Održana manifestacija Decembarski dani nauke na Građevinskom fakultetu: Predstavljen naučnoistraživački rad profesora, saradnika i studenata doktorskih i master studija
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, 6. i 7. decembra, održana je manifestacija Decembarski dani nauke na kojoj su prezentovane naučne aktivnosti i dostignuća ostvarene u pojedinim oblastima istraživanja u prethodne dvije godine na Građevinskom fakultetu. 

Manifestaciju je otvorila prof. dr Marina Rakočević, dekan Građevinskog fakulteta. Manifestaciji su prisustvovali rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović i ministarka Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljana Šćepanović. U uvodnom obraćanju, dekan prof. dr Marina Rakočević zahvalila se svim prisutnima i iskazala nadu da će ova manifestacija biti prva u nizu narednih – budućih dana nauke koji će se tradicionalno organizovati na Građevinskom fakultetu.

“Danas i sjutra imaćemo priliku da se upoznamo sa rezultatima dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada Građevinskog fakulteta, razmijenimo iskustva i ideje koje možemo u budućnosti iskoristiti za neke nove naučno-istraživačke i inovativne projekte ili radove. Ne manje važan cilj je i upoznavanje i uključivanje studenata, prije svega studenata doktorskih i master, odnosno, magistarskih studija, u naučno-istraživačke aktivnosti koje se odvijaju ili se planiraju odvijati na Građevinskom fakultetu.” – istakla je dekan prof. dr Marina Rakočević na otvaranju manifestacije.

Moderator prve radne sesije koja je održana prvog dana događaja bila je doc. dr Jelena Pejović, prodekan za nauku Građevinskog fakulteta. Na prvoj radnoj sesiji prezentovane su naučne aktivnosti i dostignuća ostvarene u oblasti Konstrukcija.

Prof. dr Mladen Ulićević napravio je kratak pregled istraživanja u oblasti Betonskih i zidanih konstrukcija, a nakon njega su kolege dr Nikola Baša i mr Jovan Furtula prezentovali rezultate svog naučnoistraživačkog rada u dijelu ponašanja AB elemenata sa armaturom od polimera ojačanim vlaknima i ispitivanja mostova probnim opterećenjem. Predstavljanje novih istraživanja u oblasti Čeličnih, spregnutih i aluminijumskih konstrukcija prezentovao je rukovodilac oblasti prof. dr Duško Lučić.

U dijelu sesije posvećene oblasti Građevinska mehanika i teorija konstrukcija, na početku je prof. dr Marina Rakočević dala uvod kroz pregled naučnih aktivnosti i dostignuća, a zatim su kolege sa oblasti prezentovali rezultate svog naučnoistraživačkog rada. Prof. dr Milivoje Rogač prikazao je rezultate u dijelu analize granične nosivosti lokalno opterećenih I – nosača, dok je prof. dr Olga Mijušković dala osvrt na analitički pristup problemima stabilnosti čeličnih nosača pod dejstvom lokalno raspodijeljenog opterećenja. Mr Vasilije Bojović, dobitnik priznanja Fondacije “Profesor Arsenije Vujović” dao je osvrt na svoja dosadašnja istraživanja u okviru master rada vezana za slojevite kompozitne ploče, kao i planirana buduća istraživanja.

Doc.dr Nina Serdar predstavila je naučne aktivnosti i dostignuća ostavrena u oblasti Zemljotresnog inženjerstva. Pravci razvoja istraživanja na Građevinskom fakultetu u oblasti Geotehnike predstavio je prof. dr Zvonko Tomanović. U poslednjoj prezentaciji prve radne sesije posvećenoj oblasti Građevinskih materijala, dr Nataša Kopitović Vuković prezentovala je sprovedena istraživanja u dijelu primjene FRP materijala za ojačanje betonskih konstrukcija i predstavila aktuelni projekat AWeS0Me na kojem rade istraživači iz oblasti a vezano za poljoprivredni otpad za održivi građevinski  material.

Nakon izloženih prezentacija prve radne sesije, otvorena je diskusija gdje su svi prisutni izlagači kao i ostali učesnici imali priliku da postave pitanja, međusobno komentarišu, diskutuju i razmjene ideje.

