Profesor Željko Jaćimović dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore
Profesor Željko Jaćimović dobitnik priznanja Univerziteta Crne Gore

Na predlog Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta, prof. dr Željko Jaćimović dobitnik je priznanja za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore, za proteklu 2022. godinu. Naučniku Jaćimoviću, koji je u knjizi izdavača Springer International Publishing prikazan kao jedan od 350 vodećih naučnika u oblasti termičke analize i kalorimetrije, priznanje je uručio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG.

Profesor Jaćimović publikovao je više od 60 naučnih radova u referentnim međunarodnim časopisima sa SCI liste.

U 2022. godini objavio je radove u prestižnim međunarodnim časopisima  SCI, SCIE, SSCI, A&HCI liste, (dva rada Q1 i dva rada Q2) među kojima su Inorganics, Frontiers In PharmacologyElectroanalysis, Frontiers in Chemistry.

Kao rukovodilac ili član tima, učestvovao je u u realizaciji značajnih istraživačkih, razvojnih  i bilateralnih projekata (inovativnih projekata, Erasmus+, Eureka , COST, nacionalnih naučnoistraživačkih projekata od kojih su u 2022. godini bila aktivna četiri projekta).

U saradnji sa kolegama Metalurško-tehnološkog i Biotehničkog fakulteta, profesor Jaćimović je patentirao novosintetizovana jedinjenja  koja su efikasni (jednako efikasni kao komercijalni)  fungicidi, za suzbijanje gljive  Phomopsis viticola Sacc,  izazivača bolesti vinove loze poznate pod nazivom crna pjegavost.

Takođe, sa profesorima Biotehničkog fakulteta, kod Evropskog patentnog zavoda dat je novi patent čija je prijava objavljena u septembarskom broju Evropskog Glasnika broj 2022/36. Patent se odnosi na metod ekstrakcije i primjene ekstrakta dobijenog iz drveta jasena u svrhu suzbijanja prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Ministarstvo nauke Crne Gore dodijelilo mu je 2018. godine Nagradu za najboljeg naučnika starijeg od 30 godina, a Univerzitet Crne Gore, 2020. godine, godišnju Nagradu za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta. Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.