.).
V nedjelja, vježbe - Inženjersko-geološki profil preko klizišta.
VI nedjelja, pred.- Izučavanje klizišta.
VI nedjelja, vježbe - Elementi klizišta.
VII nedjelja, pred.- Tehničke mjere poboljšavanja svojstava građevinskog tla: zbijanje, šipovanje, sidrenje, injektiranje, dreniranje.
VII nedjelja, vježbe - Opit kružnom pločom.
VIII nedjelja, pred.- I test, I kolokvijum.
VIII nedjelja, vježbe - I test, I kolokvijum.
IX nedjelja, pred.- Inženjersko-geološki uslovi izgradnje naselja
IX nedjelja, vježbe - Primjer elaborata o izvedenim inženjersko-geološkim istraživanjima za potrebe izgradnje stambenog objekta.
X nedjelja, pred.- Inženjersko-geološki uslovi izgradnje tunela i puteva (otvorene trase).
X nedjelja, vježbe - RMR klasifikacija.
XI nedjelja, pred.- Inženjersko-geološki uslovi izgradnje mostova i brana.
XI nedjelja, vježbe - Inženjersko-geološki profil za potrebe gradnje mosta.
XII nedjelja, pred.- Izučavanje ležišta geoloških građevinskih materijala.
XII nedjelja, vježbe - Izrada inženjersko-geoloških profila preko ležišta i proračun rezervi
XIII nedjelja, pred.- Eurokod 7 – Geotehničko projektovanje, Dio 2: Istraživanje i ispitivanje tla
XIII nedjelja, vježbe - Kompletiranje grafičkih radova.
XIV nedjelja, pred.- Obilazak terena.
XIV nedjelja, vježbe - Obilazak terena.
XV nedjelja, pred.- II test, II kolokvijum.
XV nedjelja, vježbe - II test, II kolokvijum.
Opterećenje studentaNedjeljno
3.5 kredita x 40/30 = 4 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet 3.5x30 = 105 sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (predavanja i vježbe), izrađuju domaće zadatke, testove i kolokvijume.
KonsultacijePonedeljak 11.00-13.00 časova
LiteraturaMićko Radulović, Osnovi geologije, Udžbenik (2003); Univerzitet Crne Gore;
Mićko Radulović, Inženjerska geologija - izvod iz predavanja (2003), Univerzitet Crne Gore.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
- Prisustvo predavanjima i vježbama: max 5 pt;
- Grafički radovi: max 5 pt;
- Testovi: max 20 pt;
- Kolokvijumi: max 40 pt;
- Završni ispit: max 30 pt;
- Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / INŽENJERSKA GEODEZIJA

Naziv predmeta:INŽENJERSKA GEODEZIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6620Obavezan132+.33+.67
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa geodetskim radovima u inženjerskim poslovima projektovanja i izgradnje građevinskih objekata.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Poznaje metode i instrumente koji se koriste u projektovanju podloga za projektovanje i izradi saobraćajnica. 2. Poznaje proces izrade Operativnog poligona. 3. Poznaje izradu Projekta nadzemne i podzemne tunelske triangulacije. 4. Projektuje mrežu mostovke triangulacije. 5. Ugovara poslove izrade Elaborata eksproprijacije 6. Ugovara i kontroliše sve geodetske poslove vezane za izradu podloga za projektovanje saobraćajnica, obilježavanje i kontrolu stabilnosti svih djelova saobraćajnice.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Radovan Đurović dipl.inž.geod.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, pokazne vježbe za rad sa kartama, topografskim podlogama i instrumentima. Učenje i samostalna izrada domaćih zadataka. Konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Primjena geodezije u inženjerstvu. Geodetske mreže
I nedjelja, vježbe - Uvod. Primjena geodezije u inženjerstvu. Geodetske mreže
II nedjelja, pred.-Geodezija u građevinarstvu. Osnovni ciljevi i zadaci geodezije kod izrade projekata i izgradnje građevinskih objekata. Katastarsko topografski plan kao podloga za izradu projekata prostornog planiranja i saobraćajnica. Projekat obilježavanja građevinskih objekata.
II nedjelja, vježbe Geodezija u građevinarstvu. Osnovni ciljevi i zadaci geodezije kod izrade projekata i izgradnje građevinskih objekata. Katastarsko topografski plan kao podloga za izradu projekata prostornog planiranja i saobraćajnica. Projekat obilježavanja građevinskih objekata.
III nedjelja, pred.- Prikupljanje podataka. Karakteristične tačke. Metode prikupljanja podataka - polarna i fotogrametrijska.
III nedjelja, vježbe - Prikupljanje podataka. Karakteristične tačke. Metode prikupljanja podataka - polarna i fotogrametrijska.
IV nedjelja, pred.- Operativni poligon, suština, način razvijanja i određivanja koordinata, primjena kod projektovanja i izgradnje saobraćajnica.
IV nedjelja, vježbe - Operativni poligon, suština, način razvijanja i određivanja koordinata, primjena kod projektovanja i izgradnje saobraćajnica.
V nedjelja, pred.- Vertikalna predstava terena, tačnost, interpolacija izohipsi. Digitalni model terena, način realizacije, primjena u građevinarstvu sa posebnim osvrtom na projektovanje saobraćajnica.
V nedjelja, vježbe - Vertikalna predstava terena, tačnost, interpolacija izohipsi. Digitalni model terena, način realizacije, primjena u građevinarstvu sa posebnim osvrtom na projektovanje saobraćajnica.
VI nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum.
VI nedjelja, vježbe - Prvi kolokvijum.
VII nedjelja, pred.- Projekat obilježavanja. 1D, 2D i 3D obilježavanje. Polarna metoda obilježavanja osovinskih i drugih tačaka raznih objekata sa operativnog poligona. Greške i tačnost obilježavanja.
VII nedjelja, vježbe - Projekat obilježavanja. 1D, 2D i 3D obilježavanje. Polarna metoda obilježavanja osovinskih i drugih tačaka raznih objekata sa operativnog poligona. Greške i tačnost obilježavanja.
VIII nedjelja, pred.- Računanje površina. Računanje zapremina metodom poprečnih profila, pomoću izohipsi, pomoću mreže pravilnih geometrijskih figura i iz digitalnog modela terena. Dijagram izravnanja zemljanih masa.
VIII nedjelja, vježbe - Računanje površina. Računanje zapremina metodom poprečnih profila, pomoću izohipsi, pomoću mreže pravilnih geometrijskih figura i iz digitalnog modela terena. Dijagram izravnanja zemljanih masa.
IX nedjelja, pred.- Analitička razrada geometrije projektovanog objekta. Obilježavanje pravca između tačaka koje se ne dogledaju. Geometrija saobraćajnice. Prelazne krivine. Računanje koordinata tačaka prelaznica i kružnih krivina u poligonskom vlaku.
IX nedjelja, vježbe - Računanje koordinata glavnih tačaka simetrične prelaznice sa kružnom krivinom
X nedjelja, pred.- Geodetske mreže inženjerskih objekata – mreže posebne namjene. Svrha, namjena i način projektovanja. Transformacija geodetskih mreža posebne namjene u državni koordinatni sistem. Ocjena kvaliteta. Geodetski radovi u toku građenja mostova.
X nedjelja, vježbe - Geodetske mreže inženjerskih objekata – mreže posebne namjene. Svrha, namjena i način projektovanja. Transformacija geodetskih mreža posebne namjene u državni koordinatni sistem. Ocjena kvaliteta. Geodetski radovi u toku građenja mostova.
XI nedjelja, pred.- Tuneli. Tunelske mreže, podzemna i nadzemna, njihovo povezivanje, proračun tačnosti proboja. Geodetski radovi pri iskopu tunela. Mjerenja konvergencije i osmatranje pomjeranja tunela u izgradnji i eksploataciji.
XI nedjelja, vježbe - Tuneli. Tunelske mreže, podzemna i nadzemna, njihovo povezivanje, proračun tačnosti proboja. Geodetski radovi pri iskopu tunela. Mjerenja konvergencije i osmatranje pomjeranja tunela u izgradnji i eksploataciji.
XII nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum.
XII nedjelja, vježbe - Drugi kolokvijum.
XIII nedjelja, pred.- Savremena mjerna tehnika. GNSS metoda. Daljinska detekcija. Bespilotne letilice i LIDAR metoda. Radarsko snimanje terena. Satelitski snimci.
XIII nedjelja, vježbe - Savremena mjerna tehnika. GNSS metoda. Daljinska detekcija. Bespilotne letilice i LIDAR metoda. Radarsko snimanje terena. Satelitski snimci.
XIV nedjelja, pred.- Osmatranje saobraćajnice i objekata u toku izgradnje i eksploatacije. Eksproprijacija. Geodetski radovi za potrebe izrade projekta eksproprijacije.
XIV nedjelja, vježbe - Osmatranje saobraćajnice i objekata u toku izgradnje i eksploatacije. Eksproprijacija. Geodetski radovi za potrebe izrade projekta eksproprijacije.
XV nedjelja, pred.- Rad sa geodetskim instrumentima, primjeri iz prakse.
XV nedjelja, vježbe - Rad sa geodetskim instrumentima, primjeri iz prakse.
Opterećenje studentaNedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sati Struktura: Ukupno opterećenje za predmet 3x30 =90sati
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaPredavanja - ppt prezentacije, materijal sa sajta Građevinskog fakulteta, Primena geodezije u saobraćajnicama, Ašanin, S.,Bajat, B., Beograd, 2015., Inženjerska geodezija 1, Ašanin, S., Beograd, 2003.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- 5 domaćih zadataka ukupno 5 poena (svaki domaći zadatak 1 poen) - Dva kolokvijuma po 20 poena (ukupno 40 poena) - Uredno pohađanje nastave 5 poena (svaki izostanak –1 poen) - Završni ispit 50 poena. - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA

Naziv predmeta:PLANIRANJE I SISTEMI SAOBRAĆAJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6621Izborni23.52+.33+.67
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz planiranja i saobraćajnih sistema.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Analizira i prognozira saobraćajne tokove. 2. Radi na planiranju raziličitih vidova i hijerarhijskih nivoa saobraćajnih infrastrukturnih sistema.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Biljana Ivanović - nastavnik Teodora Popović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, grafički rad, kolokvijumi i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni parametri saobraćajnog toka.
I nedjelja, vježbe - Osnovni parametri saobraćajnog toka.
II nedjelja, pred.-Postupci i uređaji za mjerenje protoka.
II nedjelja, vježbe Postupci i uređaji za mjerenje protoka.
III nedjelja, pred.- Osobenosti saobraćajnog toka.
III nedjelja, vježbe - Osobenosti saobraćajnog toka.
IV nedjelja, pred.- Vremenska neravnomjernost protoka.
IV nedjelja, vježbe - Vremenska neravnomjernost protoka.
V nedjelja, pred.- Relacije između osnovnih parametara saobraćajnog toka.
V nedjelja, vježbe - Relacije između osnovnih parametara saobraćajnog toka.
VI nedjelja, pred.- Kapacitet i nivo usluge autoputa.
VI nedjelja, vježbe - Kapacitet i nivo usluge autoputa.
VII nedjelja, pred.- Kapacitet i nivo usluge dvotračnih puteva.
VII nedjelja, vježbe - Kapacitet i nivo usluge dvotračnih puteva.
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum I.
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I.
IX nedjelja, pred.- Kapacitet prioritetnih raskrsnica.
IX nedjelja, vježbe - Kapacitet prioritetnih raskrsnica.
X nedjelja, pred.- Kapacitet kružnih raskrsnica.
X nedjelja, vježbe - Kapacitet kružnih raskrsnica.
XI nedjelja, pred.- Kapacitet signalisanih raskrsnica.
XI nedjelja, vježbe - Kapacitet signalisanih raskrsnica.
XII nedjelja, pred.- Osnove procesa planiranja saobraćaja u gradovima.
XII nedjelja, vježbe - Osnove procesa planiranja saobraćaja u gradovima.
XIII nedjelja, pred.- Održivi razvoj saobraćaja u gradovima.
XIII nedjelja, vježbe - Održivi razvoj saobraćaja u gradovima.
XIV nedjelja, pred.- Modeli planiranja saobraćaja.
XIV nedjelja, vježbe - Modeli planiranja saobraćaja.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II.
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II.
Opterećenje studentaNedjeljno 3.5 kredita x 40/30 = 4 sata i 40min. Ukupno opterećenje za predmet 3.5x30 =105sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada domaćih radova, polaganje kolokvijuma.
KonsultacijePrema rasporedu koji se definiše na početku semestra.
LiteraturaM. Maletin: Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeprisustvo nastavi od 1 do 3 (za 70% prisustva student dobija 1 poen) - grafički rad od 7 do 27 poena - dva kolokvijuma 2x20 poena - završni ispit do 30 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PROJEKTOVANJE PUTEVA

Naziv predmeta:PROJEKTOVANJE PUTEVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6622Obavezan163+1+2
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaGeodezija Osnove saobraćajnica
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz projektovanja puteva.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada ulaznim kriterijuma za projektovanje puteva 2. Razumije metodologiju projektovanja puteva 3. Primjeni znanje na konkretnom zadatku Idejnog projekta puta
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Biljana Ivanović - nastavnik, Teodora Popović- saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, grafički rad, kolokvijumi i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Planiranje vangradskih puteva.
I nedjelja, vježbe - Planiranje vangradskih puteva.
II nedjelja, pred.-Put i saobraćaj (razvoj putnog saobraćaja, klasifikacija puteva).
II nedjelja, vježbe Put i saobraćaj (razvoj putnog saobraćaja, klasifikacija puteva).
III nedjelja, pred.- Eksploatacioni faktori, mjerodavne brzine, mjerodavna vozila.
III nedjelja, vježbe - Eksploatacioni faktori, mjerodavne brzine, mjerodavna vozila.
IV nedjelja, pred.- Poprečni profili puta (elementi poprečnog profila, standardni poprečni profili).
IV nedjelja, vježbe - Poprečni profili puta (elementi poprečnog profila, standardni poprečni profili).
V nedjelja, pred.- Sistemi vozač - vozilo - okolina.
V nedjelja, vježbe - Sistemi vozač - vozilo - okolina.
VI nedjelja, pred.- Elementi projektne geometrije puta.
VI nedjelja, vježbe - Elementi projektne geometrije puta.
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I.
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I.
VIII nedjelja, pred.- Površinske i denivelisane raskrsnice.
VIII nedjelja, vježbe - Površinske i denivelisane raskrsnice.
IX nedjelja, pred.- Prateći sadržaji za potrebe korisnika puteva, funkcionalni sadržaji.
IX nedjelja, vježbe - Prateći sadržaji za potrebe korisnika puteva, funkcionalni sadržaji.
X nedjelja, pred.- Trasiranje i oblikovanje (principi vođenja trase, tehnika trasiranja).
X nedjelja, vježbe - Trasiranje i oblikovanje (principi vođenja trase, tehnika trasiranja).
XI nedjelja, pred.- Put i životna sredina, sinteza ograničenja.
XI nedjelja, vježbe - Put i životna sredina, sinteza ograničenja.
XII nedjelja, pred.- Interna i eksterna harmonija putnih elemenata.
XII nedjelja, vježbe - Interna i eksterna harmonija putnih elemenata.
XIII nedjelja, pred.- Analiza trase puta: saobraćajne, voznodinamičke i geometrijske analize.
XIII nedjelja, vježbe - Analiza trase puta: saobraćajne, voznodinamičke i geometrijske analize.
XIV nedjelja, pred.- Metodologija i tehnologija projektovanja puteva: proces i struktura projektovanja, vrednovanje varijantnih rješenja. Upravljanje projektima sa aspekta Investitora i Projektanta.
XIV nedjelja, vježbe - Metodologija i tehnologija projektovanja puteva: proces i struktura projektovanja, vrednovanje varijantnih rješenja. Upravljanje projektima sa aspekta Investitora i Projektanta.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II.
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II.
Opterećenje studentaNedjeljno 6.0 kredita x 40/30 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 =180sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada domaćih radova, polaganje kolokvijuma.
KonsultacijePrema rasporedu koji se definiše na početku semestra.
LiteraturaKatanić, Maletin, Anđus:Projektovanje puteva i Metodologija projektovanja puteva od Anđusa i Maletina.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo predavanjima i vježbama od 1 do 3 poena (za 70% prisustva student dobija 1 poen) - grafički rad od 7 do 27 poena - dva kolokvijuma 2x20 poena - završni ispit do 30 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA

Naziv predmeta:PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE ŽELJEZNIČKIH PRUGA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6623Obavezan173+1+2
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaOsnovi saobraćajnica, planiranje i sistemi saobraćaja.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz projektovanja i građenja željezničkih pruga.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Proučava i analizira uticanje faktore kod planiranja željezničke infrastrukture. 2. Radi na projektovanju novih pruga i projektovanju rekonstrukcije postojećih pruga. 3. Radi na gradilištu na izgradnji i rekonstrukciji željezničkih pruga. 4. Kontroliše i vrši nadzor radova kod izgradnje željezničkih pruga.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Zoran Krakutovski - nastavnik Mr Katarina Mirković - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, grafički rad, kolokvijum i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Željeznice i saobrarćaj (istorijski razvoj željeznica, klasifikacija željezničkih pruga i stanica).
I nedjelja, vježbe - Željeznice i saobrarćaj (istorijski razvoj željeznica, klasifikacija željezničkih pruga i stanica).
II nedjelja, pred.-Klasifikacija željezničkih voznih sredstava i vozila, glavni eksploatacioni pokazatelji.
II nedjelja, vježbe Klasifikacija željezničkih voznih sredstava i vozila, glavni eksploatacioni pokazatelji.
III nedjelja, pred.- Osnovi vuče vozova (sile otpora, kretanje voza, vučna sila i vučne karakteristike lokomotiva).
III nedjelja, vježbe - Osnovi vuče vozova (sile otpora, kretanje voza, vučna sila i vučne karakteristike lokomotiva).
IV nedjelja, pred.- Sile kočenja, osnovna jednačina kretanja voza.
IV nedjelja, vježbe - Sile kočenja, osnovna jednačina kretanja voza.
V nedjelja, pred.- Proračun mase voza, brzine, vremena vožnje i potrošnja energije.
V nedjelja, vježbe - Proračun mase voza, brzine, vremena vožnje i potrošnja energije.
VI nedjelja, pred.- Konstruktivni elementi željezničke pruge (poprečni profil, elementi i kriterijumi za dimenzionisanje, standardni poprečni profili).
VI nedjelja, vježbe - Konstruktivni elementi željezničke pruge (poprečni profil, elementi i kriterijumi za dimenzionisanje, standardni poprečni profili).
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Situacioni plan, pravci, kružne krivine, prelazne krivine, uzdužni profil.
VIII nedjelja, vježbe - Situacioni plan, pravci, kružne krivine, prelazne krivine, uzdužni profil.
IX nedjelja, pred.- Nagibi nivelete, vertikalne krivine, elementi stanica.
IX nedjelja, vježbe - Nagibi nivelete, vertikalne krivine, elementi stanica.
X nedjelja, pred.- Trasa željezničke pruge (principi vođenja trase, klasifikacija trasa, tehnika trasiranja, oblikovanje pruge).
X nedjelja, vježbe - Trasa željezničke pruge (principi vođenja trase, klasifikacija trasa, tehnika trasiranja, oblikovanje pruge).
XI nedjelja, pred.- Geometrijska i dinamička analiza trasa, pruge i okolina.
XI nedjelja, vježbe - Geometrijska i dinamička analiza trasa, pruge i okolina.
XII nedjelja, pred.- Rekonstrukcija željezničkih pruga (specifičnosti rješenja, rekonstrukcija elemenata poprečnog i uzdužnog profila i situacionog plana).
XII nedjelja, vježbe - Rekonstrukcija željezničkih pruga (specifičnosti rješenja, rekonstrukcija elemenata poprečnog i uzdužnog profila i situacionog plana).
XIII nedjelja, pred.- Projektovanje dugog kolosjeka.
XIII nedjelja, vježbe - Projektovanje dugog kolosjeka.
XIV nedjelja, pred.- Sistemi elektrifikacije i upravljanje saobraćajem (stabilna postrojenja, uređaji električne vuče, signalno- sigurnosni stanični i pružni sistemi).
XIV nedjelja, vježbe - Sistemi elektrifikacije i upravljanje saobraćajem (stabilna postrojenja, uređaji električne vuče, signalno- sigurnosni stanični i pružni sistemi).
XV nedjelja, pred.- Uređaji auto-stopa, telekomanda, integralni računarski sistemi upravljanja. Metodologija i tehnologija projektovanja (osnovni koraci i postupci u procesu projektovanja). KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Uređaji auto-stopa, telekomanda, integralni računarski sistemi upravljanja. Metodologija i tehnologija projektovanja (osnovni koraci i postupci u procesu projektovanja). KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 6.5 kredita x 40/30 = 8 satii40minuta Ukupno opterećenje za predmet 6,5x30 =195 sati
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaProf. dr Zdenka Popović: Osnovi projektovanja željezničkih pruga
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Ukoliko student pokaže minimalni dovoljan nivo znanja u toku semestra može zaraditi 51 poen. Maksimalno student u toku semestra može dobiti 100 poena. Na završnom ispitu student mož
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

Naziv predmeta:KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6625Obavezan152+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz kolovoznih konstrukcija.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Vlado Kapor - nastavnik Mr Katarina Mirković - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, posjete gradilištima.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Istorijski razvoj, vrste kolovoznih konstrukcija (tipovi savremenih fleksibilnih kolovoznih konsruckija, tipovi savremenih krutih kolovoznih konstrukcija, elementi kolovoznih konstrukcija).
I nedjelja, vježbe - Istorijski razvoj, vrste kolovoznih konstrukcija (tipovi savremenih fleksibilnih kolovoznih konsruckija, tipovi savremenih krutih kolovoznih konstrukcija, elementi kolovoznih konstrukcija).
II nedjelja, pred.-Materijali (nevezani materijali, vezani materijali).
II nedjelja, vježbe Materijali (nevezani materijali, vezani materijali).
III nedjelja, pred.- Stabilizacija (mehaničke stabilizacije, hemijske stabilizacije).
III nedjelja, vježbe - Stabilizacija (mehaničke stabilizacije, hemijske stabilizacije).
IV nedjelja, pred.- Klima i prirodna sredina (prodiranje mraza kroz kolovoznu konstrukciju).
IV nedjelja, vježbe - Klima i prirodna sredina (prodiranje mraza kroz kolovoznu konstrukciju).
V nedjelja, pred.- Opterećenje (opterećenje po točku, ekvivalentno opterećenje).
V nedjelja, vježbe - Opterećenje (opterećenje po točku, ekvivalentno opterećenje).
VI nedjelja, pred.- Dimenzionisanje kolovoznih konstrukcija (faktori koji utiču na dimenzionisanje).
VI nedjelja, vježbe - Dimenzionisanje kolovoznih konstrukcija (faktori koji utiču na dimenzionisanje).
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Dimenzionisanje fleksibilnih kolovoznih konstrukcija (metoda ASHTO”).
VIII nedjelja, vježbe - Dimenzionisanje fleksibilnih kolovoznih konstrukcija (metoda ASHTO”).
IX nedjelja, pred.- Metoda Instituta za asfalt.
IX nedjelja, vježbe - Metoda Instituta za asfalt.
X nedjelja, pred.- Metoda “SHELL”.
X nedjelja, vježbe - Metoda “SHELL”.
XI nedjelja, pred.- Dimenzionisanje krutih kolovoznih konstrukcija (metoda Vestergarda, metoda Piketa i Reja).
XI nedjelja, vježbe - Dimenzionisanje krutih kolovoznih konstrukcija (metoda Vestergarda, metoda Piketa i Reja).
XII nedjelja, pred.- Metoda “ASHTO”.
XII nedjelja, vježbe - Metoda “ASHTO”.
XIII nedjelja, pred.- Naponi od tempetarute, zamor (superpozicija napona).
XIII nedjelja, vježbe - Naponi od tempetarute, zamor (superpozicija napona).
XIV nedjelja, pred.- Spojnice. Armirano-betonski kolovozi (klasično armirani, neprekinuto armirani, prednapergnuti, armirani vlaknima).
XIV nedjelja, vježbe - Spojnice. Armirano-betonski kolovozi (klasično armirani, neprekinuto armirani, prednapergnuti, armirani vlaknima).
XV nedjelja, pred.- Zastori od blokova, ocjena stanja kolovoznih konstrukcija (nosivost, ravnost, otpornost na klizanje, oštećenost).
XV nedjelja, vježbe - Zastori od blokova, ocjena stanja kolovoznih konstrukcija (nosivost, ravnost, otpornost na klizanje, oštećenost).
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 satii 40minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura A. Cvetanović: Kolovozne konstrukcije, Naučna knjiga Beograd, 1992.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Ukoliko student pokaže minimalni dovoljan nivo znanja u toku semestra može zaraditi 51 poen. Maksimalno student u toku semestra može dobiti 100 poena. Na završnom ispitu student mo
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / GRAĐENJE I ODRŽAVANJE PUTEVA

Naziv predmeta:GRAĐENJE I ODRŽAVANJE PUTEVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6626Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz grañenja i održavanja puteva.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Rukovodi radovima na građenju putne infrastrukture. 2. Rukovodi radovima na održavanju postojeće putne infrastrukture. 3. Primijeni stečena znanja u službi pripreme u projektovanju i planiranju izvođenja radova u oblasti građenja i održavanja puteva. 4. Stečena znanja direktno primjenjuje u inžinjerskoj praksi i rješava specifične probleme u oblasti građenja i održavanja puteva.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Miloš Knežević - nastavnik Mr Mladen Gogić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, grafički rad, kolokvijum i konsultacije i obilazak gradilišta..
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod u građenje poteva – pripremi uslovi za građenje (geodetski radovi, raščišćavanje terena, organizacija gradilišta).
I nedjelja, vježbe - Uvod u građenje poteva – pripremi uslovi za građenje (geodetski radovi, raščišćavanje terena, organizacija gradilišta).
II nedjelja, pred.-Izrada zemljanih radova.
II nedjelja, vježbe Izrada zemljanih radova.
III nedjelja, pred.- Mehanizacija za izvođenje zemljanih radova i zbijanje.
III nedjelja, vježbe - Mehanizacija za izvođenje zemljanih radova i zbijanje.
IV nedjelja, pred.- Građenje fleksibilnih kolovoznih konstrukcija i cement betonskih kolovoznih konstrukcija sa mehanizacijom.
IV nedjelja, vježbe - Građenje fleksibilnih kolovoznih konstrukcija i cement betonskih kolovoznih konstrukcija sa mehanizacijom.
V nedjelja, pred.- Izvođenje usjeka i nasipa. Primjena geosintetičkih materijala. I KOLOKVIJUM
V nedjelja, vježbe - Izvođenje usjeka i nasipa. Primjena geosintetičkih materijala. I KOLOKVIJUM
VI nedjelja, pred.- Izrada drenaža i izrada objekata za odvodnju. Potporni, uporni i obložni zidovi.
VI nedjelja, vježbe - Izrada drenaža i izrada objekata za odvodnju. Potporni, uporni i obložni zidovi.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Održavanje puteva (održavanje asfaltnih zastora – vrste oštećenja, preventivno održavanje, opravka – krpljenje oštećenih površina).
VIII nedjelja, vježbe - Održavanje puteva (održavanje asfaltnih zastora – vrste oštećenja, preventivno održavanje, opravka – krpljenje oštećenih površina).
IX nedjelja, pred.- Površinske obrade (opravke), tehnike opravki gornje i donje podloge, ojačanje, struganje i prarda
IX nedjelja, vježbe - Površinske obrade (opravke), tehnike opravki gornje i donje podloge, ojačanje, struganje i prarda
X nedjelja, pred.- Održavanje betonskih zastora (osnovni elementi cement betona, obnavljanje ispune spojnica, ispuna pukotina, ispuna ispod ploče), Injektiranje, opravka površinskih oštećenja, opravka dubokih oštećenja, ojačanje kolovozne konstrukcije.
X nedjelja, vježbe - Održavanje betonskih zastora (osnovni elementi cement betona, obnavljanje ispune spojnica, ispuna pukotina, ispuna ispod ploče), Injektiranje, opravka površinskih oštećenja, opravka dubokih oštećenja, ojačanje kolovozne konstrukcije.
XI nedjelja, pred.- Zaštita kosina i stabilizacija klizišta.
XI nedjelja, vježbe - Zaštita kosina i stabilizacija klizišta.
XII nedjelja, pred.- Zaštita od buke, saobraćajna oprema i sigurnost saobraćaja. II KOLOKVIJUM
XII nedjelja, vježbe - Zaštita od buke, saobraćajna oprema i sigurnost saobraćaja. II KOLOKVIJUM
XIII nedjelja, pred.- Održavanje puteva od nevezanog agregata, Održavanje puteva za odvodnju, održavanje okoline puta.
XIII nedjelja, vježbe - Održavanje puteva od nevezanog agregata, Održavanje puteva za odvodnju, održavanje okoline puta.
XIV nedjelja, pred.- Zimsko održavanje (prioriteti, organizacija i potrebna oprema). Uklanjanje snijega i zaštita od leda.
XIV nedjelja, vježbe - Zimsko održavanje (prioriteti, organizacija i potrebna oprema). Uklanjanje snijega i zaštita od leda.
XV nedjelja, pred.- Predaja grafičkih radova, i priprema za završni ispit.
XV nedjelja, vježbe - Predaja grafičkih radova, i priprema za završni ispit.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaA. Cvetanović: Održavanje puteva, Beograd 1993. Z. Joksić: Kolovozne konstrukcije, građenje i održavanje, Građevinska knjiga, Beograd, 1986.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi do 3 poena - Kolokvijum - usmeno 2 x 24 = 48 poena - Završni ispit - usmeno = 49 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / GORNJI STROJ ŽELJEZNICA

Naziv predmeta:GORNJI STROJ ŽELJEZNICA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6627Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaProjektovanje i građenje željezničnih pruga, planiranje i sistemi saobraćaja.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz projektovanja i građenja željezničkih pruga..
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim konstruktivnim elementima gornjeg stroja željeznice i racionalno sagledava njihovu primjenu u projektima. 2. Radi projekte gornjeg stroja željezničke pruge i provjerava nosivost gornjeg stroja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Zoran Krakutovski - nastavnik mr Katarina Mirković - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, grafički rad, kolokvijum i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Elementi gornjeg stroja – šine.
I nedjelja, vježbe - Elementi gornjeg stroja – šine.
II nedjelja, pred.-Pričvrsni i spojni kolosječni pribor, ostali kolosječni pribor.
II nedjelja, vježbe Pričvrsni i spojni kolosječni pribor, ostali kolosječni pribor.
III nedjelja, pred.- Pragovi: drveni, betonski, čelični.
III nedjelja, vježbe - Pragovi: drveni, betonski, čelični.
IV nedjelja, pred.- Zastor (klasifiakcija i rad zastorne prizme, materijal).
IV nedjelja, vježbe - Zastor (klasifiakcija i rad zastorne prizme, materijal).
V nedjelja, pred.- Armirano-betonske konstrukcije kao šinska podloga, gornji stroj za brze linije.
V nedjelja, vježbe - Armirano-betonske konstrukcije kao šinska podloga, gornji stroj za brze linije.
VI nedjelja, pred.- Uređenje gornjeg stroja (širina kolosjeka, nadvišenje spoljne šine u krivini).
VI nedjelja, vježbe - Uređenje gornjeg stroja (širina kolosjeka, nadvišenje spoljne šine u krivini).
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Prelazne krivine i prelazne rampe, vođenje šinskog vozila.
VIII nedjelja, vježbe - Prelazne krivine i prelazne rampe, vođenje šinskog vozila.
IX nedjelja, pred.- Proračun gornje stroja – statički proračun kolosjeka.
IX nedjelja, vježbe - Proračun gornje stroja – statički proračun kolosjeka.
X nedjelja, pred.- Dopušteni naponi elementa kolosjeka.
X nedjelja, vježbe - Dopušteni naponi elementa kolosjeka.
XI nedjelja, pred.- Temperaturno naprezanje dugog šinskog traka.
XI nedjelja, vježbe - Temperaturno naprezanje dugog šinskog traka.
XII nedjelja, pred.- Stabilnost kolosjeka protiv izvijanja.
XII nedjelja, vježbe - Stabilnost kolosjeka protiv izvijanja.
XIII nedjelja, pred.- Specijalne konstrukcije kolosjeka – dugi šinski trak.
XIII nedjelja, vježbe - Specijalne konstrukcije kolosjeka – dugi šinski trak.
XIV nedjelja, pred.- Kolosjek na mostovima i u tunelima.
XIV nedjelja, vježbe - Kolosjek na mostovima i u tunelima.
XV nedjelja, pred.- Dilatacione sprave. Skretnice
XV nedjelja, vježbe - Dilatacione sprave. Skretnice
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaTomčić – Topalović, Ranković: Gornji stroj željeznica, Građevinski fakultet, Beograd, 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Ukoliko student pokaže minimalni dovoljan nivo znanja u toku semestra može zaraditi 51 poen. Maksimalno student u toku semestra može dobiti 100 poena. Na završnom ispitu student mož
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / GRADSKE SAOBRAĆAJNICE

