Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 2
Doc. dr STEVO POPOVIĆ o konferenciji "Transformacioni procesi u sportu" 2017.


Gost Jutarnjeg dekan Fakulteta za sport (RTCG, 24. mart 2017.g.)

28.03.2017. 00:22

Konferencija CSA mjesto gdje se naučno znanje dijeli sa svijetom

Kada ideje razmjenjuju učesnici iz 23 zemlje, sa četiri kontinenta, onda je jasan sve veći značaj Međunarodne naučne konferencije “Transformacioni procesi u sportu”, koja se ove godine 14. put održava u Budvi – ocijenio je profesor Selčuk Akpinar sa Hači Bektaš Veli Univerziteta u Turskoj.

“Ljudi su počeli da uviđaju kolika je važnost i moć konferencije, tako da se iz godine u godinu povećava broj učesnika. Ovo, takođe, pokazuje i da je organizacioni odbor konferencije dobro odradio posao. Vjerujem da će svi učesnici imati puno novih ideja”, kazao je profesor Akpinar za web portal Univerziteta Crne Gore.

Riječ je o naučniku čije je polje eskpertize i istraživanja uticaj dugoročnoh treninga u različitim sportovima na funkcionalnu asmimetriju hemisfera mozga, ali i izvršnom uredniku časopisa „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“, kojeg izdaje Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.

Činjenica je, smatra Akpinar, da Konferencija iz godine u godinu doživljava brz rast, u težnji da podijeli svoje naučno znanje sa svijetom.

“Ona ruši granice i postaje vrlo dobro poznata konferencija, kako u regionu, tako i u svijetu. Naravno, moram da pomenem da rektorka Radmila Vojvodić, kao i profesori Duško Bjelica i Stevo Popović imaju veoma važnu ulogu u promovisanju konferencije” – naveo je on.

Prema njegovim riječima, veliku vrijednost za sportsku nauku predstavljaju i dva časopisa koja izdaju CSA i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore - Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine i Sport Mont.

“Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine je sada indeksiran u poznatim svjetskim naučnim bazama, uključujući Thompson Reuters and Scopus. To nije bio lak posao za časopis koji postoji šest godina“ kazao je Akpinar, ocjenjujući da je uspjeh časopisa rezultat timskog rada u koji je uključen veliki broj ljudi i dobre sinergije među njima.

On je dodao da je i časopis Sport Mont uvršten u baze koje imaju indeks visokog uticaja, kao i da vjerujem će ubrzo dostići nivo koji zaslužuje i biti u još većem rangu. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Konferencija CSA mjesto gdje se naučno znanje dijeli sa svijetom (Univerzitet Crne Gore, 23. mart 2017.g.)

25.03.2017. 01:57

Konferencija CSA mjesto susretanja ljudi i ideja

Za svaku pohvalu je činjenica da je danas crnogorska sportska nauka „vidljiva“ sa dva kvalitetna časopisa o kojima je potrebno govoriti kao vrijednosti „po sebi“, ali i kao „pokretaču“ brojnih promjena u visokom obrazovanju i naučno-istraživačkoj djelatnosti – kaže profesor Milošević.

Baš kao što je u sportu teže sačuvati tron, nego osvojiti ga, tako je i misija stalnog napredovanja međunarodne naučne konferencije „Transformacioni procesi u sportu“ jedan od najtežih zadataka koji vrijedni crnogorski naučni istraživači ispunjavaju iz godine u godinu – ocijenio je redovni profesor sportskih nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku djelatnost Vojvodine, prof. dr Zoran Milošević. On za web portal Univerziteta Crne Gore govori o predstojećoj konferenciji, koja će od 30. marta do 2. aprila biti održana u Budvi, njenom značaju, partnerstvu, ali i o tome šta je najbolja zaloga za budućnost.

Novosadski Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja partner je naučnoj konferenciji Crnogoske sportske akademije “Transformacioni procesi u sportu”. Koliko su konferencije ovog tipa važne za jačanje intelektualnog i naučnog kapitala?

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, ponosan na svoju 43 godine dugu tradiciju, s jednakim zadovoljstvom gleda i na dostignut nivo razvoja, a posebno na vlastite perspektive u odnosu na izazove vremena i „prostore“ djelovanja. Jedan od preduslova optimizmu takvih futurističkih vizija jeste i jačanje regionalnih veza s ciljem uspostavljanja partnerstva u međusobnoj evaluaciji nastavno-naučnih kapaciteta, jer kao što dolazimo na Konferenciju da „vidimo druge“, tako i drugi dolaze da „vide nas“. Jednostavnim rečnikom rečeno, živimo u vremenu intenzivne razmjene informacija, u kome svaka predrasuda, zasnovana na „slavi sjećanja“, usporava dinamiku razvoja, posebno u oblastima visokog obrazovanja i primenjenih naučnih istraživanja (sportske nauke), gde „intelektualni kapital“ igra najznačajniju ulogu.

Govorite o razmjeni znanja?

Za nas je izuzetno važno da naši nastavnici-istraživači razmjenjuju iskustva na adresama „susretanja ljudi i ideja“, među kojima CSA ima posebno mjesto, upravo zbog svojih neuporedivih komunikacijskih vrijednosti. Naše partnerstvo se gradi na ideji neprestanog učenja, jer, u ovom vremenu u kome svi tragamo za kontinuitetom stvaralaštva, nije li najmudrije slijediti misao da „u životu nema prijatelja niti neprijatelja – postoje samo učitelji“. Mi smo tu da učimo i zato smo za ovogodišnju Konferenciju, pored već renomiranih istraživača, u naš novosadski „tim“, uvrstili i 15 studenata osnovnih i master studija, koji će svojim prisustvom biti najbolji zalog našem partnerstvu i u budućnosti.

Znači li to posredno da je Konferencija CSA uspjela da ostvari misiju stalnog napredovanja i unapređenja kvaliteta?

Baš kao što je u sportu teže sačuvati tron, nego osvojiti ga, tako je i misija stalnog napredovanja Konferencije, jedan od najtežih zadataka, koji vrijedni crnogorski naučni istraživači ispunjavaju iz godine u godinu. U početku je „generator“ pozitivnih promjena bio izbor destinacije, mogućnost publikovanja radova, tematska širina, da bi ubrzo njena, regionalna i puna međunarodna dimenzija, iskazana u naučnoj izuzetnosti plenarnih predavača i afirmisanih istraživača, aktuelnim i aplikativnim radionicama, kao i podsticanju mladih istraživača, bila moćan „vjetar u jedra“ stalnoj želji za prevazilaženjem prethodno uspostavljenog nivoa kvaliteta. Međutim, kvalitet, koliko god da se „osvaja“ timskim i kontinuiranim radom, vrlo često kreiran je vizijom i posvećenošću ljudi koji predstavljaju neiscrpan „izvor“ inovacija u organizovanju Konferencije, ali i garant njihove uspešne realizacije. Ne bez razloga, i ovoga puta želim da istaknem da su prof. dr Duško Bjelica i doc. dr Stevo Popović, upravo ta neizostavna personifikacija „brenda“ kontinuiranog napredovanja.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i CSA izdaju i dva kvalitetna časopisa iz oblasti sportskih nauka, koji se dobro kotoraju u referentnim bazama...

Za svaku pohvalu je činjenica da je danas crnogorska sportska nauka „vidljiva“ sa dva kvalitetna časopisa o kojima je potrebno govoriti kao vrijednosti „po sebi“, ali i kao „pokretaču“ brojnih promjena u visokom obrazovanju i naučno-istraživačkoj djelatnosti koje su, bar iz našeg novosadskog ugla, imale snažan podsticajni karakter. Naime, fokus na broj radova i širinu tematskog zahvatanja časopisa „Sport Mont“, kojim se afirmišu istraživanja manjeg obima i „dubine“, uspješno je nadograđen časopisom „Journal of Sports Science and Medicine“ čiji se kvalitet gradi kroz „citiranost“ rezultata istraživanja i koji kumulativno ishoduju indeksiranjem u brojnim bazama podataka. Međutim, ovoga puta osvrnuću se na činjenicu da je decenijska bitka za princip „rada, pisanja i objavljivanja“, koja je samo materijalizovana navedenim časopisima i nespornim rezultatima „vidljivosti“, daleko više ishodovala u kreiranju atmosfere samopoštovanja i takmičarskog duha, kako unutar vlastite – sportske nauke, tako i u odnosu na druge naučne oblasti. Možda je pretenciozno, ali ne i bez osnova, da je baš u Crnoj Gori na ostacima „starog sistema“ vrednovanja naučno-istraživačkog rada začeta nova „logika“ povezivanja ljudi u kreiranju i upravljanju novih istraživačkih ciljeva. Zato i ne čudi što su oba časopisa gotovo „usvojena“ od drugih, pa pored crnogorskog, imaju još poneko „državljanstvo“. Za kraj, rizikujući da budem i pogrešno shvaćen, ostajem u uvjerenju da je „SportMont“, a sada i „Journal of Sports Science and Medicine“, jedan od posrednih „krivaca“ zašto je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u porodici četrnaest fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na visokom sedmom mjestu u odnosu na broj radova objavljenih na tzv. SCI-listi,. Da bi se „poletjelo“ u naučne visine bila je potrebna je dobra „zemaljska“ priprema – snažan nacionalni i „predvorje“ međunarodnog časopisa. Takvo partnerstvo „uzajamnog izgrađivanja“ treba razvijati i u budućnosti. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Konferencija CSA mjesto susretanja ljudi i ideja (Portal Analitika, 20. mart 2017.g.)


