Građevinski fakultet, 08.10.2019

Konkurs za upis na magistarske studije za studijsku 2019/20. godinu - II upisni rokX

KONKURS

 

za upis na Akademske postdiplomske magistarske studije Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. Godinu – II upisni rok:

 

I Studijski program Građevinarstvo

  1. Saobraćajni smjer                                               1 student
  2. Smjer za menadžment i tehnologiju građenja        5 studenata

 

II Studijski program Geotehnika                                   3 studenta

 

Školarina po semestru iznosi 1.000,00 eura.

Prijava na konkurs podnosi se uz sljedeće dokaze:

- Uvjerenje o završenim osnovnim i specijalističkim studijama (završene najmanje četvorogodišnje studije, odnosno najmanje 240 ECTS kredita);

- Uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama;

- Uvjerenje (potvrda) o znanju jednog svjetskog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama;

- Kratka radna biografija;

- Kopija biometrijske lične karte ili kopija izvoda iz matične knjige rođenih.

 

U prijavi, kandidat je obavezan naznačiti smjer koji želi da upiše. Prijave sa dokazima podnosi se Studentskoj službi Građevinskog fakulteta 10-11.10.2019. god, do 14h. Rezultati Konkursa, t.j. preliminarne rang liste biće objavljene na oglasnoj tabli Fakulteta 14.10.2019. god. Upis kandidata obaviće se 16.10.2019. god. Upis studenata na Akademske postdiplomske magistarske studije bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/PRAVILA%20STUDIRANJA%20NA%20POSTDIPLOMSKIM%20STUDIJAMA%20.pdf).

 

Broj posjeta : 358