Naziv predmeta:GRADSKE SAOBRAĆAJNICE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6628Obavezan162+1+2
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaGeodezija Osnove saobraćajnica
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz gradskih saobraćajnica.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije podjelu gradskih saobraćajnica, njihove razlike, uslove primjene 2. Razumije metodologiju projektovanja gradskih saobraćajnica 3. Primjeni znanje na konkretnom zadatku Idejnog projekta raskrsnice
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Biljana Ivanović - nastavnik Teodora Popović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, grafički rad, kolokvijum i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Grad i saobraćaj.
I nedjelja, vježbe - Grad i saobraćaj.
II nedjelja, pred.-Gradski saobraćajni sistemi (klasifikacija i osnovne karakteristike, funkcionalna klasifikacija gradske putne mreže, prostorni modeli, klasifikacija sistema javnog gradskog prevoza.
II nedjelja, vježbe Gradski saobraćajni sistemi (klasifikacija i osnovne karakteristike, funkcionalna klasifikacija gradske putne mreže, prostorni modeli, klasifikacija sistema javnog gradskog prevoza.
III nedjelja, pred.- Programski i projektni uslovi za projektovanje gradskih saobraćajnica (saobraćajno opterećenje, propusna moć, nivo usluge putnih dionica, javnog prevoza i pješačkih staza). Mjerodavne brzine i mjerodavna vozila.
III nedjelja, vježbe - Programski i projektni uslovi za projektovanje gradskih saobraćajnica (saobraćajno opterećenje, propusna moć, nivo usluge putnih dionica, javnog prevoza i pješačkih staza). Mjerodavne brzine i mjerodavna vozila.
IV nedjelja, pred.- Projektni elementi saobraćajnica primarne putne mreže.
IV nedjelja, vježbe - Projektni elementi saobraćajnica primarne putne mreže.
V nedjelja, pred.- Denivelisane raskrsnice.
V nedjelja, vježbe - Denivelisane raskrsnice.
VI nedjelja, pred.- Površinske raskrsnice.
VI nedjelja, vježbe - Površinske raskrsnice.
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I.
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I.
VIII nedjelja, pred.- Kružne raskrsnice.
VIII nedjelja, vježbe - Kružne raskrsnice.
IX nedjelja, pred.- Saobraćajnice sekundarne putne mreže (planerske osnove umirenja saobraćaja, projektni elementi pristupnih ulica, raskrsnice i okretnice).
IX nedjelja, vježbe - Saobraćajnice sekundarne putne mreže (planerske osnove umirenja saobraćaja, projektni elementi pristupnih ulica, raskrsnice i okretnice).
X nedjelja, pred.- Parkiranje (planerske osnove mirujućeg saobraćaja i principi planiranja kapaciteta, klasifikacija parkirališta).
X nedjelja, vježbe - Parkiranje (planerske osnove mirujućeg saobraćaja i principi planiranja kapaciteta, klasifikacija parkirališta).
XI nedjelja, pred.- Projektni standardi i elementi parkirališta, površinska parkirališta, parking garaže.
XI nedjelja, vježbe - Projektni standardi i elementi parkirališta, površinska parkirališta, parking garaže.
XII nedjelja, pred.- Prateća oprema (oivičenja, odvodnjavanje, komunalne instalacije, osvjetljenje).
XII nedjelja, vježbe - Prateća oprema (oivičenja, odvodnjavanje, komunalne instalacije, osvjetljenje).
XIII nedjelja, pred.- Signalizacija (horizontalna i vertikalna signalizacija, svjetlosna signalizacija, osnove dimenzionisanja).
XIII nedjelja, vježbe - Signalizacija (horizontalna i vertikalna signalizacija, svjetlosna signalizacija, osnove dimenzionisanja).
XIV nedjelja, pred.- Metodologija projektovanja saobraćajnica u gradovima.
XIV nedjelja, vježbe - Metodologija projektovanja saobraćajnica u gradovima.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II.
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II.
Opterećenje studentaNedjeljno 6.0 kredita x 40/30 = 8sati Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 =180sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada domaćih radova, polaganje kolokvijuma.
KonsultacijePrema rasporedu koji se definiše na početku semestra.
LiteraturaM. Maletin: Gradske saobraćajnice
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo predavanjima i vježbama od 1 do 3 poena (za 70% prisustva student dobija 1 poen) - grafički rad od 7 do 27 poena - dva kolokvijuma 2x20 poena - završni ispit do 30 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / ŽELJEZNIČKE STANICE

Naziv predmeta:ŽELJEZNIČKE STANICE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6629Izborni23.52+.33+.67
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaProjektovanje i građenje željezničnih pruga, gornji stroj željeznica.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnih znanja iz projektovanja i građenja željezničkih stanica.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Radi na planiranje željezničkih stanica. 2. Projektuje i priprema projektnu dokumentaciju željezničke infrastrukture na stanicama. 3. Vlada osnovnim pojmovima željezničke terminologije koje se odnose na opremu stanica.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaprof. dr Zoran Krakutovski - nastavnik mr Katarina Mirković - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, grafički rad, kolokvijum i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni principi organizacije željezničkog saobraćaja (osnovne karakteristike željeznice kao transportnog sistema).
I nedjelja, vježbe - Osnovni principi organizacije željezničkog saobraćaja (osnovne karakteristike željeznice kao transportnog sistema).
II nedjelja, pred.-Uloga stanica u željezničkom sistemu, glavni eksploatacioni pokazatelji
II nedjelja, vježbe Uloga stanica u željezničkom sistemu, glavni eksploatacioni pokazatelji
III nedjelja, pred.- Klasifikacija stanica i ostalih službenih mjesta.
III nedjelja, vježbe - Klasifikacija stanica i ostalih službenih mjesta.
IV nedjelja, pred.- Metodologija i tehnologija projektovanja (osnovni koraci i zadaci u procesu projektovanja stanica i čvorova).
IV nedjelja, vježbe - Metodologija i tehnologija projektovanja (osnovni koraci i zadaci u procesu projektovanja stanica i čvorova).
V nedjelja, pred.- Sadržaj i oprema projektne dokumentacije.
V nedjelja, vježbe - Sadržaj i oprema projektne dokumentacije.
VI nedjelja, pred.- Specifičnosti rekonstrukcije stanica.
VI nedjelja, vježbe - Specifičnosti rekonstrukcije stanica.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Konstruktivni elementi stanica (donji i gornji stroj stanica, poprečni profil, situacioni plan i uzdužni profil stanica).
VIII nedjelja, vježbe - Konstruktivni elementi stanica (donji i gornji stroj stanica, poprečni profil, situacioni plan i uzdužni profil stanica).
IX nedjelja, pred.- Klasifikacija osnovnih staničnih postrojenja, veza kolosjeka.
IX nedjelja, vježbe - Klasifikacija osnovnih staničnih postrojenja, veza kolosjeka.
X nedjelja, pred.- Skretnice, skretničke veze i materijali, položaj skretnica u planu i profilu.
X nedjelja, vježbe - Skretnice, skretničke veze i materijali, položaj skretnica u planu i profilu.
XI nedjelja, pred.- Ukrsnice, mimoilaznice, međustanice, rasporedne stanice, ranžirne stanice, putničke stanice, tehničke putničke stanice, pristanišne i lučke stanice (zadatak, klasifikacija, broj i položaj u čvoru na željezničkoj mreži, osnove tehnološkog procesa).
XI nedjelja, vježbe - Ukrsnice, mimoilaznice, međustanice, rasporedne stanice, ranžirne stanice, putničke stanice, tehničke putničke stanice, pristanišne i lučke stanice (zadatak, klasifikacija, broj i položaj u čvoru na željezničkoj mreži, osnove tehnološkog procesa).
XII nedjelja, pred.- Autoamtizacija rada, glavni kapaciteti.
XII nedjelja, vježbe - Autoamtizacija rada, glavni kapaciteti.
XIII nedjelja, pred.- Osnovni principi za konstrukciju, metode određivanja kapaciteta, karakteristične šeme.
XIII nedjelja, vježbe - Osnovni principi za konstrukciju, metode određivanja kapaciteta, karakteristične šeme.
XIV nedjelja, pred.- Smjernice za projektovanje, osnovni elementi za rekonstrukciju.
XIV nedjelja, vježbe - Smjernice za projektovanje, osnovni elementi za rekonstrukciju.
XV nedjelja, pred.- Osnovni elementi željezničkih čvorova (pojam željezničkog čvora, zadaci čvora u okviru želježničke mreže i lokalni rad čvora).
XV nedjelja, vježbe - Osnovni elementi željezničkih čvorova (pojam željezničkog čvora, zadaci čvora u okviru želježničke mreže i lokalni rad čvora).
Opterećenje studentaNedjeljno 3.5 kredita x 40/30 = 4 satai40min. Ukupno opterećenje za predmet 3.5x30 =105sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaS. Janjić: Željezničke stanice I-III, Građevinski fakultet, Beograd, 1979/83
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Ukoliko student pokaže minimalni dovoljan nivo znanja u toku semestra može zaraditi 51 poen. Maksimalno student u toku semestra može dobiti 100 poena. Na završnom ispitu student mož
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / SAOBRAĆAJNI TUNELI

Naziv predmeta:SAOBRAĆAJNI TUNELI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6630Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj sticanje znanja o saobraćajnim tunelima.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Prepozna svrhu saobračajnog tunela i definiše kojoj vrsti pripada 2. Definiše saobraćajni profil u tunelu 3. Odabere sekundarnu konstrukciju tunela kod putnih i željezničkih tunela 4. Optimizuje položaj tunela u brdskom masivu 5. Definiše trasu i niveletu saobraćajnog tunela 6. Načelno definiše položaj i oblik portala tunela 7. Poznaje potrebu za osvjetljenjem, ventilacijom, protipožarnom zaštitom i ostalim pratećim sustemima saobraćajnih tunela
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Slobodan Živaljević - nastavnik Mr Miodrag Bujišić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, posjete gradilištima.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Razvoj izgradnje saobraćajnih tunela. Načela za odredjivanje položaja i gabarita.
I nedjelja, vježbe - Razvoj izgradnje saobraćajnih tunela. Načela za odredjivanje položaja i gabarita.
II nedjelja, pred.-Podjela saobraćajnih tunela. Putni tuneli. Željeznički tuneli. Tuneli na plovnim putevima.
II nedjelja, vježbe Podjela saobraćajnih tunela. Putni tuneli. Željeznički tuneli. Tuneli na plovnim putevima.
III nedjelja, pred.- Saobraćajni profil tunela na putevima i željeznici.
III nedjelja, vježbe - Saobraćajni profil tunela na putevima i željeznici.
IV nedjelja, pred.- Vođenje trase puta ili željeznice u tunelu.
IV nedjelja, vježbe - Vođenje trase puta ili željeznice u tunelu.
V nedjelja, pred.- Putni tuneli u gradovima. Metroi.
V nedjelja, vježbe - Putni tuneli u gradovima. Metroi.
VI nedjelja, pred.- Portali tunela. Kolovoz u putnim tunelima
VI nedjelja, vježbe - Portali tunela. Kolovoz u putnim tunelima
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Saobraćajni tuneli ispod rijeka ili mora. Tehnologija građenja i specifičnosti ove vrste tunela.
VIII nedjelja, vježbe - Saobraćajni tuneli ispod rijeka ili mora. Tehnologija građenja i specifičnosti ove vrste tunela.
IX nedjelja, pred.- Osvjetljenje tunela na putevima. Ventilacija tunela na putevima.
IX nedjelja, vježbe - Osvjetljenje tunela na putevima. Ventilacija tunela na putevima.
X nedjelja, pred.- Protivpožarna zaštita u putnim tunelima.
X nedjelja, vježbe - Protivpožarna zaštita u putnim tunelima.
XI nedjelja, pred.- Telematika u putnmim tunelima.
XI nedjelja, vježbe - Telematika u putnmim tunelima.
XII nedjelja, pred.- Saobraćajni tuneli posebne namjene. Pristup podzemnim skladištima ili postrojenjima.
XII nedjelja, vježbe - Saobraćajni tuneli posebne namjene. Pristup podzemnim skladištima ili postrojenjima.
XIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM
XIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM
XIV nedjelja, pred.- Prikaz tehničkih rješenja savremenih saobraćajnih tunela.
XIV nedjelja, vježbe - Prikaz tehničkih rješenja savremenih saobraćajnih tunela.
XV nedjelja, pred.- Stručna ekskurzija. (Posjeta putnim tunelima »Sozina« i »Raš»).
XV nedjelja, vježbe - Stručna ekskurzija. (Posjeta putnim tunelima »Sozina« i »Raš»).
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literaturaosnovna: Branislav Popović, “Tuneli”, Građevinska knjiga, Beograd, 1987 Dr Zvonko Tomanović “Tuneli i podzemne konstrukcije”, Skripta, 2004. Dr Petar Jovanović, ”Izrada podzemnih prostorija velikog profila”, Građevinska knjiga, Beograd, 1984 dopunska: Prof. dr Petar Anagnosti, “Podzemne konstrukcije – deo I Projektovanje i građenje ”, Građevinski kalendar, str. 112- 149, Savez Inženjera i Tehničara Jugoslavije, Beograd, 2004. Prof. dr Petar Anagnosti, Doc dr Zvonko Tomanović, “Podzemne konstrukcije – deo II Saobraćajni tuneli ”, Građevinski kalendar, str. 1- 78, Savez Inženjera i Tehničara Jugoslavije, Beograd, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- 5 grafičkih vježbi - 10 poena (2 poena za svaku vježbu) - kolokvijum 40 poena (smatra se položenim ukoliko se osvoji min 21 poen) - završni ispit - 50 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetVježbe (V) se izvode za grupe do 20 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6631Izborni232+0+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i metodama upravljanja projektima, sa posebnom primjenom na oblast građevinarstva.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Miloš Knežević - nastavnik Mr Mladen Gogic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod; Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata, značenje pojedinih izraza; Učesnici u realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.
I nedjelja, vježbe - Uvod; Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata, značenje pojedinih izraza; Učesnici u realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.
II nedjelja, pred.-Projekat kao kibernetički sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pružanja kons. usluga.
II nedjelja, vježbe Projekat kao kibernetički sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pružanja kons. usluga.
III nedjelja, pred.- Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.
III nedjelja, vježbe - Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.
IV nedjelja, pred.- Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjeđenje finansijskih sredstava.
IV nedjelja, vježbe - Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjeđenje finansijskih sredstava.
V nedjelja, pred.- Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadržaj.
V nedjelja, vježbe - Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadržaj.
VI nedjelja, pred.- Vrste tehničke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh. dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i čuvanje teh. dok.
VI nedjelja, vježbe - Vrste tehničke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh. dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i čuvanje teh. dok.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta; građevinska dozvola; ustupanje građenja objekta (izbor izvođača radova); upravljanje građenjem objekta.
IX nedjelja, vježbe - Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta; građevinska dozvola; ustupanje građenja objekta (izbor izvođača radova); upravljanje građenjem objekta.
X nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu. Način vođenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesečni operativni plan, građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obilježavanja urbanističke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja
X nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu. Način vođenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesečni operativni plan, građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obilježavanja urbanističke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja
XI nedjelja, pred.- Način vođenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obilježavanju osovina stubova, čeličnih stubova, kranskih staza i šina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.
XI nedjelja, vježbe - Način vođenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obilježavanju osovina stubova, čeličnih stubova, kranskih staza i šina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.
XII nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., službene zabilješke, zapisnici komisija, izvještaji o radu i rezultatima, zahtjevi izvođača radova, prepiska, opšta evidencija dokumentacije.
XII nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., službene zabilješke, zapisnici komisija, izvještaji o radu i rezultatima, zahtjevi izvođača radova, prepiska, opšta evidencija dokumentacije.
XIII nedjelja, pred.- Tehnički pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obračun i primopredaja objekta; garantni rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
XIII nedjelja, vježbe - Tehnički pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obračun i primopredaja objekta; garantni rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
XIV nedjelja, pred.- Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovođenja sa aspekta investitora i izvođača radova.
XIV nedjelja, vježbe - Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovođenja sa aspekta investitora i izvođača radova.
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno: 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 20min Ukupno opterećenje za predmet: 4.0x30 = 120 sati
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, testovi
KonsultacijeTokom semestra kontinuirano
Literatura1. P. Đuranović: Upravljanje investicionim projektima, Građevinski fakultet, Podgorica, 2003. 2. P. Đuranović: Projektovanje organizacije građenja, Građevinski fakultet i Kulturno prosvjetna zajednica, Podgorica, 1995. 3. P. Đuranović: Menadžment u građevinarstvu, skripta, Građevinski fakultet, Podgorica, 2000. 4. B. Ivković, B. Popović: Upravljanje projektima u građevinarstvu, Jugoimport- SDPR i IP Nauka, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi = 3 poena - Seminarski rad = 7 poena - Kolokvijumi 2x 20 = 40 poena - Završni ispit = 50 poena - Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / HIDRAULIKA I

Naziv predmeta:HIDRAULIKA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6632Obavezan163+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz hidraulike sa akcentom na primjeni u građevinarstvu
Ishodi učenja1. Po završetku ovog kursa student će moći da: 2. Proračuna hidrostatičku silu na ravne i krive površine 3. Izvrši proračun sile trenja i svih energetskih gubitaka u cjevovodu 4. Izvrši hidraulički proračun kratkih objekata:ustava, oštroivičnih preliva, preliva praktičnog profila, preliva evakuacionih organa 5. Proračuna hidrauliku širokog praga, šahtnog preliva, mostovskog suženja 6. Proračuna razne vrste brzotoka, kao i bočni preliv
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ivana Ćipranić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Fizička svojstva fluida.
I nedjelja, vježbe - Fizička svojstva fluida.
II nedjelja, pred.-Hidrostatika. Promjena pritiska u zavisnosti od položaja. Mjerenja pritiska.
II nedjelja, vježbe Hidrostatika. Promjena pritiska u zavisnosti od položaja. Mjerenja pritiska.
III nedjelja, pred.- Hidrostatičke sile na čvrste granične površine.
III nedjelja, vježbe - Hidrostatičke sile na čvrste granične površine.
IV nedjelja, pred.- Djelovanje pritiska na ravne i krive površine - sila pritiska.
IV nedjelja, vježbe - Djelovanje pritiska na ravne i krive površine - sila pritiska.
V nedjelja, pred.- Osnovni pojmovi dinamike fluida. Jednačina održanja mase. Dinamička jednačina (Jednačina količine kretanja).
V nedjelja, vježbe - Jednačina održanja mase. Jednačina količine kretanja.
VI nedjelja, pred.- Energetska jednačina.
VI nedjelja, vježbe - Energetska jednačina.
VII nedjelja, pred.- Trenje. Gubici energije.
VII nedjelja, vježbe - Trenje. Gubici energije.
VIII nedjelja, pred.- Trenje pri jednolikom tečenju u cijevi. Lokalni gubici energije.
VIII nedjelja, vježbe - Trenje pri jednolikom tečenju u cijevi. Lokalni gubici energije.
IX nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
X nedjelja, pred.- Hidrodinamički otpori.
X nedjelja, vježbe - Hidrodinamički otpori.
XI nedjelja, pred.- Otpori oblika.
XI nedjelja, vježbe - Otpori oblika.
XII nedjelja, pred.- Tečenje u otvorenim tokovima.Hidraulički skok.
XII nedjelja, vježbe - Tečenje u otvorenim tokovima.Hidraulički skok.
XIII nedjelja, pred.- Nejednoliko tečenje. Oblici linije nivoa.
XIII nedjelja, vježbe - Nejednoliko tečenje. Oblici linije nivoa.
XIV nedjelja, pred.- Isticanje ispod ustave. Preliv preko širokog praga.
XIV nedjelja, vježbe - Isticanje ispod ustave. Preliv preko širokog praga.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno 6.0 kredita x 40/30 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 =180sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: D. Prodanović: Mehanika fluida za studente Građevinskog fakulteta. Građevinski fakultet u Beogradu.2007. G.Hajdin: Mehanika fluida-Uvodjenje u hidrauliku.Građevinski fakultet, Beograd. 2001. Č.Maksimović. Zbirka zadataka iz mehanike fluida. Građevinski fakultet, Beograd, 1995. Dopunska literatura : B. Batinić : Hidraulika, Građevinski fakultet, Beograd, 1993. M. Radojković:Stacionarno strujanje u otvorenim tokovima prizmatičnog preseka,Građevinski fakultet, BG,1978 B. Batinić, M. Radojković: Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz hidraulike", Građevinski fakultet, Beograd, 1981
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalan mogući broj poena je 100, dva kolokvijuma po 25 poena i zavrsni ispit 50 poena.
Posebne naznake za predmetJedan dio vježbi mora se obaviti u hidrauličkoj labaratoriji. Labaratorijsko vježbanje zahtijeva obavezno prisustvo.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, rukovodioca studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / HIDROLOGIJA

Naziv predmeta:HIDROLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6633Obavezan14.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz hidrologije sa akcentom na primjeni u građevinarstvu
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. objasni osnovne pojmove o vodi, kruženju vode u prirodi, atmosferi, kao i procese i mjerenja pojava u atmosferi i na kopnu, 2. objasni pojmove i primijeni postupke osnovne analize meteoroloških podataka, hidrološke analize i elaboriranje hidroloških podataka, 3. prepozna probleme i opiše proces oticanja vode na slivu i raščlani isti na komponente, sračuna vrijednosti pojedinih komponenti oticaja, odredi ekstremne pojave oticaja na slivu. 4. primijeni stečeno teorijsko znanje o hidrologiji u građevinskoj praksi , u projektovanju građevina sposoban je riješiti jednostavnije probleme i zadatke iz hidrologije, 5. objasni i primijeni postupke proračuna u primjeni vjerovatnoće i statistike u hidrologiji (empirijska i kompromisna vjerojatnoća, primjena teorijskih raspodjela vjerovatnoće u hidrologiji, formiranje statističkih skupova hidroloških podataka, testovi homogenosti ),
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Sekulić - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod,hidrološki ciklus.
I nedjelja, vježbe - Uvod,hidrološki ciklus.
II nedjelja, pred.-Bilans voda; hidrološki podaci; hidrometeorološka služba.
II nedjelja, vježbe Bilans voda; hidrološki podaci; hidrometeorološka služba.
III nedjelja, pred.- Hidrometeorologija: atmosferski procesi; klima i vreme; merenje i analiza meteoroloških veličina: temperatura, vlažnost, pritisak, vetar, isparavanje.
III nedjelja, vježbe - Hidrometeorologija: atmosferski procesi; klima i vreme; merenje i analiza meteoroloških veličina: temperatura, vlažnost, pritisak, vetar, isparavanje.
IV nedjelja, pred.- Padavine: nastanak, merenje i analiza.
IV nedjelja, vježbe - Padavine: nastanak, merenje i analiza.
V nedjelja, pred.- Hidrološki sistemi i procesi: hidrološki sistemi i podsistemi; sliv kao sistem; fizički parametri.
V nedjelja, vježbe - Hidrološki sistemi i procesi: hidrološki sistemi i podsistemi; sliv kao sistem; fizički parametri.
VI nedjelja, pred.- Procesni parametri.
VI nedjelja, vježbe - Procesni parametri.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, pred.- Hidrometrija: osmatračke mreže; merenja/osmatranja osnovnih hidroloških parametara.
IX nedjelja, vježbe - Hidrometrija: osmatračke mreže; merenja/osmatranja osnovnih hidroloških parametara.
X nedjelja, pred.- Osnovna obrada podataka: nivogram, hidrogram, krive protoka ; kriva učestalosti i trajanja
X nedjelja, vježbe - Osnovna obrada podataka: nivogram, hidrogram, krive protoka ; kriva učestalosti i trajanja
XI nedjelja, pred.- Modeliranje oticaja: komponente hidrograma oticaja; tipovi hidroloških modela.
XI nedjelja, vježbe - Modeliranje oticaja: komponente hidrograma oticaja; tipovi hidroloških modela.
XII nedjelja, pred.- Velike i male vode.
XII nedjelja, vježbe - Velike i male vode.
XIII nedjelja, pred.- Regionalne analize.
XIII nedjelja, vježbe - Regionalne analize.
XIV nedjelja, pred.- Verovatno maksimalne padavine i oticaj.
XIV nedjelja, vježbe - Verovatno maksimalne padavine i oticaj.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: S. Jovanović: Hidrologija (poglavlje 2 Tehničara 6), Građevinski fakultet , Beograd, 1989. R. Živaljević : Osnovi hidrotehnike, Građevinski fakultet,Podgorica , 2000. Dopunska literatura : S. Jovanović: Primena metoda matematičke statistike i hidrologiji, Građevinski fakultet, Beograd, 1986 S. Jovanović i Z. Radić: Zadaci iz hidrologije, Naučna knjiga, Beograd, 1991.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Minimalni nivo znanja u toku semestra za prelaznost je 51 poen. Maksimalan mogući broj poena je 100/semestaru. Minimalan broj poena za prolaznost na kolokvijumu je 18 poena/kolokvij
Posebne naznake za predmetJedan dio vježbi mora se obaviti u hidrauličkoj labaratoriji. Labaratorijsko vježbanje zahtijeva obavezno prisustvo na svim predavanjima.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / KOMUNALNA HIDROTEHNIKA I

Naziv predmeta:KOMUNALNA HIDROTEHNIKA I
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6634Obavezan163+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz projektovanja i izvoñenja sa hidrotehničkog aspekta.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. primjeni stečenih znanja za koncepcijsku razradu sistema vodovoda , 2. definiše mjerodavne parametare i uradi hidrauličko dimenzionisanje vodovodne mreže naselja, 3. dimenzioniše rezervoar za potrebe vode za piće , 4. objasni i primijeni moderne alate za simulaciju hidrauličkih modela vodovodne mreže 5. definiše osnovne parametara za određivanje kapaciteta pumpnih stanica, uradi proračun utroška energije za rad pumpi , odredi krivu sistema , 6. objasni osnovne procese u postupcima prečišćavanja vode za piće 7. objasni i primijeni postupke dimenzionisanja građevina i uređaja za pročišćavanje voda,
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Sekulić - nastavnik Ivana Ćipranić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci i dr.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Voda u prirodi kao dio životne sredine. Hemijski procesi u prirodnim vodama. Definicija hemijskog reakcionog sistema i ravnoteža sistema. Kiselo-bazni procesi.
I nedjelja, vježbe - Voda u prirodi kao dio životne sredine. Hemijski procesi u prirodnim vodama. Definicija hemijskog reakcionog sistema i ravnoteža sistema. Kiselo-bazni procesi.
II nedjelja, pred.-Rastvaranje i taloženje čvrstih materija, koloidni rastvori. Transport gasova. Oksido-redukcioni procesi.
II nedjelja, vježbe Rastvaranje i taloženje čvrstih materija, koloidni rastvori. Transport gasova. Oksido-redukcioni procesi.
III nedjelja, pred.- Pokazatelji fizičko-hemijskih osobina vode. Sadržaj karakterističnih neorganskih materija.
III nedjelja, vježbe - Pokazatelji fizičko-hemijskih osobina vode. Sadržaj karakterističnih neorganskih materija.
IV nedjelja, pred.- Organske materije u vodama. Specifičnosti organskih jedinjenja. Biohemijski procesi u vodi. Pokazatelj ukupnog sadržaja organskih materija (BPK), HPK. Sadržaj karakterističnih organskih jedinjenja.
IV nedjelja, vježbe - Organske materije u vodama. Specifičnosti organskih jedinjenja. Biohemijski procesi u vodi. Pokazatelj ukupnog sadržaja organskih materija (BPK), HPK. Sadržaj karakterističnih organskih jedinjenja.
V nedjelja, pred.- Bakteriološki pokazatelji kvaliteta vode. Fizičko-hemijski procesi koji utiču na kvalitet vode i zakonska regulativa.
V nedjelja, vježbe - Bakteriološki pokazatelji kvaliteta vode. Fizičko-hemijski procesi koji utiču na kvalitet vode i zakonska regulativa.
VI nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VI nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta i industrija Istorijski razvoj.
VIII nedjelja, vježbe - Snabdijevanje vodom naseljenih mjesta i industrija Istorijski razvoj.
IX nedjelja, pred.- Komponente vodovodnih sistema i njihova uloga u sistemima u različitim uslovima, klasifikacije vodovoda.
IX nedjelja, vježbe - Komponente vodovodnih sistema i njihova uloga u sistemima u različitim uslovima, klasifikacije vodovoda.
X nedjelja, pred.- Osnove planiranja: period, potrebe u vodi, varijacije potrošnje, zahtjevani kvalitet vode. Izvori snabdijevanja u prirodi, zaštita izvorišta.
X nedjelja, vježbe - Osnove planiranja: period, potrebe u vodi, varijacije potrošnje, zahtjevani kvalitet vode. Izvori snabdijevanja u prirodi, zaštita izvorišta.
XI nedjelja, pred.- Građevine za zahvat podzemnih voda, izvora, površinske atmosferske vode.
XI nedjelja, vježbe - Građevine za zahvat podzemnih voda, izvora, površinske atmosferske vode.
XII nedjelja, pred.- Pumpna postrojenja. Rezervoari.
XII nedjelja, vježbe - Pumpna postrojenja. Rezervoari.
XIII nedjelja, pred.- Dovodni cjevovodi i distributivna mreža. Hidraulički proračun, matematički modeli. Cijevi, fazonski komadi i armature.
XIII nedjelja, vježbe - Dovodni cjevovodi i distributivna mreža. Hidraulički proračun, matematički modeli. Cijevi, fazonski komadi i armature.
XIV nedjelja, pred.- Vodovodne instalacije u objektima. Nadzorno-upravljački sistemi u vodovodima.
XIV nedjelja, vježbe - Vodovodne instalacije u objektima. Nadzorno-upravljački sistemi u vodovodima.
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 6.0 kredita x 40/30 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 =180sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaĆorović Aleksandar, Snabdijevanje vodom, Građevinski fakultet Sarajevo, 1989. Miloje Milojević, Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet, Beograd,1995. Ljubisavljević D., Đukić A., Babić B., Jovanović B., Komunalna hidrotehnika, Primeri iz teorije i prakse. Građevinski fakultet Beograd 2001
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Minimalni nivo znanja u toku semestra za prelaznost je 51 poen. Maksimalan mogući broj poena je 100/semestaru. Minimalan broj poena za prolaznost na kolokvijumu je 18 poena/kolokvij
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE

Naziv predmeta:HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6635Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa principima projektovanja i izgradnje meliracionih objekata
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni: za samostalno učešće u projekotvanju, izvođenju i održavanju meliracionih sistema
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Ivana Ćipranić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, terenska nastava, kolokvijumi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Svrha i oblast hidrotehničkih melioracija, vodoprivredni problemi navodnjavanja i odvodnjavanja.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Svrha i oblast hidrotehničkih melioracija, vodoprivredni problemi navodnjavanja i odvodnjavanja.
II nedjelja, pred.-Potrebni uslovi za rad sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ekološki problemi.
II nedjelja, vježbe Potrebni uslovi za rad sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ekološki problemi.
III nedjelja, pred.- Uslovljenost navodnjavanja i odvodnjavanja, vodni bilans, evaporacija, modifikovane metode za proračun evapotranspiracije.
III nedjelja, vježbe - Uslovljenost navodnjavanja i odvodnjavanja, vodni bilans, evaporacija, modifikovane metode za proračun evapotranspiracije.
IV nedjelja, pred.- Proračun parametara za određivanje referentne evapotranspiracije
IV nedjelja, vježbe - Proračun parametara za određivanje referentne evapotranspiracije
V nedjelja, pred.- Zemljište. Fizička i toplotna svojstva zemljišta, vodna svojstva zemljišta.
V nedjelja, vježbe - Zemljište. Fizička i toplotna svojstva zemljišta, vodna svojstva zemljišta.
VI nedjelja, pred.- Hemijska svojstva zemljišta, biološke aktivnosti u zemljištu, klasifikacija zemljišta.
VI nedjelja, vježbe - Hemijska svojstva zemljišta, biološke aktivnosti u zemljištu, klasifikacija zemljišta.
VII nedjelja, pred.- Kretanje vode u nezasićenim sredinama, osnovne karakteristike kretanja vode, diferencijalne jednačine nestacionarnog kretanja vode u nezasićenim sredinama
VII nedjelja, vježbe - Kretanje vode u nezasićenim sredinama, osnovne karakteristike kretanja vode, diferencijalne jednačine nestacionarnog kretanja vode u nezasićenim sredinama
VIII nedjelja, pred.- I- KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I- KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Režim navodnjavanja. Određivanje mjerodavnih protoka za dimenzionisanje sistema za navodnjavanje.
IX nedjelja, vježbe - Režim navodnjavanja. Određivanje mjerodavnih protoka za dimenzionisanje sistema za navodnjavanje.
X nedjelja, pred.- Površinsko gravitacione metode zalivanja, zalivanje kišenjem, podzemno zalivanje, zalivanje kapanjem, izbor metode I uređaja za zalivanje, dovodna I razvodna mreža, objekti na kanalima.
X nedjelja, vježbe - Površinsko gravitacione metode zalivanja, zalivanje kišenjem, podzemno zalivanje, zalivanje kapanjem, izbor metode I uređaja za zalivanje, dovodna I razvodna mreža, objekti na kanalima.
XI nedjelja, pred.- Armatura, uređaji i objekti na cjevovodima za zalivanje, proračun hidrauličkog udara u mrežama i njihova zaštita, vodozahvati, pumpne stanice.
XI nedjelja, vježbe - Armatura, uređaji i objekti na cjevovodima za zalivanje, proračun hidrauličkog udara u mrežama i njihova zaštita, vodozahvati, pumpne stanice.
XII nedjelja, pred.- Režim odvođenja, norme odvođenja, metode i načini odvođenja vode.
XII nedjelja, vježbe - Režim odvođenja, norme odvođenja, metode i načini odvođenja vode.
XIII nedjelja, pred.- Proračun horizontalne cijevne drenaže, proračun vertikalne drenaže, zaštitni filtri, odvodna mreža sistema za odvodnjavanje.
XIII nedjelja, vježbe - Proračun horizontalne cijevne drenaže, proračun vertikalne drenaže, zaštitni filtri, odvodna mreža sistema za odvodnjavanje.
XIV nedjelja, pred.- Projektovanje sistema za navodnjavanje I odvodnjavanje, podloge I istražni radovi, vrste projekta I sadržaj.
XIV nedjelja, vježbe - Projektovanje sistema za navodnjavanje I odvodnjavanje, podloge I istražni radovi, vrste projekta I sadržaj.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno: 5 kredita x 40/30 = 6.67 Struktura: 2 sata predavanja+2 sata vježbi - 2.67 sati samostalnog rada, uključujući konsultacije. U toku semestra: Nastava i završni ispit: (6.67 sati) x 16 = 106.67 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6.67 sati ) = 13.33 sati. Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati) Struktura opterećenja: 106.67 sati (Nastava)+13.33 sati (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada grafičkih radova, polaganje kolokvijuma.
Konsultacije
Literatura1. D. Avakumović: Elementi navodnjavanja I ovodnjavanja, Građevinski fakultet, Beograd, 2005 2. D. Avakumović: Navodnjavanja, Građevinski fakultet, Beograd, 2005. 3. D. Avakumović: Odvodnjavanje, Građevinski fakultet, Beograd, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje-Provjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalno student u toku semestra može osvojiti 100 poena. Ocjenjuje se sljedeće: - Grafički rad: do 10 poena; - Kolokvijum: do 30 poena - Završni ispit: do 60 poena. Kolokvijum i završni ispit se rade pismeno. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / REGULACIJA VODOTOKA