Konferencija CSA mjesto susretanja ljudi i ideja (Univerzitet Crne Gore, 20. mart 2017.g.)

21.03.2017. 01:18

Crna Gora lider u oblasti sportskih nauka

Veoma je važno što Crna Gora ima dva prestižna časopisa u oblasti sportskih nauka, jer ono što se u njima objavljuje predstavlja osnov svih budućih bavljenja sportskom naukom kod nas i daje dobar uvod za sva buduća istraživanja i analize – kaže predsjednik COK-a.

Konferencije poput međunarodne naučne „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“ veoma su važne za podizanje svijesti o značaju sporta i sportske nauke. Sportska nauka daje smjernice za postizanje najboljih rezultata u sportu. Gotovo da nema savremenog sporta ili sportske discipline na koju nauka, odnosno naučna dostignuća, nemaju presudan uticaj – ocijenio je u intervjuu za web portal Univerziteta Crne Gore predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović.

Dugogodišnji ste sportski radnik i neko ko je profesionalno „vezan“ za Crnogorski olimpijski komitet. Kako iz te vizure gledate na sportsku nauku?

Sportska nauka je, kao disciplina, usko povezana sa onim čime se ja bavim, ali i Crnogorski olimpijski komitet u cjelini. U moru aktivnosti koje imamo kao nacionalni olimpijski komitet, veliki dio zauzima i promocija fizičkih aktivnosti, odnosno zdravih stilova života, što je i suština sportske nauke. I sama ideja modernih olimpijskih igara, odnosno njihova suština, jeste povezivanje sporta sa naukom, kulturom, obrazovanjem, a u krajnjoj liniji i istorijom i ekonomijom cijelog društva. Sportska nauka daje, mogu reći, smjernice za postizanje najboljih rezultata u sportu. Gotovo da nema savremenog sporta ili sportske discipline na koju nauka, odnosno naučna dostignuća, nemaju presudan uticaj. S tim u vezi, konsultanti Međunarodnog olimpijskog komiteta izdali su veliki broj publikacija koje pokrivaju ovu tematiku. Neke od najznačajnih, preveli smo i na crnogorski jezik. Međutim, posljednjih par godina i nacionalni i regionalni konsultanti počinju da se bave ovom temom, te imamo niz značajnih publikacija, koje je podržao Crnogorski olimpijski komitet ili olimpijski komiteti iz regiona. Trendu rasta zainteresovanosti za sportsku nauku mnogo je doprinijela i činjenica da veliki broj univerziteta u svijetu, uključujući i Univerzitet Crne Gore, nudi programe koji se bave ovom disciplinom. Stoga je logična dugogodišnja odlična saradnja koju COK ima sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, odnosno sa Univerzitetom Crne Gore.

Crnogorski olimpijski komitet je partner predstojeće međunarodne naučne konferencije CSA „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“. Koliko su manifestacije tog tipa važne za razvoj naučne misli i sportskog duha, ali i pozicioniranje organizatora, njegovih partnera i države?

Za podizanje svijesti o značaju sporta i sportske nauke, manifestacije ovog tipa su veoma važne. Kao što sam rekao, jako mnogo se radi na popularizaciji sporta i sportske nauke u Crnoj Gori, a ova konferencija je korak naprijed, kada je u pitanju pozicioniranje Crne Gore u ovim naučnim krugovima. Iako sam saglasan sa stavovima kolega iz ostalih zemalja bivše Jugoslavije, da kao region zaostajemo za evropskim trendovima, kada je ova disciplina u pitanju, vjerujem da će saradnja sportskih i naučnih radnika i iskustva koja će se prilikom ovakvih susreta razmijeniti, doprinijeti bržem prevazilaženju jaza između nas i razvijenih evropskih zemalja i da ćemo u skoroj budućnosti razvijati sportsku nauku, primjenjivati smjernice koje moderna sportska nauka daje i raspravljati o aktuelnim svjetskim trendovima u ovoj disciplini. Iako traje dosta drugo, ova konferencija predstavlja pionirski poduhvat, a koliko je važna za našu zemlju govori i činjenica da je, zahvaljujući njoj, Crna Gora prepoznata kao lider u regionu u ovoj oblasti.

Sarađujete i sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, koji je visoko pozicioniran u regionu. Kako ocjenjujete taj uspjeh? Šta je, po Vama, ključ njihovog uspjeha?

Prije svega, veliko mi je zadovoljstvo što sam u prilici da sarađujem sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje UCG. To je jedno novo, veoma značajno iskustvo za mene, koje mi daje možda i najbolju sliku razvoja sporta i sportske nauke u Crnoj Gori. Takođe, jako mi je drago i to što je olimpizam, kao predmet, zastupljen na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, a čak i u Međunarodnom olimpijskom komitetu pozitivno gledaju na tu činjenicu, jer dokazuje ukupnu posvećenost promociji ideje olimpizma u Crnoj Gori. Iza tako velikog uspjeha Fakulteta stoji velika predanost radu, iskustvo, ali i želja za učenjem i unapređivanjem. Prava je sreća da se na jednom mjestu okupio toliki broj iskusnih, ali i mladih, ambicioznih i otvorenih ljudi, koji dijele istu ili sličnu viziju razvoja sporta. Dakle, vjerujem da iza tog uspjeha stoji veliki rad, iskrena predanost i želja za sticanjem i dijeljenjem novih znanja.

CSA sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje izdaje dva prestižna časopisa iz sportskih nauka - Crnogorski časopis za sportske nauke i medicinu (MJSSM) i Sport Mont. MJSSM je indeksiran u dvije najprestižnije svjetske baze SCOPUS i Thomson Rojters. Kako komentarišete taj uspjeh?

Jako je važno da Crna Gora ima dva prestižna časopisa koji pokrivaju ovu oblast, jer mislim da ono što se u njima objavljuje predstavlja osnov svih budućih bavljenja sportskom naukom u Crnoj Gori i daje dobar uvod za sva buduća istraživanja i analize. Ljudi koji rade na časopisima su, zaista, pioniri u ovoj oblasti u regionu; od samog početka su znali šta hoće, imali jasnu viziju razvoja sporta, istrajali su i opstali. Stoga, to što je MJSSM indeksiran u dvije akademske svjetske baze tog nivoa, mislim da dovoljno govori o značaju tog časopisa, ne samo za crnogorsku, već i svjetsku sportsku javnost. To je znak da u Crnoj Gori postoje ljudi koji se ozbiljno bave sportskom naukom, na svjetskom nivou, što opet ide u prilog onom mom uvjerenju da sportska nauka u Crnoj Gori ima svijetlu budućnost.

Rukovodite Crnogorskim olimpijskim komitetom i učestvujete u radu Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kako u toj organizaciji gledaju na sportsku Crnu Goru?

Kolege iz MOK-a impresionira činjenica da jedna brojčano mala zemlja, poput Crne Gore, ima toliki broj nevjerovatnih sportskih talenata i da je već na drugom nastupu na Ljetnjim olimpijskim igrama osvojila medalju i to u prilično popularnom sportu, kao što je ženski rukomet. Već odavno su svjesni činjenice da smo sportska nacija, velikih sportskih imena. Svjesni su, međutim, i činjenice da se sport u Crnoj Gori suočava sa velikim problemima, prije svega infrastrukturnim i finansijskim. Međutim, naša višegodišnja uspješna saradnja, dovela je do prijateljskih odnosa, kako sa MOK-om, tako i sa ostalim regionalnim asocijacijama, pa preko Crnogorskog olimpijskog komiteta, mnogo pomažu razvoju crnogorskog sporta.

