Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 32
INTERNI OGLAS o upisu na postdipl. specijalističkim studijama Fizička kultura u stud. 2010-11.god.

1. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u studijskoj 2010/11 godini uslovno će upisati na postdiplomskim – specijalističkim akademskim studijama Fizička kultura i studente koji nemaju 180 ECTS , a koji imaju samo 1 (jedan) nepoloženi ispit na osnovnim akademskim studijama i to na osnovu odluke Vijeća od 16.7.2010. godine, a shodno zaključku Senata UCG od 15.7.2010. godine.

2. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u studijskoj 2010/11 godini uslovno će upisati na postdiplomskim – specijalističkim akademskim studijama Fizička kultura i studente koji su studirali po starom programu studiranja i koji imaju 180 ECTS, a nemaju bechelor diplomu, isključivo na bazi samofinansiranja po broju ECTS kredita za predmete koje prijavljuju.

3. Studentu osnovnih studija se ne može odobriti prijavljivanje specijalističkog rada već isti prijavljuje naknadno shodno važećem broju ECTS kredita

Kandidati će molbe i dokaze o ispunjenosti uslova po ovom oglasu podnositi

dana 23, 24, 25. i 26. avgusta 2010. godine studentskoj službi fakulteta, nakon čega će Komisija 27.8.2010. godine utvrditi rang listu i dozvoliti upis kandidatima koji ispunjavaju uslove, a ne prelaze dozvoljeni broj i koji se mora okončati zaključno sa 31.8.2010. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati ni upis vršiti nakon ostavljenog roka.

Dekan,

Prof. dr Duško Bjelica

18.07.2010. 16:59

ODLUKA o upisu na postdiplomske specijalističke studije Fizička kultura u studijskoj 2010-11.god.

1. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u studijskoj 2010/11 godini upisuje na postdiplomskim – specijalističkim akademskim studijama Fizička kultura kandidate koji su osvojili 180 ECTS i imaju bechelor diplomu – Osnovnih akademskih studija.

2. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u studijskoj 2010/11 godini uslovno će upisati na postdiplomskim – specijalističkim akademskim studijama Fizička kultura i studente koji nemaju 180 ECTS, a koji imaju samo 1 (jedan) nepoloženi ispit na osnovnim akademskim studijama i to na osnovu odluke Vijeća od 16.7.2010. godine, a shodno zaključku Senata UCG od 15.7.2010. godine.

3. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića u studijskoj 2010/11 godini uslovno će upisati na postdiplomskim – specijalističkim akademskim studijama Fizička kultura i studente koji su studirali po starom programu studiranja i koji imaju 180 ECTS, a nemaju bechelor diplomu, isključivo na bazi samofinansiranja po broju ECTS kredita za predmete koje prijavljuju.

4. Studentu osnovnih studija se ne može odobriti prijavljivanje specijalističkog rada već isti prijavljuje naknadno shodno važećem broju ECTS kredita

5. Kandidati koji koriste pravo iz tačaka 2 i 3 javljaju se na interni oglas.

Dekan,

Prof. dr Duško Bjelica

18.07.2010. 16:58

Zaključak u vezi pitanja završetka studija započetih po starom režimu

Vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, shodno odluci Senata Univerziteta Crne Gore broj 01- 1682/1 od 26.11.2010. godine, a u vezi pitanja završetka studija započetih po starom režimu, na sjednici održanoj 16.07.2010. godine donijelo je sljedeći

Zaključak

1. Svi kandidati po starom režimu studiranja isto imaju okončati do početka studijske 2010/11. godine.

2. Kako su aktivnosti iz studijske 2009/10. godine okončane 16. jula 2010. godine, a pripreme za početak studijske 2010/11.godine počinju 23. avgusta 2010. godine svi studenti koji studiraju po starom programu, naravno ako to žele, imaju pravo toga dana prijaviti najviše 1 (jedan) ne položeni ispit studentskoj službi fakulteta.

3. Prijavljeni 1 (jedan) ispit, koji su prijavili prethodnog dana, studenti imaju pravo polagati 24. avgusta 2010. godine u 12,oo časova, nakon čega se sve prijave sa svih održanih ispita, istog dana predaju studentskoj službi.

4. Studenti koji su 24. avgusta 2010. godine položili sve ispite predviđene nastavnim planom po starom režimu studiranja imaju odbraniti diplomski rad zaključno sa 31. avgustom 2010. godine. U suprotnom prelaze na novi režim studiranja.

5. Studenti koji nijesu položili sve ispite predviđene nastavnim planom po starom režimu studiranja, naravno koji to žele imaju se upisati-prepisati na novi režim studiranja shodno osvojenim ECTS kreditima na bazi samofinansiranja, najkasnije i zaključno sa 26. avgustom 2010. godine. Nakon isteka ovog roka isto se neće moći realizovati.

6. Ne pridržavanje ostavljenih rokova po bilo kojoj tački ovog Zaključka i bez obzira na eventualne razloge, podrazumijeva da kandidati nijesu zainteresovani po istom i smatra se da su samoinicijativno odustali od prednjeg.

Dekan,

Prof. dr Duško Bjelica

18.07.2010. 16:55

Izvještaji o uspjehu studenata

Izvještaji o uspjehu studenata studijskih programa Sportski treneri i Sportski novinari:

15.07.2010. 05:57

Odluka o upisu studenata na postdiplomske – magistarske prim. studije Fizičko vaspitanje djece

O D L U K A

O upisu studenata na
postdiplomske – magistarske primijenjene studije
Fizičko vaspitanje djece

Vijeće Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića na sjednici održanoj 05. jula 2010. godine zaključilo je da u studijskoj 2010/11 godini upiše broj od 25 (dvadeset pet) kandidata na postdiplomskim – magistarskim primijenjenim studijama: Fizičko vaspitanje djece na samofinansiranju.

Upis kandidata će se vršiti u periodu od 23. do 27. avgusta 2010. godine.

Pravo upisa imaju diplomirani studenti koji su osvojili 240 ECTS kredita na studijama u četvorogodišnjem trajanju: svi fakulteti sporta i fizičkog vaspitanja, predškolsko vaspitanje, obrazovanje učitelja.

S poštovanjem,

D e k a n,
Prof. dr Duško Bjelica

08.07.2010. 02:37