Naziv predmeta:REGULACIJA VODOTOKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6636Obavezan14.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa principima projektovanja i izgradnje objekata za regulaciju vodotoka
Ishodi učenjaNakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni : za samostalno učešće u projekotvanju, izvođenju i održavanju sistema regulacije vodotoka
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Sreten Tomović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Motivi regulacije vodotoka, opšti pojmovi, hidrološke karakteristike vodotoka, vodostaji i proticaji.
I nedjelja, vježbe - Opšti pojmovi, hidrološke karakteristike vodotoka, vodostaji i proticaji.
II nedjelja, pred.-Elementi teorije graničnog sloja, raspored tangencijalnih napona i raspored brzina po poprečnom presjeku.
II nedjelja, vježbe Elementi teorije graničnog sloja, raspored tangencijalnih napona i raspored brzina po poprečnom presjeku.
III nedjelja, pred.- Linijski otpori u koritu sa neprokretnim dnom, empirijski izrazi za otpore trenja, koeficijent otpora dionice.
III nedjelja, vježbe - Linijski otpori u koritu sa neprokretnim dnom, empirijski izrazi za otpore trenja, koeficijent otpora dionice.
IV nedjelja, pred.- Nanosne formacije i aluvijalni otpori, tipovi nanosnih formacija, procjena nanosnih formacija.
IV nedjelja, vježbe - Nanosne formacije i aluvijalni otpori, tipovi nanosnih formacija, procjena nanosnih formacija.
V nedjelja, pred.- Neustaljeno tečenje u prirodnim vodotocima.
V nedjelja, vježbe - Neustaljeno tečenje u prirodnim vodotocima.
VI nedjelja, pred.- Ustaljeno tečenje u prirodnim vodotocima, hidraulička podjela, jednačina ustaljenog tečenja, geometrijski elementi poprečnog presjeka, normalna i kritična dubina u koritu složenog presjeka.
VI nedjelja, vježbe - Ustaljeno tečenje u prirodnim vodotocima, hidraulička podjela, jednačina ustaljenog tečenja, geometrijski elementi poprečnog presjeka, normalna i kritična dubina u koritu složenog presjeka.
VII nedjelja, pred.- Sekundarna strujanja. Strujanje u kivinama, strujanje u zoni mostovskih stubova i ostali vidovi sekundarnog strujanja.
VII nedjelja, vježbe - Sekundarna strujanja. Strujanje u kivinama, strujanje u zoni mostovskih stubova i ostali vidovi sekundarnog strujanja.
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Rječna morfologija. Geometrijske promjenljive veličine, dinamika aluvijalnih vodotoka, primjena teorije režima, statistička i morfološka analiza.
IX nedjelja, vježbe - Rječna morfologija. Geometrijske promjenljive veličine, dinamika aluvijalnih vodotoka, primjena teorije režima, statistička i morfološka analiza.
X nedjelja, pred.- Rječni nanos. Nastanak I podjela, fizička svojsta rječnog nanosa. Pokretanje vučenog nanosa, deterministički I stohastički princip pokretanja vučenog nanosa, formiranje suspendovanog nanosa.
X nedjelja, vježbe - Rječni nanos. Nastanak I podjela, fizička svojsta rječnog nanosa. Pokretanje vučenog nanosa, deterministički I stohastički princip pokretanja vučenog nanosa, formiranje suspendovanog nanosa.
XI nedjelja, pred.- Metode mjerenja pronosa vučenog i suspendovanog nanosa.
XI nedjelja, vježbe - Metode mjerenja pronosa vučenog i suspendovanog nanosa.
XII nedjelja, pred.- Fizički hidraulički modeli, modeli sa pokretnim i nepokretnim dnom.
XII nedjelja, vježbe - Fizički hidraulički modeli, modeli sa pokretnim i nepokretnim dnom.
XIII nedjelja, pred.- Regulacioni radovi I regulacione građevine, dimenzionisanje regulacionih građevina, građevinski materijali I metode građenja regulacionih građevina.
XIII nedjelja, vježbe - Regulacioni radovi I regulacione građevine, dimenzionisanje regulacionih građevina, građevinski materijali I metode građenja regulacionih građevina.
XIV nedjelja, pred.- Projekti uređenja vodotoka, podloge I istražni radovi, vrste projekata, sadržaj pojedinih projekata.
XIV nedjelja, vježbe - Projekti uređenja vodotoka, podloge I istražni radovi, vrste projekata, sadržaj pojedinih projekata.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno: 5 kredita x 40/30 = 6.67 sati, Struktura: 2 sata predavanja, 2 sata vježbi, 2.67 sati samostalnog rada, uključujući konsultacije. U toku semestra: Nastava i završni ispit: (6.67 sati) x 16 = 106.67 sati. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera), 2 x (6.67 sati ) = 13.33 sati. Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati. Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet 150 sati). Struktura opterećenja: 106.67 sati (Nastava)+13.33 sati (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada grafičkih radova, polaganje kolokvijuma.
Konsultacije
Literatura1. M. Jovanović: Regulacija reka, Građevinski fakultet, Beograd, 2002. 2. D. Muškatirović : Regulacija reka, Građevinski fakultet, Beograd, 1991. 3. D. Muškatirović, M. Jovanović : Ispitni zadaci iz predmeta Regulacija reka, Građevinski fakultet, Beograd, 1977.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalno student u toku semestra može osvojiti 100 poena. Ocjenjuje se sljedeće: - Grafički radovi: 5x2.0 = max 10 poena - Kolokvijumi: do 20 poena - Završni ispit: do 70 Kolokvijum i završni ispit se rade pismeno. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PRIMJENA RAČUNARA

Naziv predmeta:PRIMJENA RAČUNARA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6637Izborni24.51+0+3
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet stiču se osnovna znanja iz oblasti primjene računara u analizi konstrukcija.
Ishodi učenja1. Definisati predmet izučavanja, koji se odnosi na primjenu odgovarajućih software, za modeliranje i analizu i dimenzionisanje građevinskih konstrukcija. 2. Grupisati programske pakete za analizu naponsko-deformacijskog stanja građevinskih konstrukcija. 3. Primijeniti programski paket SAP 2000 (software), sa ilustracijom predprocesora, grafičkog interfejsa i analizirati razne proračunske modele, tipove konstrukcijskih elemenata, način unošenja podataka za geometriju nosača, materijale i opterećenja. 4. Primjeniti programski paket SAP 2000 na konstrukcije od linijskih elemenata 5. Primjeniti programski paket SAP 2000 na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata, kao i za mostovske konstrukcije. 6. Primjeniti programski paketa SAP 2000 u nelinearnim analizama konstrukcija. 7. Primijeniti programski paket TOWER (software), sa ilustracijom predprocesora, grafičkog interfejsa i analizirati razne proračunske modele, tipove konstrukcijskih elemenata, način unošenja podataka za geometriju nosača, materijale i opterećenja. 8. Primjeniti programski paket TOWER na konstrukcije od linijskih elemenata. 9. Primijeniti programski paket TOWER na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata. 10. Primijeniti programski paket TOWER za dimenzionisanje čeličnih i betonskih konstrukcija 11. Analizirati rezultate proračuna i štampati neophodne podatke za potrebe Projekta određenog tipa građevinske konstrukcije. Primijeniti programski paket EXCEl, za izradu kratkih programa za proračun i dimenzionisanje u odnosu na dobijene presječne sile, formirati odgovarajuće dijagrame i dr.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Milivoje Rogač, Mr Ivana Drobnjak, Mr Vasilije Bojović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet izučavanja. Programski paketi za naponsko-deformacijske analize konstrukcija, Programski paket SAP, predprocesor, grafički interfejs.
I nedjelja, vježbe - Predmet izučavanja. Programski paketi za naponsko-deformacijske analize konstrukcija, Programski paket SAP, predprocesor, grafički interfejs.
II nedjelja, pred.-Proračunski modeli, tipovi elemenata, unošenje podataka za geometriju nosača, materijale i opterećenja.
II nedjelja, vježbe Proračunski modeli, tipovi elemenata, unošenje podataka za geometriju nosača, materijale i opterećenja.
III nedjelja, pred.- Primjena programskog paketa SAP na konstrukcije od linijskih elemenata.
III nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa SAP na konstrukcije od linijskih elemenata.
IV nedjelja, pred.- Primjena programskog paketa SAP na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata.
IV nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa SAP na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata.
V nedjelja, pred.- Primjena programskog paketa SAP mostovske konstrukcije. Primjena programskog paketa SAP u nelinearnim analizama konstrukcija.
V nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa SAP mostovske konstrukcije. Primjena programskog paketa SAP u nelinearnim analizama konstrukcija.
VI nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VI nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
VII nedjelja, pred.- Programski paket TOWER, predprocesor, grafički interfejs.
VII nedjelja, vježbe - Programski paket TOWER, predprocesor, grafički interfejs.
VIII nedjelja, pred.- Proračunski modeli, tipovi elemenata, unošenje podataka, za geometriju nosača, materijale i opterećenja.
VIII nedjelja, vježbe - Proračunski modeli, tipovi elemenata, unošenje podataka, za geometriju nosača, materijale i opterećenja.
IX nedjelja, pred.- Primjena programskog paketa TOWER na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata.
IX nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa TOWER na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata.
X nedjelja, pred.- Primjena programskog paketa TOWER na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata.
X nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa TOWER na složene konstrukcije od linijskih i površinskih elemenata.
XI nedjelja, pred.- Primjena programskog paketa TOWER na dimenzionisanje čeličnih i betonskih konstrukcija.
XI nedjelja, vježbe - Primjena programskog paketa TOWER na dimenzionisanje čeličnih i betonskih konstrukcija.
XII nedjelja, pred.- Analiza rezultata i štampanje rezultata proračuna.
XII nedjelja, vježbe - Analiza rezultata i štampanje rezultata proračuna.
XIII nedjelja, pred.- Analiza rezultata i štampanje rezultata proračuna.
XIII nedjelja, vježbe - Analiza rezultata i štampanje rezultata proračuna.
XIV nedjelja, pred.- Programski paket EXCEL. Primjena programa za proračun. Formiranje dijagrama
XIV nedjelja, vježbe - Programski paket EXCEL. Primjena programa za proračun. Formiranje dijagrama
XV nedjelja, pred.- POPRAVNI KOLOKVIJUMA I
XV nedjelja, vježbe - POPRAVNI KOLOKVIJUMA I
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
3 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaUputstva za primjenu programa SAP, TOWER i EXCEL
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo predavanjim i vježbama od 2.4 do 3.0 poena - testovi i grafički radovi od 2.8 do 7.0 poena - kolokvijumi po 15.0 do 30,0 poena - završni ispit max 45.0 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 10 studenata, a vježbe po grupama od 5 studenata
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / HIDRAULIKA II

Naziv predmeta:HIDRAULIKA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6638Izborni232+.33+.67
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz hidraulike sa akcentom na primjeni u građevinarstvu
Ishodi učenja1. Po završetku ovog kursa student će moći da: 2. Proračuna hidraulički udar, i riješi jednačine za običan i zatvoreni vodostan 3. Izvrši proračun vazdušnih komora, vazdušnih ventila i obilaznih vodova 4. Prouči neustaljeno tečenje u otvorenim tokovima 5. Prouči kinematski talas, diduzioni I dinamički talas 6. Prouči neustaljene tokove kombinovane od strmih I postepeno promjenljivih talalasa
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Dečan Ivanović - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod: Stabilnost, konsistentnost I tačnost približnog rešenja običnih diferencijanih jednačina.
I nedjelja, vježbe - Uvod: Stabilnost, konsistentnost I tačnost približnog rešenja običnih diferencijanih jednačina.
II nedjelja, pred.-Matematički i numerički model neustaljenih tokova sa slobodnom površinom.
II nedjelja, vježbe Matematički i numerički model neustaljenih tokova sa slobodnom površinom.
III nedjelja, pred.- Matematički i numerički model neustaljenog tečenja vode u cijevima.
III nedjelja, vježbe - Matematički i numerički model neustaljenog tečenja vode u cijevima.
IV nedjelja, pred.- Tečenje vode u cijevima: Ustaljeno tečenje u cijevnim mrežama (Hardi-Krosova metoda) Neustaljeno tečenje. Kvazi-ustaljeno tečenje. Hidraulični udar. Postepeno promenljivo tečenje.
IV nedjelja, vježbe - Tečenje vode u cijevima: Ustaljeno tečenje u cijevnim mrežama (Hardi-Krosova metoda) Neustaljeno tečenje. Kvazi-ustaljeno tečenje. Hidraulični udar. Postepeno promenljivo tečenje.
V nedjelja, pred.- Periodično strujanje u rezervoaru i cijevi. Naglo promjenljivo nestacionarno tečenje (jednačina kontinuiteta, dinamička jednačina, brzina propagacije poremećajnog talasa).
V nedjelja, vježbe - Periodično strujanje u rezervoaru i cijevi. Naglo promjenljivo nestacionarno tečenje (jednačina kontinuiteta, dinamička jednačina, brzina propagacije poremećajnog talasa).
VI nedjelja, pred.- Metode rešavanja (analitičko rešenje, metoda karakteristika, metoda konačnih razlika, Lax difuzna eksplicitna šema, centralna implicitna šema sa četiri tačke).
VI nedjelja, vježbe - Metode rešavanja (analitičko rešenje, metoda karakteristika, metoda konačnih razlika, Lax difuzna eksplicitna šema, centralna implicitna šema sa četiri tačke).
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Prelazni režimi izazvani radom pumpi. Zaštita od hidrauličnog udara; vodostani (jednačina kontinuiteta i dinamička jednačina za običan, sa otvorom i za zatvoren vodostan, perioda i amplituda oscilovanja u vodostanu), vazdušne komore, vazdušni ventili, obi
IX nedjelja, vježbe - Prelazni režimi izazvani radom pumpi. Zaštita od hidrauličnog udara; vodostani (jednačina kontinuiteta i dinamička jednačina za običan, sa otvorom i za zatvoren vodostan, perioda i amplituda oscilovanja u vodostanu), vazdušne komore, vazdušni ventili, obi
X nedjelja, pred.- Tokovi sa slobodnom površinom: diskretni i kontinualni matematički modeli neustaljenog tečenja. Hidraulični skok Sen Venanove jednačine (jednačine kontinuiteta i dinamička jednačina sa slobodnom površinom).
X nedjelja, vježbe - Tokovi sa slobodnom površinom: diskretni i kontinualni matematički modeli neustaljenog tečenja. Hidraulični skok Sen Venanove jednačine (jednačine kontinuiteta i dinamička jednačina sa slobodnom površinom).
XI nedjelja, pred.- Diskontinuiteti u toku. Rušenje brane (rešenje Sen Venana). Metode rešavanja. Metoda karakteristika. Metoda konačnih razlika. Eksplicitna metoda (Lax difuzna šema). Implicitna metoda (Prajsmanova šema). Početni i granični uslovi.
XI nedjelja, vježbe - Diskontinuiteti u toku. Rušenje brane (rešenje Sen Venana). Metode rešavanja. Metoda karakteristika. Metoda konačnih razlika. Eksplicitna metoda (Lax difuzna šema). Implicitna metoda (Prajsmanova šema). Početni i granični uslovi.
XII nedjelja, pred.- Kinematički talas. Difuzioni talas. Dinamički talas. Osnove talasnog kretanja. Gravitacioni talasi.
XII nedjelja, vježbe - Kinematički talas. Difuzioni talas. Dinamički talas. Osnove talasnog kretanja. Gravitacioni talasi.
XIII nedjelja, pred.- Strmi i blago promenljivi talasi (jednačina kontinuiteta, jednačina o konzervaciji količine kretanja za pravougaono korito). Princip superpozicije strmih talasa. Refleksija strmih talasa.
XIII nedjelja, vježbe - Strmi i blago promenljivi talasi (jednačina kontinuiteta, jednačina o konzervaciji količine kretanja za pravougaono korito). Princip superpozicije strmih talasa. Refleksija strmih talasa.
XIV nedjelja, pred.- Neustaljeni tokovi kombinovani od strmih i postepeno promjenljivih talasa (položaj i karakteristika čela talasa, visina talasa na uzvodnom početnom presjeku).
XIV nedjelja, vježbe - Neustaljeni tokovi kombinovani od strmih i postepeno promjenljivih talasa (položaj i karakteristika čela talasa, visina talasa na uzvodnom početnom presjeku).
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 3.0 kredita x 40/30 = 4 sata Ukupno opterećenje za predmet 3.0x30 =90sati
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: M. Boreli, Hidrulika II Građevinski fakultet, Beograd, 1996. M. Ivetić, "Računska Hidraulika - Tečenje u cevima", Građevinski fakultet, Beograd, 1996. Dopunska literatura : M. Ivetić, "Računska hidraulika - Otvoreni tokovi i podzemne vode", Skripta, 1995
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Minimalni nivo znanja u toku semestra za prelaznost je 51 poen. Maksimalan mogući broj poena je 100/semestaru. Minimalan broj poena za prolaznost na kolokvijumu je 18 poena/kolokvij
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE

Naziv predmeta:HIDROTEHNIČKE GRAĐEVINE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6639Izborni24.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz projektovanja i građenja hidrotehničkih objekata
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. opiše osnovne elemente, sisteme i tipove hidrotehničkih građevina; 2. Analizira opterećenja i izračunava uticaje tipičnih dejstava na hidrotehničke građevine (brane); 3. upoređuje i bira optimalne sisteme za projektovanje i izgradnju hidrotehničkih građevina (brana); 4. ovlada osnovnim pravilima projektovanja, izvođenja, održavanja i principima hidrauličkog dimenzionisanja hidrotehničkih građevina, brana i njenih dijelova.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Jelena Pejović-nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, prezentacije, praktična nastava
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Uvod u hidrotehničke građevine. Osnovni tipovi hidrotehničkih građevina.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Uvod u hidrotehničke građevine. Osnovni tipovi hidrotehničkih građevina.
II nedjelja, pred.-Opterećenja. Analiza opterećenja i seizmički uticaji.
II nedjelja, vježbe Opterećenja. Analiza opterećenja i seizmički uticaji.
III nedjelja, pred.- Podzemna kontura, materijal i temelj. Oblikovanje podzemne konture i materijali za građenje. Geotehničke karakteristike sredine u kojoj se temelji hidrotehnička građevina.
III nedjelja, vježbe - Podzemna kontura, materijal i temelj. Oblikovanje podzemne konture i materijali za građenje. Geotehničke karakteristike sredine u kojoj se temelji hidrotehnička građevina.
IV nedjelja, pred.- Brane. Klasifikacija i osnovne karakteristike raznih tipova brana. Podaci o branama i izbor tipa brane. Gravitacione i olakšane betonske brane. Dispozicija sa građevinama za evakuaciju voda u toku građenja i u toku rada brane. Proračun opšta stabilnost.
IV nedjelja, vježbe - Brane. Klasifikacija i osnovne karakteristike raznih tipova brana. Podaci o branama i izbor tipa brane. Gravitacione i olakšane betonske brane. Dispozicija sa građevinama za evakuaciju voda u toku građenja i u toku rada brane. Proračun opšta stabilnost.
V nedjelja, pred.- Lučne brane. Dispozicija. Uslovi i pravila projektovanja. Pregled metoda proračuna.
V nedjelja, vježbe - Lučne brane. Dispozicija. Uslovi i pravila projektovanja. Pregled metoda proračuna.
VI nedjelja, pred.- Nasute brane. Brane od zemlje i brane od kamenog nabačaja.
VI nedjelja, vježbe - Nasute brane. Brane od zemlje i brane od kamenog nabačaja.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Građevine za evakuaciju voda. Optočni tuneli i kanali. Prelivi, ispusti, brzotoci i slapišta.
IX nedjelja, vježbe - Građevine za evakuaciju voda. Optočni tuneli i kanali. Prelivi, ispusti, brzotoci i slapišta.
X nedjelja, pred.- Vodozahvatne građevine (ulazne građevine, kule u akumulaciji, rječni vodozahvati, i ostale) sa odvodnim sistemima (otvoreni betonski kanali, cevovodi i ostali).
X nedjelja, vježbe - Vodozahvatne građevine (ulazne građevine, kule u akumulaciji, rječni vodozahvati, i ostale) sa odvodnim sistemima (otvoreni betonski kanali, cevovodi i ostali).
XI nedjelja, pred.- Podzemne građevine. Tuneli, galerije i ostale građevine.
XI nedjelja, vježbe - Podzemne građevine. Tuneli, galerije i ostale građevine.
XII nedjelja, pred.- Ustave. Regulacione i neregulacione. Površinske i dubinske.
XII nedjelja, vježbe - Ustave. Regulacione i neregulacione. Površinske i dubinske.
XIII nedjelja, pred.- Ostale hidrotehničke građevine. Ustave, zatvaračnice, rezervoari za vodu, taložnice.
XIII nedjelja, vježbe - Ostale hidrotehničke građevine. Ustave, zatvaračnice, rezervoari za vodu, taložnice.
XIV nedjelja, pred.- Modelska ispitivanja i oskultacija.
XIV nedjelja, vježbe - Modelska ispitivanja i oskultacija.
XV nedjelja, pred.- Prezentacije
XV nedjelja, vježbe - Prezentacije
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: Lj.Savić Uvod u hidrotehničke građevine; P.Stojić: Hidrotehničke građevine - Prvi, drugi i treći dio
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Minimalni nivo znanja u toku semestra za prelaznost je 51. poen. Maksimalan mogući broj poena je 100/semestaru. Ocenjuju se sljedeće aktivnosti: - Grafički zadatak: max.br poena 15, min. br poena 5 - Prezentacija: max.br poena 15, min.br poena 5 - Pismeni dio Završnog ispita: max.br poena 40, min. br poena 20 - Usmeni dio Završnog ispita: max.br poena 30, min br. poena 15
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / ZAŠTITA I KVALITET VODA

Naziv predmeta:ZAŠTITA I KVALITET VODA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6640Obavezan14.53+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSagledavanje problematike kvaliteta, zaštite i zagađenja prirodnih voda.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni komponente koje čine kvalitet voda;
2. Izračuna koncentracije jona u vodi i izrazi ih preko odgovarajućih jedinica;
3. Objasni proces eutrofikacije;
4. Objasni procese transporta zagađujućih materija u vodi;
5. Izradi karte ranjivosti, hazarda i rizika od zagađenja podzemnih voda;
6. Odredi granice zona sanitarne zaštite oko vodoizvorišta;
7. Izračuna garantovai ekološki protok vodotoka;
8. Kategoriše uticaje hidrotehničkih akumulacija na životnu sredinu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milena Tadić - nastavnik, Prof. dr Milan Radulović - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci i dr.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Opšte karakteristike vode. Rastvorljivost. Izražavanje koncentracije rastvora. Fizičke osobine vode.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Opšte karakteristike vode. Rastvorljivost. Izražavanje koncentracije rastvora. Fizičke osobine vode.
II nedjelja, pred.-Hemijski sastav voda. Rastvoreni gasovi u vodi. Hidrohemijski parametri (pH, Eh, tvrdoća, alkalitet, aciditet, TDS, elektroprovodljivost). Makro i mikro komponente hemijskog sastava. Organske materije u vodi (pokazatelji BPK5, HPK, utrošak KMnO4, TOC, SAK
II nedjelja, vježbe Hemijski sastav voda. Rastvoreni gasovi u vodi. Hidrohemijski parametri (pH, Eh, tvrdoća, alkalitet, aciditet, TDS, elektroprovodljivost). Makro i mikro komponente hemijskog sastava. Organske materije u vodi (pokazatelji BPK5, HPK, utrošak KMnO4, TOC, SAK
III nedjelja, pred.- Ispitivanje kvaliteta voda. Laboratorijska oprema. Uzorkovanje vode. Analize uzoraka vode. Provjera tačnosti hemijske analize. Klasifikacija voda na osnovu sadržaja makrokomponenata.
III nedjelja, vježbe - Ispitivanje kvaliteta voda. Laboratorijska oprema. Uzorkovanje vode. Analize uzoraka vode. Provjera tačnosti hemijske analize. Klasifikacija voda na osnovu sadržaja makrokomponenata.
IV nedjelja, pred.- Grafičko prikazivanje hemijskog sastava. Proračun miješanja voda različitog porijekla. Hidrohemijski pokazatelji (indeks zasićenja voda kalcitom (SIc) i dolomitom (SId), hidrohemijski koeficijenti, odnos Mg/Ca i saliniteta). Agresivnost voda na građevinsk
IV nedjelja, vježbe - Grafičko prikazivanje hemijskog sastava. Proračun miješanja voda različitog porijekla. Hidrohemijski pokazatelji (indeks zasićenja voda kalcitom (SIc) i dolomitom (SId), hidrohemijski koeficijenti, odnos Mg/Ca i saliniteta). Agresivnost voda na građevinsk
V nedjelja, pred.- Kvalitet akvatičnih ekosistema. Ekološki pojmovi. Nivoi ekološke organizacije. Akvatični ekosistemi. Horizontalna i vertikalna zonalnost. Živi svijet akvatičnih ekosistema. Lanac ishrane akvatičnih ekosistema. Ciklusi azota i fosfora u prirodi.
V nedjelja, vježbe - Kvalitet akvatičnih ekosistema. Ekološki pojmovi. Nivoi ekološke organizacije. Akvatični ekosistemi. Horizontalna i vertikalna zonalnost. Živi svijet akvatičnih ekosistema. Lanac ishrane akvatičnih ekosistema. Ciklusi azota i fosfora u prirodi.
VI nedjelja, pred.- Eutrofikacija. Kriva promjene rastvorenog kiseonika usled izlivanja otpadnih voda u recipijent. Proračun koncentracije polutanata u recipijentu. Saprobnost. Komponente kvaliteta akvatičnih ekosistema.
VI nedjelja, vježbe - Eutrofikacija. Kriva promjene rastvorenog kiseonika usled izlivanja otpadnih voda u recipijent. Proračun koncentracije polutanata u recipijentu. Saprobnost. Komponente kvaliteta akvatičnih ekosistema.
VII nedjelja, pred.- I TEST; I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe - I TEST; I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, pred.- Zagađivanje prirodnih voda. Izvori zagađenja (zagađivači). Koncentrisani i rasuti izvori zagađenja.
VIII nedjelja, vježbe - Zagađivanje prirodnih voda. Izvori zagađenja (zagađivači). Koncentrisani i rasuti izvori zagađenja.
IX nedjelja, pred.- Zagađujuće materije (polutanti). Nafta i njeni derivati. Deterdženti. Fenoli. Pesticidi. Mineralna đubriva. Teški i toksični metali. Osnovni procesi transporta i transformacije polutanata u prirodnim vodama.
IX nedjelja, vježbe - Zagađujuće materije (polutanti). Nafta i njeni derivati. Deterdženti. Fenoli. Pesticidi. Mineralna đubriva. Teški i toksični metali. Osnovni procesi transporta i transformacije polutanata u prirodnim vodama.
X nedjelja, pred.- Procjena rizika od zagađenja podzemnih voda. Karte ranjivosti podzemnih voda. Karte hazarda i rizika od zagađenja podzemnih voda.
X nedjelja, vježbe - Procjena rizika od zagađenja podzemnih voda. Karte ranjivosti podzemnih voda. Karte hazarda i rizika od zagađenja podzemnih voda.
XI nedjelja, pred.- Zaštita izvorišta vode za piće. Određivanje i održavanje zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta. Izvođenje opita obeležavanja podzemnih voda.Upoznavanje sa domaćim pravilonikom o dređivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta.
XI nedjelja, vježbe - Zaštita izvorišta vode za piće. Određivanje i održavanje zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta. Izvođenje opita obeležavanja podzemnih voda.Upoznavanje sa domaćim pravilonikom o dređivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta.
XII nedjelja, pred.- Procjena uticaja hidrotehničkih projekata na životnu sredinu. Sadržaj elaborata o procjeni uticaja. Uticaj hidrotehničkih akumulacija na životnu sredinu – negativni i pozitivni efekti.
XII nedjelja, vježbe - Procjena uticaja hidrotehničkih projekata na životnu sredinu. Sadržaj elaborata o procjeni uticaja. Uticaj hidrotehničkih akumulacija na životnu sredinu – negativni i pozitivni efekti.
XIII nedjelja, pred.- Zakonska regulativa. Pregled nacionalnih dokumenata o kvalitetu voda. Pregled dokumenata EU i SZO (Svjetske zdravstvene organizacije) o zaštiti i kvalitetu voda.
XIII nedjelja, vježbe - Zakonska regulativa. Pregled nacionalnih dokumenata o kvalitetu voda. Pregled dokumenata EU i SZO (Svjetske zdravstvene organizacije) o zaštiti i kvalitetu voda.
XIV nedjelja, pred.- Ponavljanje gradiva.
XIV nedjelja, vježbe - Ponavljanje gradiva.
XV nedjelja, pred.- II TEST; II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II TEST; II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno
4.5 kredita x 40/30 = 6 sati
Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 = 135 sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada grafičkih radova, polaganje testova i kolokvijuma.
KonsultacijePonedeljkom 11.00-13.00 časova.
LiteraturaLiteratura:
Dimitrijević N. (1991) Hidrohemija. Rudarsko-geološki fakultet. OOUR grupa za hidrogeologiju, Univerzitet u Beogradu, Beograd, p. 313
Vujasinović S., Matić I. (2009) Osnovi hidrogeoekologije. Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, p. 276
Schmitz R.J. (2008) Uvod u biologiju zagađenih voda. NVO Green Home, Podgorica, p.352
Mazor E. (2004) Chemical and isotopic groundwater hydrology, third edition. Marcel Dekker. New York
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
- Prisustvo predavanjima i vježbama: max 10 pt;
- Kolokvijumi: max 40 pt;
- Završni ispit: max 50 pt;
- Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / LUKE I PRISTANIŠTA

Naziv predmeta:LUKE I PRISTANIŠTA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6641Izborni23.52+0+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz projektovanja i izvođenja pristaništa.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Odredi dimenzije plovnog puta; 2. Dimenzioniše brodske prevodnice, prilazne kanale i hidraulički proračuna sisteme punjenja; 3. Dimenzioniše vodeni i suvozemni dio luka; 4. Planira luke i pristaništa prema ekonomskim, prirodnim i navigacionim aspektima; 5. Definisanje elemenata talasa, lukobrana i obalnih konstrukcija.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Sreten Tomović - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Opšte karakteristike unutrašnjeg i morskog vodnog saobraćaja. Uvod. Upoređenje sa ostalim vidovima saobraćaja. Prirodni i vještački plovni putevi.
I nedjelja, vježbe - Opšte karakteristike unutrašnjeg i morskog vodnog saobraćaja. Uvod. Upoređenje sa ostalim vidovima saobraćaja. Prirodni i vještački plovni putevi.
II nedjelja, pred.-Regulisane i kanalisane rijeke i rijeke sa izmijenjenim hidrološkim režimom. Plovni kanali. Određivanje i obeležavanje plovnih puteva. Potencijalne mogućnosti povezivanja sa evropskom mrežom plovnih puteva.
II nedjelja, vježbe Regulisane i kanalisane rijeke i rijeke sa izmijenjenim hidrološkim režimom. Plovni kanali. Određivanje i obeležavanje plovnih puteva. Potencijalne mogućnosti povezivanja sa evropskom mrežom plovnih puteva.
III nedjelja, pred.- Brodske prevodnice. Dimenzionisanje. Hidraulički sistemi za punjenje i pražnjenje.
III nedjelja, vježbe - Brodske prevodnice. Dimenzionisanje. Hidraulički sistemi za punjenje i pražnjenje.
IV nedjelja, pred.- Mašinska i elektromehanička oprema. Prilazni kanali. Hidraulička analiza punjenja i pražnjenja prevodnica. Proračun kapaciteta brodskih prevodnica.
IV nedjelja, vježbe - Mašinska i elektromehanička oprema. Prilazni kanali. Hidraulička analiza punjenja i pražnjenja prevodnica. Proračun kapaciteta brodskih prevodnica.
V nedjelja, pred.- Luke i pristaništa. Podjela i osnovni elementi luka i pristaništa.
V nedjelja, vježbe - Luke i pristaništa. Podjela i osnovni elementi luka i pristaništa.
VI nedjelja, pred.- Podloge za projektovanje i izgradnju. Planiranje, projektovanje i izgradnja. Uticaj hidrološko-meteoroloških parametara na izbor tipa i lokacije luka i pristaništa.
VI nedjelja, vježbe - Podloge za projektovanje i izgradnju. Planiranje, projektovanje i izgradnja. Uticaj hidrološko-meteoroloških parametara na izbor tipa i lokacije luka i pristaništa.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Analiza talasa.
IX nedjelja, vježbe - Analiza talasa.
X nedjelja, pred.- Skladišta. Oprema za pretovar.
X nedjelja, vježbe - Skladišta. Oprema za pretovar.
XI nedjelja, pred.- Suvozemne saobraćajnice.
XI nedjelja, vježbe - Suvozemne saobraćajnice.
XII nedjelja, pred.- Hidrotehnički objekti luka i pristaništa: lukobrani i obalne konstrukcije. Materijal za izgradnju.
XII nedjelja, vježbe - Hidrotehnički objekti luka i pristaništa: lukobrani i obalne konstrukcije. Materijal za izgradnju.
XIII nedjelja, pred.- Osnovne metode za dimenzionisanje konstrukcije i tehnologiju izvođenja.
XIII nedjelja, vježbe - Osnovne metode za dimenzionisanje konstrukcije i tehnologiju izvođenja.
XIV nedjelja, pred.- Izbor optimalne kombinacije obalna konstrukcija - pretovarni uređaj.
XIV nedjelja, vježbe - Izbor optimalne kombinacije obalna konstrukcija - pretovarni uređaj.
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 3.5 kredita x 40/30 = 4 satai40min. Ukupno opterećenje za predmet 3.5x30 =105sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: D.Muškatirović: Unutrašnji plovni putevi i pristaništa, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1993. D.Muškatirović, M. Jovanović: Ispitni zadaci iz predmeta Plovni putevi i pristaništa, Građevinski fakultet, Beograd, 1977. Dopunska literatura: A.Babović: Luke i pristaništa (poglavlje 12.4, Tehničara 6, Beograd, 1989). D.Džakula,B.Janković, S.Petrović: Saobraćaj na vodama (poglavlje 12.1-12.3, Tehničara 6, Beograd, 1989). Hidraulika I, Hidrologija.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalan mogući broj poena je 100/semestaru. Na seminarskom radu studenti mogu da osvije 30 poena, a na zavrsnom ispitu 70.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II