U kom sportu očekujete prve naredne olimpijske medalje?

Crna Gora, kao što sam rekao, posjeduje nevjerovatne sportske talente i nevjerovatan sportski kvalitet i potencijal. Međutim, teško je iz ove perspektive govoriti u kom sportu se mogu očekivati naredne olimpijske medalje. U timskim sportovima došlo je do smjene generacija, u individualnim takođe, a ima još dosta vremena da se i u sportovima, sa kojima do sada nijesmo učestvovali na Olimpijskim igrama, pojave talenti, koji medaljom mogu obradovati Crnu Goru. Naše djevojke i momci mnogo puta su nas obradovali izuzetnim rezultatima sa velikih svjetskih i evropskih takmičenja, gotovo uvijek su u konkurenciji za medalju, tako da ih očekujem i znam da će ih biti. Ali, kao što sam i mnogo puta ranije rekao, na osvajanje medalje utiče niz različitih faktora, s obzirom na to da je sport nepredvidiv i pun iznenađenja. Imamo više od tri godine da pružimo svu potrebnu pomoć našim sportistima i uradimo sve što je u našoj moći kako bismo im pomogli da prvo izbore vizu za OI, a onda postignu najbolji mogući rezultat i na samim Igrama. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Crna Gora lider u oblasti sportskih nauka (Univerzitet Crne Gore, 17. mart 2017.g.)


Crna Gora lider u oblasti sportskih nauka (Portal Analitika, 17. mart 2017.g.)

18.03.2017. 02:50

Multidiciplinarnost je ključ uspjeha naučne konferencije CSA

Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koja će od 30. marta do 2. aprila biti održana u Budvi, trebalo bi da doprinese kreiranju nove pristupne filozofije o nauci u oblasti sporta kako bi oni koji se njome bave u regionu promišljali i djelovali prema svjetskim trendovima – ocijenio je prorektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr Izet Rađo. On je u razgovoru za sajt Univerziteta Crne Gore kazao da očekuje i da će Konferencija, koju organizuje Crnogorska sportska akademija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, podići svijest da mladi postaju nosioci naučnih ideja i misli.

CSA će i ove godine na Konferenciji okupiti vrhunska imena iz oblasti sportskih nauka. Koliko je to važno za dalji razvoj sportske nauke, ali i edukaciju u ovoj oblasti u regionalnom kontekstu?

Sportske nauke trenutno u svijetu su sa nivoa lokane operative prerasle u multidisciplinarne kompleksne projekte i istraživanja. Moram priznati da regionalno dosta zaostajemo za evropskim trendovima. Po mojoj skromnoj procjeni mogu reći slobodno da nešto što je u svijetu bilo aktuelno prije 10 godina, kod nas tek sada postaje tema o kojoj razgovaramo. Pri tome ne mogu reći da su krivi naučni i sportski radnici koji na vrijeme raspolažu informacijama o trendovima u sportskim naukama, ali jednostavno sistemska rješenja koja bi pratila rad na nečemu novome ne postoje. Slušati vrhunska predavanja u oblasti je samo po sebi privilegija, ali ja očekujem da će Konferencija u Budvi doprinijeti više ka podizanju svijesti o poziciji sportskih nauka u drugim sistemima te da će nam predavači prenijeti "filozofiju" i "sistemska promišljanja" vrhunske nauke u oblasti sporta kako bismo i mi promišljali i djelovali prema svjetskim trendovima. Smatram ukoliko predavači uspiju da utiču na filozofiju promišljanja napravićemo ogroman korak ka prosperitetu sportskih nauka u regionu.

Konferencija CSA je visokopozicionirana na mapi sportskih nauka. Je li njena multidisciplinarnost ključ uspjeha ili je sve ipak do „ljudskog faktora“?

Ljudski faktor je uvijek inicijalna kapisla za kreiranje nečeg velikog i dobrog. Mogu slobodno reći da današnja multidisciplinarna platforma Konferencije je samostalna, ali nikada ne bi bila kreirana bez jakih stubova "ljudskog faktora". Danas ta platforma funkcioniše i plovi pravim putem i smatram da trenutno multidiciplinarnost je ključ uspjeha. Naravno, unutrašnja kvaliteta uvijek će zavisiti od ljudskog faktora i potencijala koji kada je pravilno raspoređen čini kvalitet.

Dugogodišnji ste partneri CSA i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore. Šta Vas i ostale kolege iz regiona i svijeta drži već četrnaest godina na okupu?

Povjerenje prije svega, a onda i profesionalizam. Iz svega toga je proizašao zajednički cilj i prijateljstvo. Današnji naš put je usmjeren ka kreiranju kvaliteta i budućnosti za mlade, jer ipak naša profesija je dinamična i promjenjiva, i stalna težnja da pravimo promjenu nas drži okopljene oko cilja, a to je kvalitetan i prosperitetan sistem za mladog čovjeka.

Ove godine na konferenciji će biti oko 100 mladih ljudi – magistranata i doktoranata. Kakva se poruka šalje mladima sa ovakvih konferencija, zašto su one bitne za njih?

Najvažnija stvar jeste što će mladi ljudi uspostaviti prijateljske odnose i družiti se. Doktoranti i magistranti treba da postaju nosioci naučne misli i treba da prosperitetno rade na kreiranju svoje budućnosti, a u tome će im pomoći saradnja i komunkacija sa drugima. Današnja nauka koliko je multidisciplinarna toliko je i timski rad, gdje su mentori i stariji samo zapravo voditelji u cijelom procesu, a nosioci ideje su mladi. Mladi treba da na ovakvim konferencijama shvate kako da razmišljaju izvan dosadašnjih okvira.

Koje odgovore ili dileme, saznanja, očekujete da će dati/dobiti sportske nauke nakon konferencije u Budvi? Šta dalje

Kao što sam već ranije pomenuo, očekujem da će konferencija doprinijeti u kreiranju nove pristupne filozofije te da će se podići svijest da mladi postaju nosioci naučnih ideja i misli. Današnje životne okolnosti diktiraju stalnu potrebu za svježom i zdravom energijom, novim motivim i izazovima u nauci i sportu. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Multidiciplinarnost je ključ uspjeha naučne konferencije CSA (Univerzitet Crne Gore, 14. mart 2017.g.)

 

Program Konferencije CSA 201711.03.2017. 14:17

Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke

Međunarodna naučna konferencija Crnogorske sportske akademije "Transformacioni procesi u sportu - sportska dosignuća", koja će u Budvi biti održana od 30. marta do 2. aprila, pozicionira Crnu Goru i sve njene institucije visoko, ne samo na evropskoj, već i na svjetskoj mapi organizatora naučnih konferencija ovog profila. To je ocijenio profesor dr Kemal Idrizović, prodekan za nauku na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i predsjednik Organizacionog odbora Konferencije. Sa njim smo razgovarali o Konferenciji koja će se baviti aktuelnim temama iz svih oblasti sportske nauke i sportske medicine i biti povod za prezentacije najnovijih istraživanja i promociju mladih istraživača.

U Budvi će krajem mjeseca biti organizovana 14. konferencija CSA. Po čemu će se ova razlikovati od prethodnih? U čemu se ogleda njena inovativnost?

Tako je! Ova Konferencija će se u odnosu na prethodne razlikovati u tome, što će se u mnogim stvarima koje se tiču njene organizacije otići korak naprijed. Broj učesnika, pozivni predavači, kvalitet prihvaćenih radova, raznolikost i brojnost sredina iz kojih dolaze predavači su samo neki od njih.

Šta je glavni cilj konferencije i koje rezultate očekujete?

Glavni cilj Konferencije ostaje kao i do sada isti, a to je prezentacija najnovijih naučnih saznanja u prostoru kineziologije i njoj bliskih naučnih polja, kao i prevazilaženje jaza, koji u ovoj oblasti postoji između naučne djelatnosti i aplikativnosti naučnih saznanja do koji se tim putem dolazi.

Prema najavama, čini se da će konferencija u Budvi kvalitetom nadmašiti prethodne. Koliko učesnika, odnosno izlagača očekujete, iz kojih država i kontinenata dolaze?

