Metalurško-tehnološki fakultet

Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje Link
464 Bilateralni međunarodni Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom na mehaničke osobine ASM (CG-SRB) MTF01-01-2019-31-12-2020
463 Bilateralni međunarodni Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promijenjenih ) materijala- put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici PCM (CG-SRB) MTF01-01-2019-31-12-2020
462 Bilateralni međunarodni Razvoj ekoloških Li-jonskih baterija RLB (CG-SRB) MTF01-01-2019-31-12-2020
461 Ostalo Valorizacija crvenog mulja kroz proizvodnju naprednih geopolimernih proizvoda Grande Rilevanza MTF19-10-2018-19-10-2020
371 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska i strukturna istraživanja novih, potencijalno biološki aktivnih Schiffovih baza - derivata ditiokarbamata ZL-HR MTF29-03-2017-31-12-2018
368 Ostalo Didaktički koncept ciljane obuke o osnovama inženjerstva DETT MTF20-12-2016-19-12-2017
367 Ostalo Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine REM-MTF MTF15-04-2016-15-07-2017
366 Bilateralni međunarodni Ispitivanje hemipreventivnog potencijala ljekovitih biljaka iz ruralnih predjela Crne Gore BDV-SRB MTF15-10-2016-15-10-2018
365 Bilateralni međunarodni Sinteza, karakterizacija i biološki aspekti novih ditiokarbonatnih kompleksa nekih prelaznih metala ZL-SRB MTF15-10-2016-15-10-2018
364 Bilateralni međunarodni Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih osobina visokolegiranih alatnih čelika ŽR-SRB MTF15-10-2016-15-10-2018
363 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska i biološka karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihovih potencijalnih primjena ŽJ-SRB MTF15-10-2016-15-10-2018
362 Bilateralni međunarodni Koroziono postojane legure na bazi sterling srebra za primjenu u juvelirskoj,elektro i dentalnoj industriji KD-SRB MTF15-10-2016-15-10-2018
361 Bilateralni međunarodni Hemijska, biohemijska i mikrobiološka karakterizacija vaccinium myrtilus radi primjene u proizvodnji funkcionalne hrane i dermokozmetičkih proizvoda NB-SRB MTF15-10-2016-15-10-2018
270 Ostalo Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću BD-EUREKA 16-17 MTF01-01-2016-31-12-2016
268 Bilateralni međunarodni Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i potencijalna biološka karakterizacija- aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa pirazolom i njegovim derivatima ŽJ-MADJ 16-17 MTF20-05-2016-31-12-2017
267 Bilateralni međunarodni Ispitivanje uticaja metalurškog stanja i hemijskog sastava na formabilnost i korozione performanse odabranih Al legura tipa Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg za strukturne i automobilske namjene i Al-Fe-Si za ambalažu KD-BiH 16-17 MTF20-05-2016-31-12-2017
258 Bilateralni međunarodni Novi,ekološko prihvatljiv termoizolacioni malter na bazi pepela i ekspandiranog perlita NI- CG-SL MTF08-04-2016-31-12-2017
231 Bilateralni međunarodni Sinteza,fizičko-hemijska karakterizacija i biološka aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihova potencijalna primjena B-Ž.Jaćimović-AUS MTF10-09-2013-31-12-2015
16 Bilateralni međunarodni Karakterizacija crvenog mulja iz Fabrike glinice "Alumina" (BiH) i Kombinata aluminijuma Podgorica(CG), kao polazna osnova za istraživanja mogućnosti utilizacije B-M.Krgović-BiH MTF01-01-2015-31-12-2015
15 Bilateralni međunarodni Nove koroziono otporne lake AL-legure ojačane kvazikristalima B-K.Delijić-SLO MTF01-01-2015-31-12-2015
14 Ostalo Mogućnost valorizacije sirovinske mješavine na bazi crvenog mulja metodom geopolimerizacije N-M.Vukčević-MVCMGE MTF01-01-2015-31-12-2015
13 Ostalo Ispitivanje mogućnosti dobijanja građevinskih materijala na bazi bijelih boksita, šljake i pepela N-I.Nikolić-GEOMAT MTF01-01-2015-31-12-2015
12 Ostalo Ispitivanje uticaja inhibitora na brzinu korozije materijala na bazi željeza i aluminijuma u vodenim rastvorima N-D.Vuksanović-INHIBITORI MTF01-01-2015-31-12-2015
11 Ostalo Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivata, biološka aktivnost i potencijalna primjena u farmaciji, poljoprivredi i medicini. N-Ž.Jaćimović-PIRAZOLI MTF01-01-2015-31-12-2015
10 Ostalo Istraživanje mogućnosti korišćenja novih smješa topitelja u metalurgiji čelika N-Ž.Radović-IMKNTMČ MTF01-01-2015-31-12-2015
9 Ostalo Sinteza novih ditiokarbamato jedinjenja i ispitivanje njihovih antimikrobnih i toksičnih osobina N-Z.Leka-NOVIDTC MTF01-01-2015-31-12-2015
8 Bilateralni međunarodni Fungicidna aktivnost novih kompleksa ditiokarbamatnih liganada sa prelaznim metalima B-Z.Leka-HR MTF01-01-2015-31-12-2015
7 Bilateralni međunarodni Upotreba prirodnih i sintetičkih zeolita za uklanjanje teških metala iz otpadnih voda i vode za piće B-Ž.Jaćimovic-SLO MTF01-01-2015-31-12-2015