Naziv predmeta:KOMUNALNA HIDROTEHNIKA II
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6642Izborni253+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz projektovanja i izvođenja sa hidrotehničkog aspekta.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. objasni i primijeni postupke procjene ulaznih parametara za projektovane sistema kanalizacije naselja 2. primijeni postupke dimenzionisanja građevina i uređaja kanalizacionog sistema naselja 3. primijeni postupke održavanja sistema kanalizacije 4. primijeni kriterijume za odabir materijala i uređaja za kanalizacionu mrežu 5. objasni i primijeni moderne alate za simulaciju hidrološko-hidrauličkih modela kanalizacione mreže 6. objasni osnovne procese u postupcima prečišćavanja otpadnih voda, 7. objasni i primijeni postupke dimenzionisanja građevina i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Goran Sekulić - nastavnik Ivana Ćipranić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci i dr.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Kanalizacioni sistemi naseljenih mjesta i industrija. Uvod – namjena i istorijski razvoj. Vrste otpadnih voda. Sistemi kanalizacije: dijelovi, dispoziciona rješenja. Količine otpadnih voda.
I nedjelja, vježbe - Kanalizacioni sistemi naseljenih mjesta i industrija. Uvod – namjena i istorijski razvoj. Vrste otpadnih voda. Sistemi kanalizacije: dijelovi, dispoziciona rješenja. Količine otpadnih voda.
II nedjelja, pred.-Kvalitativna svojstva otpadnih voda. Maseni protok, EBS. Uslovi ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju i u prijemnike.
II nedjelja, vježbe Kvalitativna svojstva otpadnih voda. Maseni protok, EBS. Uslovi ispuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju i u prijemnike.
III nedjelja, pred.- Kanalizacija u zgradama Odvođenje otpadnih voda sa ulica.
III nedjelja, vježbe - Kanalizacija u zgradama Odvođenje otpadnih voda sa ulica.
IV nedjelja, pred.- Kanalizaciona mreža: položaj i dubina kanala, padovi kanala, brzine tečenja, oblici kanalskih profila, hidraulički proračun, matematičko modeliranje kanalizacione mreže.
IV nedjelja, vježbe - Kanalizaciona mreža: položaj i dubina kanala, padovi kanala, brzine tečenja, oblici kanalskih profila, hidraulički proračun, matematičko modeliranje kanalizacione mreže.
V nedjelja, pred.- Vrste kanalskih cijevi i izvođenje. Posebni objekti i uređaji u kanalizaciji. Održavanje i čišćenje.
V nedjelja, vježbe - Vrste kanalskih cijevi i izvođenje. Posebni objekti i uređaji u kanalizaciji. Održavanje i čišćenje.
VI nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VI nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Prečišćavanje vode za piće. Postupci prečišćavanja.
VIII nedjelja, vježbe - Prečišćavanje vode za piće. Postupci prečišćavanja.
IX nedjelja, pred.- Pojedini uređaji i objekti postrojenja za prečišćavanje. Funkcionalno i hidrauličko dimenzionisanje objekata i postrojenja u cjelini.
IX nedjelja, vježbe - Pojedini uređaji i objekti postrojenja za prečišćavanje. Funkcionalno i hidrauličko dimenzionisanje objekata i postrojenja u cjelini.
X nedjelja, pred.- Metode prečišćavanja otpadnih voda ( fizičko-hemijske, hemijske, biološke) . Postupci prečišćavanja otpadnih voda (primarno, sekundarno i tercijerno prečišćavanje).
X nedjelja, vježbe - Metode prečišćavanja otpadnih voda ( fizičko-hemijske, hemijske, biološke) . Postupci prečišćavanja otpadnih voda (primarno, sekundarno i tercijerno prečišćavanje).
XI nedjelja, pred.- Primjenjivani uređaji i u sklopu postrojenja.
XI nedjelja, vježbe - Primjenjivani uređaji i u sklopu postrojenja.
XII nedjelja, pred.- Obrada mulja
XII nedjelja, vježbe - Obrada mulja
XIII nedjelja, pred.- Matematičko modeliranje kvalitativnih procesa u kompleksnom sistemu, koji uključuje kanalizacionu mrežu, postrojenje za prečišćavanje i recipijent otpadnih voda.
XIII nedjelja, vježbe - Matematičko modeliranje kvalitativnih procesa u kompleksnom sistemu, koji uključuje kanalizacionu mrežu, postrojenje za prečišćavanje i recipijent otpadnih voda.
XIV nedjelja, pred.- Mjerenja, regulacija i upravljanje kanalizacionim sistemima.
XIV nedjelja, vježbe - Mjerenja, regulacija i upravljanje kanalizacionim sistemima.
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5.0 kredita x 40/30 = 6 sati i40minuta Ukupno opterećenje za predmet 5.0x30 =150sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaĆorović Aleksandar, Odvođenje otpadnih voda, Građevinski fakultet Sarajevo, 1989. Miloje Milojević, Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet, Beograd,1995. Ljubisavljević D., Đukić A., Babić B., Jovanović B., Komunalna hidrotehnika, Primeri iz teorije i prakse. Građevinski fakultet Beograd 2001
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Minimalni nivo znanja u toku semestra za prelaznost je 51 poen. Maksimalan mogući broj poena je 100/semestaru. Minimalan broj poena za prolaznost na kolokvijumu je 18 poena/kolokvij
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / KORIŠĆENJE VODNIH SNAGA

Naziv predmeta:KORIŠĆENJE VODNIH SNAGA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6643Izborni253+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz korišćenja vodnih snaga.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Sračuna energetske potencijal rječnih dionica i odredi dionicu za optimalno energetsko korišćenje; 2. Definiše dijagrame dnevnog , sedmičnog i mjesečnog opterećenja; 3. Odredi dimenzije: tunela, cjevovoda i vodostana; 4. Optimalni izbor turbina i generatora hidroelektarana; 5. Izradi Idejni projekat derivacione hidroelektrane.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Sreten Tomović - nastavnik Dr Sreten Tomović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Opšta energetika, osnovni oblici energije, ograničenja transformacija energije. Hidroenergetski potencijali
I nedjelja, vježbe - Opšta energetika, osnovni oblici energije, ograničenja transformacija energije. Hidroenergetski potencijali
II nedjelja, pred.-Fizičke osnove iskorišćenja vodnih snaga, klasifikacija hidroelektrana i njihova uloga u elektro energetskom sistemu (EES). Složeni sistemi HE.
II nedjelja, vježbe Fizičke osnove iskorišćenja vodnih snaga, klasifikacija hidroelektrana i njihova uloga u elektro energetskom sistemu (EES). Složeni sistemi HE.
III nedjelja, pred.- Karakteristike EES, dijagrami opterećenja, načini pokrivanja, vidovi rezervi.
III nedjelja, vježbe - Karakteristike EES, dijagrami opterećenja, načini pokrivanja, vidovi rezervi.
IV nedjelja, pred.- Vrednovanje i optimizacija HE i složenih sistema. Energetska vrednost HE.
IV nedjelja, vježbe - Vrednovanje i optimizacija HE i složenih sistema. Energetska vrednost HE.
V nedjelja, pred.- Regulisanje protoka u akumulacijama, uloga akumulacionih bazena u složenim sistemima. HE na malim padovima.
V nedjelja, vježbe - Regulisanje protoka u akumulacijama, uloga akumulacionih bazena u složenim sistemima. HE na malim padovima.
VI nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM
VI nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Turbine HE, klasifikacije,domeni upotrebe, teorija hidromašina, odreñivanje parametara i radnih karakteristika, spirale, difuzori, kavitacija, izbor turbine.
VIII nedjelja, vježbe - Turbine HE, klasifikacije,domeni upotrebe, teorija hidromašina, odreñivanje parametara i radnih karakteristika, spirale, difuzori, kavitacija, izbor turbine.
IX nedjelja, pred.- Hidrogeneratori i osnovni sklopovi agregata, prihvatanje opterećenja i dispozicija sklopa agregata, uticaj na građevinske osobenosti HE.
IX nedjelja, vježbe - Hidrogeneratori i osnovni sklopovi agregata, prihvatanje opterećenja i dispozicija sklopa agregata, uticaj na građevinske osobenosti HE.
X nedjelja, pred.- Dispozicione karakteristike pojedinih objekata HE, zatvarači i zatvaračnice, zahvatne građevine.
X nedjelja, vježbe - Dispozicione karakteristike pojedinih objekata HE, zatvarači i zatvaračnice, zahvatne građevine.
XI nedjelja, pred.- Objekti derivacija, sile koje deluju na objekte, problemi stabilnosti.
XI nedjelja, vježbe - Objekti derivacija, sile koje deluju na objekte, problemi stabilnosti.
XII nedjelja, pred.- Nestacionarni fenomeni u derivacijama, objekti i mere za regulisanje tih fenomena, specijalni objekti
XII nedjelja, vježbe - Nestacionarni fenomeni u derivacijama, objekti i mere za regulisanje tih fenomena, specijalni objekti
XIII nedjelja, pred.- Mašinske zgrade HE, dispozicije, tipovi, izbor parametara, stabilnost MZ, primena kompjuterske tehnike pri projektovanju HE, osobenosti malih HE, osobenosti HE na malim padovima, pump.akum.HE .
XIII nedjelja, vježbe - Mašinske zgrade HE, dispozicije, tipovi, izbor parametara, stabilnost MZ, primena kompjuterske tehnike pri projektovanju HE, osobenosti malih HE, osobenosti HE na malim padovima, pump.akum.HE .
XIV nedjelja, pred.- Građevinski aspekti korišćenja obnovljivih resursa. Dalje tendencije u domenu kompleksne energetike i uloga građevinske tehnike u tim procesima
XIV nedjelja, vježbe - Građevinski aspekti korišćenja obnovljivih resursa. Dalje tendencije u domenu kompleksne energetike i uloga građevinske tehnike u tim procesima
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5.0 kredita x 40/30 =6 sati i40minuta Ukupno opterećenje za predmet 5.0x30 =150sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: Branislav Đorđević: Korišćenje vodnih snaga - Osnove hidroenergetskog korišćenja voda, Građevinski fakultet, Beograd, 1981. Branislav Đorđević: Korišćenje vodnih snaga - Objekti hidroelektrana, Građevinski fakultet, Beograd, 1984. Dopunska literatura: Ratomir Živaljević : Osnovi hidrotehnike, Podgorica, 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Minimalni nivo znanja u toku semestra za prelaznost je 51 poen. Maksimalan mogući broj poena je 100/semestaru. Minimalan broj poena za prolaznost na kolokvijumu je 18 poena/kolokvij
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA

Naziv predmeta:HIDRAULIKA PODZEMNIH VODA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6644Izborni232+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz hidraulike tečenja podzemnih voda.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni funkcionisanje hidrogeološkog sistema;
2. Objasni parametre porozne sredine;
3. Razumije jednačine strujanja podzemnih voda;
4. Primijeni metode za riješavanje diferencijalnih jednačina strujanja podzemnih voda;
5. Izradi konceptualni hidrogeološki model;
6. Koristi softvere bazirane na MODFLOW kodu;
7. Izradi matematički model strujanja podzemnih voda.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milan Radulović - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Podzemna voda kao dio hidrološkog ciklusa. Struktura poroznosti stijena. Hidrogeološka funkcija stijenskih masa. Izdani. Prihranjivanje i pražnjenje izdani. Primjeri sa terena Crne Gore.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Podzemna voda kao dio hidrološkog ciklusa. Struktura poroznosti stijena. Hidrogeološka funkcija stijenskih masa. Izdani. Prihranjivanje i pražnjenje izdani. Primjeri sa terena Crne Gore.
II nedjelja, pred.-Parametri vodonosne sredine (koeficijent filtracije, poroznost, brzina kretanja podzemnih voda, hidraulički gradijent i dr.). Darsijev zakon. Heterogenost i anizotropija parametara vodonosne sredine.
II nedjelja, vježbe Parametri vodonosne sredine (koeficijent filtracije, poroznost, brzina kretanja podzemnih voda, hidraulički gradijent i dr.). Darsijev zakon. Heterogenost i anizotropija parametara vodonosne sredine.
III nedjelja, pred.- Kretanje podzemnih voda u izdanskoj zoni. Strujnice i strujna slika. Osnovne jednačine strujanja podzemnih voda. Jednačina održanja mase. Uopštavanje Darsijevog zakona.
III nedjelja, vježbe - Kretanje podzemnih voda u izdanskoj zoni. Strujnice i strujna slika. Osnovne jednačine strujanja podzemnih voda. Jednačina održanja mase. Uopštavanje Darsijevog zakona.
IV nedjelja, pred.- Ustaljeno (stacionarno) strujanje izdanskog toka pod pritiskom i izdanskog toka sa slobodnim nivoom.
IV nedjelja, vježbe - Ustaljeno (stacionarno) strujanje izdanskog toka pod pritiskom i izdanskog toka sa slobodnim nivoom.
V nedjelja, pred.- Neustaljeno (nestacionarno) strujanje izdanskog toka pod pritiskom i izdanskog toka sa slobodnim nivoom.
V nedjelja, vježbe - .Neustaljeno (nestacionarno) strujanje izdanskog toka pod pritiskom i izdanskog toka sa slobodnim nivoom.
VI nedjelja, pred.- Metode rješavanja diferencijalnih jednačina strujanja podzemnih voda.
VI nedjelja, vježbe - Metode rješavanja diferencijalnih jednačina strujanja podzemnih voda.
VII nedjelja, pred.- I TEST, I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe - I TEST, I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, pred.- Numerički modeli. Prevođenje konceptualnog u numerički model. MODFLOW. Geometrija modela. Parametri modela.
VIII nedjelja, vježbe - Numerički modeli. Prevođenje konceptualnog u numerički model. MODFLOW. Geometrija modela. Parametri modela.
IX nedjelja, pred.- Granični uslovi modela. Kalibracija modela. Analiza osjetljivosti modela. Verifikacija modela.
IX nedjelja, vježbe - Granični uslovi modela. Kalibracija modela. Analiza osjetljivosti modela. Verifikacija modela.
X nedjelja, pred.- Strujanje podzemnih voda prema bunaru. Obrada podataka dobijenih probnim crpljenjem.
X nedjelja, vježbe - Strujanje podzemnih voda prema bunaru. Obrada podataka dobijenih probnim crpljenjem.
XI nedjelja, pred.- Kretanje podzemnih voda u karstnoj sredini. Ograničenja Darsijevog zakona u karstnim izdananima
XI nedjelja, vježbe - Kretanje podzemnih voda u karstnoj sredini. Ograničenja Darsijevog zakona u karstnim izdananima
XII nedjelja, pred.- Terenski istražni radovi. Strujanje voda kroz i ispod brana i nasipa.
XII nedjelja, vježbe - Terenski istražni radovi. Strujanje voda kroz i ispod brana i nasipa.
XIII nedjelja, pred.- Doticaj podzemnih voda u tunele i iskope. Regulacija toka podzemnih voda.
XIII nedjelja, vježbe - Doticaj podzemnih voda u tunele i iskope. Regulacija toka podzemnih voda.
XIV nedjelja, pred.- II TEST, II KOLOKVIJUM
XIV nedjelja, vježbe - II TEST, II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, pred.- Ponavljanje gradiva.
XV nedjelja, vježbe - Ponavljanje gradiva.
Opterećenje studentaNedjeljno
3.0 kredita x 40/30 = 4 sata
Ukupno opterećenje za predmet 3.0x30 = 90 sati
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada grafičkih radova, polaganje testova i kolokvijuma.
KonsultacijePonedeljak, 12.00 - 13.00
Literatura
Pušić M. (1994) Hidraulika podzemnih voda. Slavija press, Novi Sad
Pušić M. (2003) Dinamika podzemnih voda. Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
Mandle R. J. (2002) Groundwater modeling guidance. Michigan department of environmental quality. Michigan
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
- Prisustvo predavanjima i vježbama: max 4 pt;
- Grafički radovi: max 4 pt;
- Seminarski rad: max 10 pt;
- Testovi: max 12 pt;
- Kolokvijumi: max 40 pt;
- Završni ispit: max 30 pt;
- Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika/saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6645Izborni222+0+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i metodama upravljanja projektima, sa posebnom primjenom na oblast građevinarstva.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Miloš Knežević - nastavnik Mr Mladen Gogic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod; Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata, značenje pojedinih izraza; Učesnici u realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.
I nedjelja, vježbe - Uvod; Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata, značenje pojedinih izraza; Učesnici u realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.
II nedjelja, pred.-Projekat kao kibernetički sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pružanja kons. usluga.
II nedjelja, vježbe Projekat kao kibernetički sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pružanja kons. usluga.
III nedjelja, pred.- Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.
III nedjelja, vježbe - Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.
IV nedjelja, pred.- Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjeđenje finansijskih sredstava.
IV nedjelja, vježbe - Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjeđenje finansijskih sredstava.
V nedjelja, pred.- Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadržaj.
V nedjelja, vježbe - Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadržaj.
VI nedjelja, pred.- Vrste tehničke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh. dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i čuvanje teh. dok.
VI nedjelja, vježbe - Vrste tehničke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh. dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i čuvanje teh. dok.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta; građevinska dozvola; ustupanje građenja objekta (izbor izvođača radova); upravljanje građenjem objekta.
IX nedjelja, vježbe - Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta; građevinska dozvola; ustupanje građenja objekta (izbor izvođača radova); upravljanje građenjem objekta.
X nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu. Način vođenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesečni operativni plan, građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obilježavanja urbanističke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja
X nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu. Način vođenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesečni operativni plan, građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obilježavanja urbanističke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja
XI nedjelja, pred.- Način vođenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obilježavanju osovina stubova, čeličnih stubova, kranskih staza i šina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.
XI nedjelja, vježbe - Način vođenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obilježavanju osovina stubova, čeličnih stubova, kranskih staza i šina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.
XII nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., službene zabilješke, zapisnici komisija, izvještaji o radu i rezultatima, zahtjevi izvođača radova, prepiska, opšta evidencija dokumentacije.
XII nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., službene zabilješke, zapisnici komisija, izvještaji o radu i rezultatima, zahtjevi izvođača radova, prepiska, opšta evidencija dokumentacije.
XIII nedjelja, pred.- Tehnički pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obračun i primopredaja objekta; garantni rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
XIII nedjelja, vježbe - Tehnički pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obračun i primopredaja objekta; garantni rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
XIV nedjelja, pred.- Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovođenja sa aspekta investitora i izvođača radova.
XIV nedjelja, vježbe - Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovođenja sa aspekta investitora i izvođača radova.
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno: 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 20min Ukupno opterećenje za predmet: 4.0x30 = 120 sati
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, testovi
KonsultacijeTokom semestra kontinuirano
Literatura1. P. Đuranović: Upravljanje investicionim projektima, Građevinski fakultet, Podgorica, 2003. 2. P. Đuranović: Projektovanje organizacije građenja, Građevinski fakultet i Kulturno prosvjetna zajednica, Podgorica, 1995. 3. P. Đuranović: Menadžment u građevinarstvu, skripta, Građevinski fakultet, Podgorica, 2000. 4. B. Ivković, B. Popović: Upravljanje projektima u građevinarstvu, Jugoimport- SDPR i IP Nauka, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi = 3 poena - Seminarski rad = 7 poena - Kolokvijumi 2x 20 = 40 poena - Završni ispit = 50 poena - Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PRIMJENA RAČUNARA

Naziv predmeta:PRIMJENA RAČUNARA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6649Obavezan131+0+3
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje sa metodologijom primjene CAD sistema u projektovanju saobraćajnica.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada procedurom za preuzimanje, kontrolu i obradu geodetskih podataka. 2. Vlada postupcima modeliranja i proračuna linijskih objekata primjenom CAD-a. 3. Vlada postupcima modeliranja i proračuna površinskih objekata primjenom CAD-a. 4. Transformiše rezultate modeliranja i proračuna u standardne forme projektne dokumentacije.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Biljana Ivanović - nastavnik Teodora Popović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, grafički rad, kolokvijumi i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Potreba, principi projektovanja,globalni osvrt na nekolika poznata softvera iz projektovanja, Okruženje za rad softvera.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Potreba, principi projektovanja,globalni osvrt na nekolika poznata softvera iz projektovanja, Okruženje za rad softvera.
II nedjelja, pred.-Računarsko crtanje u 2D.
II nedjelja, vježbe Računarsko crtanje u 2D.
III nedjelja, pred.- Upoznavanje sa okruženjem Auto CAD-a.
III nedjelja, vježbe - Upoznavanje sa okruženjem Auto CAD-a.
IV nedjelja, pred.- Crtanje osnovnih grafičkih elemenata.
IV nedjelja, vježbe - Crtanje osnovnih grafičkih elemenata.
V nedjelja, pred.- Modifikacija elemenata na crtežu. Tekst i složeni objekti. Šrafiranje i kotiranje.
V nedjelja, vježbe - Modifikacija elemenata na crtežu. Tekst i složeni objekti. Šrafiranje i kotiranje.
VI nedjelja, pred.- Obrada i popravke crteža.
VI nedjelja, vježbe - Obrada i popravke crteža.
VII nedjelja, pred.- Priprema crteža za štampu.
VII nedjelja, vježbe - Priprema crteža za štampu.
VIII nedjelja, pred.- Kolokvijum I.
VIII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I.
IX nedjelja, pred.- Tehnološki postupak izrade projekta upotrebom programa GCM (GAVRAN CIVIL MODELAR).
IX nedjelja, vježbe - Tehnološki postupak izrade projekta upotrebom programa GCM (GAVRAN CIVIL MODELAR).
X nedjelja, pred.- Tehnike i algoritmi modeliranja terena.
X nedjelja, vježbe - Tehnike i algoritmi modeliranja terena.
XI nedjelja, pred.- Projektovanje osovinske geometrije puta.
XI nedjelja, vježbe - Projektovanje osovinske geometrije puta.
XII nedjelja, pred.- Projektovanje nivelete.
XII nedjelja, vježbe - Projektovanje nivelete.
XIII nedjelja, pred.- Analiza i priprema poprečnog profila.
XIII nedjelja, vježbe - Analiza i priprema poprečnog profila.
XIV nedjelja, pred.- Pomoćni alati.
XIV nedjelja, vježbe - Pomoćni alati.
XV nedjelja, pred.- Kolokvijum II.
XV nedjelja, vježbe - Kolokvijum II.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
3 kredita x 40/30=4 sati i 0 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
3 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 0 minuta x 16 =64 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 0 minuta x 2 =8 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3 x 30=90 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
18 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 64 sati i 0 minuta (nastava), 8 sati i 0 minuta (priprema), 18 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo predavanjima i vježbanjima, izrada domaćih radova, polaganje kolokvijuma.
KonsultacijePrema rasporedu koji se definiše na početku semestra.
LiteraturaElektronska dokumentacija programa GCM (sa video dokumentacijom). Elektronska dokumentacija programa AutoCAD.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- prisustvo nastavi od 1 do 3 (za 70% prisustva student dobija 1 poen) - grafički rad od 7 do 27 poena - dva kolokvijuma 2x20 poena - završni ispit do 30 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 poena
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
6658Obavezan13.53+0+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i metodama upravljanja projektima, sa posebnom primjenom na oblast građevinarstva.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Miloš Knežević - nastavnik Mr Mladen Gogic
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod; Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata, značenje pojedinih izraza; Učesnici u realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.
I nedjelja, vježbe - Uvod; Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata, značenje pojedinih izraza; Učesnici u realizaciji investicionih projekata; Faze investicionih projekata.
II nedjelja, pred.-Projekat kao kibernetički sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pružanja kons. usluga.
II nedjelja, vježbe Projekat kao kibernetički sistem. Uloga konsultanta u upravljanju projektima (u izgradnji objekta):konsultanske usluge, konsultanske usluge prema FIDIC-u; modeli pružanja kons. usluga.
III nedjelja, pred.- Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.
III nedjelja, vježbe - Koncipiranje projekta. Prethodna studija opravdanosti.
IV nedjelja, pred.- Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjeđenje finansijskih sredstava.
IV nedjelja, vježbe - Studija opravdanosti. Revizija. Odluka o prihvatanju studije. Obezbjeđenje finansijskih sredstava.
V nedjelja, pred.- Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadržaj.
V nedjelja, vježbe - Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije): uslovi i osnove; faze i sadržaj.
VI nedjelja, pred.- Vrste tehničke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh. dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i čuvanje teh. dok.
VI nedjelja, vježbe - Vrste tehničke dokumentacije; teh. dok. za prethodne i pripremne radove; ustupanje izrade teh. dok.(izbor projektanta); izrada i kontrole teh. dok.; saglasnost i čuvanje teh. dok.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta; građevinska dozvola; ustupanje građenja objekta (izbor izvođača radova); upravljanje građenjem objekta.
IX nedjelja, vježbe - Upravljanje realizacijom investicionog projekta: pribavljanje dokaza o pravu svojine ili korišćenja građevinskog zemljišta; građevinska dozvola; ustupanje građenja objekta (izbor izvođača radova); upravljanje građenjem objekta.
X nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu. Način vođenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesečni operativni plan, građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obilježavanja urbanističke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja
X nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu. Način vođenja dokumentacije: tehno-ekonomski elaborati, mjesečni operativni plan, građevinski dnevnik, građevinska knjiga, knjiga inspekcije, protokoli: obilježavanja urbanističke parcele, o kontroli temeljne jame, o kontroli temelja
XI nedjelja, pred.- Način vođenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obilježavanju osovina stubova, čeličnih stubova, kranskih staza i šina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.
XI nedjelja, vježbe - Način vođenja dokumentacije-protokoli o kontroli: ankera i obilježavanju osovina stubova, čeličnih stubova, kranskih staza i šina, skrivenih radova; elaborat o kontroli kvaliteta.
XII nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., službene zabilješke, zapisnici komisija, izvještaji o radu i rezultatima, zahtjevi izvođača radova, prepiska, opšta evidencija dokumentacije.
XII nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu: evidencija teh. dok., službene zabilješke, zapisnici komisija, izvještaji o radu i rezultatima, zahtjevi izvođača radova, prepiska, opšta evidencija dokumentacije.
XIII nedjelja, pred.- Tehnički pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obračun i primopredaja objekta; garantni rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
XIII nedjelja, vježbe - Tehnički pregled: priprema, procedura; upotrebna dozvola; obračun i primopredaja objekta; garantni rok. Upravljanje probnom proizvodnjom.
XIV nedjelja, pred.- Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovođenja sa aspekta investitora i izvođača radova.
XIV nedjelja, vježbe - Organizacija upravljanja projektima; modeli upravljanja i rukovođenja sa aspekta investitora i izvođača radova.
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno: 4.0 kredita x 40/30 = 5 sati i 20min Ukupno opterećenje za predmet: 4.0x30 = 120 sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo nastavi, testovi
KonsultacijeTokom semestra kontinuirano
Literatura1. P. Đuranović: Upravljanje investicionim projektima, Građevinski fakultet, Podgorica, 2003. 2. P. Đuranović: Projektovanje organizacije građenja, Građevinski fakultet i Kulturno prosvjetna zajednica, Podgorica, 1995. 3. P. Đuranović: Menadžment u građevinarstvu, skripta, Građevinski fakultet, Podgorica, 2000. 4. B. Ivković, B. Popović: Upravljanje projektima u građevinarstvu, Jugoimport- SDPR i IP Nauka, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi = 3 poena - Seminarski rad = 7 poena - Kolokvijumi 2x 20 = 40 poena - Završni ispit = 50 poena - Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA

Naziv predmeta:DONJI STROJ SAOBRAĆAJNICA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7821Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

Naziv predmeta:SPREGNUTE KONSTRUKCIJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7837Izborni23.52+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz projektovanja spregnutih konstrukcija.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Suštinski razumije ponašanje i racionalno prepoznaje polje primjene spregnutog poprečnog presjeka (čelik-beton). 2. Dokazuje naponsko-deformacijsko stanje u spregnutom poprečnom presjeku. 3. Dimenzioniše elemente u konstrukcijama usljed proizvoljne kombinacije presječnih sila. 4. Dimenzioniše i konstruiše veze i sredstva za sprezanje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Srđa Aleksić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Istorijski pregled razvoja spregnutih konstrukcija. Oblast primjene. Elementi spregnutog presjeka.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Istorijski pregled razvoja spregnutih konstrukcija. Oblast primjene. Elementi spregnutog presjeka.
II nedjelja, pred.-Spregnuti presjek - konstruktivno oblikovanje, analiza stanja napona i deformacija u betonskom i čeličnom dijelu presjeka.
II nedjelja, vježbe Spregnuti presjek - konstruktivno oblikovanje, analiza stanja napona i deformacija u betonskom i čeličnom dijelu presjeka.
III nedjelja, pred.- Spregnuti presjek - sredstva za sprezanje. Obim i vrste sprezanja.
III nedjelja, vježbe - Spregnuti presjek - sredstva za sprezanje. Obim i vrste sprezanja.
IV nedjelja, pred.- Teorija spregnutog presjeka - analiza naponsko-deformacijskog stanja t = 0.
IV nedjelja, vježbe - Teorija spregnutog presjeka - analiza naponsko-deformacijskog stanja t = 0.
V nedjelja, pred.- Teorija spregnutog presjeka - analiza naponsko-deformacijskog stanja t = ∞.
V nedjelja, vježbe - Teorija spregnutog presjeka - analiza naponsko-deformacijskog stanja t = ∞.
VI nedjelja, pred.- Konstruisanje i proračun sredstava za sprezanje - kruti moždanici, sidra, kombinovani moždanici.
VI nedjelja, vježbe - Konstruisanje i proračun sredstava za sprezanje - kruti moždanici, sidra, kombinovani moždanici.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Konstruisanje i proračun sredstava za sprezanje - čepovi sa glavom, prednapregnuti zavrtnjevi.
VIII nedjelja, vježbe - Konstruisanje i proračun sredstava za sprezanje - čepovi sa glavom, prednapregnuti zavrtnjevi.
IX nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
X nedjelja, pred.- Konstruisanje i proračun rešetkastih spregnutih nosača.
X nedjelja, vježbe - Konstruisanje i proračun rešetkastih spregnutih nosača.
XI nedjelja, pred.- Konstruisanje i proračun spregnutih meñuspratnih konstrukcija - podne ploče.
XI nedjelja, vježbe - Konstruisanje i proračun spregnutih meñuspratnih konstrukcija - podne ploče.
XII nedjelja, pred.- Konstruisanje i proračun spregnutih meñuspratnih konstrukcija - podni nosači.
XII nedjelja, vježbe - Konstruisanje i proračun spregnutih meñuspratnih konstrukcija - podni nosači.
XIII nedjelja, pred.- Konstruisanje i proračun spregnutih stubova.
XIII nedjelja, vježbe - Konstruisanje i proračun spregnutih stubova.
XIV nedjelja, pred.- Primjeri primjene spregnutih konstrukcija - mostogradnja, zgradarstvo
XIV nedjelja, vježbe - Primjeri primjene spregnutih konstrukcija - mostogradnja, zgradarstvo
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno: 3.5 kredita x 40/30 = 4 sata i 40 min. Ukupno opterećenje za predmet 3.5x30 = 105 sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudent je obavezan prisustvovati nastavi u obimu od najmanje 2/3 rasporedom predviđenih časova i mora imati pozitivno ocijenjene grafičke radove.
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: 1. M. Pržulj: Spregnute konstrukcije, Grañevinska knjiga, Beograd, 1989. 2. Johnson, R. P.: Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs, Columns and Frames for Buildings, Third Edition, Blackwell Publishing, 2004. Dopunska literatura: 3. Spregnute konstrukcije, Izgradnja - posebno izdanje, Beograd, 1972. 4. EN 1994-1-1:2004, Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, European Committee for Standardization, Brussels, 2004.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalno student u toku semestra može osvojiti 100 poena. Ocjenjuje se sljedeće: - Prisustvo nastavi: 3 do 5 (70% prisustva 3 poena, 100% prisustva 5 poena, < 70% p
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA

Naziv predmeta:ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
7855Izborni24.52+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaCilj izučavanja ovog predmeta je da studenti poznaju aktuelne strategije, principe i mjere za ostvarivanje energetske efikasnosti zgrada, te da koriste stečena znanja u naučno- istraživačkom i stručnom radu, u oblasti projektovanja, izvođenja i održavanja objekata.
Ishodi učenja1. Navede osnovne principe energetske efikasnosti sa aspekta primjene u građevinarstvu; 2. Povezuje grupe Evropskih standarda sa ciljevima realizacije određenih zahtjeva EPBD; 3. Objašnjava postupke proračuna transporta toplote kroz omotač zgrade; 4. Utvrđuje potrebne ulazne parametre za analizu energetskih karakteristika zgrada; 5. Analizira stanje protoka vodene pare i akumuliranja vlage u slojevima omotača zgrade; 6. Ocjenjuje toplotne gubitke i dobitke zgrade i formuliše toplotni bilans; 7. Izračunava potrebnu enegiju za grijanje i hlađenje u zgradama; 8. Utvrđuje i ocjenjuje parametre toplotne stabilnosti zgrada; 9. Procjenjuje energetsku efikasnost zgrade i preporučuje mjere za poboljšanje; 10. Tumači i vrednuje tehničku dokumentaciju za poboljšanje energetskih karakteristika zgrada;
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Radmila Sinđić-Grebović, dipl.inž.građ.
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije Samostalni radovi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Proces uvođenja energetske efikasnosti; potrebe i efekti primjene mjera EE ; Evropske direktive i ostali dokumenti. Standardi. Tehnički propisi, aktivnosti donošenja regulative na nacionalnom planu
I nedjelja, vježbe - Uvodna objašnjenja; Prezentacija aktuelne regulative i standarda iz oblasti EE
II nedjelja, pred.-Osnovni parametri proračuna toplotnih performansi i protoka toplote za elemenate omotača zgrade;
II nedjelja, vježbe Računski primjeri iz oblasti protoka toplote i toplotnih performansi
III nedjelja, pred.- Difuzija vodene pare kroz omotač zgrade - uzroci i posljedice, proračun; Veza sa EE
III nedjelja, vježbe - Računski primjeri iz oblasti protoka toplote, toplotnih performansi i difuzije vodene pare
IV nedjelja, pred.- Definisanje klimatskih parametara za potrebe energetskih performansi zgrada; Ostali proračunski parametri
IV nedjelja, vježbe - Računski primjer i objašnjenja za samostalne zadatke
V nedjelja, pred.- Proračun prenosa toplote preko poda na tlu ili poda nad podrumom
V nedjelja, vježbe - Računski primjeri; Definisanje parametara; Izrada samostalnog zadatka
VI nedjelja, pred.- Uloga zastakljenih površina pri definisanju energetske efikasnosti zgrade; svojstva prozora, vrata i roletni; Uticaj ostalih parametara na energetsku efikasnost (faktor oblika)
VI nedjelja, vježbe - Računski primjeri; Definisanje parametara; Izrada samostalnog zadatka
VII nedjelja, pred.- Kolokvijum I
VII nedjelja, vježbe - Kolokvijum I
VIII nedjelja, pred.- Uticaj toplotnih mostova na energetsku efikasnost – proračun uticaja toplotnih mostova
VIII nedjelja, vježbe - Računski primjeri; Izrada samostalnog zadatka
IX nedjelja, pred.- Toplotni kapacitet konstrukcije i toplotna stabilnost – uticaj na energetsku efikasnost
IX nedjelja, vježbe - Računski primjeri; Izrada samostalnog zadatka
X nedjelja, pred.- Proračun energetskih performansi zgrada – potrebna godišnja energija za grijanje
X nedjelja, vježbe - Računski primjeri; Izrada samostalnog zadatka
XI nedjelja, pred.- Proračun energetskih performansi zgrada – potrebna godišnja energija za grijanje
XI nedjelja, vježbe - Računski primjeri; Izrada samostalnog zadatka
XII nedjelja, pred.- Proračun energetskih performansi zgrada – korekcioni faktori
XII nedjelja, vježbe - Računski primjeri; Izrada samostalnog zadatka
XIII nedjelja, pred.- Komparativni metodološki okvir za proračun optimalnog nivoa koštanja minimalnih zahtijevanih energetskih performansi zgrada shodno Direktivi 2010/31/EU
XIII nedjelja, vježbe - Predaja i odbrana samostalnog zadatka
XIV nedjelja, pred.- Sadržaj projektne dokumentacije u odnosu na uštedu toplotne energije i toplotnu zaštitu Energetski sertifikat zgrade: energetski pregled, metodologija i dokumenti
XIV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskog rada
XV nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Drugi kolokvijum
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaRadmila Sinđić-Grebović: Energetska efikasnost zgrada, Izvod iz predavanja Hugo Hens: “Building Physics – Heat, Air and Moisture” Fundamentals and Engineering methods with Examples and Exercises, Ernst&Sohn, 2011 Hugo Hens: “Applied Building Physics – Boundary Conditions, Building Performance and Material Properties”, Ernst&Sohn, 2011. Vilems V., Šild K., Dinter S.: “Građevinska fizika - Priručnik”, prevod, Građevinska knjiga, Beograd, 2006 Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance buildings EN ISO 13790: Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling Pravilnik o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada, Sl.list C.G. br 75/2015 Commision Delegated Regulation (EU) No 244/2012, Annex I: cost-optimal methodology framework.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjePrisustvo nastavi: max 3 poena Semestralni rad: max 27 poena Kolokvijumi: max 40 poena Završni ispit (Seminarski rad): max 30 poena
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata. Mentorska nastava se organizuje ako je broj kandidata manji od 5.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa poslijediplomskih studija i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / EKONOMIKA GRAĐEVINARSTVA