Tokom druge radne sesije koja je održana drugog dana događaja prezentovane su naučne aktivnosti i dostignuća ostvarene u oblasti: Infrastruktura i Opšte oblasti. Moderatori ove sesije bili su prof. dr Goran Sekulić i prof. dr Milan Radulović. U uvodnom obraćanju prof. dr Marina Rakočević izrazila je zadovoljstvo uspješnom realizaciojom prvog dana događaja i istakla još jednom glavne ciljeve manifestacije:

“Važni ciljevi Decembarskih dana nauke, koje smo postavili ispred nas, su diseminacija rezultata istraživanja, promocija i populizacija naučnih i stručnih rezultata, unapređenje naučnih kompetencija, kao i upoznavanje i uključivanje studenata svih nivoa, posebno studenata, doktorskih i master studija, u naučno-istraživačke aktivnosti koje se odvijaju ili se planiraju odvijati na našem fakultetu.”

Na početku radnog dijela, prof. dr Goran Sekulić dao je pregled naučnih aktivnosti i dostignuća u oblasti Hidrotehnika, a nakon njega su koleginice mr Milena Ostojić i Olga Ćalasan prezentovale aktuelna istraživanja na kojima rade vezano za metodologiju izrade mapa od rizika od poplava u Crnoj Gori i definisanje funkcija šteta za potrebe procjene  rizika od poplava u Crnoj Gori. Za oblast Saobraćajnica, naučne aktivnosti i dostignuća izložila je doc. dr Biljana Ivanović. Nakon toga je dr Katarina Mirković prezentovala rezultate svog naučnoistraživačkog rada u dijelu primjene elektrofilterskog pepela u asfaltnim mješavinama. Naučne aktivnosti i dostignuća ostvarene u oblasti Menadžmenta i tehnologije građenja izložila je doc. dr Željka Beljkaš.

U dijelu prezenatcije rezultata za Opšte oblasti, doc. dr Marija Jevrić kao rukovodilac prezentovala je Erasmus+ CBHE projekat „Curricula innovation in climate-smart urban development based on green and energy efficiency with the non-academic sector“ za koji je Građevinski fakultet dobio grant. U nastavku doc. dr Marija Jevrić prikazala je rezultate projekta bilateralne saradnje sa Fakultetom za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani.

Prof. dr Milan Radulović predstavio je naučne aktivnosti i dostignuća iz oblasti Geologije i hidrogeologije. U poslednjoj prezentaciji druge radne sesije, doc. dr Radovan Đurović prezentovao je domene i domete u oblasti Geodezija.

Nakon druge radne sesije otvorena je diskusija gdje su, takođe svi prisutni učesnici imali priliku međusobno da diskutuju i razmjene utiske i ideje.

Na samom kraju manifestacije uslijedili su zaključci. Prodekan za nauku doc. dr Jelena Pejović istakla je da je u prethodne dvije godine na Građevinskom fakultetu urađen opsežan naučnoistraživački rad u svim oblastima. “Prepoznata je i posebno istaknuta važnost zadržavanja dobre prakse kontinuiteta u istraživanju, potreba realizacije naučnih istraživanja koja se sprovode na fakultetu kroz naučne projekte, korišćenje naučnog pristupa u projektovanju značajnih objekata u Crnoj Gori, dobra praksa povezivanja istraživanja koje se sprovode u dijelu oblasti teorije konstrukcija sa ostalim oblastima, nadogradnja postojećih laboratorija na fakultetu posebno za potrebe omogućavanja realizacije većeg broja master i doktorskih istraživanja kroz grantove izgradnje kapaciteta, aktuelnost tema istraživanja na kojima aktivno učestvuju istraživači sa fakulteta, interdisciplinarnost u istraživanju, važnost i analitičkog pristupa u istraživanju u odnosu na eksperimentalna i numerička istraživanja  i proširivanje opsega naučnih aktivnosti kroz već ostvarene saradnje”, zaključila je doc. dr Jelena Pejović.

Uspješno realizovanu manifestaciju zatvorila je prof. dr Marina Rakočević, dekan Građevinskog fakulteta.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.