Oko toga nema ni najmanje dileme. Već sa prošlogodišnjom Konferencijom, postavljeni su tako visoki standardi, da, i da se ostalo na istom nivou, sa aspekta kvaliteta ne bi bilo ničega što nije izuzetno. Međutim, i pored toga, otišlo se nivo više. Na Konferenciji će se naći 121 učesnik, odnosno 183 autora i koautora iz 23 države širom svijeta. Pored, prije svega, Crne Gore, biće prisutni naučnici iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Irana, Iraka, Kosova, Litvanije, Nigerije, Kine, Poljske, Katara, Rusije, Saudijske Arabije, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švajcarske, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. To znači da će po prvi put biti prisutni učesnici sa četiri različita kontinenta: Evrope, Azije, Afrike i Sjeverne Amerike.

Ko su ovogodišnji predavači po pozivu?

Ovogodišnji predavači po pozivu su eminentna imena iz cjelokupnog naučnog prostora koje pokrivaju sportske nauke, a to su: prof. dr Ali Reza Amani sa Shomal Univerziteta iz Irana, prof. dr Marko Stojanović sa Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Ines Varela-Silva sa Loughborough Univerziteta iz Engleske, prof. dr Mutlu Turkmen sa Bartin Univerziteta i prof. dr Robert C. Schneider sa Državnog Univerziteta iz Njujorka.

Zašto ste odabrali navedene teme radionica, odnosno predstavnike institucija koje stoje iza izlagača u najavljenim radionicama?

Ni u ovom dijelu nije se htjelo odstupiti od standarda na kojima se zasniva jedna kvalitetna Konferencija. To znači da se vodilo računa o aktuelnim temama i aktivnostima u kojima učestvuje Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, odnosno njeni članovi i zaposleni, pa će tako prof. dr Narcis Gusi iz Svjetske zdravstvene organizacije i Goran Šašić iz ULEB-a realizovati svoje radionice sa vrlo interesantnim temama.

Najavljen je dolazak oko 100 doktoranata i magistranata na konfernciju. Da li je ovo prvi put da studenti učestvuju u ovolikom broju kao delegati na konferenciji?

U ovolikom broju svakako prvi put, tako da smo i u tom dijelu postigli jedan od najznačajnijih ciljeva Konferencije, a to je učešće mladih naučnika i široki transfer najnovijih naučnih saznanja.

Kako Vi kao predsjednik Organizacionog odbora rangirate Konferenciju u okruženju, a kako šire?

Mislim da sam sa svim prethodnim što sam kazao na ovo pitanje već odgovorio, ali nije na odmet to i posebno istaći i kazati da se ovom i ovakvom Konferencijom Crna Gora i sve njenje institucije, koje učestvuju u organizaciji ovakvog jednog skupa visoko pozicioniraju, više ne samo na evropskoj, već sada i na svjetskoj mapi organizatora naučnih konferencija ovakvog profila.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore uvodi zdrave stilove života. Zašto je to važno?

Na ovo pitanje postoji veliki broj odgovora, odnosno faktora koji su uticali na našu odluku i podršku Univerziteta Crne Gore da to i realizujemo. Prije svega, razlozi su humanističkog tipa i odnose se na činjenicu da savremeni način života ne nudi mogućnost zdravog i kvalitetnog odrastanja, a kasnije i svakodnevnog života jednog odraslog čovjeka i žene. Kako je programirana fizička aktivnost jedini pravi način da se problem hipokinezije i svih posljedica koje ona nosi riješi, morali smo djelovati i to smo uradili uvođenjem zdravih stilova života u visokoškolsku nastavu. Takođe, uvođenjem ovog programa, istrajaćemo u namjeri da povećamo kvalitet realizacije nastave ovog predmeta u crnogorskim školama. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke (RTV Budva, 9. mart 2017.g.)


IDRIZOVIĆ: Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke (Pink M, 9. mart 2017.g.)


Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke (Portal Analitika, 9. mart 2017.g.)

10.03.2017. 18:44

Na naučnoj konferenciji o sportu naučnici sa četiri kontinenta

Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koja će 14. put biti organizovana od 30. marta do 2. aprila u Budvi, okupiće više od 120 učesnika iz 23 države sa četiri kontinenta – kazao je predsjedavajući Konferencije prof. dr Duško Bjelica.

Konferenciju organizuje Crnogorska sportska akademija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, kao i međunarodnim partnerskim institucijama, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke.

- Konferencija će okupiti 121 učesnika, odnosno 183 autora i koautora iz 23 države – Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Irana, Iraka, Kosova, Litvanije, Nigerije, Kine, Poljske, Katara, Rusije, Saudijske Arabije, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švajcarske, Turske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država – rekao je Bjelica.

Prema njegovim riječima, na ovogodišnjoj konferenciji - najkvalitetnijoj do sada - biće predstavljeno 96 radova, a očekuje se i preko 60 gostiju da prate rad naučnika, kao i oko 100 studenata magistarskih i doktorskih studija iz regiona.

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore Stevo Popović kazao je da će plenarni predavači na Konferenciji biti prof. dr Ali Reza Amani sa Shomal Univerziteta iz Irana, prof. dr Marko Stojanović sa Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Ines Varela-Silva sa Loughborough Univerziteta iz Engleske, prof. dr Mutlu Turkmen sa Bartin Univerziteta i prof. dr Robert C. Schneider sa Državnog Univerziteta iz Njujorka.

On je dodao da će biti štampan zbornik sažetaka svih radova na engleskom jeziku i podsjetio da će na Konferenciji biti organizovane dvije radionice koje će voditi prof. dr Narcis Gusi iz Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno Goran Sasic iz ULEB-a (Euroleague).

* * *


Konferencija CSA pozicionira Crnu Goru visoko u oblasti sportske nauke (Univerzitet Crne Gore, 9. mart 2017.g.)


Konferencija o sportu u Budvi (RTCG, 18. februar 2017.g.)


BUDVA: Na naučnoj konferenciji o sportu naučnici sa četiri kontinenta (Pink M, 18. februar 2017.g.)


Na naučnoj konferenciji o sportu naučnici sa četiri kontinenta (Univerzitet Crne Gore, 18. februar 2017.g.)

19.02.2017. 22:13

Sve spremno za naučnu konferenciju o transformacionim procesima u sportu

Za učešće na 14. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“, koja će biti organizovana od 30. marta do 2. aprila 2017. godine u Budvi, do sada su prihvaćena 72 rada sa 156 autora i koautora iz 16 zemalja.

Konferenciju organizuje Crnogorska sportska akademija u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore i Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, kao i međunarodnim partnerskim institucijama, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i Ministarstva nauke.

Predsjednik konferencije prof. dr Duško Bjelica kaže da bi, ako se ima u vidu interesovanje naučne zajednice regiona i svijeta, konferencija mogla odmah da počne.

„Sve spremno za konferenciju i što se nas tiče ona bi mogla da počne sjutra. Ove godine opredijelili smo se da konferenciju organizujemo na primorju, u Budvi, nakon četiri uspješne godine u Podgorici“, rekao je on.

Profesor Bjelica podsjetio je da je konferencija usredsređena na aktuelne teme iz svih oblasti sportske nauke i sportske medicine, uključujući fiziologiju i sportsku medicinu, društvene i humanističke nauke, biomehaniku.

Plenarni predavači na konferenciji biće prof. dr Ali Reza Amani sa Shomal Univerziteta iz Irana, prof. dr Marko Stojanović sa Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Ines Varela-Silva sa Loughborough Univerziteta iz Engleske, prof. dr Mutlu Turkmen sa Bartin Univerziteta i prof. dr Robert C. Schneider sa Državnog Univerziteta iz Njujorka.

Radionice će na konferenciji održati prof. dr Narcis Gusi iz Svjetske zdravstvene organizacije i Goran Sasic iz ULEB-a (Euroleague). (Univerzitet Crne Gore)

* * *


SVE SPREMNO ZA NAUČNU konferenciju o transformacionim procesima u sportu (Pink M, 02. januar 2017.g.)


Sve spremno za naučnu konferenciju o transformacionim procesima u sportu (Univerzitet Crne Gore, 31. decembar 2016.g.)

http://csakademija.me/conference/
18.02.2017. 02:07

Popović član borda direktora Međunarodne federacije za fizičko obrazovanje

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore doc. dr Stevo Popović izabran je za člana borda direktora Međunarodne federacije za fizičko obrazovanje (FIEP) za mandatni period 2017-2020. Popović je izabran na Generalnoj skupštini FIEP-a, koja je održana u Goz de Iguazu u Brazilu.