Naziv predmeta:EKONOMIKA GRAĐEVINARSTVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8036Obavezan122+0+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovama ekonomike u građevinarstvu.
Ishodi učenjaNakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i definiše osnovne ciljeve, zadatke i karakteristike građevinske firme; 2. Utvrdi osnovne principe poslovanja građevinske firme; 3. Razlikuje modalitete za utvrđivanje troškova u građevinskoj firmi koje pruža ekonomska analiza; 4. Prepozna značaj efikasnog korišćenja svih resursa u poslovanju građevinske firme; 5. Predvidi osnovne trendove u procesu internacionalizacije poslovanja i njihov uticaj na razvoj građevinskog sektora; 6. Ovlada osnovama metodologije za utvrđivanje uspješnosti poslovanja građevinske firme; 7. Ocijeni koncept svojinskih prava i odgovarajući koncept primijeni na organizaciju građevinske firme; 8. Objasni značaj osnovnih kompetencija za razvoj građevinske firme.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Jasmina Ćetković - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pristup formulisanju ekonomike gradjevinarstva, mjesto gradjevinarstva kao privrednog sektora u privrednom sistemu. Predmet i sadržaj ekonomike gradjevinarstva, metode ekonomike građevinarstva.
I nedjelja, vježbe - Pristup formulisanju ekonomike gradjevinarstva, mjesto gradjevinarstva kao privrednog sektora u privrednom sistemu. Predmet i sadržaj ekonomike gradjevinarstva, metode ekonomike građevinarstva.
II nedjelja, pred.-Karakteristike gradjevinske djelatnosti, klasifikacija gradjevinskih radova, klasifikacija gradjevinskih objekata. Specifičnosti gradjevinarstva kao djelatnosti.
II nedjelja, vježbe Karakteristike gradjevinske djelatnosti, klasifikacija gradjevinskih radova, klasifikacija gradjevinskih objekata. Specifičnosti gradjevinarstva kao djelatnosti.
III nedjelja, pred.- Sistemski pristup formulisanju organizacije preduzeća; pojam i razvoj organizacije preduzeća. Osnovna obelježja organizacije preduzeća, Različite forme organizacije preduzeća.
III nedjelja, vježbe - Sistemski pristup formulisanju organizacije preduzeća; pojam i razvoj organizacije preduzeća. Osnovna obelježja organizacije preduzeća, Različite forme organizacije preduzeća.
IV nedjelja, pred.- Zakonske regulative organizacije preduzeća kod nas, Organizacioni oblici privredjivanja u zemljama tržišne privrede.
IV nedjelja, vježbe - Zakonske regulative organizacije preduzeća kod nas, Organizacioni oblici privredjivanja u zemljama tržišne privrede.
V nedjelja, pred.- Organizacija preduzeća u oblasti gradjevinarstva.
V nedjelja, vježbe - Organizacija preduzeća u oblasti gradjevinarstva.
VI nedjelja, pred.- Sredstva gradjevinskih preduzeća. Osnovna sredstva gradjevinskih preduzeća, Analiza korišćenja osnovnih sredstava.
VI nedjelja, vježbe - Sredstva gradjevinskih preduzeća. Osnovna sredstva gradjevinskih preduzeća, Analiza korišćenja osnovnih sredstava.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Obrtna sredstva gradjevinskih preduzeća, Analiza upotrebe obrtnih sredstva. Normiranje obrtnih sredstava u zalihama.
VIII nedjelja, vježbe - Obrtna sredstva gradjevinskih preduzeća, Analiza upotrebe obrtnih sredstva. Normiranje obrtnih sredstava u zalihama.
IX nedjelja, pred.- Pojam i klasifikacija kapaciteta, metode mjerenja i korišćenja kapaciteta.
IX nedjelja, vježbe - Pojam i klasifikacija kapaciteta, metode mjerenja i korišćenja kapaciteta.
X nedjelja, pred.- Pojam utrošaka i troškova, Utrošci i troškovi vezani za gradjevinsko poslovanje.
X nedjelja, vježbe - Pojam utrošaka i troškova, Utrošci i troškovi vezani za gradjevinsko poslovanje.
XI nedjelja, pred.- Podjela troškova , Analiza pojedinih vrsta troškova.
XI nedjelja, vježbe - Podjela troškova , Analiza pojedinih vrsta troškova.
XII nedjelja, pred.- Pojam i vrste kalkulacija, Vrste kalkulacija, Metodologija izrade kalkulacije.
XII nedjelja, vježbe - Pojam i vrste kalkulacija, Vrste kalkulacija, Metodologija izrade kalkulacije.
XIII nedjelja, pred.- Mjerenje kvaliteta ekonomije.
XIII nedjelja, vježbe - Mjerenje kvaliteta ekonomije.
XIV nedjelja, pred.- Finansiranje poslovanja preduzeća, Finansijska politika, Finansijska analiza.
XIV nedjelja, vježbe - Finansiranje poslovanja preduzeća, Finansijska politika, Finansijska analiza.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 2.0 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min. Ukupno opterećenje za predmet 2.0x30 = 60 sati
NedjeljnoU toku semestra
2 kredita x 40/30=2 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
0 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
2 sati i 40 minuta x 16 =42 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
2 sati i 40 minuta x 2 =5 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
2 x 30=60 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
12 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 42 sati i 40 minuta (nastava), 5 sati i 20 minuta (priprema), 12 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura Ćirović Goran, Luković Ognjan: »Gradjevinska ekonomika«, Beograd, 2004. 2. Dr Erika Malešević: »Ekonomika gradjevinarstva i osnovi menadžmenta«, Gradjevinski fakultet Subotica, 1999. 3. Dr Erika Malešević: Upravljanje investicijama, Beograd, 2002. 4. Dr Ivo Marinić: Ekonomske analize u građevinarstvu, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1998. 5. Dr Vladimir Novaković: Menadžment građevinskih firmi, Centar za organizaciju, razvoj i menadž., Beograd, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Kolokvijum do 100 poena - Završni ispit do 50 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetPredavanja se izvode u sali (za sve upisane)
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / GRAĐEVINSKA REGULATIVA

Naziv predmeta:GRAĐEVINSKA REGULATIVA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8037Obavezan13.53+0+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimanema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja potrebnih za analizu zakonskih i drugih regulatornih okvira u kojima se odvija građevinska djelatnost.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. nabroji osnovnu zakonsku i podzakonsku regulativu koja definiše procedure i obaveze učesnika u uređenju prostora i izgradnji objekata 2. nabroji dodatnu zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine, a koja ima uticaja na procedure i obaveze učesnika u uređenju prostora i izgradnji objekata 3. nabroji procedure i uslove ustupanja radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama 4. navede osnovne elemente koji regulišu ugovorne odnose između investitora i izvođača na osnovu Zakona o obligacionim odnosima i Posebnih uzansi o građenju 5. opiše koncept i generalni sadržaj FIDIC modela ugovora i primijeni principe izbora adekvatnog modela 6. prepozna i opiše uloge učesnika u uređenju prostora i izgradnji objekata, sa različitih aspekata 7. nabroji, opiše i objasni uslove, obaveze, zadatke i prava investitora, planera, projektanata, revidenata, nadzora, nadležnih organa 8. opiše postupak izrade, donošenja i realizacije dokumenata prostornog uređenja 9. opiše postupak izrade projekata, objasni proces građenja i povezuje pojedine njegove etape s potrebnom dokumentacijom 10. diskutuje o zakonskim procedurama i kritički preispituje zakone i propise iz drugih područja vezane uz građevinarstvo 11. upoređuje primjenu regulative u praksi 12. u formi eseja analizira i zaključuje o obavezama učesnika na konkretnim primjerima iz prakse.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Snežana Rutešić, nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Pojam i značaj građevinske regulative. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata.
I nedjelja, vježbe - Pojam i značaj građevinske regulative. Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata.
II nedjelja, pred.-Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (nastavak) .
II nedjelja, vježbe Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (nastavak) .
III nedjelja, pred.- Podzakonska akta na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata: o načinu izdavanja licenci, o programu i načinu polaganja stručnog ispita ,o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije;o reviziji idejnog i glavnog projekta
III nedjelja, vježbe - Podzakonska akta na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata: o načinu izdavanja licenci, o programu i načinu polaganja stručnog ispita ,o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije;o reviziji idejnog i glavnog projekta
IV nedjelja, pred.- Podzakonska akta na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata:građevinski dnevnik, građevinska i knjiga inspekcije; vršenje stručnog nadzora; osmatranje tla; vršenje tehničkog pregleda i dr., -izbor teme za seminarski rad
IV nedjelja, vježbe - Podzakonska akta na osnovu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata:građevinski dnevnik, građevinska i knjiga inspekcije; vršenje stručnog nadzora; osmatranje tla; vršenje tehničkog pregleda i dr., -izbor teme za seminarski rad
V nedjelja, pred.- Zakon o životnoj sredini i srodni zakoni,
V nedjelja, vježbe - Zakon o životnoj sredini i srodni zakoni,
VI nedjelja, pred.- Zakon o javnim nabavkama, Pravila i formulari Zakona o javnim nabavkama
VI nedjelja, vježbe - Zakon o javnim nabavkama, Pravila i formulari Zakona o javnim nabavkama
VII nedjelja, pred.- Slobodna nedjelja
VII nedjelja, vježbe - Slobodna nedjelja
VIII nedjelja, pred.- I kolokvijum
VIII nedjelja, vježbe - I kolokvijum
IX nedjelja, pred.- Zakon o privrednim društvima. Zakon o obligacionim odnosima.
IX nedjelja, vježbe - Zakon o privrednim društvima. Zakon o obligacionim odnosima.
X nedjelja, pred.- Posebne uzanse o građenju.
X nedjelja, vježbe - Posebne uzanse o građenju.
XI nedjelja, pred.- Zakon o zaštiti na radu, Tehničke mjere zaštite na radu u građevinarstvu, Pravilnik o sadržini elaborata o uređenju gradilišta
XI nedjelja, vježbe - Zakon o zaštiti na radu, Tehničke mjere zaštite na radu u građevinarstvu, Pravilnik o sadržini elaborata o uređenju gradilišta
XII nedjelja, pred.- Opšti uslovi za ugovaranje međunarodnog udruženja FIDIK
XII nedjelja, vježbe - Opšti uslovi za ugovaranje međunarodnog udruženja FIDIK
XIII nedjelja, pred.- II kolokvijum
XIII nedjelja, vježbe - II kolokvijum
XIV nedjelja, pred.- Pregled i odbrana seminarskog rada
XIV nedjelja, vježbe - Pregled i odbrana seminarskog rada
XV nedjelja, pred.- Popravni kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - Popravni kolokvijum
Opterećenje studentaNedjeljno 3.5 kredita x 40/30 = 4 sata i 40 min. Ukupno opterećenje za predmet 3.5x30 = 105 sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura1. Pomenuta zakonska regulativa
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDaje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova: - Prisustvo predavanjima i vježbama (obavezno 70 %
Posebne naznake za predmetVježbe se izvode u grupama koje objavljuje studentska služba. Kolokvijum obuhvata rješavanje testa sa teorijskim pitanjima, pri čemu student mora dati najmanje 45% tačnih odgovora. Obavezna je samostalna izrada seminarskog rada.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU

Naziv predmeta:MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8038Obavezan14.53+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja iz teorije menadzmenta, organizacionog ponasanja i upravljanja ljudskim resursima , rukovodenja, poslovne etike, pregovaranja i donosenja poslovnih odluka u gradevinarstvu odluka u građevinarstvu
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Vlada osnovnim pojmovima iz oblasti menadžmenta u oblasti građevinarstva. 2. Upoznat je sa funkcijama i nivoima menadžmenta uopšte, naročito sa specifičnostima menadžmenta u građevinarstvu. 3. Vlada znanjima iz strateškog menadžmenta, teorija motivacije i liderstva. 4. Stečena znanja direktno primjenjuje u poslovima upravljanja u firmi i na gradilištu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Miloš Knežević Mr Mladen Gogić-saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja i konsultacije, posjete građevinskim firmama.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod; Definicija, geneza, funkcije i podjela menadzmenta, istorijski razvoj, skole menadzmenta.
I nedjelja, vježbe - Priprema za vjezbanja. osnovna upustva
II nedjelja, pred.-Funkcije menadzmenta - Planiranje; Nivoi planiranja, metode planiranja: PRECEDENCE metoda, PERT metoda, veze metoda planiranja, resursi, finansije sa sluzbama u gradevinskom preduzecu.
II nedjelja, vježbe Seminarski rad, konsultacije i pregled
III nedjelja, pred.- Funkcije menadzmenta - Organizovanje; Polazne osnove, definicije, uslovi i moguci modeli organizovanja; Odrzivi razvoj.
III nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
IV nedjelja, pred.- Podjela rada i specijalizacija rada u gradevinarstvu.
IV nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
V nedjelja, pred.- Definicija organizacije, funkcionisanje organizacije, organizaciona sredstva.
V nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
VI nedjelja, pred.- Organizaciono ponasanja i upravljanje ljudskim resursima.
VI nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
VII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, pred.- Funkcije menadzmenta - Rukovodenje; Definicija rukovodenja i liderstva; Osnovni kvaliteti uspjesnog liderstva; Liderstvo i stilovi rukovodenja.
VIII nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
IX nedjelja, pred.- Motivacioni procesi i motivacija za rad.
IX nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
X nedjelja, pred.- Funkcije menadzmenta - Kontrola i koordinacija; Kontrola proizvodnog procesa u gradevinarstvu; Koordinacija.
X nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
XI nedjelja, pred.- Strateski menadzment; Definicija, cilj, podjela, klasifikacija i uloga u funkcionisanju gradevinskog preduzeca. Konkurentsko ponasanje u procesima projektovanja i gradenja.
XI nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
XII nedjelja, pred.- Strategije i tehnike pregovaranja i vodenja poslovnih sastanaka.
XII nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
XIII nedjelja, pred.- Komunikacioni i informacioni proces; Donosenje poslovnih odluka.
XIII nedjelja, vježbe - Seminarski rad, konsultacije i pregled
XIV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XIV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, pred.- Odbrana seminarskog rada
XV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskog rada
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vjezbi 1 sat individualnih vjezbi 1 sat i 40 minuta samostalnog rada. U toku semestra Nastava i zavrsni ispit: (6 sati 40 minuta) x 16 = 106 sati 40 minuta Neophodne pripreme prije pocetka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati i 40 minuta) = 13 sati i 20 minuta Ukupno opterecenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, ukljucuju6i i polaganje popravnog ispita od O do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterecenja za predmet 150 sati) Struktura opterecenja: 106 sati i 40 min. (Nastava)+13 sati i 20 min. (Priprema)+30 sati (Dopunski rad)
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveDa redovno prate predavanja i vjezbe , polaganje kolokvijuma
KonsultacijeTokom semestra kontinuirano
Literatura1. V. Novakovic: Menadzment u savremenom gradevinarstvu, lzgradnja, Beograd, 2003. 2. P. 0uranovic: Upravljanje investicionim projektima, Gradevinski fakultet, Podgorica, 2003. 3. B. Masic: Strateski menadzment, Univerzitet .,Braca Karie", Beograd, 2001. 4. P. 0uranovic: Menadzment u gradevinarstvu, skripta, Gradevinski fakultet, Podgorica, 2000. 5. G. Cirovic: Reinzenjering poslovnih procesa, Gradevinski fakultet, Beograd, 1999
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDaje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student moze postici u okviru elemenata koji se boduju, pri cemu student u svakom slucaju mora postici po svakom elementu propisani minimalni broj bodova: Prisustvo predavanjima i vjezbama ............................................................................................................1 do 5 poena Prvi kolokvijum 10 do 20 poena Drugi kolokvijum 10 do 20 poena Zavrsni ispit ................................................................................................................................................5..5...p..o.ena Prelazna ocjena se dobije ako se sakupi najmanje 50 poena Daju se minimalan dovoljan broj bodova i maksimalan broj bodova. Kolokvijumi i zavrsni ispit se rade pismeno. Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8039Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti trebada se upoznaju saosnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti upravljanja projektima građenja
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Uzme aktivno učešće u upravljanju svim fazama izrade tehničke dokumentacije iz oblasti građevinarstva. 2. Praktično primijeni stečena znanja iz oblasti zakonske regulative koja tretira oblast građevinarstva i aktivno učestvuje u izradi gradilišne dokumentacije. 3. Stečena znanja direktno primjenjuje na gradilištu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Miloš Knežević - nastavnik Mr Mladen Gogić, dipl. inž. građ. - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata.
I nedjelja, vježbe - Definicija, specifičnost i podjela investicionih projekata.
II nedjelja, pred.-Pristup upravljanju projektima u geotehničkom inženjerstvu.
II nedjelja, vježbe Pristup upravljanju projektima u geotehničkom inženjerstvu.
III nedjelja, pred.- Koncipiranje projekta.
III nedjelja, vježbe - Koncipiranje projekta.
IV nedjelja, pred.- Prethodna studija opravdanosti.
IV nedjelja, vježbe - Prethodna studija opravdanosti.
V nedjelja, pred.- Studija opravdanosti. I KOLOKVIJUM
V nedjelja, vježbe - Studija opravdanosti. I KOLOKVIJUM
VI nedjelja, pred.- Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije). Vrste tehničke dokumentacije.
VI nedjelja, vježbe - Definisanje projekta (izrada tehničke dokumentacije). Vrste tehničke dokumentacije.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Upravljanje realizacijom investicionog projekta.
VIII nedjelja, vježbe - Upravljanje realizacijom investicionog projekta.
IX nedjelja, pred.- Upravljanje realizacijom investicionog projekta.
IX nedjelja, vježbe - Upravljanje realizacijom investicionog projekta.
X nedjelja, pred.- Dokumentacija na objektu.
X nedjelja, vježbe - Dokumentacija na objektu.
XI nedjelja, pred.- Tehnički pregled: priprema za tehnički pregled.
XI nedjelja, vježbe - Tehnički pregled: priprema za tehnički pregled.
XII nedjelja, pred.- Organizacija upravljanja projektima. II KOLOKVIJUM
XII nedjelja, vježbe - Organizacija upravljanja projektima. II KOLOKVIJUM
XIII nedjelja, pred.- Model organizovanja građevinskog preduzeća.
XIII nedjelja, vježbe - Model organizovanja građevinskog preduzeća.
XIV nedjelja, pred.- Funkcionisanje organizacije.
XIV nedjelja, vježbe - Funkcionisanje organizacije.
XV nedjelja, pred.- Primjena računara u upravljanju projektima.
XV nedjelja, vježbe - Primjena računara u upravljanju projektima.
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastavePrisustvo natavi, testovi
KonsultacijeTokom semestra kontinuirano
LiteraturaPetar Đuranović – Projektovanje organizacije građenja Petar Đuranović – Upravljanje građevinskim projektima Petar Đuranović – Menadžment u građevinarstvu B. Ivković, B. Popović – Upravljanje projektima u građevinarstvu
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi do 3 poena - Kolokvijum - usmeno 2 x 24 = 48 poena - Završni ispit - usmeno = 49 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetPredavanja se izvode u sali (za sve upisane).
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE

Naziv predmeta:TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8040Obavezan163+.33+1.67
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaUpoznavanje studenata sa tehnologijom izvođenja građevinskih radova, principima, metodama i načinom korišćenja materijala, opreme i mašina za izvršenje tehnoloških procesa u visokogradnji.
Ishodi učenja1. Identifikuje i rješava tehnološke probleme u procesu izgradnje objekata; 2. Analizira tehnološke procese građenja i njihove međuzavisnosti; 3. Vlada tehnologijom betonskih radova i prepoznaje različite vrste oplatnih sklopova; 4. Prepoznaje sistemi, principe i metode montažnog građenja; 5. Prepoznaje tehnološke odlike zanatskih radova, njihovu međusobnu zavisnost i uslove obezbjeđivanja kvaliteta. 6. Vodi građenje objekata visokogradnje.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf.dr Radmila Sinđić Grebović-nastavnik Mr Miodrag Bujišić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, semestarski rad, posjete gradilištima i konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni pojmovi. Analiza tehnologije građenja i tehnoloških procesa. Prikaz međusobnih zavisnosti karakteristika objekta, sistema građenja i metoda građenja. Vrste i podjele radova.
I nedjelja, vježbe - Semestarski rad. Objašnjenje zadatka. Osnovna upustva za izradu.
II nedjelja, pred.-Pripremni radovi. Tehnologija zemljanih radova i uticaj na izradu konstrukcije objekta.
II nedjelja, vježbe Izrada detaljnih opisa radova sa predmjerom radova koji uključuje dokaznicu mjera.
III nedjelja, pred.- Tesarski radovi. Oplate i skele. Armirački radovi: Izrada armature i izvođenje armiračkih radova.
III nedjelja, vježbe - Karta tehnološkog procesa za zemljane, tesarske i armiračke radove.
IV nedjelja, pred.- Tehnologija betonskih radova – projektovanje betonskih mješavina i izrada betona
IV nedjelja, vježbe - Završetak karte tehnološkog procesa za betonske i zidarske radove. Širi izbor mašina koje se primjenjuju pri izgradnji zadatog objekta.
V nedjelja, pred.- Transport betona. Metode ugradnje. Beton u zimskim i ljetnjim uslovima. Mlazni beton. Obrada betona.
V nedjelja, vježbe - Transport betona. Metode ugradnje. Beton u zimskim i ljetnjim uslovima. Torkretiranje. Obrada betona.
VI nedjelja, pred.- Tehnološke odlike zanatskih radova, njihova međusobna zavisnost i uslovi obezbjeđenja kvaliteta.
VI nedjelja, vježbe - Karte tehnološkog procesa za izvođenje završnih i zanatskih radova
VII nedjelja, pred.- Tradicionalni sistemi građenja. Polumontažni sistemi građenja
VII nedjelja, vježbe - Pregled semestarskog zadatka – presjek stanja
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I Pregled semestarskog zadatka – presjek stanja.
VIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I Pregled semestarskog zadatka – presjek stanja.
IX nedjelja, pred.- Sistemi montažnog građenja. Principi montažne gradnje. Metode izvođenja montažnih radova.
IX nedjelja, vježbe - Propisivanje načina izvođenja grubih građevinskih radova
X nedjelja, pred.- Konstrukcije montažnih betonskih zgrada
X nedjelja, vježbe - Propisivanje načina izvođenja završnih i zanatskih radova
XI nedjelja, pred.- Prefabrikacija montažnih elemenata. Sredstva za montažu. Transport, metode montaže.
XI nedjelja, vježbe - Propisivanje načina izvođenja montažnih radova
XII nedjelja, pred.- Projekat montažnih radova. Izvođenje montažnih radova. Primjeri i praktična upustva pri montaži različitih vrsta objekata.
XII nedjelja, vježbe - Prikaz alternativnih rješenja za građenje objekta koji je predmet semestarskog zadatka sa osvrtom na tehnologiju građenja i primijenjene materijale.
XIII nedjelja, pred.- Modeliranje i optimizacija procesa građenja montažnih objekata
XIII nedjelja, vježbe - Projekat montažnih radova. Izvođenje montažnih radova. Primjeri i praktična upustva pri montaži različitih vrsta objekata visokogradnje.
XIV nedjelja, pred.- Savremeni primjeri tehnologije građenja u praksi. Visoke zgrade: konstruktivni sistemi, tehnologija građenja, trendovi i perspektive.
XIV nedjelja, vježbe - Pregled i predaja semestarskog rada
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II Prezentacija i ocjenjivanje semestarskog rada.
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II Prezentacija i ocjenjivanje semestarskog rada.
Opterećenje studentaNedjeljno 6.0 kredita x 40/30 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 = 180 sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaDragan Arizanović - Tehnologija građevinskih radova - Milan Trivunić, Jasmina Dražić – Montaža betonskih konstrukcija zgrada, AGM Knjiga Beograd 2009 Goran Ćirović, Snežana Mitrović – Tehnologija građenja treće izmenjeno izdanje, AGM knjiga, Beograd 2015 R. Chudley, R. Greeno – Building Construction Handbook, Elsevier, 2008 Shetty M.S. - Concrete Technology – Theory and practice, Sixth edition 2005, S.Chand&Company Ltd., New Delhi S.W. Nunnally – Construction Methods and Management, Seventh edition 2007, Pearson, Prentice Hall,
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- blagovremeno i redovno ispunjavanje obaveza tokom nastave: do 3 poena - semestarski rad izrada + odbrana rada 12+25 poena - kolokvijumi: 2 x 15 = 30 poena - završni ispit: 30 poena
Posebne naznake za predmetVježbe (V) se izvode za grupe do 20 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE

Naziv predmeta:TEHNOLOGIJA GRAĐENJA OBJEKATA NISKOGRADNJE
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8041Obavezan163+.33+1.67
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti tehnologija građenja objekata niskogradnje.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Miloš Knežević - nastavnik Mr Mladen Gogić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski rad, kolokvijum.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uopšte o tehnologijama građenja objekata niskogradnje, prethodni i zemljani radovi (geodetski radovi, raščišćavanje terena, kategorizacija tla, organizacija gradilišta).
I nedjelja, vježbe - Uopšte o tehnologijama građenja objekata niskogradnje, prethodni i zemljani radovi (geodetski radovi, raščišćavanje terena, kategorizacija tla, organizacija gradilišta).
II nedjelja, pred.-Izrada zemljanih radova, mehanizacija za iskop i utovar.
II nedjelja, vježbe Izrada zemljanih radova, mehanizacija za iskop i utovar.
III nedjelja, pred.- Mehanizacija za zbijanje tla.
III nedjelja, vježbe - Mehanizacija za zbijanje tla.
IV nedjelja, pred.- Izrada usjeka i nasipa.
IV nedjelja, vježbe - Izrada usjeka i nasipa.
V nedjelja, pred.- Deformacija, sanacija i osiguranje trupa puta.
V nedjelja, vježbe - Deformacija, sanacija i osiguranje trupa puta.
VI nedjelja, pred.- Zaštita kosina i stabilizacija klizišta.
VI nedjelja, vježbe - Zaštita kosina i stabilizacija klizišta.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Zaštita od buke. KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Zaštita od buke. KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Saobraćajna oprema i sigurnost saobraćaja.
IX nedjelja, vježbe - Saobraćajna oprema i sigurnost saobraćaja.
X nedjelja, pred.- Asfaltni radovi. POPRAVNI KOLOKVIJUM
X nedjelja, vježbe - Asfaltni radovi. POPRAVNI KOLOKVIJUM
XI nedjelja, pred.- Postupci hladne reciklaže pri rehabilitaciji asfaltnih kolovoznih konstrukcija.
XI nedjelja, vježbe - Postupci hladne reciklaže pri rehabilitaciji asfaltnih kolovoznih konstrukcija.
XII nedjelja, pred.- Postupci tople reciklaže pri rehabilitaciji asfaltnih kolovoznih konstrukcija.
XII nedjelja, vježbe - Postupci tople reciklaže pri rehabilitaciji asfaltnih kolovoznih konstrukcija.
XIII nedjelja, pred.- Postupci tople reciklaže pri rehabilitaciji asfaltnih kolovoznih konstrukcija.
XIII nedjelja, vježbe - Postupci tople reciklaže pri rehabilitaciji asfaltnih kolovoznih konstrukcija.
XIV nedjelja, pred.- Primjena geosintetičkih materijala u niskogradnji
XIV nedjelja, vježbe - Primjena geosintetičkih materijala u niskogradnji
XV nedjelja, pred.- Tehnologije izgradnje i rekonstrukcije željezničkih pruga.
XV nedjelja, vježbe - Tehnologije izgradnje i rekonstrukcije željezničkih pruga.
Opterećenje studentaNedjeljno 6.0 kredita x 40/30 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 = 180 sati
NedjeljnoU toku semestra
6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
3 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
6 x 30=180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
36 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaBogdan Trbojević – Organizacija građevinskih radova Bogdan Trbojević, Živojin Praščević – Građevinske mašine Branislav Ivković, Dragan Arizanović – Organizacija i tehnologija građevinskih radova Autorski tim – GRAMAK, multimedijalni udžbenik za građevinske mašine, Petar Đuranović – Projektovanje organizacije građenja Ratko Mitrović – Teničko tehnološko modeliranje orgnizacionih struktura građevinskih preduzeća Goran Ćirović – Problemi planiranja, organizacije i tehnologije građenja
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo nastavi do 5 poena - Seminarski rad 1 x 20 = 20 poena - Kolokvijum 1 x 25 = 25 poena - Završni ispit = 50 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA

Naziv predmeta:TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8042Obavezan14.52+.67+1.33
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti rekonstrukcije objekata
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Radenko Pejović - nastavnik Mr Jelena Pejović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski radovi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovi o tehnologijama rekonstrukcija objekata.
I nedjelja, vježbe - Osnovi o tehnologijama rekonstrukcija objekata.
II nedjelja, pred.-Tehnologije sanacije starih kamenih kuća i zgrada.
II nedjelja, vježbe Tehnologije sanacije starih kamenih kuća i zgrada.
III nedjelja, pred.- Tehnologije sanacije starih kamenih kuća i zgrada.
III nedjelja, vježbe - Tehnologije sanacije starih kamenih kuća i zgrada.
IV nedjelja, pred.- Tehnologija sanacije starih drvenih kuća.
IV nedjelja, vježbe - Tehnologija sanacije starih drvenih kuća.
V nedjelja, pred.- Sanacija starih objekata izgrađenih od opekarskih proizvoda.
V nedjelja, vježbe - Sanacija starih objekata izgrađenih od opekarskih proizvoda.
VI nedjelja, pred.- Sanacije i rekonstrukcije putne infrastrukture, i aerodroma.
VI nedjelja, vježbe - Sanacije i rekonstrukcije putne infrastrukture, i aerodroma.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Sanacije i rekonstrukcije mostova.
VIII nedjelja, vježbe - Sanacije i rekonstrukcije mostova.
IX nedjelja, pred.- Sanacije i rekonstrukcije hidroenergetskih objekata.
IX nedjelja, vježbe - Sanacije i rekonstrukcije hidroenergetskih objekata.
X nedjelja, pred.- Rekonstrukcije podzemnih objekata.
X nedjelja, vježbe - Rekonstrukcije podzemnih objekata.
XI nedjelja, pred.- Tehnologije sanacije i rekonstrukcije željezničkih pruga i metroa.
XI nedjelja, vježbe - Tehnologije sanacije i rekonstrukcije željezničkih pruga i metroa.
XII nedjelja, pred.- Posebni propisi koji regulišu rekonstrukcije. KOLOKVIJUM
XII nedjelja, vježbe - Posebni propisi koji regulišu rekonstrukcije. KOLOKVIJUM
XIII nedjelja, pred.- Mjere zaštite na radu pri izvođenju hidrenergetskih objekata.
XIII nedjelja, vježbe - Mjere zaštite na radu pri izvođenju hidrenergetskih objekata.
XIV nedjelja, pred.- Planiranje izgradnje sanacije i rekonstrukciji objekata.
XIV nedjelja, vježbe - Planiranje izgradnje sanacije i rekonstrukciji objekata.
XV nedjelja, pred.- Mjere predostrožnosti za eliminaciju eventualnih oštećenja.
XV nedjelja, vježbe - Mjere predostrožnosti za eliminaciju eventualnih oštećenja.
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 = 135 sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaBranislav Đorđević- Hidrenergetska postrojenja V. Jefemov – Betosnki i armirano betonski radovi kod gradnje hidrelktrana Bogdan Trbojević – Organizacija građevinskih radova Bogdan Trbojević, Živojin Praščević – Građevinske mašineBranislav Ivković, Dragan Arizanović – Organizacija i tehnologija građevinskih radova Autorski tim – GRAMAK, multimedijalni udžbenik za građevinske mašine, Petar Đuranović – Projektovanje organizacije građenja Ratomir Živaljević – Osnovi Hidrotehnike Ratko Mitrović – Teničko tehnološko modeliranje orgnizacijonih struktura građevinskih preduzeća Goran Ćirović – Problemi planiranja, organizacije i tehnologije građenja
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Seminarski radovi – 1 x 25 = 25 poena - Kolokvijum 1x 25 = 25 poena - Završni ispit = 50 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / MARKETING U GRAĐEVINARSTVU

