Građevinski fakultet, 21.12.2020

Dekanka Rakočević: Jubilej Građevinskog fakulteta obilježiće monografija “40 godina Građevinskog fakulteta” i časopis “Researches”



X

Foto

 

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore je u 2020. godini, godini jubileja kada slavi 40 godina rada, postigao izuzetno zapažene rezultate u oblasti nauke i istraživanja, ocijenila je dekanka fakulteta prof. dr Marina Rakočević.

Umjesto svečanosti, zbog trenutnih uslova izazvanih pandemijom, jubilej će, kako najavljuje dekanka Rakočević, obilježiti dvije publikacije čija je priprema u toku: monografija “40 godina Građevinskog fakulteta” i specijalno izdanje časopisa "Researches".

Sa njom smo razgovarali o svim značajnim rezultatima u 2020. godini, na polju obrazovanja studenata i osavremenjavanja nastave, nauke i istraživanja.

„U odnosu na prethodnu, u ovoj godini ostvareno je značajno povećanje broja objavljenih naučnih publikacija nastavnog osoblja Građevinskog fakulteta u vodećim časopisima WOS i SCOPUS baza (SCI/SCIE liste), što se posebno odnosi na visokoranImagegirane časopise kategorije Q1 i Q2“, istakla je dekanka Rakočević.

UCG: Građevinski fakultet je i ove godine postao partnerska institucija na projektima koji se bave smanjenjem rizika od zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa?

PROF. DR RAKOČEVIĆ: Građevinski fakultet je postao partner na projektu za procjenu seizmičkog rizika i rizika od poplava koji finansira Evropska komisija, pod nazivom “BORIS - cross BOrder RISk assessment for increased prevention and preparedness in Europe”.

Pored pet trenutno aktivnih bilateralnih naučnoistraživačkih projekata, odobrena je realizacija projekta naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije, pod nazivom “Poboljšanje karakteristika obvojnica (fasade i krova) zgrada u cilju bolje prilagođenosti zgrada sadašnjim i budućim klimatskim uslovima u Podgorici”. Projekat se realizuje u saradnji sa Fakultetom za građevinarstvo i geodeziju, Univerziteta u Ljubljani.

Građevinski fakultet je bio visoko rangiran na konkursu Ministarstva nauke za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte u 2020.godini, sa projektom “Razvijanje hibridnog sistema zasnovanog na kompozitnim materijalima za seizmičko ojačanje AB čvorova stub-greda (DevCompReS)”, čija realizacija treba da započne u 2021.godini.

Kroz podršku Ministarstva nauke, u ovoj godini smo se priključili H2020 projektu koji se bavi smanjenjem rizika od zemljotresa u realnom vremenu za područje Evrope - RISE "Real-time earthquake rIsk reduction for a reSilient Europe" Ovaj projekat će istraživačima sa našeg Fakulteta omogućiti povezivanje sa 24 eminentne naučnoistraživačke institucije iz Evrope i svijeta što će povećati obim i kvalitet naučnoistraživačkog rada i značajno doprinijeti vidljivosti i internacionalizaciji Fakulteta, a time i Univerziteta Crne Gore.

Nastavno-istraživačko osoblje Fakulteta je i u ovoj godini nastavilo ili započelo svoje aktivno učešće u akcijama programa Evropske saradnje u nauci i tehnologiji COST, s tim što je od početka COVID-19 pandemije učešće na konferencijama i sastancima realizovano onlajn.

U ovoj godini je i jedno doktorsko istraživanje, treće po redu, sa našeg Fakulteta podržano grantom Ministarstva nauke za sufinansiranje doktorskih istraživanja u Crnoj Gori.

UCG: Početkom godine Građevinski fakultet je bio domaćin najistaknutije konferencije iz oblasti građevinarstva i srodnih disciplina u Jugoistočnoj Evropi?

 PROF. DR RAKOČEVIĆ: Nakon četvorogodišnje pauze, uspješno je organizovan 7. Internacionalni naučno-stručni skup “Građevinarstvo – nauka i praksa”, GNP 2020. Ponosni smo što smo organizator i domaćin najistaknutije konferencije iz oblasti građevinarstva i srodnih disciplina u Jugoistočnoj Evropi.

Posebno smo zadovoljni što je skup GNP 2020 održan uživo, neposredno pred COVID-19 pandemiju, sa oko 400 učesnika iz Crne Gore, regiona i EU zemalja (Portugalija, Italija, Njemačka, Poljska, Rumunija, Češka itd.). Na konferenciji je predstavljeno 136 radova, od 338 autora iz 24 države.

UCG: Aktivnosti na polju internacionalizacije, uključujući i mobilnost studenata, realizovala se na Građevinskom fakultetu čak i u uslovima globalne pandemije?

