Metalurško-tehnološki fakultet

Projekti


Id Oznaka Naslov Rukovodilac Članovi tima Tip Podtip Početak Kraj Opis Link
464 ASM (CG-SRB) Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom na mehaničke osobine Vukčević Mira
01-01-201931-12-2020
463 PCM (CG-SRB) Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promijenjenih ) materijala- put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici Asanović Vanja
01-01-201931-12-2020
462 RLB (CG-SRB) Razvoj ekoloških Li-jonskih baterija Grudić Veselinka
01-01-201931-12-2020
461 Grande Rilevanza Valorizacija crvenog mulja kroz proizvodnju naprednih geopolimernih proizvoda Vukčević Mira
IstraživačkiOstalo19-10-201819-10-2020
371 ZL-HR Sinteza, fizičko-hemijska i strukturna istraživanja novih, potencijalno biološki aktivnih Schiffovih baza - derivata ditiokarbamata Leka Zorica
Istraživački29-03-201731-12-2018
368 DETT Didaktički koncept ciljane obuke o osnovama inženjerstva Radović Žarko
ObrazovniStrukturni20-12-201619-12-2017
367 REM-MTF Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine Vukčević Mira
ObrazovniStrukturni15-04-201615-07-2017
366 BDV-SRB Ispitivanje hemipreventivnog potencijala ljekovitih biljaka iz ruralnih predjela Crne Gore Damjanović - Vratnica Biljana
IstraživačkiOstalo15-10-201615-10-2018
365 ZL-SRB Sinteza, karakterizacija i biološki aspekti novih ditiokarbonatnih kompleksa nekih prelaznih metala Leka Zorica
IstraživačkiOstalo15-10-201615-10-2018
364 ŽR-SRB Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih osobina visokolegiranih alatnih čelika Radović Žarko
IstraživačkiOstalo15-10-201615-10-2018
363 ŽJ-SRB Sinteza, fizičko-hemijska i biološka karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihovih potencijalnih primjena Jaćimović Željko
IstraživačkiOstalo15-10-201615-10-2018
362 KD-SRB Koroziono postojane legure na bazi sterling srebra za primjenu u juvelirskoj,elektro i dentalnoj industriji Delijić Kemal
IstraživačkiOstalo15-10-201615-10-2018
361 NB-SRB Hemijska, biohemijska i mikrobiološka karakterizacija vaccinium myrtilus radi primjene u proizvodnji funkcionalne hrane i dermokozmetičkih proizvoda Blagojević Nada
IstraživačkiOstalo15-10-201615-10-2018
270 BD-EUREKA 16-17 Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću Damjanović - Vratnica Biljana
IstraživačkiOstalo01-01-201631-12-2016
268 ŽJ-MADJ 16-17 Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i potencijalna biološka karakterizacija- aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa pirazolom i njegovim derivatima Jaćimović Željko
IstraživačkiOstalo20-05-201631-12-2017
267 KD-BiH 16-17 Ispitivanje uticaja metalurškog stanja i hemijskog sastava na formabilnost i korozione performanse odabranih Al legura tipa Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg za strukturne i automobilske namjene i Al-Fe-Si za ambalažu Delijić Kemal
IstraživačkiOstalo20-05-201631-12-2017
258 NI- CG-SL Novi,ekološko prihvatljiv termoizolacioni malter na bazi pepela i ekspandiranog perlita Nikolić Irena
IstraživačkiStrukturni08-04-201631-12-2017
231 B-Ž.Jaćimović-AUS Sinteza,fizičko-hemijska karakterizacija i biološka aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihova potencijalna primjena Jaćimović Željko
IstraživačkiOstalo10-09-201331-12-2015Cilj projekta je sinteza novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivara sa jonima prelaznih metala, njihova potpuna fizičko-hemijska karakterizacija (elementarna, C,H,N analiza, IR spektoskopija, NMR, TGA, DTA, UV VIS spektometrija, konduktometrijska i magnetna mjerenja i X-Ray an
16 B-M.Krgović-BiH Karakterizacija crvenog mulja iz Fabrike glinice "Alumina" (BiH) i Kombinata aluminijuma Podgorica(CG), kao polazna osnova za istraživanja mogućnosti utilizacije Krgović Milun
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015Istraživanja su usmjerena ka iznalaženju rešenja korisne upotrebe crvenog mulja sa pomenutih lokaliteta. Publikovani rezultati poslužiće kao baza za nastavak istraživanja u cilju razvoja novih proizvoda na bazi crvenog mulja.
15 B-K.Delijić-SLO Nove koroziono otporne lake AL-legure ojačane kvazikristalima Delijić Kemal
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
14 N-M.Vukčević-MVCMGE Mogućnost valorizacije sirovinske mješavine na bazi crvenog mulja metodom geopolimerizacije Vukčević Mira
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015Cilj ispitivanja je definisanje najpovoljnijih uslova pod kojima bi, uz primjenu odgovarajuće metode, crveni mulj mogao biti upotrijebljen u proizvodnji konstrukcionih materijala, kao polazni materijal u kombinaciji sa aktivatorom i vezivom ili kao dio sirovinske mješavine .
13 N-I.Nikolić-GEOMAT Ispitivanje mogućnosti dobijanja građevinskih materijala na bazi bijelih boksita, šljake i pepela Nikolić Irena
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015Projektom su obuhvaćena ispitivanja mogućnosti dobijanja novih građevinskih materijala postupkom geopolimerizacije odnosno alkalne aktivacije na bazi bijelog boksita, letećeg pepela i elektropećne troske.
12 N-D.Vuksanović-INHIBITORI Ispitivanje uticaja inhibitora na brzinu korozije materijala na bazi željeza i aluminijuma u vodenim rastvorima Vuksanović Darko
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
11 N-Ž.Jaćimović-PIRAZOLI Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivata, biološka aktivnost i potencijalna primjena u farmaciji, poljoprivredi i medicini. Jaćimović Željko
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
10 N-Ž.Radović-IMKNTMČ Istraživanje mogućnosti korišćenja novih smješa topitelja u metalurgiji čelika Radović Žarko
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
9 N-Z.Leka-NOVIDTC Sinteza novih ditiokarbamato jedinjenja i ispitivanje njihovih antimikrobnih i toksičnih osobina Leka Zorica
IstraživačkiStrukturni01-01-201531-12-2015
8 B-Z.Leka-HR Fungicidna aktivnost novih kompleksa ditiokarbamatnih liganada sa prelaznim metalima Leka Zorica
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015
7 B-Ž.Jaćimovic-SLO Upotreba prirodnih i sintetičkih zeolita za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda i vode za piće Jaćimović Željko
IstraživačkiOstalo01-01-201531-12-2015