Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu - II upisni rok
Konkurs za upis studenata u I godinu osnovnih studija Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu - II upisni rok

UNIVERZITET CRNE GORE

 

raspisuje

 

 

KONKURS

 

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.

koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore (II upisni rok)

 

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje prima 26 studenata na dva studijska programa:

Fizička kultura i zdravi stilovi života                           13 studenata

Sportski novinari i treneri                                               13 studenata

 

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke,kulture i sporta, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs.

 

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

 

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

 

1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu upisi.edu.me.

 

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju  PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovorajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

 

U tom slučaju, Kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice.

 

Potrebna dokumenta za upis:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

 

  1. Nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno Takođe, putem ove online platfrome Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi. Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

U slučaju da Kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, Kandidat je dužan da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Prijava na konkurs se podnosi 17. jula 2021. godine do 16 časova , kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

 

Neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Kandidat , u okviru roka za prijavu po Konkursu,  može odustati od podnijete prijave za određeni studijski program klikom na opciju Poništi, u kom slučaju može podnijeti prijavu za upis na drugi studijski program.

3. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled pristiglih prijava od strane upisne komisije organizacione jedinice i uslovno se verifikuje Prijava kao obrađena, o čemu kandidat dobija obavještenje.

4. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 19. jula 2021. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 19- 21. jula 2021. godine.

 

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 24. julom 2021. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

 

 

 

 

Broj posjeta : 186