Naziv predmeta:MARKETING U GRAĐEVINARSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8044Izborni23.53+0+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaOvladavanje studenata principima, logikom i vještinama marketinga, odnosno nastojanje da se studenti osposobe da na bazi stečenih znanja i vještina primjene u organizacijama dugoročno održivu orijentaciju ka potrošačima.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije razloge nastanka i osnove marketinga kao poslovne logike odnosno filozofije. 2. Razumije ulogu marketinga u savremenim organizacijama i poziciju koji potrošači moraju imati u njima. 3. Prepozna i razumije multidisciplinarnost marketinga i ulogu koju on ima u građevinarstvu. 4. Prepozna i razumije značaj komunikacije sa potrošačima. 5. Razumije specifičnost instrumenata marketinga u građevinarstvu.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Milorad Jovović – nastavnik
Metod nastave i savladanja gradiva Predavanja, studije slučajeva, izrada seminarskih radova, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Mjesto i uloga marketinga u preduzećima
I nedjelja, vježbe - Mjesto i uloga marketinga u preduzećima
II nedjelja, pred.-Poslovna i marketing strategija. Razumijevanje potrošača kao pretpostavka razvoja marketing strategije
II nedjelja, vježbe Poslovna i marketing strategija. Razumijevanje potrošača kao pretpostavka razvoja marketing strategije
III nedjelja, pred.- Analiza okruženja i potrošača
III nedjelja, vježbe - Analiza okruženja i potrošača
IV nedjelja, pred.- Sprovođenje marketing istraživanja i predviđanje tražnje
IV nedjelja, vježbe - Sprovođenje marketing istraživanja i predviđanje tražnje
V nedjelja, pred.- Analiza konkurencije
V nedjelja, vježbe - Analiza konkurencije
VI nedjelja, pred.- I kolokvijum
VI nedjelja, vježbe - I kolokvijum
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Stvaranje vrijednosti za kupce, satisfakcije i lojalnosti
VIII nedjelja, vježbe - Stvaranje vrijednosti za kupce, satisfakcije i lojalnosti
IX nedjelja, pred.- Analiziranje tržišta finalnih potrošača. Analiziranje poslovnih tržišta
IX nedjelja, vježbe - Analiziranje tržišta finalnih potrošača. Analiziranje poslovnih tržišta
X nedjelja, pred.- Identifikacija tržišnih segmenata i targetiranje
X nedjelja, vježbe - Identifikacija tržišnih segmenata i targetiranje
XI nedjelja, pred.- Određivanje strategija građevinskih proizvoda i usluga
XI nedjelja, vježbe - Određivanje strategija građevinskih proizvoda i usluga
XII nedjelja, pred.- Razvoj strategija i programa cijena u građevinarstvu
XII nedjelja, vježbe - Razvoj strategija i programa cijena u građevinarstvu
XIII nedjelja, pred.- Dizajniranje kanala prodaje
XIII nedjelja, vježbe - Dizajniranje kanala prodaje
XIV nedjelja, pred.- Promocija u građevinarstvu
XIV nedjelja, vježbe - Promocija u građevinarstvu
XV nedjelja, pred.- II kolokvijum
XV nedjelja, vježbe - II kolokvijum
Opterećenje studentaNedjeljno 3.5 kredita x 40/30 = 4 sata i 40 min. Ukupno opterećenje za predmet 3.5x30 = 105 sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaKotler, Keller; Marketing menadžment, XII izdanje, Data status, Beograd, 2006
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje1. Dva kolokvijuma – kolokvijumi se ocjenjuju opisnim ocjenama: «pozitivni minimum» (od 50 do 75%) i «pozitivni maksimum» (od 75 do 100%). U strukturi ukupnih poena pozitivni minimum nosi 15, a maksimum 25 poena. 2. Aktivnost na časovima predavanja – u
Posebne naznake za predmetKolokvijumi se polažu pismeno, a završni ispit, po pravilu, usmeno, nakon čega se formira konačna ocjena. Da bi se položio kolokvijum neophodno je osvojiti bar polovinu predviđenih poena za isti.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / OPERACIONA ISTRAŽIVANJA

Naziv predmeta:OPERACIONA ISTRAŽIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8045Izborni24.52+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim metodama operacionih istraživanja i da savladaju njihovu primjenu u problemima iz oblasti građevinarstva.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. klasifikuje i prepozna strukture i tipove modela operacionih istraživanja, 2. izradi modele za prepoznate probleme, 3. primjeni metode i tehnike operacionih istraživanja na primjeru odabranog problema 4. koristiti programske alate koji podržavaju metode i tehnike operacionih istraživanja, 5. analizira i interpretira optimalna rješenja u oblasti građevinarstva.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaOdređuje se Planom angažovanja u nastavi svake godine
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Definicija i karakteristike operacionih istraživanja; Nastanak i razvoj operacionih istraživanja; Faze rešavanja problema. Metode operacionih istraživanja. Primjena operacionih istraživanja u građevinarstvu.
I nedjelja, vježbe - Definicija i karakteristike operacionih istraživanja; Nastanak i razvoj operacionih istraživanja; Faze rešavanja problema. Metode operacionih istraživanja. Primjena operacionih istraživanja u građevinarstvu.
II nedjelja, pred.-Uvod u linearno programiranje; Grafički prikaz i rješenje zadatka lineranog programiranja; Simpleks metoda: dopunske promjenljive, bazični vektori i bazične promjenljive, teorijski prikaz simpleks metode.
II nedjelja, vježbe Uvod u linearno programiranje; Grafički prikaz i rješenje zadatka lineranog programiranja; Simpleks metoda: dopunske promjenljive, bazični vektori i bazične promjenljive, teorijski prikaz simpleks metode. Izdavanje I zadatka (DZ)
III nedjelja, pred.- Simpleks metoda: tabelarni prikaz simpleks algoritma, specijalni slučajevi. Simpleks metoda sa Jordanovim koeficijentima
III nedjelja, vježbe - Simpleks metoda: tabelarni prikaz simpleks algoritma, specijalni slučajevi. Simpleks metoda sa Jordanovim koeficijentima
IV nedjelja, pred.- Dualitet u linearnom programiranju: Dualni problem linearnog programiranja; Osnovne teoreme dualnog problema. Princip komplementarnosti; Mješoviti uslovi ograničenja; Primarni problem u kojem promjenljive nemaju ograničenja u znaku.
IV nedjelja, vježbe - Dualitet u linearnom programiranju: Dualni problem linearnog programiranja;Osnovne teoreme dualnog problema. Princip komplementarnosti; Mješoviti uslovi ograničenja; Primarni problem u kojem promjenljive nemaju ograničenja u znaku.
V nedjelja, pred.- Primjena računara za rešavanje zadataka linearnog programiranja.
V nedjelja, vježbe - Primjena računara za rešavanje zadataka linearnog programiranja.
VI nedjelja, pred.- Analiza osjetljivosti rješenja i parametarsko programiranje: Promjena koeficijenata u funkciji cilja; Promjena vektora slobodnih članova.
VI nedjelja, vježbe - Analiza osjetljivosti rješenja i parametarsko programiranje: Promjena koeficijenata u funkciji cilja; Promjena vektora slobodnih članova.
VII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.- Transportni zadatak linearnog programiranja: Formulacija, Metode određivanja bazičnog rješenja: dijagonalna, metoda najmanje cijene, VAM. Transportni zadatak linearnog programiranja: metoda koeficijenata i metoda lanaca.
VIII nedjelja, vježbe - Transportni zadatak linearnog programiranja: Formulacija, Metode određivanja bazičnog rješenja: dijagonalna, metoda najmanje cijene, VAM. Transportni zadatak linearnog programiranja: metoda koeficijenata i metoda lanaca.
IX nedjelja, pred.- Uvod u nelinearno programiranje; Klasično matematičko programiranje; Uslovi ograničenja sa nejednačinama: sedlasta tačka, uslovi optimalnosti u odnosu na sedlastu tačku.
IX nedjelja, vježbe - Uvod u nelinearno programiranje; Klasično matematičko programiranje; Uslovi ograničenja sa nejednačinama: sedlasta tačka, uslovi optimalnosti u odnosu na sedlastu tačku. Izdavanje II zadatka (DZ)
X nedjelja, pred.- Uslovi Korusha-Kuhna-Tuckera; Fritz Johnov uslov optimalnosti. Metode za rešavanje nelinearnih programa: Metoda linearizacije uslova ograničenja; Metoda dopustivih smjerova.
X nedjelja, vježbe - Uslovi Korusha-Kuhna-Tuckera; Fritz Johnov uslov optimalnosti. Metode za rešavanje nelinearnih programa: Metoda linearizacije uslova ograničenja; Metoda dopustivih smjerova.
XI nedjelja, pred.- Metode kaznenih funkcija, mješoviti uslovi ograničenja.
XI nedjelja, vježbe - Metode kaznenih funkcija, mješoviti uslovi ograničenja.
XII nedjelja, pred.- Uvod u dinamičko programiranje; Problem alokacije resursa, Opšta formulacija problema i Bellmanov princip optimalnosti.
XII nedjelja, vježbe - Uvod u dinamičko programiranje; Problem alokacije resursa, Opšta formulacija problema i Bellmanov princip optimalnosti. Izdavanje III zadatka (DZ).
XIII nedjelja, pred.- Pojam i primjena Fuzzy skupova. Primjena računara.
XIII nedjelja, vježbe - Pojam i primjena Fuzzy skupova. Primjena računara.
XIV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.- POPRAVNI KOLOKVIJUMI
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 = 135 sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura1. Ž. Praščević: Operaciona istraživanja u građevinarstvu, Građevinski fakultet, Beograd, 1992. 2. J. Petrić: Operaciona istraživanja; Savremena administracija, Beograd, 1979. 3. S. Zlobec, J. Petrić: Nelinearnio programiranje, Naučna knjiga, Beograd, 1989. 4. S. Vukadinović: Transportni zadatak linearnog programiranja, Naučna knjiga, Beograd, 1979.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Prisustvo na nastavi (obavezno 60% prisustva za 1 bod) do 3 poena - Tri domaća zadatka (DZ) po 5 poena, nema min. praga znanja (3x5) 0 do 15 poena - Kolokvijumi (zadaci), min. prag znanja 40% tacnih zadataka o I kolokvijum 10 do 25 poena o II kolokvijum 10 do 25 poena - završni ispit (test: teorija i jednostavniji zadaci), nema min. praga znanja 0 do 32 poena
Posebne naznake za predmet• Domaći zadaci (DZ) se rade samostalno, a rok za izradu domaćih zadataka je nedjelju dana od njihovog izdavanja. Nema popravnog roka za domaće zadatke. Nema minimalnog praga znanja, odnosno boduje se svaki tačan dio urađenog zadatka. • Kolokvijum obuhvata rješavanje zadataka. Ukoliko se uradi tačno manje od 40% zadataka, student dobija 0 bodova na kolokvijumu. • Završni (popravni ispit) se polaže u obliku testa koji obuhvata teorijski dio i rješavanje jednostavnijih zadataka. Boduje se svaki tačan odgovor i urađeni zadatak (ne postoji minimalni prag znanja). •NIJE dozvoljeno korišćenje literature na: o kolokvijumima (osim literature koja ce eventualno biti dodijeljena uz kolokvijum) o završnom ispitu
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU

Naziv predmeta:UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8046Izborni23.52+1+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja potrebnih za primjenu metoda upravljanja kvalitetom u oblasti građevinarstva.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. navodi i citira definicije kvaliteta sa različitih aspekata 2. nabroji najvažnije naučnike koji su doprinijeli razvoju oblasti upravljanja kvalitetom i opiše njihova najvažnija dostignuća i doprinose 3. opiše razvoj modela upravljanja kvalitetom i navede osnovne karakteristike tih modela 4. definiše osnovne elemente sistema TQM i proces neprekidnog poboljšanja 5. objasni i opiše istorijski razvoj, strukturu i ciljeve standarda ISO 9000 i ISO 10006, navede obavezna dokumenta sistema upravljanja kvalitetom, opiše njihovu strukturu i hijerarhiju 6. objasni i primijeni procesni pristup u modelovanju sistema upravljanja kvalitetom, posebno u građevinarstvu 7. opiše i objasni osnovni koncept upravljanja projektom prema PMBOK metodologiji 8. poveže koncept upravljanja projektom prema PMBOK metodologiji sa sistemom upravljanja kvalitetom uključujući i veze sa standardima ISO 10006 i ISO 9000 9. identifikuje i uradi mapu procesa za konkretan problem i organizaciju i odabere adekvatne parametre za praćenje performansi procesa
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Snežana Rutešić - nastavnik Mr Mladen Gogić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Kvalitet kao globalni fenomen; Osnovne definicije, pojmovi i aspekti kvaliteta.
I nedjelja, vježbe - Kvalitet kao globalni fenomen; Osnovne definicije, pojmovi i aspekti kvaliteta.
II nedjelja, pred.-Razvoj modela upravljanja kvalitetom: kontrola kvaliteta; planiranje i obezbjeđenje kvaliteta, sistem upravljanja kvalitetom, TQM.
II nedjelja, vježbe Razvoj modela upravljanja kvalitetom: kontrola kvaliteta; planiranje i obezbjeđenje kvaliteta, sistem upravljanja kvalitetom, TQM.
III nedjelja, pred.- Sistem upravljanja kvalitetom osnova za TQM: Standardi ISO 9000. Struktura i područje sistema upravljanja kvalitetom. Uloga menadžmenta u procesu unapređenja kvaliteta.
III nedjelja, vježbe - Sistem upravljanja kvalitetom osnova za TQM: Standardi ISO 9000. Struktura i područje sistema upravljanja kvalitetom. Uloga menadžmenta u procesu unapređenja kvaliteta.
IV nedjelja, pred.- Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom. Kontrola kvaliteta kao funkcija sistema upravljanja kvalitetom i metode kontrole kvaliteta. Izbor teme za seminarski rad
IV nedjelja, vježbe - Dokumentacija sistema upravljanja kvalitetom. Kontrola kvaliteta kao funkcija sistema upravljanja kvalitetom i metode kontrole kvaliteta. Izbor teme za seminarski rad
V nedjelja, pred.- Primjena statističkih metoda u kontroli kvaliteta: empirijske raspodjele, osnovni skup i uzorci, ocjena parametara osnovnog skupa. Planovi kontrole prijema u građevinarstvu.
V nedjelja, vježbe - Primjena statističkih metoda u kontroli kvaliteta: empirijske raspodjele, osnovni skup i uzorci, ocjena parametara osnovnog skupa. Planovi kontrole prijema u građevinarstvu.
VI nedjelja, pred.- Kvalitet u građevinarstvu; kvalitet u realizaciji investicionih projekata; karakteristike kvaliteta. Primjena modela sistema upravljanja kvalitetom u građevinarstvu; primjena serije standarda ISO 9000, osobenosti, teškoće, koristi.
VI nedjelja, vježbe - Kvalitet u građevinarstvu; kvalitet u realizaciji investicionih projekata; karakteristike kvaliteta. Primjena modela sistema upravljanja kvalitetom u građevinarstvu; primjena serije standarda ISO 9000, osobenosti, teškoće, koristi.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Institucionalni oblici kontrole kvaliteta u fazi koncipiranja i definisanja građevinskog objekta; predmet kontrole: studije, programi, tehnička dokumentacija, troškovi, rokovi, organizacija i dr.
IX nedjelja, vježbe - Institucionalni oblici kontrole kvaliteta u fazi koncipiranja i definisanja građevinskog objekta; predmet kontrole: studije, programi, tehnička dokumentacija, troškovi, rokovi, organizacija i dr.
X nedjelja, pred.- Institucionalni oblici kontrole kvaliteta u fazi građenja objekta; predmet kontrole: izvođenje, materijal, konstrukcije, oprema, instalacije, postrojenja, troškovi, rokovi, organizacija i dr.
X nedjelja, vježbe - Institucionalni oblici kontrole kvaliteta u fazi građenja objekta; predmet kontrole: izvođenje, materijal, konstrukcije, oprema, instalacije, postrojenja, troškovi, rokovi, organizacija i dr.
XI nedjelja, pred.- Institucionalni oblici kontrole kvaliteta u fazi garantnog roka.
XI nedjelja, vježbe - Institucionalni oblici kontrole kvaliteta u fazi garantnog roka.
XII nedjelja, pred.- Standardi ISO 10006 – sistem upravljanja kvalitetom projekta i mogućnost primjene u građevinarstvu.
XII nedjelja, vježbe - Standardi ISO 10006 – sistem upravljanja kvalitetom projekta i mogućnost primjene u građevinarstvu.
XIII nedjelja, pred.- Informacioni sistem za upravljanje kvalitetom.
XIII nedjelja, vježbe - Informacioni sistem za upravljanje kvalitetom.
XIV nedjelja, pred.- Odbrana seminarskog rada
XIV nedjelja, vježbe - Odbrana seminarskog rada
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 6.0x30 = 180 sati
NedjeljnoU toku semestra
3.5 kredita x 40/30=4 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
4 sati i 40 minuta x 16 =74 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
4 sati i 40 minuta x 2 =9 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
3.5 x 30=105 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
21 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 74 sati i 40 minuta (nastava), 9 sati i 20 minuta (priprema), 21 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura1. M. Perović: Menadžment, informatika, kvalitet, CIM centar-Mašinski fakultet Kragujevac, Kragujevac, 1999. 2. M. Heleta: TQM Model za poslovnu izvrsnost, Beograd, 1998. 3. V. Majstorović: Model menadžmenta totalnim kvalitetom, Poslovna politika, Beograd 2000. 4. A. Flašar: Kontrola kvaliteta u građevinarstvu, FTN, Novi Sad 1984. 5. Serija standarda ISO 9000, izdanje 1996, 2000.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDaje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova: - Prisustvo predavanjima i vježbama (obavezno 70 %
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU

Naziv predmeta:PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8047Izborni273+3+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti upravjanja kvalitetom u građevinarstvu
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Planira procese u građevinarstvu koristeći CPM i PERT metodu mrežnog planiranja, metodu gantograma i metodu ciklograma. 2. Učestvuje u izradi tehno-ekonomskog elaborata o građenju objekta. 3. Učestvuje u izradi operativnih planova građenja objekta. 4. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Milan Trivunić - nastavnik Mr Željka Beljkaš - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Planiranje procesa u građevinarstvu.
I nedjelja, vježbe - Planiranje procesa u građevinarstvu.
II nedjelja, pred.-Norme u građevinarstvu, analiza strukture radnog vremena u građevinarstvu, snimanje procesa rada (hronometraža, metoda trenutnih opažanja, foto-pregledi), statistička analiza snimljenih vremena rada, određivanje normi u građevinskoј proizvodnji, metode n
II nedjelja, vježbe Norme u građevinarstvu, analiza strukture radnog vremena u građevinarstvu, snimanje procesa rada (hronometraža, metoda trenutnih opažanja, foto-pregledi), statistička analiza snimljenih vremena rada, određivanje normi u građevinskoј proizvodnji, metode n
III nedjelja, pred.- Planiranje i procjena troškova: procedura, vrste i modeli procjene.
III nedjelja, vježbe - Planiranje i procjena troškova: procedura, vrste i modeli procjene.
IV nedjelja, pred.- Izrada dinamičkog plana po PERT metodi. Optimizacija mrežnih planova: i-j, PD, roka i sredstava.
IV nedjelja, vježbe - Izrada dinamičkog plana po PERT metodi. Optimizacija mrežnih planova: i-j, PD, roka i sredstava.
V nedjelja, pred.- Ciklogramski planovi: linijski, kružni, vektorski.
V nedjelja, vježbe - Ciklogramski planovi: linijski, kružni, vektorski.
VI nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VI nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Tehno-ekonomski elaborat: obim radova, predračun radova, predračun po izvršiocima, ugovorne obaveze, struktura cijena, struktura troškova, plan režijskih troškova, plan finansijskih sredstava, mjere za realizaciju TEE.
VIII nedjelja, vježbe - Tehno-ekonomski elaborat: obim radova, predračun radova, predračun po izvršiocima, ugovorne obaveze, struktura cijena, struktura troškova, plan režijskih troškova, plan finansijskih sredstava, mjere za realizaciju TEE.
IX nedjelja, pred.- Mjesečni operativni plan: za preduzeće, gradilište, pogon i objekte (izvještaj za prethodni mjesec, dinamički plan izvršenja radova, dinamički plan resursa, mjere za izvršenje plana).
IX nedjelja, vježbe - Mjesečni operativni plan: za preduzeće, gradilište, pogon i objekte (izvještaj za prethodni mjesec, dinamički plan izvršenja radova, dinamički plan resursa, mjere za izvršenje plana).
X nedjelja, pred.- Мjеre i normativi zaštite na radu u građevinarstvu, na gradilištu i pogonima. Uslovi za privremene i stalne prostorije i objekte. Sredstva zaštite na radu.
X nedjelja, vježbe - Мjеre i normativi zaštite na radu u građevinarstvu, na gradilištu i pogonima. Uslovi za privremene i stalne prostorije i objekte. Sredstva zaštite na radu.
XI nedjelja, pred.- Organizacija i zaštita u slučaju vanrednih okolnosti: definicija, zadaci, preventivno djelovanje, djelovanje neposredno poslije vanrednih okolnosti, ublažavanje posljedica, pirprema i obnova, organizacioni model, upravljanje, informisanje.
XI nedjelja, vježbe - Organizacija i zaštita u slučaju vanrednih okolnosti: definicija, zadaci, preventivno djelovanje, djelovanje neposredno poslije vanrednih okolnosti, ublažavanje posljedica, pirprema i obnova, organizacioni model, upravljanje, informisanje.
XII nedjelja, pred.- Reinženjering poslovnih procesa, reinženjering procesa u građevinarstvu.
XII nedjelja, vježbe - Reinženjering poslovnih procesa, reinženjering procesa u građevinarstvu.
XIII nedjelja, pred.- Osnove sistemskog inženjerstva. Koncept sveobuhvatnog inženjerstva (Concurrent Engineering-CE) i "Lean" građevinarstvo.
XIII nedjelja, vježbe - Osnove sistemskog inženjerstva. Koncept sveobuhvatnog inženjerstva (Concurrent Engineering-CE) i "Lean" građevinarstvo.
XIV nedjelja, pred.- Koncept kompjuterski integrisane proizvodnje (Computer Integrated Manufacturing- CIM), odnosno kompjuterski integrisanog građevinarstva (Computer Integrated Construction -CIC).
XIV nedjelja, vježbe - Koncept kompjuterski integrisane proizvodnje (Computer Integrated Manufacturing- CIM), odnosno kompjuterski integrisanog građevinarstva (Computer Integrated Construction -CIC).
XV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet 7.0x30 = 210 sati
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaP. Đuranović: Upravljanje građevinskim projektima, GF, Podgorica, 2004. 2. P. Đuranović: Projektovanje organizacije gradjenja, GF i Kulturno prosvjetna zajednica CG, Podgorica, 1995 3. B. Trbojević: Organizacija građevinskih radova, Građevinska knjiga, Beograd, 1992. 4. G. Ćirović: Reinženjering poslovnih procesa u građevinarstvu, GF i Viša građevinsko-geodetska škola, Beograd, 1999.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDaje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova: - Prisustvo predavanjima i vježbama (obavezno 70 %
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / TEHNOLOGIJA GRAĐENJA HIDROENERGETSKIH OBJEKATA

Naziv predmeta:TEHNOLOGIJA GRAĐENJA HIDROENERGETSKIH OBJEKATA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8048Izborni273+3+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaStudenti treba da se upoznaju sa osnovnim kategorijama i pojmovima iz oblasti Organizacije i tehnologije građenja.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Ratko Mitrović - nastavnik Mr Mladen Gogić - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, seminarski radovi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovi hidrotehničkih objekata.
I nedjelja, vježbe - Osnovi hidrotehničkih objekata.
II nedjelja, pred.-Uopšte o tehnologijama za izgradnju hidroenergetskim objektima.
II nedjelja, vježbe Uopšte o tehnologijama za izgradnju hidroenergetskim objektima.
III nedjelja, pred.- Uopšte o tehnologijama za izgradnju hidroenergetskim objektima.
III nedjelja, vježbe - Uopšte o tehnologijama za izgradnju hidroenergetskim objektima.
IV nedjelja, pred.- Uopšte o tehnologijama za izgradnju hidroenergetskim objektima.
IV nedjelja, vježbe - Uopšte o tehnologijama za izgradnju hidroenergetskim objektima.
V nedjelja, pred.- Tehnologije izvođenja visokih brana.
V nedjelja, vježbe - Tehnologije izvođenja visokih brana.
VI nedjelja, pred.- Tehnologije izvođenja visokih brana.
VI nedjelja, vježbe - Tehnologije izvođenja visokih brana.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Izgradnja zemljanih brana.
VIII nedjelja, vježbe - Izgradnja zemljanih brana.
IX nedjelja, pred.- Izgradnja minihidroelektrana.
IX nedjelja, vježbe - Izgradnja minihidroelektrana.
X nedjelja, pred.- Izgradnja gravitacionih brana.
X nedjelja, vježbe - Izgradnja gravitacionih brana.
XI nedjelja, pred.- Metode izrade akumulacije i injektiranje.
XI nedjelja, vježbe - Metode izrade akumulacije i injektiranje.
XII nedjelja, pred.- Tehnologije izrade pratećih objekata kod gradnje hidroelektrana. KOLOKVIJUM
XII nedjelja, vježbe - Tehnologije izrade pratećih objekata kod gradnje hidroelektrana. KOLOKVIJUM
XIII nedjelja, pred.- Mjere zaštite na radu pri izvođenju hidroenergetskih objekata.
XIII nedjelja, vježbe - Mjere zaštite na radu pri izvođenju hidroenergetskih objekata.
XIV nedjelja, pred.- Planiranje izgradnje hidroenergetskih objekata.
XIV nedjelja, vježbe - Planiranje izgradnje hidroenergetskih objekata.
XV nedjelja, pred.- Proces optimizacije različitih tehnologija građenja hidrenergetskih objekata.
XV nedjelja, vježbe - Proces optimizacije različitih tehnologija građenja hidrenergetskih objekata.
Opterećenje studentaNedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet 7.0x30 = 210 sati
NedjeljnoU toku semestra
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
3 vježbi
3 sat(a) i 20 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
7 x 30=210 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
42 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaBranislav Đorđević – Hidrenergetska postrojenja V. Jefemov – Betosnki i armirano betonski radovi kod gradnje hidrelktrana Bogdan Trbojević – Organizacija građevinskih radova Bogdan Trbojević, Živojin Praščević – Građevinske mašine Branislav Ivković, Dragan Arizanović – Organizacija i tehnologija građevinskih radova Autorski tim – GRAMAK, multimedijalni udžbenik za građevinske mašine, Petar Đuranović – Projektovanje organizacije građenja Ratomir Živaljević – Osnovi Hidrotehnike Ratko Mitrović – Teničko tehnološko modeliranje orgnizacijonih struktura građevinskih preduzeća Goran Ćirović – Problemi planiranja, organizacije i tehnologije građenja
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Seminarski radovi – 1 x 25 = 25 poena - Kolokijum 1 x 25 = 25 - Završni ispit = 50 poena - prelazna ocjena se dobija ako se sakupi 51 poen
Posebne naznake za predmetPredavanja se izvode u sali (za sve upisane). Vježbe se izvode u grupi po 10 studenata, odnosno u zavisnosti od broja mjesta u računskoj sali
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.

Naziv predmeta:PROJEKTOVANJE SEIZMIČKI OTPORNIH ČELIČ. KONSTRUKC.
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8417Izborni24.52+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja iz projektovanja i građenja seizmički otpornih čeličnih konstrukcija.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije ponašanje čelika kao materijala u uslovima naprezanja preko granice tečenja. 2. Vlada osnovnim seizmički otpornim konstruktivnim sistemima čeličnih zgrada i racionalno prepoznaje polje njihove primjene. 3. Vlada osnovnim pojmovima teorije plastičnosti. 4. Razumije i koristi osnovne metode seizmičke analize. 5. Dimenzioniše elemente u čeličnim konstrukcijama, u proizvoljnoj kombinaciji presječnih sila, u uslovima zemljotresnog opterećenja. 6. Dimenzioniše i konstruiše seizmički otporne veze u čeličnim konstrukcijama.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Srđa Aleksić
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbanja, grafički radovi, kolokvijumi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Analiza seizmičkog odgovora konstrukcije i koncepta seizmičkog projektovanja - elastičan odgovor, neelastičan odgovor, princip jednakih pomjeranja, princip jednakih energija.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Analiza seizmičkog odgovora konstrukcije i koncepta seizmičkog projektovanja - elastičan odgovor, neelastičan odgovor, princip jednakih pomjeranja, princip jednakih energija.
II nedjelja, pred.-Mehaničke karakteristike čelika - radni dijagrami i analiza duktilnosti, uticaj brzine deformacije, deformacionog starenja i eksploatacione temperature.
II nedjelja, vježbe Mehaničke karakteristike čelika - radni dijagrami i analiza duktilnosti, uticaj brzine deformacije, deformacionog starenja i eksploatacione temperature.
III nedjelja, pred.- Analiza plastičnog zgloba - savijanje, zatezanje, pritisak. Stabilnost plastičnog zgloba, energetski kapacitet i kapacitet duktilnosti.
III nedjelja, vježbe - Analiza plastičnog zgloba - savijanje, zatezanje, pritisak. Stabilnost plastičnog zgloba, energetski kapacitet i kapacitet duktilnosti.
IV nedjelja, pred.- Evrokod 8 - opšta pravila i zahtvevi pri projektovanju seizmički otpornih čeličnih konstrukcija.
IV nedjelja, vježbe - Evrokod 8 - opšta pravila i zahtvevi pri projektovanju seizmički otpornih čeličnih konstrukcija.
V nedjelja, pred.- Evrokod 8 - konstruktivni sistemi seizmički otpornih čeličnih zgrada, faktori ponašanja i kontrola vrste loma.
V nedjelja, vježbe - Evrokod 8 - konstruktivni sistemi seizmički otpornih čeličnih zgrada, faktori ponašanja i kontrola vrste loma.
VI nedjelja, pred.- Evrokod 8 - metode seizmičke analize. Analiza uticaja frekventnog sastava tla na dinamički odgovor objekta.
VI nedjelja, vježbe - Evrokod 8 - metode seizmičke analize. Analiza uticaja frekventnog sastava tla na dinamički odgovor objekta.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM I
VIII nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM I
IX nedjelja, pred.- Neukrućeni čelični ramovi - oblast primjene, modeliranje, dimenzionisanje greda i stubova, primjena programiranog ponašanja.
IX nedjelja, vježbe - Neukrućeni čelični ramovi - oblast primjene, modeliranje, dimenzionisanje greda i stubova, primjena programiranog ponašanja.
X nedjelja, pred.- Neukrućeni čelični ramovi - proračun i konstruktivna obrada čvora i veze greda-stub, krute i polukrute veze greda-stub, kontrola lokacije plastičnog zgloba.
X nedjelja, vježbe - Neukrućeni čelični ramovi - proračun i konstruktivna obrada čvora i veze greda-stub, krute i polukrute veze greda-stub, kontrola lokacije plastičnog zgloba.
XI nedjelja, pred.- Koncentrično ukrućeni čelični ramovi - oblast primjene, modeliranje, dimenzionisanje, grede, stubovi, dijagonalni štapovi. Analiza plastičnog ponašanja dijagonalnih štapova, konstruktivna obrada i proračun veza.
XI nedjelja, vježbe - Koncentrično ukrućeni čelični ramovi - oblast primjene, modeliranje, dimenzionisanje, grede, stubovi, dijagonalni štapovi. Analiza plastičnog ponašanja dijagonalnih štapova, konstruktivna obrada i proračun veza.
XII nedjelja, pred.- Ekscentrično ukrućeni čelični ramovi - oblast primjene, modeliranje, dimenzionisanje, grede, stubovi, dijagonalni štapovi, disipativni elementi. Analiza plastičnog ponašanja disipativnih elemenata, konstruktivna obrada i proračun veza.
XII nedjelja, vježbe - Ekscentrično ukrućeni čelični ramovi - oblast primjene, modeliranje, dimenzionisanje, grede, stubovi, dijagonalni štapovi, disipativni elementi. Analiza plastičnog ponašanja disipativnih elemenata, konstruktivna obrada i proračun veza.
XIII nedjelja, pred.- Mješoviti sistemi - oblast primjene, analiza seizmičkog odgovora, konstruktivna obrada elemenata i veza.
XIII nedjelja, vježbe - Mješoviti sistemi - oblast primjene, analiza seizmičkog odgovora, konstruktivna obrada elemenata i veza.
XIV nedjelja, pred.- Ostali konstruktivni sistemi čeličnih zgrada u seizmičkim uslovima projektovanja - oblast primjene, analiza seizmičkog odgovora, konstruktivna obrada elemenata i veza.
XIV nedjelja, vježbe - Ostali konstruktivni sistemi čeličnih zgrada u seizmičkim uslovima projektovanja - oblast primjene, analiza seizmičkog odgovora, konstruktivna obrada elemenata i veza.
XV nedjelja, pred.- KOLOKVIJUM II
XV nedjelja, vježbe - KOLOKVIJUM II
Opterećenje studentaNedjeljno 4.5 kredita x 40/30 = 6sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 =135sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaOsnovna literatura: 1. V. Gioncu, F. M. Mazzolani: Seismic design of steel structures, Taylor & Francis, 2009. 2. EN 1998-1:2003, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, European Committee for Standardization, Brussels, 2003. Dopunska literatura:
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeProvjera znanja vrši se kontinuirano tokom semestra i na završnom ispitu. Maksimalno student u toku semestra može osvojiti 100 poena. Ocjenjuje se sljedeće: - Prisustvo nastavi: 3 do 5 (70% prisustva 3 poena, 100% prisustva 5 poena, < 70% prisustva 0 poe
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa studijskog programa i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Naziv predmeta:PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
8460Izborni24.51+0+3
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja koja omogućavaju prepoznavanje mogućih načina primjene informacionih tehnologija u cilju efikasnijeg upravljanja projektima. Sticanje vještina u radu sa specifičnim programskim paketima za planiranje i praćenje projekata i izrada dinamičkih planova korišćenjem pomenutih programa.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. nabroji mogućnosti korišćenja informacionih tehnologija u građevinarstvu, posebno u upravljanju projektima 2. poveže i primijeni znanja iz oblasti organizacije i tehnologije građenja i planiranja 3. primijeni programe za tabelarne kalkulacije za izradu: analiza cijena, sastava radnih brigada, statičkih planova resursa, grafikona i diagrama 4. primijeni program za izradu planova (Ms Project) za konkretan problem: a. uradi dinamički plan izvršenja radova i osnovni plan (baseline) b. uradi dinamičke planove resursa (materijala, radne snage, mehanizacije, finansija) c. primijeni Pert metodu d. podesi prikaz i pripremi izlazne dokumente za štampu e. analizira planove i izvrši njihovu optimizaciju f. simulira i analizira praćenje realizacije plana g. primjeni metodu zarađene vrijednosti (Earned Value Method), tumači rezultate i donosi zaključke.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDr Snežana Rutešić - nastavnik Mr Željka Beljkaš - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, konsultacije, kolokvijumi, seminarski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u građevinarstvu / V- pristupni test znanja
I nedjelja, vježbe - Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u građevinarstvu / V- pristupni test znanja
II nedjelja, pred.-Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u upravljanju projektima (nastavak) / V- Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena (obnova iz seminarskog rada studenta iz predmeta Organizacija gradjenja i gradjevinska mehanizacija i
II nedjelja, vježbe Mogućnosti korišćenja računara i informacionih tehnologija u upravljanju projektima (nastavak) / V- Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena (obnova iz seminarskog rada studenta iz predmeta Organizacija gradjenja i gradjevinska mehanizacija i
III nedjelja, pred.- Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada / V- Startovanje programa za planiranje i praćenje realizacije projekata, pogledi, elementi (izbor programa za prikaz i definisanje seminarskog rada)
III nedjelja, vježbe - Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada / V- Startovanje programa za planiranje i praćenje realizacije projekata, pogledi, elementi (izbor programa za prikaz i definisanje seminarskog rada)
IV nedjelja, pred.- Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada; veza sa programom za planiranje i praćenje projekata / V – Proračun fonda radnog vremena uz korišćenje programa za tabelarne proračune. Otvaranje novog projekta, definisanje kalendara p
IV nedjelja, vježbe - Normativi, analize cijena, statički planovi i sastav radnih brigada; veza sa programom za planiranje i praćenje projekata / V – Proračun fonda radnog vremena uz korišćenje programa za tabelarne proračune. Otvaranje novog projekta, definisanje kalendara p
V nedjelja, pred.- Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena; veza sa programom za planiranje i praćenje projekata / V – Program za planiranje i praćenje projekata: unos međuzavisnosti, mrežni dijagram, prilagođavanje prikaza
V nedjelja, vježbe - Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena; veza sa programom za planiranje i praćenje projekata / V – Program za planiranje i praćenje projekata: unos međuzavisnosti, mrežni dijagram, prilagođavanje prikaza
VI nedjelja, pred.- Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena; veza sa programom za planiranje i praćenje projekata / V- Program za planiranje i praćenje projekata: dodjela resursa -radna snaga i materijal (nivelisanje dijagrama radne snage)
VI nedjelja, vježbe - Mrežni planovi: analiza strukture i analiza vremena; veza sa programom za planiranje i praćenje projekata / V- Program za planiranje i praćenje projekata: dodjela resursa -radna snaga i materijal (nivelisanje dijagrama radne snage)
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Kraći pregled aktuelnih programa iz oblasti upravljanja projektima / V- Program za planiranje i praćenje projekata- dodjela resursa: materijal, mehanizacija (nivelisanje po više resursa)
IX nedjelja, vježbe - Kraći pregled aktuelnih programa iz oblasti upravljanja projektima / V- Program za planiranje i praćenje projekata- dodjela resursa: materijal, mehanizacija (nivelisanje po više resursa)
X nedjelja, pred.- Pert metoda / V- Program za planiranje i praćenje projekata: unos troškova, dinamički planovi resursa i troškova, osnovni plan.
X nedjelja, vježbe - Pert metoda / V- Program za planiranje i praćenje projekata: unos troškova, dinamički planovi resursa i troškova, osnovni plan.
XI nedjelja, pred.- Pert metoda-nastavak / V- Program za planiranje i praćenje projekata:-priprema za štampu i štampanje izvještaja
XI nedjelja, vježbe - Pert metoda-nastavak / V- Program za planiranje i praćenje projekata:-priprema za štampu i štampanje izvještaja
XII nedjelja, pred.- Kontrola i monitoring realizacije planova: elementi i metode / V- Program za planiranje i praćenje projekata: primjena Pert metode.
XII nedjelja, vježbe - Kontrola i monitoring realizacije planova: elementi i metode / V- Program za planiranje i praćenje projekata: primjena Pert metode.
XIII nedjelja, pred.- Pregled i odbrana radova /V- Program za planiranje i praćenje projekata: praćenje realizacije osnovnog plana, izvještaji.
XIII nedjelja, vježbe - Pregled i odbrana radova /V- Program za planiranje i praćenje projekata: praćenje realizacije osnovnog plana, izvještaji.
XIV nedjelja, pred.- II KOLOKVIJUM – Pregled i odbrana seminarskog rada
XIV nedjelja, vježbe - II KOLOKVIJUM – Pregled i odbrana seminarskog rada
XV nedjelja, pred.- POPRAVNI KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - POPRAVNI KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 4,5 kredita x 40/30 = 6 sati Ukupno opterećenje za predmet 4.5x30 = 135 sati
NedjeljnoU toku semestra
4.5 kredita x 40/30=6 sati i 0 minuta
1 sat(a) teorijskog predavanja
3 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 0 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 0 minuta x 16 =96 sati i 0 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 0 minuta x 2 =12 sati i 0 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
4.5 x 30=135 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
27 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 96 sati i 0 minuta (nastava), 12 sati i 0 minuta (priprema), 27 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura1. N. Klem, I. Malčević, N. Perin, N. Praščević: Uvod u primenu PC računara, Građevinski fakultet, Beograd, 1995.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanjeDaje se minimalni i maksimalni broj bodova koje student može postići u okviru elemenata koji se boduju, pri čemu student u svakom slučaju mora postići po svakom elementu propisani minimalni broj bodova: - Prisustvo predavanjima i vježbama (obavezno 70 %
Posebne naznake za predmetLaboratorijske vježbe (u računarskoj sali) se izvode u grupama zavisno od broja raspoloživih računara. Kolokvijum i ispit se polažu elektronski. Seminarski rad se sastoji od dva ravnopravna dijela: prikaz izabranog programa za upotrebu u upravljanju pro
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / ISTRAŽNI TERENSKI RADOVI

