Fakultet političkih nauka

Gradivo za kolokvijum
Literatura koja će biti obuhvaćena kolokvijumom:

Hejvud, Endru, Politika, CLIO, Beograd, 2004. poglavlja: 1,2,3,4,5,8,11.

Termin kolokvijuma i rapsored polaganja će biti naknadno objavljen.

Broj posjeta : 177