FIEP (Federation Internationale D"education Phisique) je osnovan 1923. godine u Briselu sa ciljem da promoviše razvoj širokog spektra aktivnosti u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, sporta za sve, fitnesa i zdravlja, rekreacije, kao i snalaženja u prirodi, za ljude svih uzrasta i nacija u cijelom svijetu, kao i da podstakne i doprinese međunarodnoj saradnji u ovim oblastima.

„U okviru Međunarodne federacije za fizičko obrazovanje egzistira i FIEP Europe koji će redovni kongres održati 2021. godine u Crnoj Gori, a čiji će organizator biti Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizicko vaspitanje Univerziteta Crne Gore“ - rekao je Popović.

Na skupštini FIEP-a za predsjednika je izabran predstavnik Brazila prof. dr Almir Gruhn, a za potpredsjednika prof. dr Branislav Antala iz Slovačke. Doc. dr Stevo Popovic je član FIEP borda direktora koji broji 20 članova iz isto toliko država.

* * *


Popović član borda direktora FIEP-a (RTCG, 21. januar 2017.g.)


Popović član borda direktora Međunarodne federacije za fizičko obrazovanje (Univerzitet Crne Gore, 21. januar 2017.g.)


Popović član borda direktora FIEP-a (Portal Analitika, 21. januar 2017.g.)


Popović član borda direktora FIEP-a (CdM, 21. januar 2017.g.)

Obavještenje o upisu ljetnjeg semestraO B A V J E Š T E NJ E

ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME I GODINE STUDIJA

UPIS LJETNJEG SEMESTRA OBAVIĆE SE OD 30.01.2017. DO 13.02.2017. GODINE.

Za upis je potreban index i potvrda o uplati dijela školarine za ljetnji semestar.

(Studentima je omogućeno plaćanje školarine u dvije rate po semestru, s tim da se poslednja rata mora uplatiti najkasnije do 25.marta 2017.god.)

Napomena: Studenti koji nijesu regulisali svoje obaveze iz zimskog semestra neće moći upisati ljetnji semestar.

U Nikšiću, 12.01.2017.god.

12.01.2017. 21:26

Skijanje na Kopaoniku u januaru 2017.

Studenti druge i treće godine Fakulteta za sport na školi skijanja

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore i ove školske godine organizovaće nastavu skijanja na Kopaoniku. Nastava će biti organizovana u dvije grupe - za drugu godinu studija iz predmeta „Osnove skijanja“ od 15. do 22. januara, a za treću godinu iz predmeta „Tehnika i metodika skijanja“ od 22. do 29. januara.

Nastavu će izvoditi predmetni nastavnik prof. dr Rašid Hadžić i saradnici u nastavi dr Milovan Ljubojević, mr Jovan Gardašević, mr Rajko Milašinović i Marija Bubanja.

Nastavu će pohađati 32 studenta druge godine i 29 studenata treće godine. Studenti druge godine studija su Božidar Anđelić, Zlatko Bulajić, Savo Ćetković, Jasmin Dizdarević, Rade Đoković, Milić Globarević, Darko Grbović, Edin Hadžiosmanović, Dragiša Ivanović, Milan Kasalica, Ivan Kovačević, Ivan Krstović, Dijana Miljanić, Mileta Nikčević, Dejan Raičević, Lazar Sokić, Pavle Stojanović, Marjan Šćekić, Miloš Tatar, Suto Topuzović, Erol Vrević, Nemanja Vuković, Milija Vuletić, Nemanja Radonjić, Goran Krgović, Radoš Tadić, Janko Šljivančanin, Stefan Grgurović, Andrijana Raković, Emir Otović, Radosav Đokić i Dimitrije Baćović.

Studenti treće godine studija koji će pohađati nastavu skijanja su Balša Adžić, Miro Dimitrov, Bojan Femić, Dražen Gogić, Luka Joković, Ivan Jovančević, Marija Kečina, Jole Knežević, Miloš Kračković, Ajla Kurtiš, Miljana Lacmanović, Filip Lješković, Pavle Malović, Tina Minić, Ljubo Nedić, Nikola Ostojić, Luka Roćenović, Igor Stamatović, Anđela Stojanović, Bojana Šćekić, Šabo Šuntić, Ilija Tomović, Bogdan Kovačević, Vanja Popović, Vladan Brnović, Momčilo Čović, Radosav Đokić, Dušan Zorić i Risto Mirković.

* * *


UCG: Druga grupa nikšićkih studenata na Kopaoniku (Portal Analitika, 24. januar 2017.g.)


Druga grupa nikšićkih studenata na Kopaoniku (Univerzitet Crne Gore, 24. januar 2017.g.)


Nastava skijanja za studente na Kopaoniku (Univerzitet Crne Gore, 20. januar 2017.g.)


Strana na sajtu UCG sa foto galerijom (Univerzitet Crne Gore, 20. januar 2017.g.)


Nastava skijanja za studente na Kopaoniku (RTCG, 20. januar 2017.g.)


Crnogorski studenti učili da skijaju na Kopaoniku (Kodex, 20. januar 2017.g.)


STUDENTI Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na ski obuci (Pink M, 20. januar 2017.g.)


Studenti druge i treće godine Fakulteta za sport na školi skijanja (Univerzitet Crne Gore, 02. januar 2017.g.)


Fakultet za sport: Škola skijanja na Kopaoniku u januaru (Onogošt, 29. decembar 2016.g.)03.01.2017. 01:42

Sportski novinari birali najbolje, a studentima uručene diplome

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje UCG u Nikšiću sportski novinari birali najbolje, a studentima uručene diplome

Dejan Zlatičanin, profesionalni šampion svijeta u lakoj kategoriji verzije WBC osvojio je 75 glasova sportskih novinara, od ukupno 92 i zaslužio pehar za najboljeg sportistu Crne Gore. Na svečanosti proglašenja najboljeg sportiste, u organizaciji Udruženja sportskih novinara Crne Gore i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Zlatičanin se javio sa priprema u Los Angelesu i zahvalio na nagradi.

„Žao mi je što nisam tu i lično sa vama podijeli emociju. Koristim priliku da vam se javim iz kancelarije špredsjednika WBC Asocijacije čiji sam gost. Zahvaljujem se na priznanju i uopšte nisam ni sumnjao da će pripasti meni jer znam da vi, sportski novinari najbolje poznajete ovu materiju i pratite rad nas sportista, uključujući i mene“ – poručio je iz Los Anđelesa Dejan Zlatričanin, najbolji sportista Crne Gore za 2016. godinu

Rektorka Univerziteta Crne Gore iskazala je oduševljenje saradnjom Univerziteta i Udruženja sportskih novinara Crne Gore.

"Suvišno je govoriti koliko je saradnja između Univerziteta i sportskih novinara nasušno potrebna, i društvu i mladima i državi. Bez sporta nema govora o ozbiljnom kulturnom identitetu svake države, nema govora o patriotizmu, o zdravlju, ni fizičkom ni duhovnom. Zaista se radujem ovom duhu naše saradnje, a posebno toj atmosferi koja se stvori na ovoj već veoma prepoznatljivoj sportskoj tački u Crnoj Gori koja se zove Fakultet za sport i fizičk vaspitanje. Oni rade i više od toga, kroz saradnju sa Sportskom Akademijom i kroz jedan naučni časopis koji se našao u međunarodnim bazama, i koji je, htjeli mi to da priznamo ili ne, najprstižniji međunarodni časopis o sportu u Crnoj Gori koji se bavi svim njegovim aspektima. Ova veza sa javnošću, sa onim što su zadaci medija, sve su to izuzetno važna sadejstva da bi smo mogli da govorimo o uspješnim misijama sporta i sportista, sadašnjih i budućih“ – poručila je rektorka Univerziteta Crne Gore, Radmila Vojvodić.

Udruženje je proglasilo i najbolje u esnafu – za najboljeg novinara imenovan je kolega Dejan Panić, novinar dnevnog lista „Dan“, najbolji mladi novinar je Aleksandar Popović, novinar Dnevnih novina a najbolji dopisnik Alen Džakić, saradnik RT CG i TV 777.

Skup je pozdravio predsjednik USNCG Veselin Drljević i čestitao svima koji su ostvarili rezultate onima koji su težili da do njih dođu.