Naziv predmeta:ISTRAŽNI TERENSKI RADOVI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9635Obavezan152+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet stiču se osnovna znanja o istražnim radovima koji se primjenjuju u geotehnici.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni istražne terenske radove;
2. Objasni faze sprovođenja istražnih terenskih radova;
3. Organizuje istraživanja terena;
4. Razumije postupke izvođenja istražnih radova;
5. Kartira jezgro istražne bušotine;
6. Obradi rezultate terenskih istražnih radova.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milan Radulović, dipl. inž. geol. - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Detaljno geološko i inženjerskogeološko (IG) kartiranje terena 1:2.500 – 1:10.000 sa izradom IG karte odgovarajuće razmjere. Terestričko snimanje terena.
I nedjelja, vježbe - Detaljno geološko i inženjerskogeološko (IG) kartiranje terena 1:2.500 – 1:10.000 sa izradom IG karte odgovarajuće razmjere. Terestričko snimanje terena.
II nedjelja, pred.-Primjena daljinske detekcije. Instrumentalno inženjerskogeološko kartiranje terena (1:100 – 1.000).
II nedjelja, vježbe Primjena daljinske detekcije. Instrumentalno inženjerskogeološko kartiranje terena (1:100 – 1.000).
III nedjelja, pred.- Geofizička ispitivanja: Geoelektrično sondiranje i skeniranje terena. Refrakciona seizmička ispitivanja
III nedjelja, vježbe - Geofizička ispitivanja: Geoelektrično sondiranje i skeniranje terena. Refrakciona seizmička ispitivanja
IV nedjelja, pred.- Istražno bušenjei prateći radovi. Istražne bušotine (rotaciono bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem). Istražno-eksploatacioni upojni bunari. Istražne jame. Istražne galerije-štolne
IV nedjelja, vježbe - Istražno bušenjei prateći radovi. Istražne bušotine (rotaciono bušenje sa kontinuiranim jezgrovanjem). Istražno-eksploatacioni upojni bunari. Istražne jame. Istražne galerije-štolne
V nedjelja, pred.- Detaljno inženjersko-geološko kartiranje jezgra bušotina i istražnih jama, uzimanje uzoraka tla i stijenske mase za geomehanička i geotehnička ispitivanja.
V nedjelja, vježbe - Detaljno inženjersko-geološko kartiranje jezgra bušotina i istražnih jama, uzimanje uzoraka tla i stijenske mase za geomehanička i geotehnička ispitivanja.
VI nedjelja, pred.- Terenski geomehanički opiti. Standardna dinamička penetracija (SPT). Statička penetracija. Opit kružnom pločom.
VI nedjelja, vježbe - Terenski geomehanički opiti. Standardna dinamička penetracija (SPT). Statička penetracija. Opit kružnom pločom.
VII nedjelja, pred.- I TEST, I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe - I TEST, I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, pred.- Metode ispitivanja ispucalosti stijenskih masa. Opšte postavke o ispucalosti stijenskih masa. Sloj i elementi pada sloja
VIII nedjelja, vježbe - Metode ispitivanja ispucalosti stijenskih masa. Opšte postavke o ispucalosti stijenskih masa. Sloj i elementi pada sloja
IX nedjelja, pred.- Metode ispitivanja ispucalosti otkrivenih stijenskih masa. Određivanje linearnog i planarnog koeficijenta ispucalosti
IX nedjelja, vježbe - Metode ispitivanja ispucalosti otkrivenih stijenskih masa. Određivanje linearnog i planarnog koeficijenta ispucalosti
X nedjelja, pred.- Metode ispitivanja neotkrivenih stijenskih masa. Određivanje RQD na jezgru bušotina
X nedjelja, vježbe - Metode ispitivanja neotkrivenih stijenskih masa. Određivanje RQD na jezgru bušotina
XI nedjelja, pred.- Terenski hidrogeološki opiti (VDP – metodom Lygeon-a; opiti crpljenja i nalivanja).
XI nedjelja, vježbe - Terenski hidrogeološki opiti (VDP – metodom Lygeon-a; opiti crpljenja i nalivanja).
XII nedjelja, pred.- Terenski istražni radovi za potrebe izučavanja i sanacije klizišta (geodetski reperi, istražno-piezometarske bušotine, istražna oka i dr.)
XII nedjelja, vježbe - Terenski istražni radovi za potrebe izučavanja i sanacije klizišta (geodetski reperi, istražno-piezometarske bušotine, istražna oka i dr.)
XIII nedjelja, pred.- Geotehnička istraživanja u toku izvođenja tunela (detaljno IG kartiranje, mjerenje konvergencije profila i divergencije stijenske mase oko iskopa, i dr.).
XIII nedjelja, vježbe - Geotehnička istraživanja u toku izvođenja tunela (detaljno IG kartiranje, mjerenje konvergencije profila i divergencije stijenske mase oko iskopa, i dr.).
XIV nedjelja, pred.- I TEST, II KOLOKVIJUM
XIV nedjelja, vježbe - I TEST, II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, pred.- Ponavljanje gradiva
XV nedjelja, vježbe - Ponavljanje gradiva
Opterećenje studentaNedjeljno
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
KonsultacijePonedeljak 11.00-13.00 časova
LiteraturaMićko Radulović, Udžbenik Osnovi geologije;
Skripta Inženjerska geologija, Univerzitet Crne Gore;
Knjiga Hidrogeologija karsta Crne Gore (2000);
Geološka karta Crne Gore sa Tumačem
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
- Prisustvo predavanjima i vježbama: max 5 pt;
- Domaći zadaci: max 5 pt;
- Testovi: max 20 pt;
- Kolokvijumi: max 40 pt;
- Završni ispit: max 30 pt;
- Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od po 15 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / GEOTEHNIČKA ISPITIVANJA

Naziv predmeta:GEOTEHNIČKA ISPITIVANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9636Obavezan152+0+2
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o laboratorijskim metodama proučavanja stijena i tla.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Objasni pojmove iz oblasti geotehnike; 2. Objasni faze geotehničkih ispitivanja terena; 3. Organizuje geotehnička ispitivanja terena; 4. Razumije postupke izvođenja istražnih radova; 5. Kartira jezgro istražne bušotine; 6. Obradi rezultate geotehničkih ispitivanja.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc.dr Milan Radulović
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije, terenski rad
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Značaj laboratorijskih ispitivanja uzoraka stijene i tla. Značaj terenskih opita – ispitivanja „in situ“. Efekat razmjere. Geotehnička laboratorija
I nedjelja, vježbe - Uvod. Značaj laboratorijskih ispitivanja uzoraka stijene i tla. Značaj terenskih opita – ispitivanja „in situ“. Efekat razmjere. Geotehnička laboratorija
II nedjelja, pred.-Metode pribavljanja reprezentativnih uzoraka tla/stijene. Poremećeni i neporemećeni uzorci
II nedjelja, vježbe Metode pribavljanja reprezentativnih uzoraka tla/stijene. Poremećeni i neporemećeni uzorci
III nedjelja, pred.- Laboratorijska mjerenja. Komparateri. Deformetri. Mjerne trake. Mjerači sile/pritiska. Akvizicija –prikupljanje podataka.
III nedjelja, vježbe - Laboratorijska mjerenja. Komparateri. Deformetri. Mjerne trake. Mjerači sile/pritiska. Akvizicija –prikupljanje podataka.
IV nedjelja, pred.- Testovi klasifikacije tla. Granulometrijski sastav. Vlažnost. Utvrđivanje granica plastičnosti. Određivanje specifične težine.
IV nedjelja, vježbe - Testovi klasifikacije tla. Granulometrijski sastav. Vlažnost. Utvrđivanje granica plastičnosti. Određivanje specifične težine.
V nedjelja, pred.- Ispitivanje vodopropustljivosti tla u laboratoriji, opiti sa konstantnim i opadajućim pritiskom. Opit stišljivosti /konsolidacije. Konstrukcija edometra, postupak ispitivanja. Opist kružnom pločom za određivanje modula stišljivosti tla na terenu.
V nedjelja, vježbe - Ispitivanje vodopropustljivosti tla u laboratoriji, opiti sa konstantnim i opadajućim pritiskom. Opit stišljivosti /konsolidacije. Konstrukcija edometra, postupak ispitivanja. Opist kružnom pločom za određivanje modula stišljivosti tla na terenu.
VI nedjelja, pred.- Testovi za određivanje smičuće čvrstoće tla. Test direktnog smicanja. Test čistog smicanja. Test smicanja u prstenastom aparatu. Laboratorijska krilna sonda. Konstrukcija uređaja, priprema uzoraka tla.
VI nedjelja, vježbe - Testovi za određivanje smičuće čvrstoće tla. Test direktnog smicanja. Test čistog smicanja. Test smicanja u prstenastom aparatu. Laboratorijska krilna sonda. Konstrukcija uređaja, priprema uzoraka tla.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Opit jednoaksijalne kompresije uzoraka tla/stijene. Point load test. I KOLOKVIJUM.
VIII nedjelja, vježbe - Opit jednoaksijalne kompresije uzoraka tla/stijene. Point load test. I KOLOKVIJUM.
IX nedjelja, pred.- Triaksijalni aparat za ispitivanje uzoraka tla,konstrukcija, priprema uzoraka, standardni opiti triaksijalne kompresije. Triaksijalni aparat za ispitivanje uzoraka stijene ( Hoek-ova ćelija).
IX nedjelja, vježbe - Triaksijalni aparat za ispitivanje uzoraka tla,konstrukcija, priprema uzoraka, standardni opiti triaksijalne kompresije. Triaksijalni aparat za ispitivanje uzoraka stijene ( Hoek-ova ćelija).
X nedjelja, pred.- Standardni i modifikovani Proktorov opit. CBR opit. Terenske metode kontrole zbijenosti tla. Presiometri, namjena, vrste, postupak testiranja, rezultati i njihova interpretacija
X nedjelja, vježbe - Standardni i modifikovani Proktorov opit. CBR opit. Terenske metode kontrole zbijenosti tla. Presiometri, namjena, vrste, postupak testiranja, rezultati i njihova interpretacija
XI nedjelja, pred.- Standardni penetracioni opit (SPT). Statički penetracioni opit (CPT). Terenski opit krilne sonde
XI nedjelja, vježbe - Standardni penetracioni opit (SPT). Statički penetracioni opit (CPT). Terenski opit krilne sonde
XII nedjelja, pred.- Terenske metode ispitivanja deformabilnosti stijenske mase. Hidraulička raspinjača. Hidraulički jastuk. Radijalna presa. Sondažni dilatometar. Dinamičke terenske metode.
XII nedjelja, vježbe - Terenske metode ispitivanja deformabilnosti stijenske mase. Hidraulička raspinjača. Hidraulički jastuk. Radijalna presa. Sondažni dilatometar. Dinamičke terenske metode.
XIII nedjelja, pred.- Ispitivanje smičuće čvrstoće stijenskog diskontinuiteta. Ispitivanje otpornosti na smicanje stijene „in situ“, terenski opit smicanja u velikoj razmjeri, terenski opit smicanja po pukotini, terenski opit klizanja
XIII nedjelja, vježbe - Ispitivanje smičuće čvrstoće stijenskog diskontinuiteta. Ispitivanje otpornosti na smicanje stijene „in situ“, terenski opit smicanja u velikoj razmjeri, terenski opit smicanja po pukotini, terenski opit klizanja
XIV nedjelja, pred.- Određivanje dinamičkih svojstava tla. Geofizičke metode. Laboratorijske metode: opit cikličnog čistog smicanja, opit ciklične triaksijalne kompresije, resonant column test.
XIV nedjelja, vježbe - Određivanje dinamičkih svojstava tla. Geofizičke metode. Laboratorijske metode: opit cikličnog čistog smicanja, opit ciklične triaksijalne kompresije, resonant column test.
XV nedjelja, pred.- Istraživanje primarnog naponskog stanja i naponskog stanja oko podzemnog otvora. II KOLOKVIJUM.
XV nedjelja, vježbe - Istraživanje primarnog naponskog stanja i naponskog stanja oko podzemnog otvora. II KOLOKVIJUM.
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
0 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaMilan M. Maksimović, “Mehanika tla“, Grosknjiga, Beograd, 1995. Head, K.H. (1980), „Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 1, Soil Classification and Compaction Tests,“ Pentech Press, London. Head, K.H. (1982), „Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 2“, Pentech Press, London. Branislav Kujundžić, „Osnove mehanike stena“, Građevinski kalendar, Beograd, 1977.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena; - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena); - Završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena); - Pr
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / POBOLJŠANJE TLA I STIJENA

Naziv predmeta:POBOLJŠANJE TLA I STIJENA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9637Obavezan152+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj sticanje znanja o posebnim tehnikama za pobojšanje fizičkih i mehaničkih karakteristika tla i stijene.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Zvonko Tomanović, dipl. inž. građ. - nastavnik Mr Slobodan Živaljević, dipl. inž. građ. - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Definisanje uslova tla i stijenske sredine koji zahtjevaju poboljšanje fizičkih i mehaničkih osobina. Kriteriumi za ocjenu kvaliteta prirodne sredine. Dozvoljena slijeganja i dozvoljena pomjeranja.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Definisanje uslova tla i stijenske sredine koji zahtjevaju poboljšanje fizičkih i mehaničkih osobina. Kriteriumi za ocjenu kvaliteta prirodne sredine. Dozvoljena slijeganja i dozvoljena pomjeranja.
II nedjelja, pred.-Poboljšanje tla. Primjena zbijanja, vibriranja, injektiranje i hemsika stabilizacija.
II nedjelja, vježbe Poboljšanje tla. Primjena zbijanja, vibriranja, injektiranje i hemsika stabilizacija.
III nedjelja, pred.- Poboljšanje tla. Primjena cementa, kreča i filterskog pepela.
III nedjelja, vježbe - Poboljšanje tla. Primjena cementa, kreča i filterskog pepela.
IV nedjelja, pred.- Poboljšanje tla. „Jet grouting“, zamrzavanje tla, armiranje tla. Primjena geositetika i geomerža za poboljšanje mehaničkih karakteristika tla.
IV nedjelja, vježbe - Poboljšanje tla. „Jet grouting“, zamrzavanje tla, armiranje tla. Primjena geositetika i geomerža za poboljšanje mehaničkih karakteristika tla.
V nedjelja, pred.- Zamjena tla. Uslovi ugradnje, zbijanja i mehaničke karakteristike zamjenjujućeg tla.
V nedjelja, vježbe - Zamjena tla. Uslovi ugradnje, zbijanja i mehaničke karakteristike zamjenjujućeg tla.
VI nedjelja, pred.- Dreniranje korišćenjem šljunčanih šipova i madraca, primjena geosintetika u dreniranju.
VI nedjelja, vježbe - Dreniranje korišćenjem šljunčanih šipova i madraca, primjena geosintetika u dreniranju.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Uvod. Osnovni pojmovi za poboljšanje stijenske mase. Karakteristike stijeske mase kao prirodne sredine. Ispucalost, slojevitost, prirodno naponsko stanje, raspadnutost. I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Uvod. Osnovni pojmovi za poboljšanje stijenske mase. Karakteristike stijeske mase kao prirodne sredine. Ispucalost, slojevitost, prirodno naponsko stanje, raspadnutost. I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Poboljšanje stijenske sredine. Primjena injektiranja, hemiska stabilizacija i zamrzavanje. Vrste injektiranja. Termička melioracija
IX nedjelja, vježbe - Poboljšanje stijenske sredine. Primjena injektiranja, hemiska stabilizacija i zamrzavanje. Vrste injektiranja. Termička melioracija
X nedjelja, pred.- Materijali i smese za injektiranje. Svojstva injekcionih masa, područje primjene. Osnovni principi i postavke pri injektiranju, injekcioni pritisci.
X nedjelja, vježbe - Materijali i smese za injektiranje. Svojstva injekcionih masa, područje primjene. Osnovni principi i postavke pri injektiranju, injekcioni pritisci.
XI nedjelja, pred.- Poboljšanje stijenske sredine kod lučnih brana i hodrotehničkih objekata. Probna injekciona polja. Injekcioni zavesi.
XI nedjelja, vježbe - Poboljšanje stijenske sredine kod lučnih brana i hodrotehničkih objekata. Probna injekciona polja. Injekcioni zavesi.
XII nedjelja, pred.- Injektiranje šahtova i tunela pod pritiskom.
XII nedjelja, vježbe - Injektiranje šahtova i tunela pod pritiskom.
XIII nedjelja, pred.- Poboljšanje stijenske sredine. Primjena sidara i ankera.
XIII nedjelja, vježbe - Poboljšanje stijenske sredine. Primjena sidara i ankera.
XIV nedjelja, pred.- Sidrenje, osnovni elementi i mehanizam dejstva sidara. Vrste sidara. Elementi sidrenja kod razlčitih vrsta sidara i objekata. Izvođenje sidara i nihova zaštita. Prednaprezanje sidara. Kontrola nosivosti sidra.
XIV nedjelja, vježbe - Sidrenje, osnovni elementi i mehanizam dejstva sidara. Vrste sidara. Elementi sidrenja kod razlčitih vrsta sidara i objekata. Izvođenje sidara i nihova zaštita. Prednaprezanje sidara. Kontrola nosivosti sidra.
XV nedjelja, pred.- Torkretiranje, osnovni pojmovi. Torkret kao mjera poboljšanja stijenske mase. Polje primjene i primjeri iz prakse. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Torkretiranje, osnovni pojmovi. Torkret kao mjera poboljšanja stijenske mase. Polje primjene i primjeri iz prakse. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaŽorž Arkie, Zbijanje tla, Putevi i arodromsek piste – sredstva i metode. Građevinska knjiga Beograd, 1976; E. Hoek, P.K. Kaiser, W. F. Bawden: "Support of Underground Excavations in Hard Rock", A.A.Balkema, Rotterdam, 1998. Colin J.F.P. Jones,”Earth reinforcement & soil structures“,Tomas Telford, London, 1996. Ground Improvement Techniques, Dr. P. Purushothama Raj,
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena; - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena); - Završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena); - Pre
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata. Mentorska nastava se organizuje ako je broj kandidata manji od 5.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / STABILNOST KOSINA I SANACIJA KLIZIŠTA

Naziv predmeta:STABILNOST KOSINA I SANACIJA KLIZIŠTA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9638Obavezan153+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj sticanje znanja o tehničkim rješenjima sanacije i proračunima stabilnosti kod sanacije klizišta.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Petar Anagnosti,dipl.inž.građ. – nastavnik, Borko MIladinović, dipl. inž. građ. - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije i seminarski radovi
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Definisanje klizišta. Podjela-klasufikacija klizišta. Klizišta u tlu i stijeni.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Definisanje klizišta. Podjela-klasufikacija klizišta. Klizišta u tlu i stijeni.
II nedjelja, pred.-Uzroci nastajanja klizišta u tlu i mekim stijenama. Istražni radovi na klizištima. Geloške osnove i geotehničke podloge za snaciju klizišta.
II nedjelja, vježbe Uzroci nastajanja klizišta u tlu i mekim stijenama. Istražni radovi na klizištima. Geloške osnove i geotehničke podloge za snaciju klizišta.
III nedjelja, pred.- Proračun stabilnosti kosina. Metode granične ravnoteže. Faktor sigurnosti. Metoda Felenius-a. Uprošćena Bišop-ova metoda. Metode Janbu-I, Janbu-II.
III nedjelja, vježbe - Proračun stabilnosti kosina. Metode granične ravnoteže. Faktor sigurnosti. Metoda Felenius-a. Uprošćena Bišop-ova metoda. Metode Janbu-I, Janbu-II.
IV nedjelja, pred.- Proračun stabilnosti klizišta. Metode granične ravnoteže. Metoda Morgenstern-Prajs. Spenserova metoda. Metoda Maksimovića.
IV nedjelja, vježbe - Proračun stabilnosti klizišta. Metode granične ravnoteže. Metoda Morgenstern-Prajs. Spenserova metoda. Metoda Maksimovića.
V nedjelja, pred.- Proračun stabilnosti kosina. Numeričke metode. Metod konačnih elemenata.
V nedjelja, vježbe - Proračun stabilnosti kosina. Numeričke metode. Metod konačnih elemenata.
VI nedjelja, pred.- Seizmička dejstva i stabilnost kosina i klizišta.
VI nedjelja, vježbe - Seizmička dejstva i stabilnost kosina i klizišta.
VII nedjelja, pred.- Slobodna nedjelja
VII nedjelja, vježbe - Slobodna nedjelja
VIII nedjelja, pred.- Dinamika klizanja padina. I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Dinamika klizanja padina. I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Metode stabilizacije klizanja promjenom oblika padine i dreniranjem.
IX nedjelja, vježbe - Metode stabilizacije klizanja promjenom oblika padine i dreniranjem.
X nedjelja, pred.- Metode stabilizacije klizanja primjenom potpornih konstrukcija.
X nedjelja, vježbe - Metode stabilizacije klizanja primjenom potpornih konstrukcija.
XI nedjelja, pred.- Metode stabilizacije klizanja povećanjem čvrstoće materijala klizišta
XI nedjelja, vježbe - Metode stabilizacije klizanja povećanjem čvrstoće materijala klizišta
XII nedjelja, pred.- Klizišta – odroni u čvrstoj stijeni. Uzroci i mehanizmi pojave odrona u čvrstoj stijeni.
XII nedjelja, vježbe - Klizišta – odroni u čvrstoj stijeni. Uzroci i mehanizmi pojave odrona u čvrstoj stijeni.
XIII nedjelja, pred.- Metode sanacije odrona. Ankerisanje i potporne konstrukcije. Mjere zaštite infrastrukture od pojave odrona.
XIII nedjelja, vježbe - Metode sanacije odrona. Ankerisanje i potporne konstrukcije. Mjere zaštite infrastrukture od pojave odrona.
XIV nedjelja, pred.- Klizišta u Crnog Gori. Prostorni raspored i specifičnosti.
XIV nedjelja, vježbe - Klizišta u Crnog Gori. Prostorni raspored i specifičnosti.
XV nedjelja, pred.- Primjeri sanacinih rješenja karakterističnih klizišta u Crnoj Gori i regionu. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Primjeri sanacinih rješenja karakterističnih klizišta u Crnoj Gori i regionu. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
3 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaE. Nonveiller, Kliženje i stabilizacija kosina, Školska knjiga, Zagreb,1987; M. Maksimović, Mehanika tla, Gros knjiga, Beograd, 1995; Hoek E. & Bray J.W, Rock Slope Engineering, E & FN SPON, London, 1999. N. Gojković i drugi, Stabilnost kosina površinskih kopova, Gorapres, Beograd, 2004
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena) - završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena)  prela
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata. Mentorska nastava se organizuje ako je broj kandidata manji od 5.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika, saradnika, šefa poslijediplomskih studija i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PODZEMNI OBJEKTI

Naziv predmeta:PODZEMNI OBJEKTI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9639Obavezan152+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj sticanje znanja o posebnim tehnikama izvođenja temelja u specifičnim uslovima fundiranja.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Zvonko Tomanović, dipl. inž. građ. - nastavnik Mr Slobodan Živaljević, dipl. inž. građ. - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije i seminarski radovi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Istoriski razvoj izradnje tunela i podzemnih objekata. Podjela objekata.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Istoriski razvoj izradnje tunela i podzemnih objekata. Podjela objekata.
II nedjelja, pred.-Karakteristike podgradnih konstrukcija pojedinih tipova podzemnih objekata.
II nedjelja, vježbe Karakteristike podgradnih konstrukcija pojedinih tipova podzemnih objekata.
III nedjelja, pred.- Tradicionalni načini izgradnje tunela.
III nedjelja, vježbe - Tradicionalni načini izgradnje tunela.
IV nedjelja, pred.- Primjena podgrade od mlaznog betona, armature i sidara. Ankeri u tunelograndnji. Proračun nosivosti ankera.
IV nedjelja, vježbe - Primjena podgrade od mlaznog betona, armature i sidara. Ankeri u tunelograndnji. Proračun nosivosti ankera.
V nedjelja, pred.- Primjena TBM pri izgradnji tunela. Konstrukcije TBM mašina. Primjena otkopnih mašina.
V nedjelja, vježbe - Primjena TBM pri izgradnji tunela. Konstrukcije TBM mašina. Primjena otkopnih mašina.
VI nedjelja, pred.- Tuneli ispod vode. Tuneli u urbanim područjima. Plitki tuneli.
VI nedjelja, vježbe - Tuneli ispod vode. Tuneli u urbanim područjima. Plitki tuneli.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja, pred.- Stereografske projekcije i njihova primjena u tunelogradnji. I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Stereografske projekcije i njihova primjena u tunelogradnji. I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Stabilnost blokova koji klizaju po jednoj ili više površi diskontinuiteta.
IX nedjelja, vježbe - Stabilnost blokova koji klizaju po jednoj ili više površi diskontinuiteta.
X nedjelja, pred.- Geotehnička osmatranja pri građenju podzemnih objekata.
X nedjelja, vježbe - Geotehnička osmatranja pri građenju podzemnih objekata.
XI nedjelja, pred.- Geotehnički nadzor pri građenju podzemnih objekata. Aktivno geotehničko projektovanje.
XI nedjelja, vježbe - Geotehnički nadzor pri građenju podzemnih objekata. Aktivno geotehničko projektovanje.
XII nedjelja, pred.- Sanacija tunela i podzemnih objekata. Uvod i osnovni principi.
XII nedjelja, vježbe - Sanacija tunela i podzemnih objekata. Uvod i osnovni principi.
XIII nedjelja, pred.- Oštećenja tunelskih konstrukcija. Povezanost tehnologije građenja i oštećenja.
XIII nedjelja, vježbe - Oštećenja tunelskih konstrukcija. Povezanost tehnologije građenja i oštećenja.
XIV nedjelja, pred.- Sanacioni radovi. Sanacija i rekonstrukcija tunela.
XIV nedjelja, vježbe - Sanacioni radovi. Sanacija i rekonstrukcija tunela.
XV nedjelja, pred.- Primjena savremenih materijala pri sanaciji tunela. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Primjena savremenih materijala pri sanaciji tunela. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaBranislav Popović, “Tuneli”, Građevinska knjiga, Beograd, 1987 Dr Petar Jovanović, ”Izrada podzemnih prostorija velikog profila”, Građevinska knjiga, Beograd, 1984 M. Hudec, D. Kolić: "Tuneli", Hubitg, Zagreb, 2009, E. Hoek, P.K. Kaiser, W. F. Bawden: "Support of Underground Excavations in Hard Rock", A.A.Balkema, Rotterdam, 1998.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena; - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena); - Završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena); - Pr
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata. Mentorska nastava se organizuje ako je broj kandidata manji od 5.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PRIMJENA RAČUNARA U GEOTEHNICI

Naziv predmeta:PRIMJENA RAČUNARA U GEOTEHNICI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9640Obavezan152+1+2
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj sticanje znanja o mogućnosti primjene numeričkih metoda i računara u geotehnici i sticanje praktičnih znanja u primjeni gotovih softverskih paketa pri naposnko-deformacijskoj analizi.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Branislav Glavatović, dipl. inž. geol. - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Opis geotehničkim problema koji se mogu rješavati primjenom softverskih paketa.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Opis geotehničkim problema koji se mogu rješavati primjenom softverskih paketa.
II nedjelja, pred.-Geotehnički modeli.
II nedjelja, vježbe Geotehnički modeli.
III nedjelja, pred.- Matematički model. Diskretizacija. Numerički modeli. Naponsko deformacijska analiza.
III nedjelja, vježbe - Matematički model. Diskretizacija. Numerički modeli. Naponsko deformacijska analiza.
IV nedjelja, pred.- Vinklerov model. Razmatranje tla kao elastično, homogenog i izotropnog poluprostora.
IV nedjelja, vježbe - Vinklerov model. Razmatranje tla kao elastično, homogenog i izotropnog poluprostora.
V nedjelja, pred.- Primjena specijalizovanih geotehničkih softvera FLAC2D, PLAXIS, SWEDGE, UNWEDGE pri analizi geotehničkih problema.
V nedjelja, vježbe - Primjena specijalizovanih geotehničkih softvera FLAC2D, PLAXIS, SWEDGE, UNWEDGE pri analizi geotehničkih problema.
VI nedjelja, pred.- Proračun statičkih uticaja kod složenih temeljinih konstrukcija plitkog fundiranja. Tlo elastičan materijal. Proračun kontaknih napona ispod temelja plitkog fundiranja.
VI nedjelja, vježbe - Proračun statičkih uticaja kod složenih temeljinih konstrukcija plitkog fundiranja. Tlo elastičan materijal. Proračun kontaknih napona ispod temelja plitkog fundiranja.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Proračun potpornih zidova, podgradnih konstrukcija temeljnih jama, i konstrukcija zagata. I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Proračun potpornih zidova, podgradnih konstrukcija temeljnih jama, i konstrukcija zagata. I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Proračun temelja na šipovima.
IX nedjelja, vježbe - Proračun temelja na šipovima.
X nedjelja, pred.- Analiza stabilnosti klizišta.
X nedjelja, vježbe - Analiza stabilnosti klizišta.
XI nedjelja, pred.- Stereografska analiza podataka o diskontinuitetima. Klizanje blokova stijene. Planarno klizanje.
XI nedjelja, vježbe - Stereografska analiza podataka o diskontinuitetima. Klizanje blokova stijene. Planarno klizanje.
XII nedjelja, pred.- Analiza stabilnosti blokova stijene, ispadanje i klizanje po dvije ili više ravni. Analiza stabilnosti blokova kod podzemnih iskopa.
XII nedjelja, vježbe - Analiza stabilnosti blokova stijene, ispadanje i klizanje po dvije ili više ravni. Analiza stabilnosti blokova kod podzemnih iskopa.
XIII nedjelja, pred.- Proračun statičkih uticaja u podgradnoj konstrukciji podzemnih objekata i naponsko deformacijska analiza u stijenskoj masi. Plastifikacija stijenske mase.
XIII nedjelja, vježbe - Proračun statičkih uticaja u podgradnoj konstrukciji podzemnih objekata i naponsko deformacijska analiza u stijenskoj masi. Plastifikacija stijenske mase.
XIV nedjelja, pred.- Primjeri proračuna temelja plitkog i dubokog fundiranja.
XIV nedjelja, vježbe - Primjeri proračuna temelja plitkog i dubokog fundiranja.
XV nedjelja, pred.- Primjeri proračuna podzemnih objekata. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Primjeri proračuna podzemnih objekata. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
2 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
1 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaE. Nonveiller, “Kliženje i stabilizacija kosina“, Školska knjiga, Zagreb,1987; M. Maksimović, Mehanika tla, Gros knjiga, Beograd, 1995; Hoek E. & Bray J.W, Rock Slope Engineering, E & FN SPON, London, 1999; R.K. Goel Softwar for engineering control of landslide and tunneling hazards, A.A. Balkema Publishers, 2002.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena; - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena); - Završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena); - Pre
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata. Mentorska nastava se organizuje ako je broj kandidata manji od 5.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / GEOFIZIKA U GEOTEHNICI