PROF. DR RAKOČEVIĆ: Svi naši studenti koji su dobili Erasmus+ ICM grantove za ljetnji semestar studijske 2019/20. godine, uspješno su realizovali svoje mobilnosti upravo u periodu višemjesečnih lockdown-a država u kojima su se zatekli (Španija, Poljska, Hrvatska, Rumunija). Ponosni smo na njih, njihovu ozbiljnost, odgovornost i izvrsne rezultate koji se ogledaju u najvišim ocjenama dobijenim na partnerskim univerzitetima, u veoma kompleksnim uslovima života i studiranja. U isto vrijeme je naš Fakultet ugostio dva Erasmus+ studenta iz Italije, koji su u periodu od marta do juna 2020. godine boravili u Podgorici i uspješno položili sve prijavljene ispite, nakon čega su u julu 2020. godine diplomirali na svom matičnom univerzitetu.

Osim mobilnosti, doprinos Građevinskog fakulteta internacionalizaciji Univerziteta Crne Gore tokom 2020. godine se ogleda i u intenzivnim aktivnostima na međunarodnim projektima: Erasmus+ CBHE projekat SWARM, kao i angažman naših kolega u projektima MARDS i IESP; bilateralni projekti sa Kinom, Italijom, Austrijom i Srbijom; COST akcije…

Iako se od marta 2020. godine ove aktivnosti realizuju pretežno onlajn, veoma smo zadovoljni njihovim tokom i rezultatima.

UCG:  Koliko mislite da se ostvarila nastava i odgovorila na potrebe studenata, s obzirom na okolnosti?

PROF. DR RAKOČEVIĆ: 

I pored niza okolnosti koje su posledica pandemije virusa, nastava na Fakultetu se kontinuirano odvijala. Prešli smo na onlajn nastavu preko MOODLE platforme za učenje na daljinu i preko ZOOM-a, a kad god je to bilo moguće nastavu smo organizovali u učionicama. Konsultacije sa studentima se pretežno odvijaju u prostorijama Fakulteta, prema prethodno definisanom rasporedu, kako se ne bi stvarale gužve u salama i hodnicima. Provjere znanja se organizuju u prostorijama Fakulteta u manjim grupama, u skladu sa preporukama za sprečavanje širenja pandemije koje su na snazi. U saradnji sa predstavnicima studenata, Građevinski fakultet je uspješno odgovorio na sve izazove u organizovanju nastave, s obzirom na otežane okolnosti tokom 2020. godine u kojima se ona odvijala.

Važno je napomenuti da smo u ovoj godini upisali prvu generaciju studenata dvogodišnjih master studija, te da smo istovremeno i uspješno organizovali nastavu na postdiplomskim studijama za dva sistema studiranja (3+1+1+3 i 3+2+3), što je bio poseban izazov.

Pandemija virusa je učinila da se komunikacija i realizacija nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti u 2020. godini obavlja virtuelno, preko Interneta i onlajn platformi, i time uvela novu dimenziju rada na našem Fakultetu.

UCG: Koje aktivnosti će biti zastupljene na Građevinskom fakultetu u narednoj, 2021. godini?

PROF. DR RAKOČEVIĆ: U 2021. godini nastavljamo sa započetim aktivnostima na poboljšanju uslova za studente i nastavno osoblje. U toku je priprema za rekonstrukciju najveće sale kojom raspolažemo. Rekonstrukcije će biti realizovana početkom 2021. godine. Izrađen je glavni projekat za novi, savremeni, amfiteatar sa 213 mjesta, koji će biti u sklopu zgrade Građevinskog fakulteta. Ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti, uz pomoć donatora, planiramo njegovu izgradnju u narednoj godini.

Naredna godina će poslužiti za planiranje i pripremu dokumentacije za reakreditaciju i akreditaciju studijskih programa Građevinskog fakulteta za period 2022-2027.godine. Nastavićemo da realizujemo odobrene naučnoistraživačke projekte i raditi na pripremi novih.

Proširenje ljudskih i prostornih resursa su važni ciljevi koje treba da dostignemo u narednoj godini za koju očekujemo da će biti povoljnija za rad.

Takođe, u ovoj godini je Fakultet konkurisao kao punopravni partner na pozivu za H2020 projekte H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 Security-Disasters-Resilient Societies, zajedno sa još 30 evropskih naučnoistraživačkih ustanova. Rezultati ovog konkursa se očekuju početkom sljedeće godine.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/dekanka-rakocevic-jubilej-gradevinskog-fakulteta-obiljezice-monografija-40-godina-gradevinskog-fakulteta-i-casopis-researches

 

 

Broj posjeta : 353