Tradicionalno, ovom prilikom Fakultet za sport i fizičko vaspitanje uručio je diplome svršenim studentima svih smjerova.

Nagrađeni su ovacijama i fudbalska reprezentacija sportskih novinara Crne Gore koja je prvak Jugoistočne Evrope za 2016, a posebno j

e pozdravljena fudbalska reprezentacija sportskih novinara Crne Gore koja je u oktobru na Ugljanu osvojila naslov prvaka Jugoistočne Evrope. (Univerzitet Crne Gore)

* * *


(Klik na sliku za uvećanje)

 


(Klik na sliku za uvećanje)

 


(Klik na sliku za uvećanje)

 


(Klik na sliku za uvećanje)

 


Sportski novinari proglasili najbolje u 2016. (Univerzitet Crne Gore, 21. decembar 2016.g.)


Zlatičanin zahvalio novinarima (RTCG, 21. decembar 2016.g.)


Zlatičanin nakon priznanja od novinara: Nijesam sumnjao u vaš izbor (Antena M, 21. decembar 2016.g.)


USNCG: Dodijeljena su priznanja, bilo je veličanstveno (Pink M, 21. decembar 2016.g.)


Zlatičanin nakon priznanja od novinara: Nijesam sumnjao u vaš izbor (Portal Analitika, 21. decembar 2016.g.)


USNCG: Zlatičanin sportista godine u izboru novinara (Portal Analitika, 20. decembar 2016.g.)

22.12.2016. 01:22

CSA Budva 2017Zvanična prezentacija: http://csakademija.me/conference/index.html

 

Invited speakers: http://csakademija.me/conference/invited-speakers.html
14.12.2016. 06:35

MSA Budva 2017 – Annual Conference

Dear Friends and Colleagues,

on behalf of the host, the Montenegrin Sports Academy and the Conference Organizing Committee, it is my great pleasure to announce the upcoming 14th International Scientific Conference and 13th annual Congress of the Montenegrin Sports Academy to be held in Budva, Montenegro, on 30 March – 2 April, 2017. It is planned to be once again organized by the Montenegrin Sports Academy, in cooperation with the Faculty for Sport and Physical Education, University of Montenegro and other international partner institutions (specified in the partner section), as well as under the traditional patronage of the Ministry of Education and the Ministry of Science.

The conference is focused on very current themes from all areas of sport science and sport medicine including physiology and sports medicine; social sciences & humanities; biomechanics and neuromuscular (see Abstract Submission page for more information).

We do believe that the topics offer the conference participants a forum for the latest research and both theoretical and applied insight into the field of sports science and sports medicine disciplines.

We look forward to seeing you in spring 2017,

Prof. Duško Bjelica, Conference President

More information about the MSA Conference is available on http://csakademija.me/conference/index.html

(Univerzitet Crne Gore)

* * *


MSA Budva 2017 – Annual Conference (Univerzitet Crne Gore, 02. decembar 2016.g.)

 

Spisak diplomiranih studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za dodjelu diploma 21.12.2016SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE ZA DODJELU DIPLOMA 21.12.2016. GODINE

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA - Osnovne akademske studije

Radović Dragoslav, Ljumović Predrag, Đukić Radovan, Palević Danilo, Džaković Danilo, Boljević Vukašin, Čađenović Lazar, Baćović Dragan, Ramdedović Albert, Radoman Miloš, Pješivac Stefan, Vujadinović Neda, Kekić Đorđe, Vuković Ivan, Ljumović Vasilije, Vučićević Dušan, Raičević Ivan, Ćirović Radomir i Stanišić Miljan.

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI NOVINAR - Osnovne primijenjene studije

Roćenović Ivan, Bojanović Vanja, Radoičić Gordana, Vrbljanac Vladimir, Tomašević Nemanja, Popadić Sava i Jovanović Vučko.

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI TRENER - Osnovne primijenjene studije

Grbović Danilo, Popović Igor, Memedović Igor, Mihailović Marko i Pejović Stefan.

STUDIJSKI PROGRAM - FIZIČKA KULTURA - Postdiplomske – specijalističke akademske studije

Komatina Velimir, Maltez Jovana, Miletić Miloš, Radulović Jovan, Kavarić Marjan, Vlahović Vasilije, Zlatičanin Jovana, Vulanović Lazar, Cmiljanić Željko, Hodžić Arnela, Milačić Bojan i Otašević Damjan.

STUDIJSKI PROGRAM - SPORTSKI MENADŽMENT – Postdiplomske - specijalističke primijenjene studije

Drobnjak Nemanja, Đukanović Vuk, Dedić Dragiša i Glušica Slađana.

STUDIJSKI PROGRAM - SPORT I FITNESS – Postdiplomske - specijalističke primijenjene studije

Zorić Gorica i Šoć Lazar.

05.12.2016. 23:32

Proglašenje najboljeg sportiste 2016. u izboru USNCG tradicionalno u svečanoj sali Fakulteta

Sa prošlogodišnje svečanosti USNCG

Udruženje sportskih novinara Crne Gore u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u Nikšiću organizuje u srijedu 21. decembra 2016. godine u 11 časova svečanost proglašenja najboljeg sportiste u 2016. godini.

* * *

30.11.2016. 19:24

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje učestvovao u radionici "Trans2Work"

U zgradi Filološkog fakulteta, u utorak, 22.11.2016.godine, održana je radionica "Trans2Work".

Ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje su učestvovali:
- doc. dr Aldijana Muratović
- dr Milovan Ljubojević
- mr Rajko Milašinović
- Janko Knežević

Radionica je imala za cilj da prisutnima približi situaciju u kojoj se nalaze osobe sa hendikepom u Crnoj Gori, njihove životne, obrazovne i radne uslove, kao i da pruži šansu prisutnima da iznesu svoja iskustva u radu i eventualne sugestije kako poboljšati radne i obrazovne uslove osoba sa hendikepom.

Više slika možete pogledati u našoj foto galeriji.

25.11.2016. 03:29

Stefan Boljević imenovan za studentskog ombudsmana

Obavještavamo vas da je novoizabrani saziv Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore za studentskog ombudsmana za mandatni period 2016-2018. godine imenovao Stefana Boljevića, studenta povjerenika Elektrotehničkog fakulteta.

Na osnovu Statuta Studentskog parlamenta UCG, dužnost studentskog ombudsmana je primanje pritužbi, zahtjeva i molbi od strane studenata. Takođe, studentski ombudsman savjetuje studente oko njihovih prava i upućuje ih na načine njihove zaštite.

Kancelarija studentskog ombudsmana se nalazi u zgradi Rektorata UCG u Podgorici, a kontakt email je studentombudsman@ac.me.

25.11.2016. 01:27

XIV međunarodna naučna konferencija CSA

Međunarodna naučna konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća“ i 13. godišnji kongres Crnogorske sportske akademije biće organizovani od 30. marta do 2. aprila 2017. godine u Budvi – saopštio je organizacioni odbor Konferencije.

Konferenciju, koja će naredne godine biti održana 14. put, organizuje CSA sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.

Iz organizacionog odbora saopšteno je da su već poznati predavači po pozivu. To su profesor Marko Stojanović sa novosadskog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, direktorica projekta “Maya” na Univerzitetu Loughborough dr Ines Varela-Silva, koja je trenutno angažovana na brojnim istraživanjima u Velikoj Britaniji, Portugaliji, Meksiku, Gvatemali, Sjedinjenim Američkim Državama, Gani i Nigeriji.

Predavač po pozivu biće i profesor Ali Reza Amani, dekan Fakulteta sportskih nauka na Univerzitetu Shomal u Iranu, kao i profesor Mutlu Turkmen, nastavnik i pomoćnik direktora Škole za fizičko vaspitanje i sport Bartin Univerziteta.

Konferencija „Transformacioni procesi u sportu – sportska dostignuća je u prethodnom periodu podstakla razvoj sportske nauke u Crnoj Gori i omogućila razmjenu znanja i umrežavanje referentnih domaćih i stranih naučnika i istraživača, studenata i nastavnika.

Prošlogodišnja konferencija okupila je u Podgorici oko 130 autora i koautora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Češke, Mađarske, Indije, Indonezije, Japana, Kosova, Omana, Kine, Katara, Saudijske Arabije, Srbije, Slovenije, Španije, Velike Britanije, Turske i Crne Gore.