Naziv predmeta:GEOFIZIKA U GEOTEHNICI
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9641Obavezan252+1+1
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaEdukovanje studenata neophodnim znanjem iz oblasti primijenjene geofizike u geotehnici, u cilju pripreme za implementaciju znanja u konkretnoj inženjerskoj praksi
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Branislav Glavatović, dipl. inž. geol. - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe,seminarski radovi, konsultacije.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Predmet proučavanja teorijske i primijenjene geofizike. Uloga i značaj primijenjene geofizike u savremenim geotehničkim metodama ispitivanja tla i stijena. Geotehnička geofizika. Primjena geofizičkih metoda u građevinskoj praksi, aseizmičkom planiranju i
I nedjelja, vježbe - Predmet proučavanja teorijske i primijenjene geofizike. Uloga i značaj primijenjene geofizike u savremenim geotehničkim metodama ispitivanja tla i stijena. Geotehnička geofizika. Primjena geofizičkih metoda u građevinskoj praksi, aseizmičkom planiranju i
II nedjelja, pred.-Osnovni principi seizmičkih metoda u geofizici: tipovi i vrste seizmičkih talasi i osnovi postulati njihovog prostiranja u zemljinoj kori i geotehničkoj sredini. Principi refrakcione i reflektivne seizmike. Načini generisanja seizmičkih talasa u refrakcio
II nedjelja, vježbe Osnovni principi seizmičkih metoda u geofizici: tipovi i vrste seizmičkih talasi i osnovi postulati njihovog prostiranja u zemljinoj kori i geotehničkoj sredini. Principi refrakcione i reflektivne seizmike. Načini generisanja seizmičkih talasa u refrakcio
III nedjelja, pred.- Akvizicija i obrada rezultata refrakcionih ispitivanja. Određivanje geometrijskih i seizmičkih parametara geotehničkog modela. Metoda seizmičke tomografije u geotehničkim istraživanjima. Seizmička ispitivanja između bušotina. Metoda plitkih reflektivnih s
III nedjelja, vježbe - Akvizicija i obrada rezultata refrakcionih ispitivanja. Određivanje geometrijskih i seizmičkih parametara geotehničkog modela. Metoda seizmičke tomografije u geotehničkim istraživanjima. Seizmička ispitivanja između bušotina. Metoda plitkih reflektivnih s
IV nedjelja, pred.- Proračun modula elastičnosti na osnovu brzina prostiranja seizmičkih talasa. Principi metoda određivanja maksimalnih očekivanih ubrzanja tla na osnovnoj stijeni lokacije – proračun seizmičkog hazarda.
IV nedjelja, vježbe - Proračun modula elastičnosti na osnovu brzina prostiranja seizmičkih talasa. Principi metoda određivanja maksimalnih očekivanih ubrzanja tla na osnovnoj stijeni lokacije – proračun seizmičkog hazarda.
V nedjelja, pred.- Fenomen amplifikacije seizmičkih talasa u geoetehničkoj sredini. Izrada geotehničkih modela za geodinamički proračun amplifikacije tla. Uticaj podzemne vode u tlu na amplifikaciju seizmičkih talasa.
V nedjelja, vježbe - Fenomen amplifikacije seizmičkih talasa u geoetehničkoj sredini. Izrada geotehničkih modela za geodinamički proračun amplifikacije tla. Uticaj podzemne vode u tlu na amplifikaciju seizmičkih talasa.
VI nedjelja, pred.- Metode utvrđivanja dinamičkog faktora amplifikacije tla (DAF). Upotreba faktora DAF u proračunu koeficijenta seizmičnosti tla. Principi metode seizmičke rejonizacije i seizmičke mikrorejonizacije. Efekti miniranja u tlu kroz dejstvo seizmičkih talasa. Pro
VI nedjelja, vježbe - Metode utvrđivanja dinamičkog faktora amplifikacije tla (DAF). Upotreba faktora DAF u proračunu koeficijenta seizmičnosti tla. Principi metode seizmičke rejonizacije i seizmičke mikrorejonizacije. Efekti miniranja u tlu kroz dejstvo seizmičkih talasa. Pro
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Principi geoelektričnih metoda u geofizici: osnovne informacije o fizici toka električne struje kroz tlo, vrste i primjena geoelektričnih dispozitiva. Korišćenje geoelektričnih metode za istraživanje geotehničkog modela: metoda specifične električne otpor
VIII nedjelja, vježbe - Principi geoelektričnih metoda u geofizici: osnovne informacije o fizici toka električne struje kroz tlo, vrste i primjena geoelektričnih dispozitiva. Korišćenje geoelektričnih metode za istraživanje geotehničkog modela: metoda specifične električne otpor
IX nedjelja, pred.- Geoelektrična 2D i 3D tomogarfija za potrebe geotehničkih istraživanja. Geoelektrična ispitivanja klizišta. Primjena geoelektričnih metoda u drugim oblastima geologije.
IX nedjelja, vježbe - Geoelektrična 2D i 3D tomogarfija za potrebe geotehničkih istraživanja. Geoelektrična ispitivanja klizišta. Primjena geoelektričnih metoda u drugim oblastima geologije.
X nedjelja, pred.- Principi savremenih elekromagnetskih metoda sa primjenom u geotehničkom ispitivanju tla: metoda georadara, metoda multifrekventnog sondiranja. Elektromagnetska ispitivanja nehomogenosti tla i stijena. Geofizičke metode u tunelima.
X nedjelja, vježbe - Principi savremenih elekromagnetskih metoda sa primjenom u geotehničkom ispitivanju tla: metoda georadara, metoda multifrekventnog sondiranja. Elektromagnetska ispitivanja nehomogenosti tla i stijena. Geofizičke metode u tunelima.
XI nedjelja, pred.- Primjeri primjene metode geoelektrične 2D tomogarfije u realnim uslovima: akvizicija podataka, interpretacija rezultata i konstrukcija geofizičkog i geotehničkog 2D profila.
XI nedjelja, vježbe - Primjeri primjene metode geoelektrične 2D tomogarfije u realnim uslovima: akvizicija podataka, interpretacija rezultata i konstrukcija geofizičkog i geotehničkog 2D profila.
XII nedjelja, pred.- Ostale geofizičke metoda u ispitivanju heterogenosti tla: mikro-gravimetrija, mikro-magnetizam, metoda sopstvenog potencijala, metoda izazvane polarizacije. Upoznavanje sa konretnim primjerima geotehničke geofizike u crnogorskoj praksi;
XII nedjelja, vježbe - Ostale geofizičke metoda u ispitivanju heterogenosti tla: mikro-gravimetrija, mikro-magnetizam, metoda sopstvenog potencijala, metoda izazvane polarizacije. Upoznavanje sa konretnim primjerima geotehničke geofizike u crnogorskoj praksi;
XIII nedjelja, pred.- Principi geoelektričnih metoda u geofizici: osnovne informacije o fizici toka električne struje kroz tlo, vrste i primjena geoelektričnih dispozitiva. Korišćenje geoelektričnih metode za istraživanje geotehničkog modela: metoda specifične električne otpor
XIII nedjelja, vježbe - Principi geoelektričnih metoda u geofizici: osnovne informacije o fizici toka električne struje kroz tlo, vrste i primjena geoelektričnih dispozitiva. Korišćenje geoelektričnih metode za istraživanje geotehničkog modela: metoda specifične električne otpor
XIV nedjelja, pred.- Geofizički karotaž bušotina: principi primjene različitih geofizičkih metoda ispitivanja u bušotinama (geoelektrične, seizmičke, radiometrijske, elektromagnetske, mjerenje prečnika bušotine). Principi metoda korigovanja uticaja isplake u bušotini na rezul
XIV nedjelja, vježbe - Geofizički karotaž bušotina: principi primjene različitih geofizičkih metoda ispitivanja u bušotinama (geoelektrične, seizmičke, radiometrijske, elektromagnetske, mjerenje prečnika bušotine). Principi metoda korigovanja uticaja isplake u bušotini na rezul
XV nedjelja, pred.- Geofizika u rješavanju specifičnih problema u inženjerskoj praksi: monitoring nestabilnih padina, deponija otpada, ekololoških zagađenja, arheoloških ispitivanja, i dr.. Primjeri iz prakse. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Geofizika u rješavanju specifičnih problema u inženjerskoj praksi: monitoring nestabilnih padina, deponija otpada, ekololoških zagađenja, arheoloških ispitivanja, i dr.. Primjeri iz prakse. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaBranislav Glavatović, “Osnovi geonauka“ - poglavlja: Geofizika, Seizmologija, elastični talasi, zemljina unutrašnjost. Izdanje Seizmološkog zavoda, Podgorica, 2005.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena; - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena); - Završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena); - Prel
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata. Mentorska nastava se organizuje ako je broj kandidata manji od 5.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PRIMIJENJENA HIDROGEOLOGIJA

Naziv predmeta:PRIMIJENJENA HIDROGEOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9642Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaKroz ovaj predmet stiču se osnovna znanja iz primjenjene hidrogeologije.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni funkcionisanje hidrogeološkog sistema;
2. Objasni proces prihranjivanja izdani;
3. Objasni procese pražnjenja idani;
4. Razumije Darsijev zakon strujanja podzemnih voda;
5. Iračuna koeficijent filtracije, brzinu kretanja podzemnih voda, i koeficijent vodoprovodnosti;
6. Izvede test crpljenja podzemnih voda;
7. Procijeni doticaj voda u podzemne objekte.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaDoc. dr Milan Radulović, dipl. inž. geol. - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradiva Predavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Osnovni principi hidrogeoloških istraživanja (HGI). Klasifikacija metoda HGI.
I nedjelja, vježbe - Osnovni principi hidrogeoloških istraživanja (HGI). Klasifikacija metoda HGI.
II nedjelja, pred.-Osnovna hidrogeološka (HG) istraživanja (HG rekognosciranje, HG kartiranje, principi izrade hidrogeoloških karata).
II nedjelja, vježbe Osnovna hidrogeološka (HG) istraživanja (HG rekognosciranje, HG kartiranje, principi izrade hidrogeoloških karata).
III nedjelja, pred.- Istražni hidrogeološki radovi – Hidrogeološko istražno bušenje (istražno-piezometarske bušotine, istražno-eksploatacioni bunari).
III nedjelja, vježbe - Istražni hidrogeološki radovi – Hidrogeološko istražno bušenje (istražno-piezometarske bušotine, istražno-eksploatacioni bunari).
IV nedjelja, pred.- Hidrohemijske metode istraživanja (skraćene i kompletne hemijske analize, mikrobiološke analize, analize agresivnosti vode, analize na Cl- jon.
IV nedjelja, vježbe - Hidrohemijske metode istraživanja (skraćene i kompletne hemijske analize, mikrobiološke analize, analize agresivnosti vode, analize na Cl- jon.
V nedjelja, pred.- Opitni hidrogeološki radovi. Crpljenja vode iz vodnih objekata, opiti nalivanja vode u bušotinu i bunar, opiti utiskivanja vode – VDP.
V nedjelja, vježbe - Opitni hidrogeološki radovi. Crpljenja vode iz vodnih objekata, opiti nalivanja vode u bušotinu i bunar, opiti utiskivanja vode – VDP.
VI nedjelja, pred.- Opiti obeležavanja podzemnih voda u cilju određivanja pravca i smjera podzemnih tokova.
VI nedjelja, vježbe - Opiti obeležavanja podzemnih voda u cilju određivanja pravca i smjera podzemnih tokova.
VII nedjelja, pred.- I TEST, I KOLOKVIJUM
VII nedjelja, vježbe - I TEST, I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, pred.- Hidrogeološka osnova za isušivanje i zaštitu građevinskih površina od podzemnih voda. Stacionarna HG istraživanja režima podzemnih voda (određivanje ekstremnih N. P. V.; drenažni objekti, isušivanje temeljnih jama i podzemnih objekata.
VIII nedjelja, vježbe - Hidrogeološka osnova za isušivanje i zaštitu građevinskih površina od podzemnih voda. Stacionarna HG istraživanja režima podzemnih voda (određivanje ekstremnih N. P. V.; drenažni objekti, isušivanje temeljnih jama i podzemnih objekata.
IX nedjelja, pred.- Metode hidrogeoloških istraživanja za potrebe sanacije klizišta.
IX nedjelja, vježbe - Metode hidrogeoloških istraživanja za potrebe sanacije klizišta.
X nedjelja, pred.- Hidrogeološka istraživanja za različite građevinske objekte (stambeni i industrijski objekti; putevi i željeznice; mostovi; tuneli i podzemni objekti; hidrotehnički objekti).
X nedjelja, vježbe - Hidrogeološka istraživanja za različite građevinske objekte (stambeni i industrijski objekti; putevi i željeznice; mostovi; tuneli i podzemni objekti; hidrotehnički objekti).
XI nedjelja, pred.- Hidrogeološka proučavanja tokom eksploatacije objekata i mjere zaštite životne sredine: fundament i voda; oštećenja objekata izazvana isušivanjem.
XI nedjelja, vježbe - Hidrogeološka proučavanja tokom eksploatacije objekata i mjere zaštite životne sredine: fundament i voda; oštećenja objekata izazvana isušivanjem.
XII nedjelja, pred.- Deformacije tla i objekata pri eksploataciji dubokih vodonosnih horizonata; oštećenja izazvana kolebanjem nivoa podemnih voda.
XII nedjelja, vježbe - Deformacije tla i objekata pri eksploataciji dubokih vodonosnih horizonata; oštećenja izazvana kolebanjem nivoa podemnih voda.
XIII nedjelja, pred.- Hidrogeološka istraživanja za potrbe vodosnabdjevanja naselja.
XIII nedjelja, vježbe - Hidrogeološka istraživanja za potrbe vodosnabdjevanja naselja.
XIV nedjelja, pred.- Ponavljanje gradiva.
XIV nedjelja, vježbe - Ponavljanje gradiva.
XV nedjelja, pred.- II TEST, II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - II TEST, II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno
5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
KonsultacijePonedeljak 11.00-13.00 časova
LiteraturaMićko Radulović, Udžbenik Osnovi geologije;
Milan Radulović, Hidraulika podzemnih voda, izvod iz predavanja
Skripta Inženjerska geologija, Univerzitet Crne Gore;
Knjiga Hidrogeologija karsta Crne Gore (2000);
Hidrogeološka karta Crne Gore 1:200.000 sa Tumačem
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
- Prisustvo predavanjima i vježbama: 4 poena
- Geološki Elaborat: 6 poena
- Kolokvijumi: po 45 poena
- Završni ispit: 50 poena
- Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od po 15 studenata.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / INŽENJERSKA GEOLOGIJA

Naziv predmeta:INŽENJERSKA GEOLOGIJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9643Obavezan252+1+1
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje osnovnog znanja iz oblasti inženjerske geologije.
Ishodi učenjaNakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni pojmove iz oblasti inženjerske geologije;
2. Objasni faze inženjersko-geoloških istraživanja;
3. Izradi inženjersko-geološki profil terena;
4. Razumije inženjersko-geološke karte;
5. Razumije inženjersko-geološke projekte;
6. Razumije inženjersko-geološke elaborate.
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Milan Radulović - nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Magmatske, sedimentne i metamorfne stijene.
I nedjelja, vježbe - Identifikacija stijena.
II nedjelja, pred.-Tektonske deformacije stijena. Geološke, hidrogeološke i inženjersko-geološke karte.
II nedjelja, vježbe Geološke i hidrogeološke karte.
III nedjelja, pred.- Inženjersko-geološke vrste stijena. Geološke i inženjersko-geološke karakteristike Crne Gore.
III nedjelja, vježbe - Inženjersko-geološke karte.
IV nedjelja, pred.- Metodologija inženjersko-geoloških istraživanja terena.
IV nedjelja, vježbe - Izrada inženjersko-geološkog profila na osnovu podataka dobijenih istražnim bušenjem.
V nedjelja, pred.- Savremeni geološki i inženjersko-geološki procesi (kliženje, odronjavanje i sl.).
V nedjelja, vježbe - Inženjersko-geološki profil preko klizišta.
VI nedjelja, pred.- Izučavanje klizišta.
VI nedjelja, vježbe - Elementi klizišta.
VII nedjelja, pred.- Tehničke mjere poboljšavanja svojstava građevinskog tla: zbijanje, šipovanje, sidrenje, injektiranje, dreniranje.
VII nedjelja, vježbe - Opit kružnom pločom.
VIII nedjelja, pred.- I test, I kolokvijum.
VIII nedjelja, vježbe - I test, I kolokvijum.
IX nedjelja, pred.- Inženjersko-geološki uslovi izgradnje naselja
IX nedjelja, vježbe - Primjer elaborata o izvedenim inženjersko-geološkim istraživanjima za potrebe izgradnje stambenog objekta.
X nedjelja, pred.- Inženjersko-geološki uslovi izgradnje tunela i puteva (otvorene trase).
X nedjelja, vježbe - RMR klasifikacija.
XI nedjelja, pred.- Inženjersko-geološki uslovi izgradnje mostova i brana.
XI nedjelja, vježbe - Inženjersko-geološki profil za potrebe gradnje mosta.
XII nedjelja, pred.- Izučavanje ležišta geoloških građevinskih materijala.
XII nedjelja, vježbe - Izrada inženjersko-geoloških profila preko ležišta i proračun rezervi.
XIII nedjelja, pred.- Eurokod 7 – Geotehničko projektovanje, Dio 2: Istraživanje i ispitivanje tla
XIII nedjelja, vježbe - Kompletiranje grafičkih radova.
XIV nedjelja, pred.- Obilazak terena.
XIV nedjelja, vježbe - Obilazak terena.
XV nedjelja, pred.- II test, II kolokvijum.
XV nedjelja, vježbe - II test, II kolokvijum.
Opterećenje studentaNedjeljno
3.5 kredita x 40/30 = 4 sati i 40 minuta
Ukupno opterećenje za predmet 3.5x30 = 105 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
1 sat(a) praktičnog predavanja
1 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastaveStudenti su obavezni da pohađaju nastavu (predavanja i vježbe), izrađuju domaće zadatke, testove i kolokvijume.
KonsultacijePonedeljak 11.00-13.00 časova
LiteraturaMićko Radulović, Osnovi geologije, Udžbenik (2003); Univerzitet Crne Gore;
Mićko Radulović, Inženjerska geologija - izvod iz predavanja (2003), Univerzitet Crne Gore.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
- Prisustvo predavanjima i vježbama: max 5 pt;
- Grafički radovi: max 5 pt;
- Testovi: max 20 pt;
- Kolokvijumi: max 40 pt;
- Završni ispit: max 30 pt;
- Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 50 poena.
Posebne naznake za predmet
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / PRIMJENA GEOSINTETIKA

Naziv predmeta:PRIMJENA GEOSINTETIKA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9644Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaSticanje znanja o vrstama, svojstvima, ispitivanju i primjeni geosintetika
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Zvonko Tomanović, dipl. inž. građ. - nastavnik Mr Slobodan Živaljević, dipl. inž. građ. - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod.Vrste geosintetika.Osnovne funkcije i primjene.
I nedjelja, vježbe - Uvod.Vrste geosintetika.Osnovne funkcije i primjene.
II nedjelja, pred.-Polimerni materijali. Vrste, identifikacija i formulacija.
II nedjelja, vježbe Polimerni materijali. Vrste, identifikacija i formulacija.
III nedjelja, pred.- Geotekstili. Vrste, primjena, svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje.
III nedjelja, vježbe - Geotekstili. Vrste, primjena, svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje.
IV nedjelja, pred.- Geomreže (geogrid). Vrste, primjena,svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje.
IV nedjelja, vježbe - Geomreže (geogrid). Vrste, primjena,svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje.
V nedjelja, pred.- Geomreže (geonets, geo-spacers). Vrste, primjena, svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje.
V nedjelja, vježbe - Geomreže (geonets, geo-spacers). Vrste, primjena, svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje.
VI nedjelja, pred.- Zidovi od armirane zemlje. Projektovanje, proračun, način izgradnje, konstrukcioni detalji.
VI nedjelja, vježbe - Zidovi od armirane zemlje. Projektovanje, proračun, način izgradnje, konstrukcioni detalji.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Geomembrane (geomembrane).Vrste, primjena,svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje. Metode zavarivanja i ispitivanja šavova. Konstrukcioni detalji. I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Geomembrane (geomembrane).Vrste, primjena,svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje. Metode zavarivanja i ispitivanja šavova. Konstrukcioni detalji. I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Geosintetičke bentonitne membrane (GCL – geocomposite clay liner). Vrste, primjena,svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje. Konstrukcioni detalji.
IX nedjelja, vježbe - Geosintetičke bentonitne membrane (GCL – geocomposite clay liner). Vrste, primjena,svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje. Konstrukcioni detalji.
X nedjelja, pred.- Geocijevi – zatrpane plastične cijevi (geopipes). Uvod. Svojstva i metode ispitivanja. Primjena i način ugradnje.
X nedjelja, vježbe - Geocijevi – zatrpane plastične cijevi (geopipes). Uvod. Svojstva i metode ispitivanja. Primjena i način ugradnje.
XI nedjelja, pred.- Geopjena (geofoam).Vrste, primjena,svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje.
XI nedjelja, vježbe - Geopjena (geofoam).Vrste, primjena,svojstva i metode ispitivanja. Način ugradnje.
XII nedjelja, pred.- Geokompoziti (geocomposit).Uvod. Vrste, primjena.
XII nedjelja, vježbe - Geokompoziti (geocomposit).Uvod. Vrste, primjena.
XIII nedjelja, pred.- Primjena geosintetika kod drenažnih sistema, rezervoara i deponija.
XIII nedjelja, vježbe - Primjena geosintetika kod drenažnih sistema, rezervoara i deponija.
XIV nedjelja, pred.- Primjena geosinetetika i membrana u tunelogranji.
XIV nedjelja, vježbe - Primjena geosinetetika i membrana u tunelogranji.
XV nedjelja, pred.- Primjeri iz prakse. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Primjeri iz prakse. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaKoerner R.M.,“Designing with geosynthetics“, Prentice Hall, 2005. Colin J.F.P. Jones,”Earth reinforcement & soil structures“,Tomas Telford, Londodn, 1996.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena; - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena); - Završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena); - Pr
Posebne naznake za predmet
Napomena Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / OBALNO INŽENJERSTVO

Naziv predmeta:OBALNO INŽENJERSTVO
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9645Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj sticanje znanja o geotehničkim aspektima obalnog inženjerstva
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Sreten Tomović, dipl. inž. građ. – nastavnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije i seminarski radovi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Vrste obalnih objekata.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Vrste obalnih objekata.
II nedjelja, pred.-Luke, marine i pristaništa. Osnovni elementi funkcije i konstruktivni sistemi.
II nedjelja, vježbe Luke, marine i pristaništa. Osnovni elementi funkcije i konstruktivni sistemi.
III nedjelja, pred.- Obaloutvrde i lukobrani.
III nedjelja, vježbe - Obaloutvrde i lukobrani.
IV nedjelja, pred.- Definisanje priobalnih uslova i opterećenja od: vjetra, talasa, leda i plovila.
IV nedjelja, vježbe - Definisanje priobalnih uslova i opterećenja od: vjetra, talasa, leda i plovila.
V nedjelja, pred.- Geotehnički aspekti obalnog inženjerstva. Geološke i inžinjersko geološke karakteristike priobalnih zona. Istražni radovi kod obalnih objekata.
V nedjelja, vježbe - Geotehnički aspekti obalnog inženjerstva. Geološke i inžinjersko geološke karakteristike priobalnih zona. Istražni radovi kod obalnih objekata.
VI nedjelja, pred.- Geodetski radovi pri projektovanju i osmatranju obalnih objekata.
VI nedjelja, vježbe - Geodetski radovi pri projektovanju i osmatranju obalnih objekata.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDJELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDJELJA
VIII nedjelja, pred.- Trajnost objekata obalnog inženjerstava. Materijali i agresivni uticaji sredine. Zaštita od korozije, soli, vjetra i abrazije pjeskom. I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Trajnost objekata obalnog inženjerstava. Materijali i agresivni uticaji sredine. Zaštita od korozije, soli, vjetra i abrazije pjeskom. I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Specifičnosti fundiranja obalnih objekata.
IX nedjelja, vježbe - Specifičnosti fundiranja obalnih objekata.
X nedjelja, pred.- Fundiranje na sanducima.
X nedjelja, vježbe - Fundiranje na sanducima.
XI nedjelja, pred.- Fundiranje na šipovima.
XI nedjelja, vježbe - Fundiranje na šipovima.
XII nedjelja, pred.- Fundiranje na morskom dnu i interakcija sa konstrukcijom.
XII nedjelja, vježbe - Fundiranje na morskom dnu i interakcija sa konstrukcijom.
XIII nedjelja, pred.- Stabilnost nasutih objekata u vodi.
XIII nedjelja, vježbe - Stabilnost nasutih objekata u vodi.
XIV nedjelja, pred.- Betonski radovi pri izvođenju obalnih i marinskih konstrukcija.
XIV nedjelja, vježbe - Betonski radovi pri izvođenju obalnih i marinskih konstrukcija.
XV nedjelja, pred.- Inspekcija, osmatranje konstrukcija, održavanje i sanacija. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Inspekcija, osmatranje konstrukcija, održavanje i sanacija. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaJ.E Bowels, “Fundation analysis and design“, The MCGraw-Hill, 1997; D.Muškatirović, “Unutrašnji plovni putevi i pristaništa“, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1993; A.Babović, “Luke i pristaništa“ (poglavlje 12.4, Tehničara 6, Beograd, 1989).
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena; - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena); - Završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena); - Pr
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata. Mentorska nastava se organizuje ako je broj kandidata manji od 5.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / METOD KONAČNIH ELEMENATA

Naziv predmeta:METOD KONAČNIH ELEMENATA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9648Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta
Ishodi učenjaIshodi učenja: 1. Razumije osnovne matrične relacije i osnovne jednačine linearne teorije elastičnosti, 2. Razumije osnove opšte teorije metode konačnih elemenata, 3. Razumije pojmove: diskretizacija, čvorne nepoznate, konačni elementi, interpolacione funkcije, 4. Upoznat je sa primjenom metode konačnih elemenata i izborom konačnih elemenata i interpolacionih funkcija u zavisnosti od inženjerskog problema (opterećenje u ravni, savijanje ploča, trodimenzionalni problem, ljuske, i sl.), kao i primjenom u dinamici konstrukcija, 5. Primjenjuje najmanje jedan računarski program zasnovan na metodi konačnih elemenata (SAP, Tower, ANSYS i sl.)
Ime i prezime nastavnika i saradnika
Metod nastave i savladanja gradiva
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. -
I nedjelja, vježbe -
II nedjelja, pred.-
II nedjelja, vježbe
III nedjelja, pred.-
III nedjelja, vježbe -
IV nedjelja, pred.-
IV nedjelja, vježbe -
V nedjelja, pred.-
V nedjelja, vježbe -
VI nedjelja, pred.-
VI nedjelja, vježbe -
VII nedjelja, pred.-
VII nedjelja, vježbe -
VIII nedjelja, pred.-
VIII nedjelja, vježbe -
IX nedjelja, pred.-
IX nedjelja, vježbe -
X nedjelja, pred.-
X nedjelja, vježbe -
XI nedjelja, pred.-
XI nedjelja, vježbe -
XII nedjelja, pred.-
XII nedjelja, vježbe -
XIII nedjelja, pred.-
XIII nedjelja, vježbe -
XIV nedjelja, pred.-
XIV nedjelja, vježbe -
XV nedjelja, pred.-
XV nedjelja, vježbe -
Opterećenje studenta
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
Literatura
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Posebne naznake za predmet
Napomena
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena

Građevinski fakultet / Građevinarstvo, smjer Konstruktivni / POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA

Naziv predmeta:POSEBNE TEHNIKE FUNDIRANJA
Šifra predmetaStatus predmetaSemestarBroj ECTS kreditaFond časova (P+V+L)
9649Obavezan252+2+0
Studijski programi za koje se organizujeGrađevinarstvo, smjer Konstruktivni
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti.
Ciljevi izučavanja predmetaPredmet ima za cilj sticanje znanja o posebnim tehnikama izvođenja temelja u specifičnim uslovima fundiranja.
Ishodi učenja
Ime i prezime nastavnika i saradnikaProf. dr Zvonko Tomanović, dipl. inž. građ. - nastavnik Borko Miladinović - saradnik
Metod nastave i savladanja gradivaPredavanja, vježbe, konsultacije i seminarski radovi.
Plan i program rada
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra
I nedjelja, pred. - Uvod. Definisanje uslova tla i sredine koji zahtjevaju primjenu posebnih tehnika izvođenja temelja.
I nedjelja, vježbe - Uvod. Definisanje uslova tla i sredine koji zahtjevaju primjenu posebnih tehnika izvođenja temelja.
II nedjelja, pred.-Izvođenje temelja u dubokoj otvorenoj vodi. Zagati.
II nedjelja, vježbe Izvođenje temelja u dubokoj otvorenoj vodi. Zagati.
III nedjelja, pred.- Primjena čeličnih talpi za zaštitu temeljne jame. Principi konstruisanja podgradnog sistema čeličnih talpi.
III nedjelja, vježbe - Primjena čeličnih talpi za zaštitu temeljne jame. Principi konstruisanja podgradnog sistema čeličnih talpi.
IV nedjelja, pred.- Primjena AB dijafragmi pri zaštiti temeljnih jama. Savremne tehnologije građenja.
IV nedjelja, vježbe - Primjena AB dijafragmi pri zaštiti temeljnih jama. Savremne tehnologije građenja.
V nedjelja, pred.- Poboljšanje nosivosti temeljnog tla. Zbijanje, zamjena tla, injektiranje i hemsika stabilizacija. Primjena cementa, kreča i filterskog pepela.
V nedjelja, vježbe - Poboljšanje nosivosti temeljnog tla. Zbijanje, zamjena tla, injektiranje i hemsika stabilizacija. Primjena cementa, kreča i filterskog pepela.
VI nedjelja, pred.- Poboljšanje nosivosti temeljnog tla. „Jet grouting“, dreniranje korišćenjem šljunčanih šipova i madraca, primjena geosintetika.
VI nedjelja, vježbe - Poboljšanje nosivosti temeljnog tla. „Jet grouting“, dreniranje korišćenjem šljunčanih šipova i madraca, primjena geosintetika.
VII nedjelja, pred.- SLOBODNA NEDELJA
VII nedjelja, vježbe - SLOBODNA NEDELJA
VIII nedjelja, pred.- Fundiranje na nasutom tlu, jalovištima i sanitarnim deponijama. I KOLOKVIJUM
VIII nedjelja, vježbe - Fundiranje na nasutom tlu, jalovištima i sanitarnim deponijama. I KOLOKVIJUM
IX nedjelja, pred.- Izrada temelja kontrategova.
IX nedjelja, vježbe - Izrada temelja kontrategova.
X nedjelja, pred.- Posebne tehnike izrade šipova.
X nedjelja, vježbe - Posebne tehnike izrade šipova.
XI nedjelja, pred.- Izrada šipova kroz otvorenu vodu. Posebne tehnike izrade šipova ispod nivoa vode.
XI nedjelja, vježbe - Izrada šipova kroz otvorenu vodu. Posebne tehnike izrade šipova ispod nivoa vode.
XII nedjelja, pred.- Temelji mašina. Osnove konstruisanja temelja mašina. Projektovanje temelja za kontrolu vibracija. Osnovni elementi teorije vibracija.
XII nedjelja, vježbe - Temelji mašina. Osnove konstruisanja temelja mašina. Projektovanje temelja za kontrolu vibracija. Osnovni elementi teorije vibracija.
XIII nedjelja, pred.- Zajedničke vibracije mašine i temelja. Efekat uklještenja (uklinjavanja), odgovor baze.
XIII nedjelja, vježbe - Zajedničke vibracije mašine i temelja. Efekat uklještenja (uklinjavanja), odgovor baze.
XIV nedjelja, pred.- Temelji mašina na šipovima.
XIV nedjelja, vježbe - Temelji mašina na šipovima.
XV nedjelja, pred.- Predhodno napregnuti šipovi. II KOLOKVIJUM
XV nedjelja, vježbe - Predhodno napregnuti šipovi. II KOLOKVIJUM
Opterećenje studentaNedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sata i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet 5x30 =150 sati
NedjeljnoU toku semestra
5 kredita x 40/30=6 sati i 40 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja
0 sat(a) praktičnog predavanja
2 vježbi
2 sat(a) i 40 minuta
samostalnog rada, uključujući i konsultacije
Nastava i završni ispit:
6 sati i 40 minuta x 16 =106 sati i 40 minuta
Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera):
6 sati i 40 minuta x 2 =13 sati i 20 minuta
Ukupno opterećenje za predmet:
5 x 30=150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet)
30 sati i 0 minuta
Struktura opterećenja: 106 sati i 40 minuta (nastava), 13 sati i 20 minuta (priprema), 30 sati i 0 minuta (dopunski rad)
Obaveze studenta u toku nastave
Konsultacije
LiteraturaFoundation analysis and design, Joseph Boweles,1997; Pile foundation analysis and design,Poulos H.G.,1980; Ground Improvement Techniques, Dr. P. Purushothama Raj, 2005; Miroslav Debeljković, “Temelji mašina”, Energoprojekt - Industrija, Beograd, 1985.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje- Domaći zadaci i/ili grafički elaborati i prisustvo nastavi, 10 poena; - 2 kolokvijuma, 2x20=40 poena (kolokvijum se smatra položenim ukoliko se osvoji min 10 poena); - Završni ispit, 50 poena (smatra položenim ukoliko se osvoji min 25 poena); - Pr
Posebne naznake za predmetNastava se izvodi za grupu do 30 studenata, a vježbe po grupama od 15 studenata. Mentorska nastava se organizuje ako je broj kandidata manji od 5.
NapomenaDodatne informacije o predmetu mogu se dobiti kod predmetnog nastavnika i saradnika, kao i kod prodekana za nastavu.
Ocjena:FEDCBA
Broj poenamanje od 50 poenaviše ili jednako 50 poena i manje od 60 poenaviše ili jednako 60 poena i manje od 70 poenaviše ili jednako 70 poena i manje od 80 poenaviše ili jednako 80 poena i manje od 90 poenaviše ili jednako 90 poena