Konkurs za laboranta/kinju
 

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

         PODGORICA – Cetinjski put bb. Podgorica

 

r a s p i s u j e

K O N K U R S

 

  1. za prijem u radni odnos – LABORANT/KINJA, na određeno vrijeme, do povratka zaposlene sa porodiljskog/roditeljskog odsustva, za Oblast analitičke hemije, 1 izvršilac

 

Spisak predmeta na kojima će izvršilac izvoditi vježbe mogu se naći na Oglasnoj tabli i na WEB stranici Metalurško-tehnološkog fakulteta   http://www.ucg.ac.me/mtf/

Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove  propisane Zakonom.                                

Kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: srednje obrazovanje (IV nivo) u obimu od 240 kredita CSPK-a, više obrazovanje (V nivo) u obimu od 120 kredita CSPK-a ili visoko obrazovanje (VI nivo) u obimu od 180 kredita CSPK-a ili u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII-1 nivo) odgovarajuće struke za navedene studijske programe, 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru. Predviđen je probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa, Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, Cetinjski put bb.

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Kontakt podaci poslodavca:

Telefon: 020 243 806

E-mail: mtf@ucg.ac.me

 

Dnevna štampa i Zavod za zapošljavanje CG, 11. oktobar 2023. godine

https://www.zzzcg.me/jobs/j201762303352/

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.