Više podataka o Konferenciji i predavačima po pozivu možete naći na linku (http://csakademija.me/conference/invited-speakers.html):

***

Prominent lecturers at the International Conference on Sport

The upcoming 14th International Scientific Conference “Transformation processes in sport – Sport Performance” and 13th annual Congress of the Montenegrin Sports Academy will be held in Budva, Montenegro, on 30 March to 2 April, 2017 – the Organizing Committee has announced.

The Conference will be organized by the Montenegrin Sports Academy and the Faculty for Sport and Physical Education, University of Montenegro.

The Organizing Committee has already announced the invited speakers. They are professor Marko Stojanović from the Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad, dr Ines Varela-Silva director of the “Project Maya” at the Loughborough University, who is currently engaged at several research project in UK, Portugal, Mexico, Guatemala, USA, Ghana i Nigeria.

Invited speakers are also professor Ali Reza Amani, dean of the Faculty of Sport Science at Shomal University in Iran, as well as professor Mutlu Turkmen, lecturer and assistant director of the Bartin University Physical Education and Sport School.

During previous period The International Scientific Conference “Transformation processes in sport – Sport Performance” has enforced development of sport`s science in Montenegro and enabled knowledge sharing and networking between prominent domestic and foreign scientist and researchers, students and professors.

Last year Conference gathered in Podgorica some 130 authors and coauthors from Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Croatia, Czech republic, Hungary, India, Indonesia, Japan, Kosovo, Oman, China, Qatar, Saudi Arabia, Slovenia, Spain, Great Britain, Turkey and Montenegro.

More information about the Conference and invited speakers can be found at link: (http://csakademija.me/conference/invited-speakers.html). (Univerzitet Crne Gore)

* * *


O sportskim dostignućima u Budvi (Antena M, 21. oktobar 2016.g.)


Poznata imena na međunarodnoj konferenciji o sportu (Univerzitet Crne Gore, 19. oktobar 2016.g.)

 

Više informacija

 

Konkurs za upis studenata na magistarske studije

 


Konkurs za upis na magistarske studije Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje (Univerzitet Crne Gore, 07. oktobar 2016.g.)

05.10.2016. 16:20

Odluka o broju studenata za upis na doktorske studije

* * *

 


Na konkursu za doktorske studije 107 mjesta (Univerzitet Crne Gore, 05. oktobar 2016.g.)

05.10.2016. 16:12

Svečani prijem studenata prve godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje

SVEČANI PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

SVEČANI PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE – studijski program FIZIČKA KULTURA
BIĆE ODRŽAN 26.09.2016.g. U 
11 SATI U AMFITEATRU FAKULTETA.


* * *

SVEČANI PRIJEM STUDENATA PRVE GODINE FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE – studijski programi: SPORTSKO NOVINARSTVO I SPORTSKI TRENERI
BIĆE ODRŽAN 26.09.2016.g. U 
12 SATI U AMFITEATRU FAKULTETA.


* * *

DOBRODOŠLICU I SREĆAN POČETAK STUDIJA STUDENTIMA ĆE POŽELJETI RUKOVODSTVO FAKULTETA NA ČELU SA DEKANOM DOC. DR STEVOM POPOVIĆEM.

UPRAVA FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

* * *


Svečani prijemi za brucoše na fakultetima u Nikšiću (Vijesti, 26. septembar 2016.g.)

21.09.2016. 22:50

Konstituisan novi Upravni odbor Univerziteta Crne Gore

Prof. dr Duško Bjelica ponovo predsjednik

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore oformljen je na danas održanoj konstitutivnoj sjednici ovog organa. Profesor dr Duško Bjelica, redovni profesor Univerziteta Crne Gore, jednoglasno je reizabran za predsjednika Upravnog odbora.

Pored prof. dr Bjelice, članovi novokonstituisanog Odbora su prof. dr Gordana Paović-Jeknić, prof. mr Miran Begić, prof. dr Vladimir Pešić, doc. dr Tatjana Dlabač, prof. dr Željko Jaćimović, mr Vellimir Mijušković, predsjednik Privredne komore Crne Gore, dr Milanko Damjanović, mr Martin Ćalasan, Desanka Radojičić, te studenti Sari Arianna Serhatlić, Miloš Vujošević i Mihailo Đukanović.

Upravni odbor će biti kompletiran nakon što Vlada Crne Gore imenuje još dva svoja predstavnika shodno Zakonu o visokom obrazovanju.

Konstitutivnoj sjednici prisustvovala je i prof. Radmila Vojvodić, rektorka Univerziteta Crne Gore, koja je u svom kratkom obraćanju ovom organu poželjela uspjeh u radu.

„Upravni odbor će i dalje nastojati da donosi odluke koje su u skladu sa misijom Univerziteta Crne Gore da u usaglašenom radu svih svojih jedinica stvara crnogorsko društvo znanja i težnjom da stoji rame uz rame sa razvijenenim evropskim prostorom visokog obrazovanja i naravno u tijesnoj saradnji sa Vladom Crne Gore, kao osnivačem Univerziteta Crne Gore“, kazao je prof. dr Bjelica. (Univerzitet Crne Gore)


* * *


Dušku Bjelici još jedan mandat (Vijesti, 02. septembar 2016.g.)


TVCG1, 01. septembar 2016.g.


TV Vijesti, 01. septembar 2016.g.


Konstituisan novi Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (Univerzitet Crne Gore, 01. septembar 2016.g.)


Konstituisan novi upravni odbor UCG, Bjelica ponovo predsjednik (Portal Analitika, 01. septembar 2016.g.)


Bjelica na čelu UO Univerziteta (RTCG, 01. septembar 2016.g.)


Bjelica ponovo na čelu Upravnog odbora UCG (Antena M, 01. septembar 2016.g.)


Bjelica ostaje predsjednik UO UCG (PC NEN, 01. septembar 2016.g.)


Duško Bjelica ponovo predsjednik UO UCG (Tvoj Portal, 01. septembar 2016.g.)


UO UCG: BJELICA PONOVO PREDSJEDNIK (Pink M, 01. septembar 2016.g.)


Duško Bjelica ponovo predsjednik UO UCG (CdM, 01. septembar 2016.g.)
02.09.2016. 01:40

Fakultet za sport radi u skladu sa zakonom


Fakultet za sport radi u skladu sa zakonom (AcademLink, 01. septembar 2016.g.)


Popović: Fakultet za sport radi u skladu sa zakonom (Vijesti, 26. avgust 2016.g.)


Popović: Fakultet za sport radi časno i u skladu sa zakonom (Antena M, 26. avgust 2016.g.)


Dekan: Na Fakultetu za sport se radi časno i zakonito (Crna.Gora.me, 26. avgust 2016.g.)


Fakultet za sport radi zakonito (RTCG, 26. avgust 2016.g.)

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje upisuje još 30 brucoša

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u Nikšiću, u studijskoj 2016/17. godini, upisaće u četvrtom upisnom roku, početkom septembra još 30 brucoša.

"Na akademskom osnovnom studijskom programu Fizička kultura oglasićemo pet slobodnih mjesta. Zatim, na osnovnim primijenjenim studijama Sportski treneri oglasićemo 15 slobodnih mjesta, a na programu Sportsko novinarstvo još 10 mjesta. Sva tri studijska programa traju po tri godine, obima su 180 ECTS kredita, i samofinansirajući su", rekao je prodekan za nastavu doc. dr Dragan Krivokapić.


Fakultet za sport upisuje još 30 brucoša (RTCG, 23. avgust 2016.g.)


Fakultet za sport upisuje još 30 brucoša (Antena M, 23. avgust 2016.g.)


TREĆI UPISNI ROK: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje upisuje 30 studenata (Volim Podgoricu, 23. avgust 2016.g.)


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje upisuje još 30 brucoša (Portal Analitika, 23. avgust 2016.g.)


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje upisuje još 30 brucoša (CdM, 23. avgust 2016.g.)
24.08.2016. 02:58

JAVNI POZIV ZA SARADNJU

Pozivaju se sve kolege (student magistarskih srudija i magistri nauka, student doktorskih studija i doktori nauka, kao i oni već birani u akademska zvanja) koje smatraju da imaju kapaciteta i adekvatne reference da se uključe u aktivnosti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u oblasti nastave, naučno-istraživačke djelatnosti i međunarodne saradnje da pošalju svoj CV (Europass model) sa kompletnim popisom dosadašnjih publikacija do 2. septembra 2016. godine do 12 časova na email adresu Fakulteta: fakultetzasportnk@ac.me

Dekan, doc. dr Stevo Popović
17.08.2016. 09:49

Najava novog broja časopisa „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“

U najnovijem broju časopisa „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“ koji će izaći iz štampe 1. septembra 2016. biće objavljeno pet članaka, pet originalnih istraživačkih radova.

