Fakultet političkih nauka

Režim nastave za studente kojima je zaostao ispit Teorije i metode komparativne politike
Nastava iz ovog predmeta se više ne izvodi. Studenti će na kraju semestra polagati cjelokupan ispit koji će nositi maksimalno 100 poenta. Ne postoje predispitne obaveze. Literatura je Tod Landman - Teme i metode komparativne politike.

Broj posjeta : 48