Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
972 NATO Baterije i superkondezatori na bazi ugljenika SUPERCAR MTF2021-2024
565 EIT- Europena Institute of Innovation and Technology Evaluacija potencijala crvenog mulja u regionu Jugoistočne Evrope RIS-RESTORE MTF2020-2023
571 EUREKA Razvoj test trakica na bazi elektrohemijskih biosenzora za određivanje koncentracije biomarkera bolesti u cilju rane dijagnostike i prevencije. MTF2020-2023
570 Ministarstvo nauke CG Zelena hemija za održivu energiju: Aktivni ugljenik dobijen od biomase kao elektroda za skladištenje električne energije BIOUGALJ MTF2020-2022
563 Ministarstvo nauke CG Priprema End-of-otpad Kriterijuma za zaključivanje statusa Otpada PEKO MTF2020-2021
567 EUREKA Dizajniranje i procesiranje legura visokohromnog gvožđa sa ciljem unapređenja performansi livenih kugli za mljevenje Cast Balls MTF2019-2022
464 Ministarstvo nauke CG Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom na mehaničke osobine OSFAM MTF2019-2020
568 Ministarstvo nauke CG Ekološki katodni materijali za litijum/natrijum jonske baterije EKAMAB MTF2019-2021
569 Ministarstvo nauke CG Materijali za skladištenje energije MTF2019-2019
463 Bilateralni međunarodni Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promijenjenih ) materijala- put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici PCM legure za skladištenje termalne energije MTF2019-2020
461 Ministarstvo nauke CG Valorizacija crvenog mulja kroz proizvodnju naprednih geopolimernih proizvoda GR Italy MTF2018-2020
462 Bilateralni međunarodni Razvoj ekoloških Li-jonskih baterija EJB MTF2018-2019
365 Bilateralni međunarodni Sinteza, karakterizacija i biološki aspekti novih ditiokarbonatnih kompleksa nekih prelaznih metala ZL-SRB MTF2017-2018
371 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska i strukturna istraživanja novih, potencijalno biološki aktivnih Schiffovih baza - derivata ditiokarbamata Shifbase MTF2017-2018
564 Horizont 2020 Novi model cirkularne ekonomije i biznisa u održivoj urbanoj gradnji CINDERELA MTF2017-2022
368 INVO-HERIC Didaktički koncept ciljane obuke o osnovama inženjerstva DETT MTF2016-2017
363 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska i biološka karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihovih potencijalnih primjena MTF2016-2018
364 Bilateralni međunarodni Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih osobina visokolegiranih alatnih čelika ŽR-SRB MTF2016-2018
362 Ministarstvo nauke CG Koroziono postojane legure na bazi sterling srebra za primjenu u juvelirskoj,elektro i dentalnoj industriji Sterling MTF2016-2018
361 Bilateralni međunarodni Hemijska, biohemijska i mikrobiološka karakterizacija vaccinium myrtilus radi primjene u proizvodnji funkcionalne hrane i dermokozmetičkih proizvoda Borovnica, Vaccinium myrtillus L., Ericaceae, tradicionalni lijek sa potencijalno novom aplikacijom MTF2016-2018
366 Bilateralni međunarodni Ispitivanje hemipreventivnog potencijala ljekovitih biljaka iz ruralnih predjela Crne Gore Hemipreventivni potencijal ljekovitih i aromatičnih biljaka MTF2016-2018
267 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja metalurškog stanja i hemijskog sastava na formabilnost i korozione performanse odabranih Al legura tipa Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg za strukturne i automobilske namjene i Al-Fe-Si za ambalažu MetCorAl MTF2016-2017
367 INVO-HERIC Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine REM-MTF MTF2016-2017
258 Bilateralni međunarodni Novi,ekološko prihvatljiv termoizolacioni malter na bazi pepela i ekspandiranog perlita MTF2016-2018
231 Bilateralni međunarodni Sinteza,fizičko-hemijska karakterizacija i biološka aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihova potencijalna primjena MTF2016-2017
562 Bilaterala Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih karakteristika visokolegiranih alatnih čelika TSMVAC MTF2016-2018
270 EUREKA Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću COMPLANT MTF2016-2018
7 Bilateralni međunarodni Upotreba prirodnih i sintetičkih zeolita za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda i vode za piće B-Ž.Jaćimovic-SLO MTF2015-2015
16 Bilateralni međunarodni Karakterizacija crvenog mulja iz Fabrike glinice "Alumina" (BiH) i Kombinata aluminijuma Podgorica(CG), kao polazna osnova za istraživanja mogućnosti utilizacije MTF2014-2015
15 Ministarstvo nauke CG Nove koroziono otporne lake AL-legure ojačane kvazikristalima Quasicrystal Alloys MTF2014-2015
268 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i potencijalna biološka karakterizacija- aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa pirazolom i njegovim derivatima ŽJ-MADJ 16-17 MTF2014-2015
8 Bilateralni međunarodni Fungicidna aktivnost novih kompleksa ditiokarbamatnih liganada sa prelaznim metalima MTF2013-2014
9 Ministarstvo nauke CG Sinteza novih ditiokarbamato jedinjenja i ispitivanje njihovih antimikrobnih i toksičnih osobina NOVIDTC MTF2012-2014
566 Ministarstvo nauke CG "Razvoj visokočvrstih Al legura ojačanih kvazikristalima High Strength Al Alloys MTF2012-2013
11 Ministarstvo nauke CG Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivata, biološka aktivnost i potencijalna primjena u farmaciji, poljoprivredi i medicini. N-Ž.Jaćimović-PIRAZOLI MTF2012-2015
10 Ministarstvo nauke CG Istraživanje mogućnosti korišćenja novih smješa topitelja u metalurgiji čelika IMKNTMČ MTF2012-2014
12 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje uticaja inhibitora na brzinu korozije materijala na bazi željeza i aluminijuma u vodenim rastvorima INHIBITORI MTF2012-2015
14 Ministarstvo nauke CG Mogućnost valorizacije sirovinske mješavine na bazi crvenog mulja metodom geopolimerizacije N-M.Vukčević-MVCMGE MTF2012-2015
13 Ministarstvo nauke CG Ispitivanje mogućnosti dobijanja građevinskih materijala na bazi bijelih boksita, šljake i pepela GEOMAT MTF2012-2015