Ovo je peta godina u kojoj se ovaj časopis publikuje i dostiže vrhunsko svjetsko priznanje, uključivanje, prije svega u Thomson Reuters (Web of Science Core Collection) to jest ESCI (Emerging Sourse Citation Index) prije par mjeseci, dok je, prije nekoliko dana stigla obavijest iz druge najjače svjetske kuće kada je indeksiranje časopisa u pitanju, da je „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“ prošao sedmostepeni proces evaluacije, te je uključen u SCOPUS, što predstavlja veliki uspjeh za, prije svega Univerzitet Crne Gore, ali i za Crnu Goru,kaže prof dr Duško Bjelica glavni urednik časopisa.

Profesor Bjelica kaže: Inače, časopis je aktivan u 49 međunarodnih baza. Tome u značajnoj mjeri doprinosi kvalitetan nadzorni odbor koji se sastoji od 12 naučnika i uređivački odbor koji čine 40 svjetski priznatih imena iz 35 država sa svih kontinenata.

Doc. dr Stevo Popović,odgovorni urednik MJSSM upoznaje nas sa najnovijim izdanjem:

– Nakon recenzije koja je sprovedena u proteklom periodu, mjesto u najavljenom broju časopisa su obezbijedili radovi autora iz država regiona, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i autori iz udaljenih zemalja, kao što su Portugal i Španija ali i Brazil i Iran. U radu prve grupe autora iz Irana, pod naslovom „Perceived Muscle Soreness, Functional Performance and Cardiovascular Responses to an Acute Bout of Two Plyometric Exercises“, Hamid Arazi, Abbas Asadi i Jabar Chegini obrađuju akutne efekte pliometrijskog treninga na različite sposobnosti. Naredni rad, koji su pripremili autori iz Hrvatske i Srbije, pod naslovom „The Influence of Social Capital Domains on Self-Rated Health Among Serbian High-School Students? A School-Based Cross-Sectional Study“, Dario Novak, Ivana Milanović, Snežana Radisavljević Janić, Lovro Štefan i Tomislav Krstičević obrađuju uticaj društvenog kapitala na zdravlje srbijanskih srednjoškolaca. Autori iz Portugala, Brazila i Španije, Aluizio Otávio Gouvêa Ferreira Oliveira, Natalia Valladares, Luís Miguel Teixeira Vaz i Paulo Vicente João, pripremili su rad pod naslovom „Evaluation of Scoring Skills and Non Scoring Skills in the Brazilian SuperLeague Women’s Volleyball“ u kojem evaluiraju sposobnosti u ženskoj brazilskoj odbojkaškoj super ligi. Naredni rad objavljen u prestižnom časopisu iz oblasti sportskih nauka i medicine je rad grupe autora iz Hrvatske pod naslovom „Inter and Intra Positional Differences in Ball Kicking Between U-16 Croatian Soccer Players“, u kojem Ante Rađa, Marko Erceg i Zoran Grgantov obrađuju problematiku pozicionih razlika kod šuta u fudbalskoj igri. Na posljetku, grupa autora iz Srbije, Bosne i Hercegoine i Španije, pripremila je studiju pod naslovom „Accuracy and Criterion-Related Validity of the 20-M Shuttle Run Test in Well-Trained Young Basketball Players“, a Marko D. Stojanovic, Julio Calleja-Gonzalez, Mladen Mikic, Dejan M. Madic, Patrik Drid, Igor Vuckovic and Sergej M. Ostojic na metodološki moderan način analiziraju tačnost i validnost testa namijenjenog mladim košarkašima.

16.08.2016. 00:17

Dodatni avgustovski rok 2015/2016, raspored polaganja prijavljenih ispita

Termini ispita za avgustovski dodatni rok 2015/2016.
04.08.2016. 03:04

Fakultet za sport upisuje 30 kandidata na menadžmentu

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje upisuje 30 kandidata na specijalističkim studijama sportski menadžment.

"Studenti koji su završili trogodišnje studije i stekli diplomu bechelor a samim tim i osvojili 180 ECTS na fakultetima za ekonomiji, turizmu,sportskom novinarstvu ili sportskim trenerima moći će krajem avgusta da upišu specijalistički studijski program 'sportski menadžment' na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću", kazao je doc. dr Dragan Krivokapić prodekan za nastavu.

Iz ove ustanove su dodali da studije traju dva semestra, i obima su 60 ECTS što znači da se mogu okončati za jednu studijsku godinu i da će se na bazi samofinansiranja na istima moći upisati 30 kandidata.


Fakultet za sport upisuje 30 kandidata na menadžmentu (CdM, 2. avgust 2016.g.)

 

XIV međunarodna naučna konferencija CSA u Budvi


Poznata imena na međunarodnoj konferenciji o sportu (Univerzitet Crne Gore, 19. oktobar 2016.g.)

 

Zvanični sajt CSA

 

Zvanični sajt Konferencije

 


(Klik na sliku za uvećanje)

 


29.07.2016. 23:49

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje: Ima još slobodnih mjesta za brucoše

U dosadašnjim upisnim rokovima koje je organizovao Univerzitet Crne Gore nijesu popunjena sva tražena mjesta na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Naime, navode sa Fakulteta, iako u svakom upisnom roku ima mnogo više kandidata nego slobodnih mjesta, čak 40 prijavljenih kandidata nijesu uspjeli da polože prijemni ispit na akademskom studijskom programu: Fizička kultura, na kojem su ostala još 4 budžetska i 10 samofinansirajućih slobodnih mjesta.

I na ostalim studijskim programima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje – Sportsko novinarstvo i Sportski treneri ima slobodnih mjesta za brucoše. Zainteresovani kandidati će moći ponovo da konkurišu u narednom upisnom roku UCG, koji će biti organizovan najvjerovatnije krajem avgusta, kada će i kandidati sa završenim osnovnim studijama moći da konkurišu na specijalističkim studijskim programima ovog fakulteta: Sportski menadžment, Sport i fitness i Fizička kultura.
26.07.2016. 14:26

Obavještenje o godišnjem odmoru
22.07.2016. 14:09

Duško Bjelica: Nauka sport čini prestižnim

Razgovor sa Duškom Bjelicom, redovnim profesorom Univerziteta Crne Gore, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje


(Klik na sliku za uvećanje)

 
19.07.2016. 20:14

Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje još 65 slobodnih mjesta


Na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje još 65 slobodnih mjesta (Portal Analitika, 17. jul 2016.g.)


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje: Još 65 slobodnih mjesta za brucoše (CdM, 17. jul 2016.g.)

 

Srđan Redžepagić: Sport i nauka trebaju privredi

Razgovor sa dr Srđanom Redžepagićem, profesorom ekonomije i koordinatorom centra za međunarodnu saradnju Univerziteta "Sofija Antipolis" u Nici


(Klik na sliku za uvećanje)

 
12.07.2016. 23:45

Rezultati drugog upisnog roka – Studijski program „Fizička kultura“
11.07.2016. 17:22

Obavještenje – Prijava ispita za avgust

O B A V J E Š T E NJ E

PRIJAVA ISPITA ZA AVGUST JE U TOKU I TRAJE DO 18.07.2016. GODINE. STUDENTI MOGU PRIJAVITI SVE PREDMETE KOJE SU POČETKOM GODINE PRIJAVILI DA SLUŠAJU. IZNOS UPLATE ZA JEDAN ISPIT JE 7.50 EURA. (žiro račun fakulteta: 510-22528-65)

ISPITI ĆE BITI ODRŽANI U PERIODU OD 29.08. DO 16.09.2016.GODINE.

NAPOMENA: STUDENTI KOJI NIJESU ZAVRŠILI SVOJE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA FAKULTETU NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE ZA AVGUST.

06.07.2016. 14:09

Damir Sekulić: Jezik nam je šansa

Razgovor sa doktorom Damirom Sekulićem, redovnim profesorom Kineziološkog fakulteta sveučilišta u Splitu


(Klik na sliku za uvećanje)

 
06.07.2016. 13:03

Konkurs - II upisni rok

Prijemni ispit će se održati u ponedjeljak 11. jula 2016.g. u Nikšiću.